Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

54.000

Category:

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

fff

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

fff

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

fff

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

fff

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QƯÕC DÂN *********


BÀI TẬP LỚN

Môn: Thõng kê Doanh nghiệp

Giáng viên: TS. Cao Quốc Quang

Đẻ tài: Phân tích sỗ liệu kết quá sán xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

Họ và tên sinh viên:

Đó Phương Thao Đào Hái Yên Trân Minh Anh

1120690

1120854

112037Í

1120175


Đặng Thu Hường

Hà Nội, 2023

LỜIMỜĐẢU

Lý do chọn dẻ tài:

Hiệu quà hoạt động là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cùng hướng tới. Hâu hết các chiên lược phát triền đêu dựa trên kẽt quà hoạt động của kỳ Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 trước và hiện tại mà xây dựng, hoạch định. Do đó, công tác phân tích đánh giá hiệu quá hoạt động rất được chú trọng. Hệ thõng chi tiêu đo lường hiệu quả sử dụng ở mồi doanh nghiệp khác nhau do ảnh hường từ đặc điêìn hoạt động kinh doanh riêng biệt của ngành, với ngành Dệt may Việt Nam, nhừng điếm khác biệt nào đã tác động đến việc lựa chọn hệ thống chi tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp? Vì vậy Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 nhóm chúng em chọn Doanh nghiệp Dệt may 7 đẽ phân tích.

Mục đích nghiên cứu:

Phân tích làm rò hiệu quà và kết quà cùa các khoàn mục chính trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp.

Dòi tượng và phạm vi nghiên cứu:

Phân tích hiệu quá và kẽt quả của các khoản mục trong báo cáo lài chính. Số liệu được thu thập trong giai đoạn 2020-2021. chúng em Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 sử dụng nguồn dừ liệu thứ cãp, Tât cá sõ liệu trên được thu thập tù’ các thông tin chính thõng và các bán báo cáo tài chính được công bõ tại website https://cafef.vn/.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp tông hợp dừ liệu dạng bàng

Phương pháp dày sõ song song

NỘỈDUNG

A. TÔNG QUANDOANH NGHĨỆP DỆT MAY 7

  • l. Giới thiệu chung

Doanh nghiệp có lên l iêng Việt dầy dù là CÔNG TY CÓ PHẦN DỆT Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 MAY 7, với trụ sở giao dịch ó’ địa chi 109 A Trần Văn Dự. Phường 13, Quàn Tàn Binh, tp IICM. Công ty Dệt May 7 là đơn vị kinh tố quốc phông với chức năng, nhiệm vụ chuyên sán xuất kinh doanh dột. nhuộm, in. may cung cấp cho quân đội và tham gia thị trường. Công ty nực thuộc Quân khu 7, Bộ Quõc Phòng, trụ sờ dặt lại Phường 13, Q.Tân Bình, thành phõ Hồ Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 Chí Minh, (‘ông ty Dệt may có 4 xí nghiệp và bôn phòng chức năng, I Irung tâm lhưo*ng mại và giới thiệu sàn phấm. Gồm có:

Xí nghiệp Dệt:

Xí nghiệp Dệt có nhiệm vụ chuyên sàn xuãt các loại vài dệt thoi và dệt kim. Dặc biệt là các loại vái bạt chuyên dùng may nhà bạt. balo. túi xách… trên dây chuyền thiết bị hiện đại.

Từ nãm 1992, ngay từ khi mới thành lập Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 , Xí nghiệp Dệt được trang bị một số máy dệt thoi, công nghệ trung bình, năng suất thấp. Cho đến nay. qua quá trình phát triẽn, Xí nghiệp được đầu tư hệ thống máy dệt kiêm hiện đại với 100 máy dệt năng suất cao. đáp úng mọi yêu càu vẽ sàn lượng, chất lượng, mầu mã của thị trường. Sàn lượng đạt trên 6 triệu mét vài/nãm.

Với một tập thê doàn kết, thõng nhãt cao và sự nó Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 lực phân dãu cùa cán bộ công nhân viên trong nhiêu năm. xí nghiệp được Bộ Tư lệnh quân khu 7 tặng cờ. đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu.

Xí nghiệp Nhuộm – In:

Xi nghiệp Nhuộm – In chuyên VC sán xuất, in các loại vái trên dây chuyên thiết bị hiện dại cùa lây Âu, Nhật Bàn, Hàn Quõc. Đặc biệt là kỳ thuật in vài trên máy in lưới trục quay Stork do Ilà Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 Lan sán xuất.

Xí nghiệp được thành lập từ năm 1992. được đâu tư 2 máy nhuộm cao áp và 1 máy căng 4 buông. Nhưng đốn nay, công ty đà đầu tư hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị hiện đại. khép kín. Sán lượng nhuộm in đạt nên 8 niệu mét/năm. Với nhiêu năm dần đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Xi nghiệp được Công ty và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thướng nhiêu thành tích cao Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 .

Xí nghiệp May:

Xí nghiệp May 1: Chuyên vê sản xuãt các sản phẩm quan (rang, đông phục văn phòng, Xí nghiệp đặc biệt còn là đơn vị chuyên sàn xuất các loại nhà bạt phục vụ quốc phòng và an sinh. Được thành lập từ năm 1999, từ 1 phân xường nhỏ đến nay Xí nghiệp May 1 đã phát triẽn thành 1 xí nghiệp có đủ năng lực sàn xuất cung ứng hàng nội địa và xuất khấu.

Xí nghiệp Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 May 2:

Khác với Xí nghiệp May 1, Xí nghiệp May 2 chuyên vê sàn xuất các sàn phãm may mặc xuất khãu. Được thành lập từ tháng 1/2015 trên cơ sờ tách (ừ Xí nghiệp May thành 2 xí nghiệp nhàm đáp ứng nhu cầu phát triến cùa Công ty. Với đội ngũ hơn 200 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghê may, năng lực sàn xuất từ 15000 đến 20000 sàn phãm áo khoác/ tháng Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 .

Xí nghiệp Cơ khí:

Được thành lập từ năm 2000, Xí nghiệp chuyên vê sàn xuất các loại sàn phãm cơ khí: khung nhà bạt, mái che, các sàn phãm cơ khí phục vụ quân sự và dân dụng; sừa chửa và thi công lắp đặt các thiết bị điện, nước, kết cãu cơ khí cho các công trình nhỏ, vừa theo yêu cầu cùa khách hàng. Hiện tại, xí nghiệp phụ trách việc vận hành hệ thống xử lý nước Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 thài cùa Công ty.

Trung tâm thương mại và giới thiệu sàn phấm:

Trung tâm giới thiệu sân phẩm của Công ty trưng bày các sản phẩm quân trang và 1 sõ mặt hàng may mặc tiêu dùng tại địa chi 109A, Trần Văn Du’, phường 13, Quận Tân Bình, thành phố HCM.

  • 2. Lĩnh vực hoạt động cùa doanh nghiệp:

Hình thành và phát triẽn qua hơn 20 năm, doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 với nhiêu quá trình bao gôm:

Sàn xuất sợi;

Sản xuất vái dệt thoi;

Hoàn thiện sàn phãm dệt;

Sân xuất vãi dệt kim. vái đan móc và vài không dệt khác;

Sàn xuất hàng may sẳn (trừ trang phục);

Sản xuât thâm, chăn đệm;

Sàn xuất các loại dây bện và lưới;

Sàn xuất các hàng dệt khác chưa phân bõ;

May trang phục (trừ trang phục tù’ da lông thú); Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022

Sàn xuất sàn phãm từ da lông thú.

  • 3. Năng lực sân xuât

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Dệt May 7 đà thực hiện nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh đạt và vượt chì tiêu kẽ hoạch được giao, trong đó:

Sản lượng dệt các loại đạt trên 6 triệu m/nãm;

Sân lượng nhuộm – in các loại đạt trên 8 triệu m/năm;

Sàn lượng may quần áo các loại đạt trên 2 triệu Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 m/năm;

Sản lượng cơ khí các loại đạt trên 20000 sản phẩm/năm với các sàn phẩm giường sắt, nhà bạt,…

Nõi bật trong công nghệ cùa doanh nghiệp là thiết bị các khâu như máy dệt kiếm, máy nhuộm cao áp, máy in hoa trục quay,…

  • 4. Định hướng phát triẻn

Doanh nghiệp Dệt May 7 định hướng phẫn đãu giừ vai trò quan trọng và xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường nội địa cùng như quốc tẽ trong ngành Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 dệt may. Bên cạnh đó, sừ dụng có hiệu quà nguồn vốn hiện có, đàm bào phát triẽn bên vừng trong tương lai.

Liên tục đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các công nghệ tiên tiên, hiện đại trên thẽ giới, đàm bào đội ngù cán bộ công nhân viên luôn làm chủ các máy móc thiết bị đà được đầu tư.

Doanh nghiệp dãy mạnh các hoạt động của các tô chức quần chúng, tạo tinh thân tốt cho người lao Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 -2022 động. Áp dụng các biện pháp bào vệ quyên lợi hợp pháp đẽ cho người lao động yên tâm. ổn định việc làm. tạo hiệu quà tõt trong quá trình sản xuãt kinh doanh.

Doanh nghiệp tái cấu trúc lại theo hướng tinh gọn bộ máy quàn lý. điêu hành, có chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với ngành nghê hoạt động. Tiêp tục dõi mới công nghệ, tập trung đâu tù’ dõi mới các trang thiết bị, máy móc; nâng cao chãt Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022 lượng sàn phám, đáp ứng

B. ĐẬC ĐIẾM NGUÒN DỮ LIỆU THU

THẬP 1. Nguồn dữ liệu

Trong bài của nhóm, chúng em sử dụng nguồn dừ liệu thứ cấp.

Số liệu được sừ dụng trong bài bao gôm:

Báo cáo kẽt quã hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Dệt may 7 năm 2021, 2022 Bàng cân dõi kẽ toán Doanh nghiệp Dệt may 7 năm 2021, 2022

Báo cáo lưu chuyên tiền tệ Doanh nghiệp Dệt may 7 năm 2021 Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022,2022

Tất cà số liệu trên được thu thập từ các thông tin chính thõng và các bàn báo cáo tài chính được công bõ tại website https://cafef.vn/

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022
Đề tài phân tích số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may 7 giai đoạn 2021 – 2022
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart