Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

fff

MỤC LỤC

DANH MỤCX ÁC BẢNG

Bàng 2.1. Tinh hình sân xuất cam ỡ một sổ nước vùng châu Á năm 2007 Error: ………………………………….Reference source not found

Bàng 2.2. Tinh hình sân xuất cam quýt giai đoạn 2001-2007. .Error: Reference source not found

Bâng 2.3. Dinh dường trong lá cam 7-10 tuổi ( lá 4 – 7 tháng tuôi/ cành không quã ) ……………………………………………………………….Error:  Reference source not found Bang 4.1. các loại đất nòng nghiệp tại Nghĩa Dàn – Nghệ An.Error: Reference source not found

Bang 4.2. Tinh hình sử dụng quỳ đất ờ Nghĩa Đàn như Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 sau….Error: Reference source not found

Bang 4.3. Diện tích, sân lượng các loại cam quýt trong……………..Error: Reference

source not found

tại huyện Nghĩa Đàn từ năm 2007 – 2010………Error: Reference source not found

Bàng 4.4. Đất trồng cam và kỳ thuật làm đat……………Error: Reference source not

found

Bàng 4.5. Một so kỳ thuật châm sóc và phòng trừ cỏ dại cho cây cam….Error: Reference Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 source not found

Bàng 4.6. So lượng một so loại phàn bón nông hộ thường sự dụng………………Error:

Reference source not found

Bâng 4.7. Thành phan và mức độ gây hại của các lọai dịch hại cam…………….Error:

Reference source not found

Bâng 4.8. Bão vệ thực vật trong canh tác cam quýt của nông hộ………………….Error:

Reference source not found

Bâng 4.9. Hạch toán kinh te ha của một Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 so loai cây trong trên đia ban huyênError: Reference source not found

 • 1. MÔ ĐÀU

  • 1.1. Đật vấn đề

Cày ăn qua chiêm một vị tri quan trọng trong đời sống cua con người cùng như trong nen kinh tế quôc dân. ơ Việt Nam trãi qua hàng ngàn năm lich sư, nghe trong cây ăn quá đã trớ thành một bộ phận quan trọng không thê thiếu đoi với nen nông nghiệp của cả nước nói chung và mồi vùng mien nói riêng. Do có giá trị kinh tế Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 cao nên diện tích cây ăn qua ngày càng tảng. Tại Việt Nam trong nhừng năm qua. từ 426.100 ha trong nãm 1997, diện tích cây ăn quá tăng lèn 775.500 ha vào năm 2007. Trong các loại cây ăn qua được trồng phô biến thi nhóm cây có múi Citrus (Cam. quýt, chanh, bưởi ) chiếm một diện tích rat lớn 73.394 ha, chi tinh riêng khu vực mien bẩc Việt Nam trong nãm 2009, diện tích của Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 nhóm Citrus đà chiếm đen 25.485 ha với năng suất bình quân 84,3 tạ/ ha.

Việt nam nam trong vùng nhiệt đới gió mùa âm đà tạo nên sự đa dạng về sinh thái, rat thuận lợi cho nghe trong cây ăn quá. Trong những năm qua nghe trồng cây ăn quả ờ nước ta đà có vai trò quan trọng trong quá trinh chuyên dịch cơ cấu cây trong và nen nông nghiệp, góp phan vào việc xóa đói giâm nghèo, tạo công Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 ăn việc làm cho hãng vạn người lao động từ thành thị tới nông thôn.

Cam quýt là một trong những cày ăn qua đặc sàn bơi giá trị dinh dường và kinh te cao. Trong thành phan thịt qua có chứa 6-12% đường, hàm lượng vitamin c từ 40-90mg/ 100g qua tươi, các axit hữu cơ 0.4-1,2% trong đó có nhiêu loại axit có hoạt tính sinh học cao cùng với các chat khoáng và dầu Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 thơm, mặt khác cam có thè dùng ăn tươi, làm mứt, mước giái khát, chửa bệnh. Trong nhừng năm gan đây, diện tích trồng cam ỡ nước ta ngày càng mơ rộng, việc phát triên cây cam xem như là một giài pháp trong chuyên dịch cơ cấu cây trồng ỡ nhiêu địa phương.

Huyện Nghĩa Đàn tinh Nghệ An, có đát đai phù hợp cho nhóm cây có múi Citrus (cây cam. quýt, chanh, bưởi… ) sinh trưởng và Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 phát triền tot. Vi vậy, Nghĩa Đan có thương hiêu cam Vinh với chat lượng thơm ngon nòi tiếng trong toàn quốc .

Tuy nhiên người nông dân trong cây có múi, đặc biệt là cam chưa có kiến thức tốt về kỳ thuật canh tác, bón phân, phòng trir sâu bệnh, cách bão quan và tiêu thụ đê có hiêu quà kinh te cao nhất. Do đó đê tháo gờ những khó khăn nêu trên, can phái có điêu tra, đánh giá thực trạng Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 săn xuất cam. phân tích những thuận lợi và kho khăn, những ton tại đè đe xuất các biện pháp khăc phục nham nâng cao năng suất và hiêu quả kinh tế đối x ới cây cam là rat can thiết.

Xuất phát từ yêu cầu thực te sân xuất, trong thời gian thực hiện chuyên dề, chúng tôi tiên hành “ Diều tra, đảnh giá thực trạng sàn xuất cam tại huyện Nghĩa Dàn, tình Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010"

 • 1.2. Mục tiêu Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 cùa đề tài

  • 1.2.1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng sàn xuat cam. những thuận lợi, khó khản và biện pháp khác phục nham góp phan làm tăng hiêu quà kinh tế cho người trong cam tại Nghĩa Đản, Nghệ An

 • 1.2.2. Yêu cầu

 • – Điêu tra về diều kiện tự nhiên, kinh te. xà hội, văn hóa cua huyện Nghĩa Đàn

– Điều tra tinh hình sán xuat cam tại huyện Nghía Đàn – Nghệ An thông qua các chi tiêu về: diện tích đắt Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 trong, cơ cấu giong cam. kỳ thuật trồng, chăm sóc (bón phàn, tưới nước, cat tia cành, sự dụng thuốc bão vệ thực vật), bi.èn pháp thu hoạch, bào quan và tiêu thụ.

 • – Đe xuất các giai pháp khắc phục những tồn tại trong sân xuất cam tại huyện. Nghía Đàn, tinh Nghệ An

 • 2. TÒNG QUAN TÀI LIỆU

  • 2.1. Nguồn gốc và phân loại cam quýt

   • 2.1.1. Nguồn gốc

Có nhiêu ý kiến khác nhau về nguồn gốc Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 cùa cây cam quýt, song nhìn chung nhiêu tác giá cho ràng cây cam quýt có nguồn gốc ớ ùng nhiệt đới Đông Nam Á

Theo Angler và Tanaka cho rằng cây cam có nguồn gốc ớ Ãn Độ và Miến Điện. Các tác giã Trung Quốc thi cho rang phan lớn các loài hiện trồng ớ Trung Quốc đều là nguyên sán (trừ bươi, song cùng đà được nhập vào Trung Quốc cách đây 2.000 nãm).

ơ Trung Quòc, nghê trông cam quýt Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 đà có cách đây 3.000-4.000 năm, từ thời Hán đà khá phát triền sang thời Tống đà có cuốn “Quýt lục” của Hàn Ngạn Trực, ghi chép ti mỹ về phân loại, cách trong và che biến

Việt Nam nam trong khu vực này cho nên cũng có nhiêu giong cam quýt có nguồn gốc ờ nước ta. Trong tập đoàn cam, quýt ta thay có nhiêu cây trồng hoang dại (cây chi xác, cây gai xọng, cây Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 tat…) là nhùng loài tô tiên của cây cam, quýt

Bên cạnh đó có một sổ tác giã cho rang nguồn gổc quýt King ( Citrus nobilis Lour ) là ờ Mien nam Việt Nam. Nước ta từ Bắc đen Nam ở địa phương nào cùng trong cam với nhiều giống khác nhau tùy từng iing miền: Cam sành Bố Hạ, cam Sen Dinh Cả Bắc Sơn, cam Bù Hà Tĩnh………………………………………………………

Nhìn chung cam quýt được trong từ xích đạo đen vì tuyên 43 1 Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 từ độ cao mặt biên lên tới 2.500m. Các loài, các chi lai hừu tinh với nhau rat dễ dàng, dẫn đen các loài mới sinh ra rat thuận lợi. nhưng không biết bố mẹ.

 • 2.1.2. Phân loại cam quýt

Cày có múi thuộc nhiêu chúng loại khác nhau, ngoài chi Citrus chì có 2 chi khác đà được trồng là chi Poncirus (cam ba lá) và chi Fortunnella (quất) do đó còng tác phàn loại có gặp nhiều khó khản nhắt Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 là phân loại nòng nghiệp. Có nhiều tác già phân loại trên thế giới như: Swingle, Hodgson, Bailey. Tanaka, Score, Reece…

 • – Chi Poncirus (cam ba lá): không trông ớ Việt Nam mà chi mới được nhập vào đê dùng làm gốc ghép vì có nhiêu ưu diêm: chống được rét. chống được bệnh chày gôm, chịu dược bệnh tristeza, chịu đắt âm nhưng không chịu được đat hạn. đắt mặn nhiêu vôi.

 • –  Chi Fortunellta (quắt): Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 trồng chu yếu ờ Nhật Ban, Trung Quốc và Việt Nam. Giống quả nhò, màu vàng như cam nhưng ít mủi (3 -7) múi, mỗi múi chi có 1-2 hạt. Quà chua nên không dùng ăn tươi mà chu yếu trong làm canh hoặc lấy quà làm gia vị.

 • – Chi Citrus: gom rat nhiều nhóm và nhiều giong.

+ Giống chanh yên và phật thủ (Citrus medica): được thuần dường rat sớm ớ Trung Quốc, An Độ Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 , bán dáo Đòng Dương.

Chanh có 2 loại chinh là chanh vó móng vả chanh núm.

Chanh núm (Citrus limon): gốc ớ mien Trung và mien Tây Bác Ân Độ. không ưa các khi hậu nhiệt đới âm mà thích nhũng nơi khi hậu không quá nóng nhưng không quá lạnh vả hơi khô ít trong ớ Việt Nam. giá trị kinh tế tháp.

Chanh vó mong (Citrus aurantifolia): nguồn gốc ờ những vùng nóng và mưa nhiêu. Cây nhó. Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 nhiêu cành, nhiều gai. cuống lá gan như không có eo lá. quá thường nhò, vó mòng hình trái xoan, nhiêu nước rat chua. Khi chín vô qua còn xanh hoặc chi hơi vàng.

Cam chua (Citrus aurantium): trong rat giống cam về hình dạng nhưng lá có cánh to hơn, qua không tròn và nhẵn như cam. Nước chua, vó và múi hơi đảng như bưởi. Trước đây, cam chua rat hay được trồng dùng làm gốc ghép cho Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010 cây cam ngọt vì tăng sức chông rét. chông âm, úng, chòng bệnh chây gôm do phytophtora gây ra nhưng lại mẫn câm với bệnh tristeza nên không được dùng nửa.

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khai thác và đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên google map
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Y Học Rạng Đông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế quản lý nguồn nhân lực tại chi cục thuế thành phố thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những bài toán trong đại số sơ cấp có liên quan đến đa thức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010
Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart