định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA KHO A HỌC Tự NHIÊN BỌ MÔN HÓA

TRÁN VÃN PHI LONG

DỊNĨT LƯỢNG AFLATOXINS TRONG Tĩĩưc ĂN CĨĨĂN NUÔT BÀNG PĨĨƯƠNG PHÁP SÁC KÝ T.ÔNG TĨTẸU NĂNG CAO GHÉP KHỚI PHÔ

LUẠN VĂN TÕT NGIIIẸP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: CỨ NHẢN HÓA DƯỢC

TRƯỜNG ĐẠI nọc CÀN THƠ

KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

BỌ MÔN HÓA

—————–SOÉâGS—–

TRẤN VÀN PHI LONG

DỊNĨĨ LƯỢNG AFLATOXINS TRONG TTĨƯC ẤN CTĨĂN NUÔI BÀNG PHƯƠNG PTTẤP SÁC KÝ LÔNG TTTẸIĨ NĂNG CAO GTTÉP KTIÓT PĨIÕ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: cứ NHẤN HÓA Dược

CÁN Bộ HƯỞNG DẤN TS. NGUYÊN TRỌNG TUÂN

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ LỜI CÁM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện ớ trường Đại học cần Thơ. tôi đà học hói được nhiêu kiên thức bồ ích cùng với những kỳ nàng quý báu mà quỷ thầy cô đà truyền dạy tận tinh. Đặc biệt, trong quá trinh thực hiện luận vãn tôi đã gặp không il trờ ngại nhưng nhờ sự giúp đờ và hướng dan nhiệt tình cúa quỷ thầy cỏ. sự dộng viên tir phía bạn bẽ. người thân dà giúp tòi hoàn thành luận định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ vãn cua minh. Với nhiều sự tri ân sâu sắc. tôi XUI chân thành gưi lời cám ơn đen:

Quý thầy, cò trường Đại học cần Thơ nói chung và Bộ mòn Hóa học. khoa Khoa học l ự nhiên nói riêng đà truyền thụ nhiêu kiên thức quý báu vê chuyên môn.

Thầy Nguyền Trọng Tuân – Trương bộ môn Hóa học – cố vắn học tập dà hướng dần tận tinh cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ Cỏ Nguyền Thị Diệp Chi dà tận tình hướng dần. cung cấp nhừng kiến thức cân ihict và bồ ích liên quan đên đê lài.

Còng ly cồ phân chúng nhận và giám định Vinaccrl, chi nhánh (’ân Thơ dà tạo diều kiện tốt nhất cho tôi thực hiện luận vãn.

Anh La Vãn Thái – Trưởng phòng Hóa và chị Võ Thị Thúy An – Kỳ thuật viên sac ký cùng ven các anh chị chung phòng thi nghiệm đà chi báo nhừng kiến thức quý báu định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ khi Làm việc và hướng dần các kỳ năng thao tác trong thực hành thí nghiệm.

rập thê l(ýp Hóa dược khóa 37 đà quan tâm, chia sẽ nhiêu kinh nghiệm học tập cùng như cuộc sống cho tôi trong suốt 4 năm qua.

Cần Thơ. ngây tháng năm 201?

Sinh viên thực hiện

Trần Văn Phi Long

Trường Đại Học cần Thơ cộng Hòa Xã Hội Chu Nghĩa Việt Nam

Khoa Khoa IIọc Tự Nhiên          Độc Lập – Tự Do định lượng

aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Học                 —–89* Cổ—–

NIIẠN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DẤN

  • 1. (‘án hộ hướng dan: TS. Nguyền Trọng l uân

  • 2.  Đề tải: Định lưọng aflatoxins trong thức ân chăn nuôi bang phương pháp sắc ký lòng hiệu náng cao ghép khối phổ

  • 3.  Sinh viên thực hiện: Trần Văn Phi Long MSSV: 2112044

Lớp: Hóa Dược – Khóa: 37

  • 4.  Nội dung nhận xét:

  • a) Nhận xét về hình thức định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ của I.VTN:

h) Nhận xél vê nội dung cùa l.v I N (đê nghị ghi chi licl và đây đủ): r Đánh giá nội dung thực hiện cùa dề tài:

> Nhùng vần đê còn hạn chỏ: c) Nhận xét đôi với sinh vicn tham gia thực hiện đề lài (ghi rò lừng nội dung chính do sinh viên nào chịu Irách nhiệm ihực hiện nêu có): d) Kết luận, dề nghị vã diêm:

(’ân định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ Thơ, ngày… tháng… năm 2015 Cân bộ hướng dần

TS. Nguyền Trọng Tuân

Trường Đại Học cần Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam Khoa

Khoa IIọc Tự Nhiên               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Học                 ——89* Cỗ—–

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ PHÁN BIỆN

1. Cán bộ phân biện:……………………………………………………………………………………. 2. Đề tài: Định lượng aflatoxins trong thức ãu chán nuôi bang phương pháp sac ký lóng hiệu nâng cao định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ ghép khôi phô

3. Sinh viên thục hiện: Trần Văn Phi Long MSSV: 2112044

Lớp: Hóa Dược – Khóa: 37

4. Nội dung nhận xẽt:

a) Nhận xét vê binh thức của I.VTN:

  • b) Nhận xét vê nội dung cùa l.v I N (đê nghị ghi chi liêl và đây đủ): r Đánh giá nội dung thực hiện cùa dể tài:

> Những vấn dề côn hạn chế:

  • c) Nhận xót đòi v<’n sinh viên định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ tham gia thực hiện đe lài (ghi rò lừng nội dung chính do sinh viền nào chịu irách nhiệm ihực hiện nêu có):

  • d) Kết luận, dề nghị và diêm:

(’ân Thơ, ngày… tháng… năm 2015

Cán bộ phàn biện

TÓM TẤT

MỘI phương pháp đơn giãn và hiệu quà đà được phát triên đê xác định dồng thời các aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bang phương pháp sắc ký lóng hiệu nàng cao ghép khối phố (HPLC-MS/ định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ MS). (’hất phân lích được chiết với dung dịch MeOILIẸO (4:1) từ mầu ran dà dược xay min, dược làm sạch bang cột chiết pha rắn Quỵ trinh dinh lượng sir dụng hệ thống HPLC-MS MS. cột pha đão (’18 (50 mm X 2mm, 3,5 pin), pha động là H2O:ACN. Dãy chuân với các nồng độ 0.75-6 ppb. các giá trị R2 dều lớn hơn 0,99. Các giá định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ trị RSD < 4%. l)ộ đúng trong khoảng 87.8%-105,7%. Giới hạn phát hiện (I.OD) là 1 ppb và giới hạn dinh lượng (LOQ) lã 3 ppb. Kết quà trên cho thầy phương pháp có độ đũng và độ nhạy cao. có thê dùng đê xác định ờ mức hàm lượng vet của các aflatoxins. Kèl quà phân lích 30 mầu thức an chân nuôi có 8 mẫu (chiếm 23,33%) nhiễm aflatoxins vã định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ có 1 mầu (chiếm 3,33%) có hàm lượng aflatoxin Bl vượt mức quy định cho gà con và không có mầu nào vượt mức quy dịnh cho gà trướng thành.

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề Hàn Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC-10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.300.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ứng dụng Mike Nam, Mike BaSin tính toán dòng chảy và cân bằng nước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano tio2 ag ứng dụng trong quang xúc tác
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Sold by
@ xcnguyen220
định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ
định lượng aflatoxins trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart