Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRƯYẺN THÔNG

BÁO CÁO MÔN HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đề tài: Chương trình trò chơi cờ tướng sử dụng giai thuật cat tia a-P

Giăng viên: Nguyễn Nhật Quang

Nhóm sinh viên thực hiện:

<<<123>>>

Họ tên

MSSV

Lớp

1. Trần Văn Thành

20133560

CNTT-TT 2.04

Đề tài game Cờ Caro

20134472

CNTT-TT2.01

3. VùThị Nga ■

20132741

CNTT-TT 2.04

Hà Nội

Ngày 15 tháng 11 năm 2015

LỜI MỞ ĐẦU

Tri tuệ nhân tạo (hay AI: Articifial Intelligence) là một ngành khoa học ngày càng phát triển mạnh mè và có ứng dụng rộng rài trong cuộc sống. Rò ràng máy tinh với độ thông minh nhất định có ánh hường không nhó đến cuộc Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo sống ngày nay và trong tương lai phát triển của văn minh nhân loại. Một trong những ứng dụng có thê ke đến của AI đó là việc xây dựng, phát triển các trò chơi đối kháng. Cỡ tướng cùng là một trong số đó.

Cờ tướng có nguồn gốc từ Trung Quốc, là trò chơi tri tuệ dành cho hai người, cùng với cờ vua trở thành hai loại cờ phô biến nhất trên thế giới.

Đề tìm hiểu sâu hơn về AI nói chung Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo cùng như các kĩ thuật tìm kiếm nói riêng, chúng em quyết định lựa chọn đề tài: “Chương trinh trò chơi cờ tướng sư dụng giai thuật cẳt tía a-p”

Do thời gian hạn hẹp cùng như việc thiếu nhiều kì năng trong xây dựng, thiết kể phần mềm cùng như nhưng hiểu biết về AI. đề tài cua chủng em vẫn còn nhiều hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cùa thầy và các bạn đê đề tài ngày câng Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

 • I.     Giới thiệu mô tá bài toán thực tế……………………………………………….

 • II.    Phương pháp giái quyết bải toán……………………………………………….

 • III.   Các lài nguyên, dừ liệu sử dụng lừ bền ngoài………………………………

 • IV.   Các vấn đề gặp phải……………………………………………………………….

 • V.   Phương pháp giải quyết…………………………………………………………..

 • VI.   Đảnh giá……………………………………………………………………………….

 • VII.  Ý lường cái tiến……………………………………………………………………..

NỘI DUNG

 • I. Giới thiệu, mô ta bài toán thực tế

cờ tướng là loại cờ (liền ra giừa hai người chơi, xét một ván cờ, Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo 2 người chơi lần lượt thay phiên nhau đi các quân cờ trên bàn cờ sao cho phù hợp với luật chơi môn cờ tướng đê nhằm chiếu tướng đối phương và dành chiến thẳng. Bài toán đặt ra là cần xây dựng một chương trinh để máy tinh có thể tự động chơi cờ, thi đấu với đối thủ là con người, đâm bão chất lượng nước đi cũng như chi phí vi thời gian.

Chương trinh chơi cờ có các chức năng sau:

 • – Tạo môi trường Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo là giao diện bàn cờ và các quân cờ cho 2 đối thú người chơi và máy tinh.

 • –  Máy tính sinh nước đi tự động khi đến lượt dam bao đủng luật chơi bàng việc đánh giá điểm khi đi thừ từng quân cờ, lẩy điếm quàn cờ đạt giá trị lớn nhất và thực hiện nước đi dó.

 • –  Sau đó đến lượt người chơi thực hiện nước đi cua minh

 • –  Chương trinh tiếp tục lặp lại như vậy đến khi người chơi thoát chương trinh hoặc xác định Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo được người thẳng cuộc.

 • II. Phương pháp giai quyết bài toán

Trò chơi được biếu điền trong một không gian trạng thái. Xút gốc biểu diễn trạng thái bát đầu, mỏi nước đi sẽ biến đổi trạng thái hiện hành thành một trạng thái mới. Các trạng thái bàn cờ khác nhau được biểu diễn thành một cây trò chơi, chương trình tiến hành tìm kiếm trên cây để tìm nước đi tốt nhất.

Chương trinh sẽ được dự tinh trước một độ sâu lớp Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo cua cây tìm kiếm, các trạng thái trên mức đó được đánh giá theo một hàm heuristic. Chương trình sử dụng giãi thuật cắt tía a-p.Ý tường của tìm kiểm a-p đó là thay vi tim kiếm toàn bộ không gian đến một độ sâu cô định, tim kiêm a -p thực hiện theo kiêu tim kiếm sâu. Giá trị a liên quan đến các nút MAX và có khuynh hướng không bao giờ giam, trong khi giá trị p lại liên quan Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo đến các nút MIN và có khuynh hướng không bao giờ tảng.

Hai luật cắt tia dựa trên các giá trị ơ, p:

 • – Quá trinh tìm kiếm có thê kết thúc bên dưới một nút MIN nào có giá trị p nho hơn hoặc bằng giá trị a của một nút cha MAX bất kì nào đó.

 • – Quá trinh tìm kiểm có thè kết thúc bèn dưới một nút MAX nào có giá trị ơ nho hơn hoặc bằng giá trị p của một nút cha MIN bất Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo ki nào đó.

Giai thuật giúp tia bớt nhánh trên cây trò chơi, từ đó tăng hiệu qua tim kiếm.

Ta xét chi tiết phương pháp được dùng để giãi quyết bài toán:

 • 1. Biêu diền các quân cờ

 • – Ta xây dựng các lớp biêu diền cho từng quàn cờ.

 • – Trong mồi lớp ta sè tạo một hàm getValue() tra lại giá trị cùa quân đó. Bên cạnh đó. ỡ các krp Cannon. Chariot. Horse, Soldier, ta dùng một Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo mãng lưu lại giá trị khác nhau tại mồi vị trí cua chúng trên bàn cờ. Các giá trị dùng đế phục vụ cho việc xây dựng hàm lượng giá sau nãy.

 • – Dựa trên luật chơi của môn cờ tướng, trong mồi lớp ta cùng xây dựng hàm đê kiêm tra các nước đi hợp lệ cho từng quàn cờ, đâm bão dược vị tri giới hạn, tính bị chặn cùa một số quân.

 • 2. Hàm lượng giá thế cờ

Như đà trinh bày ỡ trên Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo , trong mồi lởp biểu diễn quàn cờ sè có hàm đề trá lại giá trị của quân cờ đó. Đế tính giá trị của một thế cờ, ta thiết kế một hàm hrợng giá đơn gian. Đó là, lấy tống điềm quân mình trừ đi tỏng điềm quân đổi phương.

Giá trị cúa các quàn cờ được tinh dựa theo cách tính giá trị trong tài liệu “Computer Chinese Chess”

Dưới đây là giá trị mặc định cua các quân cờ:

<<<123>>>

General

Đề tài irome Cờ—

Cannon

Elephant

Horse

Advisor

Soldier

6000

600

285

120

270

120

30

Giá trị vị trí của các quân:

<<<123>>>

Cannon: int[][]=

Chariot: int[][]=

{6, 4, 0,-10,-12,-10, 0.4,6}, {2,

{14, 14, 12, 18, 16, 18, 12, 14, 14} {16, 20. 18.

2, 0, -4,-14, -4, 0, 2,2}, {2, 2,

24,26. 24. 18. 20. 16} {12, 12, 12, 18, 18, 18,

0,-10, -8,-10. 0, 2,2}, {0,0, -2,

12, 12, 12} {12, 18 Đề tài game Cờ Caro môn

4, 10,4, -2, 0,0}, {0,0, 0, 2, 8, 2,

Trí tuệ nhân tạo , 16, 22,22, 22, 16. 18, 12}

0. 0,0}, {-2, 0,4, 2, 6, 2,4, 0, –

{12, 14, 12, 18, 18, 18, 12, 14, 12} {12, 16. 14,

2}, !0, 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0,0}, {4,

20, 20, 20. 14. 16, 12} {6, 10. 8, 14, 14. 14. 8,

0, 8. 6, 10. 6, 8.0,4}, {0, 2,4. 6,

10,6!, {4, 8. 6, 14, 12, 14, 6. 8,4}, {8,4 Đề tài

6. 6,4. 2, 0i, !0. 0, 2. 6, 6. 6, 2.

game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo . 8, 16, 8,

0,0}

16, 8,4, 8ỉ, {-2. 10, 6, 14, 12, 14, 6, 10, -2}};

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế kiểm soát chi các dự án đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước phú bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thịt bò vàng nội địa tại thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo
Đề tài game Cờ Caro môn Trí tuệ nhân tạo
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart