Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc

fff

ĐÈ TÀI

CÁC YỂU TÓ QUYẾT ĐỊNH ĐÉN PHÂN CẤP CHI TIÊU: DẤN CHỨNG Từ TRUNG QUỐC

GVHD: PGS. TS: Sừ Đình Thành

Nhóm 2 – CH K24 – Lóp Chú nhật – P309

DANH SÁCH NHÓM (NHÓM 2)

  • 1.    LÊ THANH TUÁN( NT)

  • 2.    NGUYỄN THỊ THOM

  • 3.    TRẦN THỊ THÚY

  • 4.    NGUYỀN THỊ THỪY VÂN

  • 5.    VÕ THỊ NGỌC HUYÊN

  • 6.    NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

  • 7.    PHẠM HUYÈN TRÂN

MỤC LỤC

  • 2.1. Giãi thích về sự ràng buộc Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc giữa sụ lệ thuộc chuyên giao và phân cap

tài khóa

Tóm tắt: Nghiên cứu này là nồ lực Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc đầu tiên để kiềm tra các yếu tố quyết định vấn đềphân cấp chi tiêu ớ các cấp dưới cấp tinh tại Trung Quốc. Chinh quyền trung ương Trung Quốc đưa ra hướng dần chi tiết đến các chinh quyền địa phương trên phương diện tài chinh còng, nhung việc phân bố chi tiêu không đuợc kiểm soát tốt. Sự khác biệt trong phân cấp tài khóa trên phương diện chi tiêu lã rất lớn giừa các chinh quyển địa phương. Sứ dụng bàng dừ liệu từ 1995-2006, Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc tác gia muốn cung cấp bảng chứng thực nghiệm rằng sự lệ thuộc chuyến giao có tác dộng âm đen phàn cấp chi tiêu trong các chính quyền địa phương Trung Quốc. Điều này cho thấy chinh quyển tiling gian, tức là chinh quyền cấp tinh, có thê "nam lấy" nguồn tài trợ trung ương cho lợi ích riêng cùa nó.

l.GIỚI THIỆU

Bài viết này nhảm mục đích khám phá nhừng yếu tố quyết định phân cấp chi tiêu ờ Trung Quốc, nước Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc lớn thử ba thế giới về tống diện tích đất dai. và để kiếm tra những hệ quà chính sách của họ trên diện rộng. Mặc dù Tiling Quốc là một quốc gia có hiến pháp thống nhất, sự phân cấp tài khóa ờ các cấp dưới tinh khác nhau rất nhiều giừa các tinh, đặc biệt là về mang chi tiêu. Trong khi có một hướng nghiên cứu đang hướng đến các yếu tố giãi thích mức độ phàn cấp tài khóa, nhưng chúng ta van biết rất Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc ít về nhũng gi dẫn đến sự phân cấp tài khóa ơ những nơi khác nhau (Bodman & Hodge. 2010). Tận dụng lợi thế về sự thay đôi đáng kể trong phân cấp chi tiêu các cấp dưới tinh ờ Trung Quốc, bài nghiên cứu này sẽ kiểm tra các giã thuyết liên quan đến một số yếu tố tiềm năng quyết định cùa phàn cấp tài khóa được báo cáo trong bài nghiên cứu. Điều tra các tác nhân cùa sự phân cấp phai có ý nghĩa như hầu Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc hết các nghiên cứu đánh giá ánh hường cua sự phân cấp mà không cần nhìn vào sự phức tạp cũa nó. Nếu không có một sự hiểu biết sâu sắc về                                 sự

phân cấp tài khóa thì có nguy cơ sè cường điệu hóa khi đưa ra kết luận về các lợi ích hoặc tác hại cùa phàn cấp.

Phân cấp "thường được xem như một sự chuyển giao về quyền hãnh đi từ tiling ương đến chính quyền địa phương, với quyền hành tông thê của Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc cơ quan chính phũ đối với xà hội và nền kinh tế đà từng được binh dung là cố định" (Rodden, 2004, p. 482). Phàn cấp tài khóa để cập đến sự chuyến giao về trách nhiệm tài chinh cho cấp dưới của chính phu. đổng thời là cơ sớ cho quan trị công trong thực tế. Các nghiên cứu về phàn cấp tài khóa đã và đang được phát triền trong cộng dồng quốc tế; Tuy nhiên, các tác nhân điều khiển phàn cấp Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc tài khóa cho đến nay vẫn ít dược biết đến. Các nghiên cứu trước dày về sự phàn cấp tài khóa hầu như thường tập trung vào việc chuyền giao quyền lực trong khu vực công (Tiebout. 1956; Oates, 2005). Phần lớn các tài liệu trong nhừng thập kỷ gần đây dà điều tra về tác động của phân cấp tài khóa trong quân trị công (Prud’homme.1995; Rodden & Wibbels, 2002; Ưchimura & Jutting. 2009). Phan lớn các tác nhân điều Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc khiển phân cấp đà bị bó qua. ngoại trừ một số nồ lực gần đây như cũa Bodman vả Hodge (2010) và Panizza (1999).

So với các nghiên cứu về tác động cùa phân cấp tài khóa, việc khám phá nhùng yếu tố làm cơ sờ phân cấp tài khóa sè là công cụ trong việc tạo ra một sự hiểu biết tốt hơn về sự phức tạp và động lực của phàn cấp trong các nền kinh tế- chính trị khác nhau. Trong nhiều trường Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc họp. sự phàn cấp tài khóa thực chất không phai là vấn đề. nhưng phân cấp có thê được thực hiện trong một môi trường không phủ hợp. Khi tác nhân điều khiên phân cấp tập tiling được tim ra. việc đánh giá phân cấp tập tiling sẽ trọng điểm hơn và sắc thái cũa mối quan hệ giữa tiling ươngvà dịa phương sè dược tiết lộ nhiều hơn.

Bài nghiên cứu này sè tim hiểu sự thay đối giừa các vùng miền của phân cấp tài khóa, Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc đặc biệt về khia cạnh chi tiêu ở Trung Quốc. Phân cấp tài khóa ớ các cấp dưới tinh ờ Tiling Quốc sỗ dược kháo sát một cách cận trọng trong nghiên cứu này. Mặc dù các tãi liệu về tác động của phân cấp tài khóa dựa trên sự phát triển nền kinh tế và quan trị công đà phát sinh trong nhùng năm gằn đày (Ví dụ Uchimura & Jutting. 2009), nghiên cứu về các yếu tố quyết định phân cấp tài khóa là hiếm thấy. Vi Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc kill! vực địa lý nhiều tinh cua Trung Quốc tương đương với của các nước châu Âu, nên sự đa dạng giừa các tinh về chinh trị. kinh tế. và các khia cạnh xà hội là thật sự lớn. Sự phân cấp các cấp dưới tinh ở Trung Quốc da dạng hơn so với nhiều quốc gia khác (Dollar & Hoíman, 2008). Việc khám phá phân cấp tài khóa, phong cách người Trung Quốc, do đó. sè khá năng tạo ra nhùng tác động Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc lớn cho các nước khác.

Chính quyền trung ương Trung Quốc không tạo ra một sự kiểm soát chặt chẽ về phân cấp chi tiêu ở cấp dưới tinh. Chinh quyền cấp tinh ở Trung Quốc dược hương quyền quyết định đáng kê trong vấn đề này. Theo Hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và Niên giám thống kê Trung Quốc (2009), chinh quyền dịa phương gồm 31 chính quyền cấp tinh. 333 chinh quyền dịa khu (thành phố trực Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc thuộc tinh). 2.859 chính quyền huyện, và 40.828 chinh quyền xà (chính quyền cấp dưới tinh bao gồm chinh quyền địa khu. huyện, và các xà). Chinh quyền địa phương cung cấp số lượng lớn các dịch vụ còng ờ Trung Quốc trong đó 70% tài san công đà được chi tiêu ơ cấp địa phương với hơn 55% được chi tiêu cho chinh quyền cấp dưới tinh (Ngân hàng Thế giới, 2002). Do nhùng nỏ lực đè xây dựng Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc một chính phu định hướng dịch vụ trong những năm gần đây, chinh quyền địa phương sẽ tiếp nhận nhiều trách nhiệm hơn cho việc cung cấp các dịch vụ công theo thời gian ờ Trung Quốc. Phân công chi tiêu cho chính quyền địa phương dù sao cũng không được kiêm soát chặt chè (xem thêm Martinez-Vazquez & Qiao, 2011). Quốc vụ viện (2002), cơ quan quản lý hàng đầu của chính quyền trung ương ở Trung Quốc – nơi cung cấp các quy định Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc về phân cấp tài khóa ờ địa phương quan tàm nhiều đến doanh thu cùa phân cấp tài khóa trong khi các quy định về vấn đề chi tiêu gần như bị bõ trống. Những thay đồi trong phân cấp tài khóa ở khia cạnh chi tiêu là rất lớn giữa các dịa phương ở Trung Quốc. Ví dụ, chính quyền cấp dưới tinh đà chi tiêu 85,32% tài san công ơ tinh Quang Đông trong khi chì có 53.72% đã được chi tiêu ớ tinh Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc Thanh Hai từ năm 1995 và 2006 (xem Bang tóm tắt về Thống kê tài chính cho tất cã các quận, thành phố tử 1996-2007). Vi vậy, tác già

Nhóm 2- K24 – Chiều CN – Phòng 309

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tiểu luận quản trị học động viên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần tri thức cộng đồng việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Điện tử cơ bản (Trường CĐ Nghề Sóc Trăng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Dịch Vụ Quảng Cáo Thương Mại Trực Tuyến Trên Mạng Internet Ở Việt Nam Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về du lịch theo hướng phát triển bền vững tại thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc
Đề tài các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ trung quốc
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart