Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

98.000

Category:

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

fff

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

fff

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

fff

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

fff

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

fff

TÓM TẢT

Tên để tài:

Áp dụng sơ dồ chuồi giá trị VSM cãi tiến quỵ trình san xuất quằn PANASONIC công ty TNIIII KANE-M ĐÀ NÀNG

Sinh viên thực hiện : NGÔ Tin MỌNG Mơ

SổlhcSV          : 118140102

Lóp             : 14QI.CN

Nội dung tóm lắt

Bước 1: Xây dựng dòng giá trị hiện tại VSM của quy trinh sàn xuât sán phàm.

 • – Lựa chọn sân phẩm: quần Panasonic.

 • – Lựa chọn khu vực kháo sát:khu vực chuyền 3, xướng ƯNIE

 • –  Thu thập thông tin cần thiết đề triển khai dòng.

 • –  vè dòng giá trị hiện tại VSM.

 • –  Phàn tích các làng phi trên dòng.

+ Ti lệ lỏi Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng săn xuất lớn.

+ Lãng phi thời gian tồn kho.

 • – Xác định biện pháp thực hicn

Làng phi thời gian tôn kho.

+ Câi lien các còng việc các thòi gian sán xuàl lớn.

+ Cân băng chuyên.

Ti lệ lồi sán xuất lớn.

I Thực hiện còng cụ hồ trợ kiêm soát lồi trên chuyền.

I Thực hiện bao trì tại chồ.

 • – Vê dòng giá tri tương lai VSM.

LỜI CẢM ƠN

i) Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần Panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng è hoàn thành luận văn lót nghiệp, lôi đà nhận được sự hướng dần và giúp dở và góp ý nhiệt tình của quý thây cô khoa Quán l.ý còng Nghiệp, các đông nghiệp lại công ly TNini KANE – M Đà Nằng, bạn bè và gia dinh.

l ôi xin gin len câm om sâu sac lởi quý tháy cô khoa Quán l.ý còng Nghiệp đà lận lình giang dạy và chia se kiến Thức, kinh nghiệm cùa minh trong suốt thòi gian học Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng tập tại trường.

Tòi xin chân thành căm ơn IIÔ Dương Đòng dà giành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dần trong thời gian thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

Đồng thời tòi cùng gưi lời cam ơn dến anh chị quàn lý tại Phân Xưởng may UNIT – Công Ty TNIIII KANE – ĐÀ NẰNG. Cam ơn anh Nguyền Vãn Dũng -Quàn lý kỳ thuật sàn xuất vã chi Lê Thị Lan- tổ trưởng chuyền may 3 dà hỗ trọ hết minh trong quá trinh thu Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng thập số liệu

Cuối cùng tòi xin gừi lời câm ơn đến gia dinh, bạn bè đã ủng hộ. chia sẻ vói lôi trong quá trinh học lập tại nhã trường, đặc biệt là thời gian thực hiện luận vân.

Mặc dù đã có nhiều cổ gang đê hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên không tránh khói những thiếu sót. kinh mong nhận được nhừng đóng góp quý báu của quý thầy cò.

Đà Nâng, Ngày Ị] thúng ỉ 2 năm Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần Panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng 20ỉ8

Sinh viên Ngỏ Thị Mộng Mo-

LÒI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan răng đây là đề tài đồ án tốt nghiệp của em dưới sự nhận xét, góp ý (ừ thầy hướng dần. Các dữ liệu được thu thập cho viêc phân tích đều dưọc các cản bộ từ các bộ phận hên quan hỗ trợ cung cấp. Bên cạnh dó là những dử liệu được công bố công khai toàn còng ty. Nội dung và giãi pháp trong đồ án tốt nghiệp này Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng là hoàn toàn trung thực không giống bất kỳ đồ án naò trước đây.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của đổ án tốt nghiệp này.

Đà Nằng, ngày …. tháng 12, năm 2018

Sinh viên thực hiện

Ngô Thị Mộng Mơ

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 :TỎM TẦT LUẬN VĂN

 • 1.2  Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần Panasonic

công ty tnhh kane m đà nẵng Mục tiêu đề tải:

CHƯƠNG 2: cơ SỞ LÝ THUYÉT

 • 2.2.1  Sơ đồ chuồi giá Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất

quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng trị (Value Stream Mapping – VSM):

CHƯƠNG 3: TỎNG QUAN VÉ CÓNG TY

 • 3.1 Tóm tất quá trinh hình thảnh vã Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy

trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng phát triển của còng :

CHƯƠNG 4: ỨNG DỰNG VSM TẠI CHUYÊN 3 XƯỚNG UNIT

 • 4.1  Chọn sán phẩm: Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất

quần Panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

4.2.5. Triển khai việc thiết lập VSM:

 • 4.3  Phân tích vấn đề cùa VSM hiên Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy

trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng tại:

CHƯƠNG 5: DÒNG GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI – VSM TƯƠNG LAI

 • 5.1.2 Doi van đề chất lượng Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản

xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng

CHƯƠNG 6: KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHI

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng
Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart