Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính

fff

Đe tài Tiêu luận môn "Phân câp trong quân lý hành chính" là: Qua nghiên cứu Chương V "Phi tập tiling hóa: cái gi, khi nào vả như the nào" (Sách "Phục vụ và duy tri"), anh, chị rút ra được những điều gi tâm dắc nhát cho bân thân mình?

Bài làm

Đọc chương 5 của quyên sách “Phục ỊI và duy tri” bân thân tôi Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính đà rút ra nhiều điều tàm và điều đác nhât là vân đề phàn cap, phân quyền ờ chính quyền địa phương hiện nay.

Trong nhùng năm qua. van đề phân cap, phân quyên luôn được nhắc đen như là một giãi pháp quan trọng trong quá trinh cai cách hành chính.Thực chắt cua van đề phân cap, phân quyền là hoạt động hay một quá trinh sap xếp, bố tri quyền quyết định đến cap thâp hơn trong cơ câu thứ bậc cùa tò chức Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính . Mồi một tô chức có cơ câu thứ bậc. Tập trung một so lĩnh vực vào một cap; trong khi dó nhiều lình vực sè thực hiện phàn câp, phân quyên cho các cap thắp hơn. Trong giới hạn chu đề này, chúng ta chi bàn den việc phàn câp, phân quyền trong khu xực công, nhà nước và chu yếu là việc phân câp, phàn quyền quan lý nhâ nước giữ chính quyền trung ương và chinh quyên địa phương.

Thực tế không Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính có mỏ hình giống nhau trong phân cap. phân quyên. Nghĩa là không có mô hĩnh chung mà tùy vảo diều kiện cụ thè, loại vân de vả loại hình tô chức mà dưa ra mò hình cụ thê cho mồi quốc gia, vùng lành thô. Tuy nhiên, làm the nào đê đạt được mục tiêu của việc trao quyền cho chính quyền dịa phương hoạt dộng có hiệu qua ơ dịa phương lại là một van đề không nhò. Kinh nghiệm thực te cua các nước cùng Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính như các nghiên cứu học thuật trên the giới cho thay một số điều kiện can thiết cho việc phân cap thành công như sau:

Một diều kiện cằn thiết đau tiên cho chinh quyền dịa phương vừng mạnh là sự ton tại ôn dịnh. Rò ràng, chính quyền địa phương không thê thực hiện tốt chức năng của minh nếu không có sự ôn định bởi khả năng cùa chính quyền cap trên có thê giai tán cap dưới dề dàng hoặc thay đôi lãnh thô cua họ (ví Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính dụ, hợp nhât chúng với các khu yc làn cận). Sự ton tại ôn định đòi hói các tỏ chức, nhân sự của chính quyền địa phương phải được dám bao bằng văn ban (Luật) hóa các tiêu chi về che độ thành lập, giãi tán, cách chức, bô nhiệm…

Phân cap, giao quyên cho địa phương là quy luật tat yếu khách quan đê các địa phương tự quyết, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của dịa phương minh. Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính Thực te cho thay chủng ta đà đây mạnh việc phàn cap, giao quyền chu động cho địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhieu bat cập trong phân cap quán lý giừa Tiling ương và chinh quyên các câp, đó chính là lý do tòi lựa chọn van đe phân câp, phàn quyền trong quán lý nhà nước giữa trung ương và địa phương là van de mà tôi tàm dắc nhât.

Phân câp là hình thức đưa chính phũ lại gần hơn với người dân. giúp Đề tài Tiểu luận Phân câp trong quản lý hành chính cho các hoạt động và quyết định cùa khu vực cóng phù hợp với lợi ích chung cúa nhân dân. Có thê định nghĩa phân cap theo một so khia cạnh sau:

Hiện nay, có một sổ quan niệm khác nhau xung quanh khái niệm “phàn cap". Theo một số táe ciâ, phân cap chinh lã phân quyền giừa trung ương và địa phương. Phân cap là phân ra, chia thành các cap, các hạng. Phàn cap có sự chuyên giao quyền lực quan Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính lý xuống các cấp dưới đê thực hiện cho sát dân và sát tình hình thực tiễn, đong thời, đè giam bớt khối lượng cho cap trên khôi phai trực tiếp giài quyết những việc sự XỊ1. Việc phân cap phai gan trách nhiệm xới quyên hạn rõ ràng xà bão đám tinh thong nhắt từ trung ương đen cơ sớ. Có quan niệm khác cho rằng, phàn cap có thê theo hai hướng: một hướng năm ngang là sự phân chia căn cứ x ào sự khác nhau Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính của các công việc của một cap; hướng nam dọc (thảng đứng) là sự phàn chia theo cơ cấu thứ bậc còng việc giừa các cap khác nhau.

Có ý kiên cho rang, can phân biệt “phân cap quân lý” x ới một số khái niệm gan với nó là phân công, phân nhiệm, phân quyền vì “phân công và phàn nhiệm đều đê chi sự xác định quyền hạn. trách nhiệm ca theo chiều ngang và chiều dọc. Thông thường, Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính người ta sử dụng khái niệm phàn công đê chi quan hệ theo chiêu ngang x ới dụng ý phàn biệt nó với phân cap. Neu phân quyền được hiểu là phân giao quyền hạn cho một cơ quan hoặc một cấp chinh quyên nào đay thì thực ra sử dụng thuật ngừ phân công và phân cap là đay đủ và chính xác hơn".

Như x ây, cho đen nay. mặc dù được sứ dụng một cách rộng rãi, song cách hiểu về phân cap còn chưa hoàn Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính toàn thống nhát.

Dưới góc độ ngôn ngừ. “cap" được hiêu là loại hạng trong một hệ thống (xếp theo trình độ cao thấp, trên dưới). Từ đó. phân cap quán lý được cát nghĩa là giao bớt một phan quyên quân lý cho cap dưới, quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho mỗi cap. Như x ây, ỡ đây có hai nội dung can lưu ý là chuyên giao thâm quyền cho cap dưới và xác định thâm quyền cua mồi Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính cap trong đó.

Hiện nay, căn cứ xào cách phân chia đơn vị hành chính – lành thô mã ớ Việt Nam hình thành các cap chinh quyền: trung ương, cap tinh, cấp huyện và cap xà. Phân cap quán lý nhà nước, trước het được hiểu lã phân cấp giừa trung ương x ới chính quyền cấp tinh; đồng thời, còn bao hàm cả phàn cap giữa các cap chinh quyền địa phương với nhau.

Theo các văn kiện cua Đáng, Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính phân cấp được tiến hành theo hướng “phân cap rõ hơn cho địa phương, kết hợp chặt chè quân lý ngành và quàn lý lành thò và trên cơ sớ nguyên tắc “chính quyền trung ương quan lý tập trung một so lình xye theo ngành dọc được xác định từ yêu cầu thực te. Đổi x ới một so lĩnh xực khác, tiling ương trực tiếp quân lý một phan, còn một phan phân cấp cho địa phương quân lý". Cũng xới tinh thần đó mà hiện Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính nay. phân cắp được hiểu là việc chuyên giao nhiệm vụ, thâm quyên từ cơ quan quán lý nhà nước cap trên xuống cơ quan quân lý cap dưới nhàm đạt mục tiêu chung là nàng cao hiệu quá quán lý.

Việc chuyên giao nhiệm vụ, quyền hạn chi có thê được tiến hành một khi thâm quyền và trách nhiệm cùa cap chuyên giao và cap được chuyên giao đã được xác định hết sức rò ràng. Vi vậy, ban thân khái niệm phàn cấp phai hàm Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính chứa trong đó nội dung phân dinh thâm quyền cua tửng cap hay nói một cách khác, phân định thâm quyền là tiên đề cho việc chuyên giao nhiệm Ị1’ quyền hạn (hoặc rộng hơn nữa. điều chinh khối lượng nhiệm vụ. quyền hạn cho phù hợp với khá năng và diều kiện thực tế của mồi cap chinh quyền).

Trên cơ sớ những lập luận đó, có thê đưa ra khái niệm về phân cap quàn lý nhà nước như sau: Phân cấp quan lý Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước là sự phân dịnh thâm quyên, trách nhiệm giừa các cấp chính quyên trên cơ sở bão đâm sự phù hợp giừa khối lượng và tính chat thâm quyền với năng lực và diều kiện thực tế của từng cap nhằm tảng cường chat lượng, hiệu lực vả hiệu quà của hoạt động quán lý nhà nước.

Còng cuộc đôi mới đất nước, sự phát triển nen kinh te thị trường định hướng xà hội chú nghĩa và xu hướng mờ cửa. hội nhập quốc te tạo Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính ra những tiên đề và đòi hoi phai đôi mới. tăng cường phàn cap quan lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy mạnh mè tinh năng động, sáng tạo. quyên tự chủ. tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cap trong quan lý, thực hiện các nhiệm Ị1 phát trièn kinh te – xà hội trên địa bàn.

Đê đây mạnh cái cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triền kinh te – xà hội cua đất Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính nước hiện nay, can tiếp tục đây mạnh phàn cap quán lý nhà nước giừa Tiling ương và địa phương, tập tiling vào phân cấp nhiệm vụ, thâm quyền, trách nhiệm giừa Chính phu và chính quyền tinh, thành pho trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cap tinh) trên các lình xực chu yếu nhất: quân lý quy hoạch, ke hoạch, đau tư phát triển; ngân sách nhà nước; đât đai, tài nguyên: doanh nghiệp nhã nước; Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; tò chức bộ máy, cán bộ. còng chức. Trên cơ sờ dó, đê tiếp tục phân cap quân lý nhà nước giừa chính quyền địa phương các cap (tinh – huyện – xà).

Quán triệt các quan diêm, chù trương của Đãng và Nhà nước về phân cap quan lý, nhừng năm qua Chính phũ đà có nhiều giãi pháp tích cực, cụ thê dè đòi mới. tăng cường phân cấp quan lý nhà nước Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính giữa Trung ương và địa phương. Hội đổng nhân dân. ủy ban nhân dân các cấp đà được tâng thêm thâm quyền, trách nhiệm trong việc quyết định quy hoạch, ke hoạch phát trièn kinh te – xà hội cùa địa phương; quyết dịnh các dự án đau tư trong nước và đau tư nước ngoài: phân bô và điêu hành ngân sách địa phương; quàn lý đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp: quân lý các hoạt động sự nghiệp và quyết định một sổ Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính vấn đề về tô chức bộ máy, cán bộ công chức. Từ việc thi điểm phàn cấp nhiêu hơn cho Thủ đò Hã Nội vả thành pho Hồ Chí Minh trong một so lình vực, đà rút ra những bài học bỏ ích đẻ tiếp tục đây mạnh phân cap quan lý nhà nước giừa Chính phu và chính quyền cap tinh.

Nhùng kết quả đạt được về phân cap nhừng năm vừa qua đà phát huy được tinh chủ động, sáng tạo của chinh quyên địa phương: Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính khai thác các nguồn lực góp phan nàng cao hiệu lực, hiệu quà quan lý nhà nước, thúc đây phát trièn kinh tế – xà hội cùa địa phương, phục vụ tot hơn nhu cầu của tò chức và lợi ích cua nhàn dàn.

Tuy nhiên, quá trình dôi mới phân cap quan lý nhà nước giừa Chinh phú và chinh quyên địa phương các cap vừa qua xét về tông thè vần chưa đáp ứng được nhũng đòi hỏi bức xúc của thực tiền, cỏn nhiều hạn Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính che. bat hợp lý:

 • – Phân cấp nhưng chưa bào dam quán lý thong nhắt, còn biêu hiện phàn tán. cục bộ; kỷ luật, ký’ cương hành chinh chưa nghiêm; chưa chú trọng việc thanh tra, kiêm tra đoi với những việc đà phân cap cho địa phương.

 • – Chưa phân định rõ ràng, cụ thê nhiệm vụ, thâm quyền, trách nhiệm cùa mỗi cap chinh quyền trong việc thực hiện chức năng quán lý nhà nước, tô chức cung cap dịch Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính vụ còng, dại diện chu sớ hữu doi với các tô chức kinh tế nhà nước và tài sán nhã nước. Chưa xác định rò trách nhiệm cùa mồi cap, cua tập thê và cá nhân doi với những nhiệm vụ đà được phàn cap.

 • – Phàn cap nhiệm vụ cho cap dưới, nhung chưa bào đàm tương ứng các diều kiện cằn thiết dê thực hiện, còn thiếu sự ân khớp, dong bộ giữa các ngành, các lình vực có liên quan, chưa tạo diều Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính kiện thực tế cho địa phương chu động càn đối các nguồn lực và các nhu cầu cụ thê của mình.

 • – Một so nội dung phân cấp đà được pháp luật quy định nhưng chậm được triển khai thực hiện hoặc thực hiện không triệt dê. Mặt khác, các quy định phân cấp hiện hành chưa phù hợp với thực tiền cua mồi khu vực, vùng lành thô, chưa phàn biệt rò sự khác nhau giừa đô thị và nông thôn.

Những hạn che, bất cập Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính trên đây do nhiều nguyên nhàn khác nhau, nhưng chú yếu là do các nguyên nhàn: nhận thức, quan diêm về các chù trương, giãi pháp phân cấp quán lý nhà nước giừa Chính phũ và chính quyên cáp tinh chưa rõ ràng, rành mạch, thiếu nhát quán, lo ngại phân cấp mạnh dẫn đến tinh trạng cục bộ, cát cứ. phân tán. Trong tò chức chi đạo còn thiếu quyết tâm. mạnh dạn từ xây dựng, ban hãnh thê che. chinh Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính sách đen tô chức thực hiện; chưa chú trọng tông kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Hệ thống pháp luật thiêu đong bộ. chưa đáp ứng với yêu cầu cùa phát trièn kinh tế – xã hội cua đất nước trong tình hình mới.

về mục tiêu cua sự phàn cap trong thời gian tới là tiếp tục dây mạnh phàn cap quan lý nhà nước giừa Chinh phù và chinh quyền cap tinh, giừa chính quyền địa phương các cap nhảm phát huy tính năng dộng Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính , sáng tạo. quyền tự chu. tự chịu trách nhiệm cúa chính quyền địa phương trên cơ sờ phân định rõ. cụ thè nhiệm vụ, quyền hạn. trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chinh quyên nhà nước, bão dam sự quân lý tập trung, thống nhất và thông suốt của Chinh phu. tâng cường ký luật, kỷ cương hành chính đê nâng cao hiệu lực. hiệu quả quân lý nhà nước phục vụ tốt hơn nhu cẩu và lợi ích cua nhân dân Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính , thúc đây phát triền kinh tế – xà hội ờ từng dịa phương trong điêu kiện chuyên sang nen kinh tế thị trường định hướng xà hội chú nghía.

về quan diêm vả nguyên tắc là

 • a) Quán triệt quan diêm quyên lực nhà nước là thong nhất, bão đâm quàn lý thống nhát cùa Chinh phũ về thê chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiêm tra: đổng thời phát huy quyền tự chủ. tự chịu trách nhiệm cua chính quyền Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính cap tinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ quán lý nhà nước trên dịa bàn theo quy định của pháp luật.

 • b) Tuân thú nguyên tắc kết hợp chật chè giừa quân lý theo ngành với quàn lý theo lành thô. phàn định rò nhùng nhiệm vụ quân lý nhà nước của bộ, ngành với nhiệm vụ quàn lý nhà nước cua chính quyền cap tình dối với các hoạt dộng kinh tế – xà hội trên địa bàn lành thô.

 • c) Bão dam nguyên tác hiệu quà. việc Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính nào, cap nào sát thực tế hơn. giai quyết kịp thời và phục vụ tot hơn các yêu cầu cua tô chức và nhân dàn thi giao cho cap đó thực hiện; phàn cap phai rò việc, rò dịa chi, rò trách nhiệm, gẩn với chức năng, nhiệm vụ cua mồi cấp.

 • d) Phai phù hợp với trinh độ phát triền kinh tế – xã hội trong tùng giai đoạn, đặc thù của ngành, lình yc, diều kiện và kha năng phát triền Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính cùa tùng khu vực, vùng lành thô, với từng loại hình đò thị. nòng thôn, với xu the hội nhập khu vực và quốc te.

 • d) Phai báo dam tương ứng giừa nhiệm vụ. thâm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chinh, tô chức, nhân sự và các diều kiện cần thiết khác; phái dong bộ. ăn khớp giữa các ngành, lình vực có liên quan.

 • e) Bão đàm quyền và thực hiện đày đũ trách nhiệm của Hội Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính đồng nhân dân. Uy ban nhân dân và Chú tịch Uy ban nhân dân cấp tinh trong việc quyết định, thực hiện các nhiệm vụ được phân cap; chap hành nghiêm kỹ luật, kỷ cương hành chinh; dong thời phát huy dân chù rộng rãi đê nhân dân tham gia quàn lý nhã nước.

 • g) Phân cấp phai thê hiện được sự đong bộ, thống nhất trong hệ thong thê che, văn bàn quy phạm pháp luật gắn với đòi mới cơ che và báo đám quyền Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính tự chú, tự chịu trách nhiệm của KhoThuVien.com

 • h)

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần taxi cường thịnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình bào chế và sinh dược học (tập 1) phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÔNG NGHỆ LÊN MEN THREONINE
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Thực Tiễn Thành Phố Cần Thơ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính
Đề tài Tiểu luận Phân cấp trong quản lý hành chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart