Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

88.000

Category:

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

fff

BỘ CÕNG THƯƠNG

TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHIẸP THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

HUỲNH XUÂN VŨ

ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH ĐẬC ĐIỂM SINH LÝ VÀ TIỀM NĂNG Nuôi Tròng của

CHỦNG Auricularía sp. NỘI ĐỊA

Ngành: CÒNG NGHỆ SINH HỌC

Ma ngành: 8420201

 • I.    UẬN VÀN TIIẠCSÌ

• ♦

THÀNH PHÔ nõ Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa CHÍ MINH, NÁM 2023

Công trình được hoãn thành tại Viện Cõng nghệ Sinh học ứng dung

Người hướng dẫn khoa học: TS. Văn Hổng Thiện

TS. Phạm Nguyền Đức Hoàng

Luận văn thạc sì được bão vệ tại Hội đồng chấm bão vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 01 năm 2023

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:

 • 1. PGS. TS. Trịnh Ngọc Nam – Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa Chủ tịch Hội đồng

 • 2.  Lao Đức Thuận – Phăn biện 1

 • 3.  Đinh Văn Trình – Phán biện 2

4 Nguyễn Hoàng Dùng – ủy viên

5. Nguyền Thị Diệu Hanh – Thư ký

(Ghi rò họ, tên. học hàm, học vị cùa Hội đồng chấm bao vệ ỉuận vãn thạc sì)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNG         TRƯỞNG KHOAATẸN CNSH&TP

BỘ CÒNG THƯƠNG      CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHÌA MỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Định danh và xác định đặc điếm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ThÀNH_PHO_Ho’cHí_MINH    ….    •

NHIỆM VỤ LƯẶN VÃN THẠC sỉ

Họ tên học viên: Huỳnh Xuân Vù MSHV: 19630701

Ngày, tháng, năm sinh: 16. 06 1990 Nơi sinh: cà Mau

Chuyên ngành: Còng nghệ Sinh học Mả chuyên Ngành: 8420201

 • I. TÊN ĐÈ TÀI:

Định danh và xác đinh đặc điếm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng cua chùng

Atiricnìaria sp. nội địa. Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa

 • II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DƯNG:

Nhiệm vụ: Hoàn thành luận vãn và bão vệ đúng thời hạn

Nội dung nghiên cửu của luận văn tốt nghiệp:

 • •     Nội dung 1: Định danh chủng chúngAitricularia sp. nội địa băng phương pháp hình thái và sinh học phân tử

 • •     Nội dung 2: Kháo sát các đặc diêm sinh lý ảnh hưởng tới phát triển hệ sợi của chúng nam mèo Auticttìaria sp. nội địa

 • •     Nội dung 3: Kháo sát khả năng dòng hóa Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa cơ chất mạt cưa của chúng nam mèo Atiricnìaria sp. nội địa

 • •     Nội dung 4: Kháo sát khả năng hình thành quả thê cùa chúng nam mèo Aỉiricularia sp. nội địa

 • II. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 9/5/2022

 • III. NGẤY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 9 11/20222

 • IV. NGƯỜI HƯỞNG DÁN KHOA HỌC: TS. Văn Hồng Thiện

TS. Phạm Nguyền Đức Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh. ngày… thảng… năm 20…

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1 Định danh và xác định đặc điếm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội’ địa NGƯỜI HƯỚNG Dán 2 CHỪ NHIỆM BỌ MÔN ĐÀO TẠO

(Họ tên và chừ ký)             (Họ tên và chừ kỷ)                   (Họ tên và chừ ký-)

VIẸN TRƯỜNG VIỆN CNSH&TP

(Họ tên và chừ ký)

LỜI CẢM ox

Tòi xin chân thành cam ơn Ban lành dạo Viện Công nghệ sinh học vã Thực phẩm; Quý thầy cồ của Trường Dại học (’ông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Viộn Dào tạo Quốc tế vã San Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa dại học dã tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tòi thực hiện luận vãn này.

Tòi xin chân thảnh cam on TS. Vãn nồng Thiện & TS. Phạm Nguyền Đức Hoàng dà luôn dồng hành, tận tàm chi bão và luôn tạo diều kiện hồ trợ tòi trong quá trình thực hiện khóa luận.

Tòi cùng xin chân thành cam ơn các anh chị vả bạn bè tại Viện còng nghệ sinh học úng dụng đà giúp đờ cho tôi trong suốt quá trinh thực hiện đề Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa tài, luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện đế tòi có thế hoãn thành khoá luận một cách tốt nhất.

Mặc dù khóa luận không tránh khoi nhùng thiếu sót. tôi rất mong nhận được nhùng kiến đóng góp quý báu của quý thầy cò đê giúp bài khóa luận hoàn thiện hơn.

Học viên thực hiện

Huỳnh Xuân Vũ

TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC sĩ

Giói thiệu. Nấm mèo là một Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa trong ba loại nấm được nuôi trổng phò biển nhất ờ nước ta, nhưng chung loại giống lại không được đa dạng. Điểu này Làm ánh hương đến năng suất nuôi trồng, cũng như là hiệu quà kinh tế mà loại nấm này mang lại.

Mục tiêu: So sánh một sổ đặc diêm di truyền của giong nam mèo Aurícularia sp. (ABI-F401) nội đĩa và giống nấm mèo chuẩn (ABI-F402). Đánh giá tiềm năng nuôi trồng của cả hai giong Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa nam mèo nãy tại Việt Nam.

Phương pháp. Hai giống nam mèo Attricuỉaria sp. (ABI-F401) nội địa vã giống nam mèo chuân (ABI-F402) được mò ta hình thái qua thê và phân tích trình tự hai vùng ITS và LSU. Sir dụng 6 mòi trường, 5 mức nhiệt dộ và 7 mức pH đê kháo sát một số đặc diêm sinh lý cùa hai chủng nam. Khá năng nuôi trồng của hai chùng nam được đánh giá trên mùn cưa Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa cao su với hai công thức dinh dường.

Kết quá: Giống nấm ABI-F401 và giống ABI-F402 cô nhiều đặc diêm hình thái tương đòng, dong thời cả hai giống đều có quan hệ gan với giống Auricularia thaUandica trên cây phát sinh loài được vè từ trình tự gene ITS và LSƯ. Giông nam ABI-F401 sinh trưởng tốt nhất trong mòi trường Potato dextrose broth, có pH 7 vả ỡ nhiệt độ 30°C, giống nấm ABI-F402 sinh trướng Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa tốt nhất trong mòi trường Malt yeast extract broth. pH 5 và ở nhiệt độ 30°C. Giống ABI-F401 cằn trung bình 33.42 – 36.78 ngày đế tơ phũ kin bịch phôi vả hiệu suất sinh học đạt từ 15.82 – 19.86%. Giống ABI- F402 cần trung bình 30.47 – 33.02 ngày đê tơ phũ kín bịch phôi và hiệu suất sinh học đạt từ 15.45 – 17,06%.

Kết luận Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa : Từ những kết qua trên. ABI-F401 là giong nam Auricitỉaria thaiìandica đầu tiên được ghi nhận ờ Việt Nam. Cà hai giống nấm ABI-F401 và ABI-F402 đều có kha năng nuôi trong tốt ớ điều kiện Việt Nam.

ABSTRACT

Introduction: Woodear-mushroom is one of the most popular cultivated mushrooms in Viet Nam. However, the limited diversity of strains effected a lot to the efforts for increasing productivity of cultivation of this mushroom.

Objectives: Both strains Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa Aurictdatia sp. (ABI-F401) and standard strain (ABI-F402) were evaluated their identification by morphological characteristics and molecular markers as well as cultivation potential.

Methods. The comparison of morphology (macro morphology and micro morphology’) and genetic characterization (phylogeny was budded by using sequence of two markers (ITS and LSU) was conducted. The optimal medium culture, temperature and pH value was estimated, the mycelial growth rate on sawdust was determined on petri dish and testtube, and possibility Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa to form fruiting body was also checked

Results: As a result, ABI-F401 and ABI-F402 had the similarity morphological characteristics, and in the phylogenic topology indicated that they share the same origin (Auticularia lhailandica clade). The optimal medium and pH for ABI-F401 was Potato Dextrose Broth – PDB and pH 7.0 In constrast, those biological characters of strain ABI-F402 were Malt Yeast extract Broth – MYB and pH 5.0. Both strains ABI-F401 and ABI Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa -F402 grew well on 30°C. Besides that, both strains could grow well on sawdust as well as formed fruiting bodies. The mycelia of strain ABI-F401 covered fully substrate in the nylon bag spawn after 33.42 – 36,78 days and the biological efficiency was 15,82 – 19.86%: and those of strain ABI-F402 were 30.47 – 33,02 days and 15,45 – 17,06% respectively.

Conclusions: ABI- Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa F401 is Aunculatia thaiỉandica and It is firstly reported here as a new record in Vietnam. Besides that. ABI-F401 and ABI-F402 strains have potential cultivation in Viet Nam.

iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa
Định danh và xác định đặc điểm sinh lý và tiềm năng nuôi trồng của chủng auricularia sp nội địa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart