Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

98.000

Category:

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂN

VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẼ QUỔC TẼ

4A


CHUYÊN ĐỀ THỰC tập

HOÀN THIỆN KỄ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH Tự ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Giàng viên hướng dàn

Sinh viên thực hiện

MSSV

Lớp

Khoá

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương : T11S. Hàn Thị Lan Thư

: Lương Hông Ngọc

: 11193779

: Kể toán 61 c

: K61

HÀ NỘI – 2022

MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU

DANH MỤC Sơ ĐÔ

LỜI MỚ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐĨẼM VÀ TÕ CĨĨỨC QUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUĂ BÁN HÀNG CÚA CÔNG TY TNHH TỤ’ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

  • 1.1. Dặc điẽiìì hoạt Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương động bán hàng của Công ty TNHH Tự động hóa và

Thiết bị Giáo dục Đông Dương

  • 1.1.1.  Đanh mục hàng bán cùa Công ty TNHH Tự động hóa và Thiết bị

Giáo dục Đông Dương

  • 1.1.2.  Thị trường của Công ty TNHH Tự động hoá và Thiết bị Giáo dục

Đông Dương

  • 1.1.3.  Phương thức bán hàng cùa Công ty TNHH Tự động hoá và Thiết bị

Giáo dục Đông Dương

ỉ. 1.3.1. Phương thức Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương bán hàng

ỉ. 1.3.2. Phương thức thanh toán

  • 1.2. Tô chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty TNHH Tự động hoá và

Thiết bị Giáo dục Đông Dương

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KỂT QUÁ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH Tự ĐỘNG HÓA VÀ THTẼT BỊ GTÁO DỤC DÒNG DƯƠNG

  • 2.1.1.  Chưng lừ và Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương thú lục kế loán

  • 2.3.2.  Kẽ toán chi tiẽt chi Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả

bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương phí bán hàng

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẼ TOÁN RÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương KẾT QUÁ BÁN HÀNG TẠI CÒNG TY TNHH Tự

ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỔNG DƯƠNG

  • 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kẽ toán bán hàng và xác định kết quá

bán hàng tại Công ty TNHH Tự động hóa và Thiết bị Giáo dục Dông Dương 61

  • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kê toán bán hàng và xác định kẽt quá bán hàng tại công ty TNHH Tự Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương động hoá và

Thiết bị Giáo dục Đông Diíơng

KẼTĨ.UẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC BIẾU

Biếu 2.1: Hoá đơn giá trị gia tăng Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương số 0001702

Biẽu 2.2: Phiếu thu số 0001702

Biếu 2.3: Hóa đơn GTGT số 0001734

Biẽu 2.4: Hóa đon GTGT sõ 0001801

Biếu 2.5: SỐ chi tiết bán hàng quý IV/2021

Biếu 2.6: Bàng tống hợp chi tiết bán hàng

Biếu 2.7: Trích Sõ Nhật ký chung quý IV/2021

Biếu 2. Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương 8: Trích Sõ cái TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý

IV/2021

Biếu 2.9: Trích Sõ cái TK 131 – Phải thu khách hàng quý IV/2021

Biẽu2.10:   Phiếu xuất kho

Điêu 2.11:  Phiếu xuất kho

Biẽu 2.12: Phiếu nhập kho

Biẽu 2.13: Sõ chi tiết TK 632 quý IV Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương /2021

Biêu 2.14: Trích Số Nhật ký chung quý IV/2021

Biếu 2.15: Trích Sõ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán quý IV năm 2021

Biếu 2.16: Hoá đơn giá trị gia tăng số 0001941

Biẽu 2.17: Phiếu chi

Biêu 2.18: Bâng thanh toán tiền lương nhân viên tại Công ty

Biếu 2.19: Bàng Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương phân bõ khấu hao TSCĐ cùa Công ty …………………………………………………’…………………..

Biếu 2.20: Số chi tiết TK 641 – Chi phí bán hàng

Biếu 2.21: Trích Số Nhật ký chung quý IV/2021

Biêu 2.22: Trích sõ cái TK 641 – Chi phí bán hàng quý IV năm 2021

Biẽu 2.23: Phiếu chi

Biếu 2.24: Bàng tống hợp thanh toán tièn lương tháng 6/2021 Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương 50

Biêu 2.25: Bâng phân bô khâu hao TSCĐ tháng 6/2021

Biếu 2.26: Sõ chi tiết TK 642 – Chi phí quàn lý doanh nghiệp

Biêu 2.27: Trích Số Nhật ký chung quý IV/2021…………………………………………………..54

Biẽu 2.28: Trích sõ cái TK 642 – Chi phí quàn lý doanh nghiệp quý IV-2021.. .56

Biếu 2.29: Trích Sõ cái TK 911 quý IV/ Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác    59

định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương

2021

DANH MỤC Sơ ĐÔ

Sơ đô 1.1 : Tõ chức bộ máy quàn lý hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Tự động hoá và

Thiết bị Giáo dục Đông Dương……………………………………………………………………………8

Sơ đồ 2.1: Trình tự ghi số kẽ toán theo hình thức Nhật ký chung……………………………..19

Sơ đô 2.2: Quy trình luân chuyền phiếu xuãt kho nhằm xác đinh giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Tự động hoá và Thiết bị Giáo dục Đông Dương Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương ……………………………………………………………………………………………………………………26

Sơ đồ 2.3: Trình   tự ghi số kẽ toán theo hình thức Nhật ký chung

Sơ đồ 2.4: Trình   tự luân chuyên chúng từ chi phí bán hàng tại Côngty TNHH Tự

động hoá và Thiết bị Giáo dục Đông Dương

Sơ đồ 2.5: Trinh   tự ghi số kẽ toán theo hình thức Nhật ký chung

Sơ đồ 2.6: Trình tự chuyến chứng tù’ Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương chi phí quàn lý

doanh nghiệp      tại                                         Công ty.48

Sơ đồ 2.7: Trinh tự ghi số kẽ toán theo hình thức Nhật ký chung

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương
Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh tự động hóa và thiết bị giáo dục đông dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart