Địa tô và định giá đất nông nghiệp

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Địa tô và định giá đất nông nghiệp

fff

Mục lục

Chơng I – Cơ sở lý luận vê địa tô & cơ sờ định giá đât ở Việt nam

4

4

4

5

11

11

11

16

17

17

17

17

18

20

20

21

24

25

27

I- Khái niệm & sự hình thành Địa tó

 • 1)  Khái niệm Địa tó

 • 2)   Sự hình thành Địa tỏ

 • 3)  Đặc điếm và các hình thức biếu hiện Địa tò

II – ánh hởng cua Địa tò đến còng tác định giá đất ờ Việt nam

 • 1)   Vai trô cùa Địa tõ trong việc định giá đất

 • 2)  Nhãn tó ảnh hỏng đến giá đất nóng nghiệp

 • 3)  Cơ sờ xác định Địa tô và định giá đất nông nghiệp giá đất ờ Việt nam

Clìơng II – Thực trạng công tác định giá đất ở Việt nam

 • I – Vân đề xác định Địa tó khi định giá đất ớ Việt nam

 • 1)  Theo phơng pháp kinh điên

 • 2)  Phong pháp FAO

 • 3)  Phong pháp tính giá đất nóng nghiệp hiện hành ớ Vn

 • II – Còng tác định giá đất ớ Việt nam

 • 1)  Phân hạng đất

 • 2)  Xác định khung giá đất

 • III – Nhận xét chung

Chơng III – Một số giãi pháp nhầm hoàn thiện còng tác định Địa tô và định giá đất nông nghiệp giá đất ớ Việt nam

Kết luận

Lỏi nỏi đẩu

Trong thời kỳ còng nghiệp hoá hiện đại hoá, ờ nớc ta nền kinh tê thị trờng đang chuyển mình và phát triển rầm rộ, thúc đẩy lực lợng sàn xuất phát triển nhanh chóng, khoa học và còng nghệ đợc thu hút từ bèn ngoài vàovà đà áp dụng trên nhiều linh vực, trong đó có linh vực nóng nghiệp. Nhà bác học Lé quý Đôn đà từng nói: “Phi nòng bất ổn”, Địa tô và định giá đất nông nghiệp cho thấy phát triển kinh tê nòng nghiệp là võ cùng quan trọng, nó không những đàm đời sống cho nhân dân mà còn góp phán giừ vừng an ninh chính trị , đàm bảo an toàn xã hội. Hiện nay diện tích đất nòng nghiệp chiếm hơn 80% tống diện tích cả nớc nhng cha có sự quan tâm thích đáng. Một trong những giải pháp thúc dây sự đẩu t vào nòng nghiệp đó là giái pháp định giá đát nóng nghiệp. Nhà nớc quan lý đất nông Địa tô và định giá đất nông nghiệp nghiệp cần phải có những biện pháp làm phũ hợp giữa quan hệ sàn xuất với lực lợng sán xuất khi đó đất nóng nghiệp mơi đợc phát triển lành mạnh đũng VỚI nghĩa mà cha õng ta đã bào vệ, giữdìn đến ngày nay, đồng thời phài biết quý trọng đất và thúc đây việc sứ dụng đát một cách linh hoạt, nhạy bén VỚI cơ chế thị tròng hiện nay. Đất nóng nghiệp là chỏ dựa chù yếu của dời sống, là nguồn cổ vũ tinh thần cùa Địa tô và định giá đất nông nghiệp đòng dao tầng lớp nhân dãn lao động, đất nòng nghiệp là dất truyền thống cùa dãn tộc ta.nó đà đợc kết tinh bao kinh nghiệm sàn xuất cùa ông cha ta đợc truyén lại muôn đời cho các thế hệ con cháu Việt nam. Chúng ta là sinh viên, đại diện cho tầng lớp trí thức trẻ cùa dân tộc, cần phải có một tám nhìn cho dũng đói VỚI việc phát triển đất nóng nghiệp hiện nay và mai sau. chính bời lý do đó mà Địa tô và định giá đất nông nghiệp chúng tỏi nghiên cứu đề án “ Địa tõ và định giá dất nông nghiệp” bàng những kiến thức đã học dợc, tôi xin góp phần nho bé vào việc nghiên cứu khoa học cho đề án trên đè cùng với Nhà nớc giải quyết vấn đề bức xúc trên.

Tói xin dợc trình bầy để án trẽn qua các phán sau:

Chong I – Cơ sở lý luận vé địa tó và cơ sớ định giá đất nong nghiẹp

Chong II – Thực trạng cong tác ( Địa tô và định giá đất nông nghiệp lịnh giá đãt ớ Việt nam

Chong III – Mọt so giài pháp nhâm hoàn thiẹn cong tác (lịnh giá đát nong nghiệp ở Việt nam.

VỚI những nội dung cán nghiên cứu nh vậy, tôi hy vọng sẽ đóng góp đợc một phần nhò vào còng việc nghiên cứu khoa học. Vì thời gian làm đề tài có hạn. do đó trong quá trình viết có nhiéu phần cha đợc đầy dù và không thẻ tránh d- ợc những thiếu sót. mong các thấy cò Địa tô và định giá đất nông nghiệp giáo quan tâm, đóng góp ý kiến đế bổ sung cho đề tài ngày một hoàn thiện hơn. Tòi xin trân thành cám ơn

CHONG I: C O SÒ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TO VÀ co SÒ ĐỊNH GIÁ ĐẤT NÓNG NGHIỆP

I. KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH ĐỊA TÔ.

I. khái niẹm Địa to.

Địa tô là hình thái (lới đõ quyền sở hữu ruộng đất dợc thực hiên về mạt kinh tế. tức là đem lại thu nhập. Địa tô và định giá đất nông nghiệp Hay địa tó là hình thái kinh tế. gắn liền VỚI chế độ sờ hữu đất đai. Trong đó chế độ sờ hữu về ruộng đất đợc đánh bàng chế độ sớ hữu cơ bán: sở hữu cua nóng dàn tự do. sớ hữu lớn cùa địa chủ. sở hữu của Nhà nớc các thời đại.

2-Sự hình thành Địa to.

Qua khái niệm trẽn cho chúng ta biết dợc quá trình sir dụng đất và canh tác đất gồm 2 thành phần: Địa tô và định giá đất nông nghiệp ngời sờ hữu đất lã địa chú hay chù đất có quyền sù dụng đất theo ý muốn của họ và ngời sử dụng đất ( Nhà t bàn kinh doanh trẽn linh vực nông nghiệp ). có nghía vụ nộp Địa tô cho chù sờ hữu đất một khoản nhất định.

Nh vây, tiền đề cùa phong thức sàn xuất t bàn chù nghĩa nh sau: nhùng ngời thực tẻ canh tác ruộng đất là những ngời lao động làm thuê cho một nhà T ban. Nhà t ban Địa tô và định giá đất nông nghiệp chi COI cóng nghiệp là một ngành đặc biệt đê vận dụng T bản vào trong linh vực sản xuất dạc biệt, theo từng thời hạn nhất định, chàng hạn khi ngời sử dụng đất muốn sử dụng một mánh đất nào đó thì ngời sứ dụng đất phải trà cho địa chù hay ngơi sờhừu đất một khoản tién nhất định theo hợp đống. Thòng thòng thì só tiền phái trá tính theo từng năm.

Khi nhà T bản đà bò tiền ra dẻ sử dụng một mành đất Địa tô và định giá đất nông nghiệp nào đó. thì nhà T bàn phải đáu 11 bán vào sản xuất. “ T bán có thế đợc cò định vào đất. bo vào ruộng đất trong thời gian nhất định, họ dà cài tạo. khai hoang mở rộng, đáu t thâm canh, xây dựng cãc kênh mơng tới tiêu nhầm làm cho đất đai có thế sứ dụng tốt hơn”, đê thu ỉợi nhuận trà cho địa chủ một khoán địa tó. hay đó là khoản tiền mà địa chù và nhã t bản Địa tô và định giá đất nông nghiệp thuê đất đà hợp dóng. Kill hết thời hạn thuê đất nhà T ban không chỉ trả cho ngời sở hữu đất một khoan địa tô mà còn phải có nghiã vụ giao đất lại cho địa chù trong trạng thái có thể sử dụng đợc đế sán xuất nòng nghiệp. Còn nếu nh nhà t bán sử dụng đất nòng nghiệp không có ý thức bào vệ cho đất. khi hết hạn nhân viên sẽ kiếm tra tình trạng sừ dụng cùa nhà t bàn nếu phát hiện thấy nhà t Địa tô và định giá đất nông nghiệp bản đã vi phạm hợp dóng till địa chu phái thu tịch thu ruộng đất. bát nhà T bán phài trá một khoán địa tó cộng VỚI khoản tiền phạt do VI phạm.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Địa tô và định giá đất nông nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý hiện vật viện bảo tàng HỒ CHÍ MINH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức cấp xã, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ điều tra, thống kê đa dạng sinh học tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Rủi ro khi tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố thanh hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
197.000
Sold by
@ xcnguyen220
Địa tô và định giá đất nông nghiệp
Địa tô và định giá đất nông nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart