ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIÃI PHÁP

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYỂT TRANH CHẤP ĐÁT ĐAI

 • 3.1. NHI CẢU NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẤI QUYẺT TRANH ( HẤP ĐẤT ĐAI

Nâng cao hiệu quả giãi quyết các tranh chấp đất đai là nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay, bời lẽ các tranh chấp đất đai có ảnh hường rất lớn đến sự ốn định tinh hình chính trị. xà hội và kinh tế. Nếu tinh hinh chính trị – xà hội không ôn định sè không tạo ra tiền đề đế phát triển kinh tế.

về phương diện chinh trị: Các tranh chấp ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI đất đai được giai quyết triệt để sẽ đâm bão được an ninh, trật tự xà hội. ồn định về mặt tâm lý cho người dàn đế họ yên tâm làm ăn, sinh sống, đem lại lòng tin của người dân đối với chính sách của Đãng và pháp luật của Nhà nước. Trên thực tế. nhiều trường hợp tranh chấp đất đai phát sinh, giãi quyết tranh chấp kéo dài, khiến cho nhiều người dàn khiếu nại vượt cấp. khiếu nại tập thê đến các ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI cơ quan Trung ương đế khiếu kiện gây mất trật tự. an toàn xà hội

về phương diện xà hội: Các tranh chấp đất đai dược giãi quyết có hiệu quà sè dam bao được sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân. không gây thương hại đến tình câm trong nội bộ gia đinh, họ hàng, dòng tộc. Nếu tranh chấp không dược giãi quyết kịp thời thi nhũng xung đột. xô xát phát sinh giừa các bên sè chuyên tính chất từ "dân sự ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI " sè chuyên sang thành "hình sự"…

về phương diện kinh tế: Tranh chấp đất đai được giai quyết sè đáp ứng lợi ích kinh tế cũa các bèn, đâm bão cho các bên yên tâm sàn xuất, kinh doanh, giâm chi phí tốn kém trong việc khiếu kiện. Ngược lại nếu tranh chấp đất đai không được giài quyết thì các bên không nhùng không thực hiện được quyên của minh mà còn

Ị không thực hiện nghía Ị1 cùa họ với Nhà nước.I

 • 3.2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÃI QUYÉT TRANH CHẤP ĐÁT ĐAI

 • 3.2.1. Định hướng về hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chap đất đai

Trên cơ sờ các phàn tích, đánh giá trên đây, chúng tôi cho răng, pháp luật giãi quyết tranh chấp đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường, cằn được sửa đỗi. bô sung hoãn thiện theo hướng:

 • – Khuyển khích việc hòa giãi các tranh chấp đất đai trong nhân dàn và đề cao vai trò cũa chính quyền và ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI các đoàn thể quần chúng ở cơ sờ trong việc vận động nhàn dàn hòa giãi các tranh chấp dất đai. Pháp luật cần có những quy định xử lý các bên không thực hiện nghía vụ theo cam kết khi hòa giai nhẩm buộc họ phai tôn trọng các cam kết cua minh.

 • – Mơ rộng thâm quyền và nâng cao vai trò của TAND trong việc giai quyết các tranh chấp đất dai, vi các lý do sau:

Thừ nhất, như chủng ta dà biết Tòa án ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI là một cơ quan xét xừ với một cơ cấu tổ chức chặt chỗ từ TAND tối cao xuống đến các tòa án cấp quận, huyện. Các cán bộ Tòa án phần lớn được đào tạo về pháp luật một cách cơ bàn, có nghiệp vụ xét xử, giãi quyết tranh chấp. Mặt khác, pháp luật về tố tụng dân sự cùng đà giao cho Tòa án nhùng thâm quyền nhất định đế họ thực hiện nhiệm vụ cua minh. Vì vậy có thê nói. đây là ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI một cơ quan có đu kha năng, điều kiện nhất đế giai quyết tốt các tranh chấp dân sự nói chung và các tranh chấp đất đai nói riêng.

Thẩm quyền giãi quyết tranh chấp dắt dai theo quy định hiện hãnh giao cho r.AND và UBND song trong thời gian tới sè do 1 AND giai quyết vi khi dó mọi người sư dụng dất dai sè dược Nhã nước cấp giấy CNQSDB.

Thừ hai. thực trạng hiện nay, nang lực cúa cán bộ làm ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI công lác giãi quyết tranh chap đất đai thuộc hệ thong UBND còn hạn chế. Vụ việc tranh chap dal chưa có GCNQSDD thường rat phức tạp. Chính vi vậy, công lác giai quyết khiếu nại, tranh chấp dất dai do UBND giai quyết dạt hiệu qua chưa cao, dần dến tinh trạng tranh chấp kẻo dài, giai quyết nhiều lần vần chưa dứt điểm, (‘ăn cứ pháp lý về thu tục giai quyết cua UBND hiện nay là Luật khiếu nại, tố cão nên không ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI phủ họp với việc giai quyết tranh chấp dất dai.

Từ nhùng xướng mắc trong việc giãi quyết tranh chấp đắt đai nêu trên cùa ƯBND, theo chủng tòi nên giao toàn bộ các tranh chấp dất đai cho TAND giai quyết. Đối với nhùng loại đất chưa có GCNQSDĐ. tòa án tiến hành thụ lý, giãi quyết, tòa án cần hôi kiến ƯBND cấp có thấm quyền về sự hợp pháp cua việc sư dụng đất đó. Căn cứ vào pháp luật cua Nhã nước ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI can có sự phoi hợp đê điều tra. xác minh và tham khảo ý kiến cũa CƯ quan quan lý về dắt dai. (‘ó như vậy mới tránh dược tinh trạng sai sót. thiếu nhất quán trong việc giãi quyết tranh chap dal dai.

– Nhằm nâng cao hiệu quâ cúa công lác giãi quyết tranh chấp đất dai. cần chú trọng đến việc bồi dường thường xuyên cho dội ngũ cản bộ tham gia giãi quyết các tranh chap dal dai nói chung và dội ngũ thâm ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI phán nói riêng; dong thời cái thiện cư SỪ vật chat, diều kiện làm việc cùa dội ngù thâm phán.

 • 3.2.2. Định hướng về CƯ chế tô chức thực hiên những quy định cúa pháp luật về giãi quyết tranh chấp đất đai

 • 3.2.2.  ỉ. Cần tâng cường công tác tuyên truyền phô biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho nhân dân

Đây là việc làm rất cần thiết vi V thức pháp luật của người sử dụng đất có anh hương rất lớn đến việc thực ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI hiện các quyền và nghĩa vụ cua họ. Khi người dân nắm dược các quy định cũa pháp luật về đất đai họ sè không vi phạm, tử đó hạn chế được tranh chấp. Thậm chi, ngay ca khi xay ra tranh chấp nếu hiểu biết pháp luật thì họ sỗ dề dàng chấp nhận quyết dinh giãi quyết dũng đắn cùa cơ quan có thấm quyền mà không tiếp tục khiếu nại.

 • 3.2.2.2. Cần đây mạnh tiến độ cap giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt

GCNQSDĐ là ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI một trong nhùng cản cứ đê phân định thâm quyền giài quyết tranh chấp đất đai giừa TAND và UBND. Do đó trên thực tế nếu người dân chưa được cấp GCNQSDĐ khi xây ra tranh chấp đất đai việc giai quyết sỗ gặp nhiều khó khăn, bời lè các loại giấy tờ về nhà dất dược cấp trước năm 1993 rất đa dạng (trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đà cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ gia đinh và cá nhân theo Nghị định 64 CP đạt ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 87,7%; đà cấp giấy chứng nhận quyền sờ hừu nhà và quyền sư dụng đất ờ theo Nghị định 60 CP đạt 78, 87%). Đo dó dề còng tác giãi quyết tranh chấp đất đai dạt hiệu quã cao cần phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, phấn đấu đến năm 2005 hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ trong ca nước.

Đối với trường hợp cấp GCNỌSDĐ và quyền sờ hữu nhà ở; theo chủng tôi chi cấp GCNQSDĐ. còn khi xây dựng nhà ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI trên đất thi thực hiện quy chế đãng ký tài sân trên đất. vì nhà trên đắt luôn có biến động, nếu cấp GCNỌSDĐ và quyền sờ hữu nhà ờ thi không phân ánh đúng biến dộng của nhà trên dất.

 • 3.2.2.3. Cần áp dụng giá đất thống nhất trong việc giòi quyết tranh chap đất đai

Trong quá trinh giãi quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất. dôi lại đất, tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. đắt. TAND các địa phương gặp rất ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP ĐÂT ĐAI nhiều lúng túng trong việc áp dụng giá các loại đất. làm cho quá trinh giai quyết kéo dãi. gây ánh hưởng không tốt về nhiều một. Bời vi. giá dất thường xuyên biến dổi theo quy luật cung cầu của thị trường, nên bâng giá đất do UBND cấp tinh ban hành theo khung giá của Chính phu thường không phú hợp với giá chuyên quyền sư dụng đất thực tế ớ địa phương. Do đó sớm thành lập cơ quan chuyên môn định giá đất ơ Trung ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP ĐÂT ĐAI ương và các tinh đê TAND áp dụng trong việc giãi quyết các tranh chấp dất đai

 • 3.3.    MỌT SO GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÙA VIỆC GIAI QIYÉT TRANH ( HẤP ĐẤT ĐAI

3.3.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu qua giải quyết tranh chấp đất đai cùa ƯBND

Thực tế trong nhùng năm qua. tinh hình khiếu kiện về đất đai kéo dài thậm chi ớ một số nơi đà này sinh các điềm nóng về tranh chấp đất. Một nguyên ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP ĐÂT ĐAI nhân sâu xa cua thực trạng này lã chinh sách pháp luật về đất đai. về đền bù. giai toa. thu hồi đất còn chưa đồng bộ, và không phủ hợp với thực tế cuộc sống. Đế khắc phục và hạn chế những yếu kém trên cằn phái có giãi pháp mang tinh tồng thế và toàn diện từ chính sách pháp luật, thiết chế về tồ chức bộ máy, cán bộ… nhanh chóng lập lại kỷ cương trong công tác quân lý và sữ dụng đất ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI dai.

Trong thời gian tới. thành phố cần thực hiện các biện pháp sau đê nàng cao hiệu qua giai quyết tranh chấp đất đai:

 • – Thường xuyên có chế độ thanh tra, kiếm tra việc quân lý sử dụng đất, xữ lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đất dai.

 • – Thành phố cần thường xuyên kiêm tra đón đốc. chấn chinh lại công tác tiếp dân. giai quyết đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai. Đâm bao thực ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI hiện nghiêm túc thời hạn giai quyết khiếu nại tố cáo được quy định ơ trong Luật khiếu nại tố cáo.

 • – Đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống hồ sơ địa chinh đến từng thửa đất. đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ. quyền sớ hừu nhà gắn liền với quyền sư dụng đất tạo cơ sờ pháp lý vừng chắc cho việc giai quyết khiếu nại về đất đai.

 • – Phân công những cán bộ cô trinh độ chuyên mòn. có kinh nghiệm, dám đấu tranh, không ngại ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI va chạm v.v… dâm nhận còng tác giãi quyết tranh chấp đất đai cua UBND. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ kịp thời bố sung nhùng kiến thức về pháp luật đất đai cho cán bộ trực tiếp giai quyết tranh chấp đất đai cua UBND.

 • – Tăng cường tập huấn nghiệp vụ hòa giài cho cán bộ làm công tác hòa giai ơ cơ sớ; tô chức các cuộc thi "hóa giái viên gioi" đế cán bộ hòa giai được trao đối. học hôi kinh ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI nghiệm lần nhau; quan tâm hỏ trợ kinh phi cho hoạt động hòa giãi ở cơ sờ nhăm giúp cho các tổ hòa giãi hoàn thành tốt nhiệm vụ hòa giai các tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân.

 • – Có kể hoạch bồi dường, nâng cao năng lực chuyên mòn nghiệp vụ, trinh độ hiếu biết pháp luật dất đai cho đội ngũ làm công tác giãi quyết tranh chấp đất đai. tồ chức tốt việc hòa giai tranh chấp đất đai ơ cơ sơ.

 • – ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Huy động sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các doàn thể quần chúng ở cơ sở vào việc hòa giãi các tranh chấp đất đai. bên cạnh dó.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phân phối tiền lương tại tổng công ty cổ phần công trình viettel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp Thị trường bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam và hệ thống kênh phân phối BHXCG của PVI Đông Đô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghệ thuật trào phúng trong thơ nguyễn khuyến
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều tội phạm từ thực tiễn thành phố Hà Nội.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề Hàn Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart