Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

98.000

Category:

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

fff

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

fff

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

fff

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

fff

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ

NỘI

VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC BỌ MÔN CÒNG NGHẸ HỮU Cơ – HÓA DẢI’ĐẠI HỌC


BÁCH .KHOA


ĐÒ ÁN ( HI YÊN NGÀNH

ỉ)ề tài: Thiết kể phân xưởng Isome hóa

Giàng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vãn Đinh Son Thọ

Sinh viên thực hiện: Ngô Mạnh Cường- 20160547


Hà Nội, 6/2021  • 3.1.1.  Các thòng số ban Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa đầu:39

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

MỚ ĐẦU

Ngày nay. nâng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng đòi với sự phát triền kinh tè – xà hội. an ninh nâng lượng quốc gia. Vì vậy trong chính sách phát triền kinh tê – xà hội bền vừng. vấn dề phát triên năng lượng luôn dược dề cao hàng dầu. Trong các Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa nguồn nâng lượng dang dược con người khai thác và sir dụng tlũ dầu mò lã một nguồn nãng lượng quan trọng cúa nhiều quốc gia trên thế giói. Tuy nhiên vào nhìrng năm cuối thế ky XX, dầu thế kỳ XXI. nhu cầu sư dụng năng lượng ngày câng tăng nhanh. Theo dự bão cùa mo (International Energy Organization) thi nhu cầu sư dụng năng lượng trên thế giới sè tăng 60% từ năm 1999 dền năm 2020 vã tiừ lượng dầu mo dang ngày càng trớ Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa nên cạn kiệt và khan hiểm hon.

Còng nghệ chế biến dầu mỏ dà ra dời từ rất sớm vã đến nay thế giới dà khai thác, chế biến và sir dụng một lượng dầu khổng lồ với tốc dộ rất nhanh chóng (tăng gẩp dôi trong khoáng 10 năm cho đến năm 1980). Ngành còng nghiệp dầu mò tăng trường nhanh chóng nên dà trơ thành ngành còng nghiệp mùi nhọn trong thế kỷ XX.

Trong số các sàn phẩm dầu mỏ phải kể đến nguyên liệu Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa xăng, một nguyên liệu quan trọng trong đòi sống được sứ dụng trong rất nhiều máy móc phương tiện công nghiệp cùng như dân dưng, cùng với sự phát triên không ngừng về còng nghệ và yêu cầu ngày càng cao ve vấn đê bào vệ mòi trường mà nhu cầu xăng chat lương cao ngày càng tăng. Xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới là thay the xăng không pha chi cho xăng pha chi nham hạn che gây ô nhiễm môi trường.

Công nghiệp chế Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa biến dầu mo dùng hai quá trinh chu đạo đê nhận xăng có trị số octan cao Là quá trinh Reforming xúc tác và quá trinh Cracking xúc tác. do nhu cầu xăng tăng lên trong khi phần Cí -Cc. cua công nghiệp hóa dầu có số lượng lớn mà lại không thè dạt dược trị số octan cao dê san xuất xăng. Trước dày. người ta chỉ dũng phân doạn này đê pha trộn vào xăng v<ri mục đích đạt được áp suât hơi bào hòa. Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa còn trị sò oclan của phân đoạn này không đủ cao và đa sô phân đoạn này chữa các câu tứ parafin mạch thăng có trị số octan thâp. Dê nhận được sàn phâm có trị số oclan cao lừ phân đoạn này người la dùng quá trinh Isomc hóa nhâm biên đôi các câu tứ parafin mạch thăng thành các càu tư paratill mạch nhánh cô trị số octan cao. nhờ thế nâng cao đãng kè năng suất và chất lượng xãng.

Chinh vi tằm quan trọng nãy mã trong Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa còng nghiệp chế biến dầu. quá trinh Isome dà dược rất nhiều còng ty trên thế giới chú trọng nghiên cứu phát triên. trong dó phái kê dến các hàng công nghệ lởn nhưUOP (Universal Of Products). Axens, BP. Shell….

Do đó với đề tài đồ án chuyên ngành cử nhân là hiên, thiết kế phân xưởng Isonte hoả " sè giúp em nam rò được còng nghè, vai trò cùa quá trinh Isome hóa trong công nghiệp chế biến dầu mò.

CHƯƠNG Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa 1. TÒNG QUAN VẺ QUÁ TRÌNH ISOME HOẤ

  • 1.1. Mục đích quá trình đồng phân hoá (Isome hoá)

Quá trình isome hóa (đồng phân hỏa) là quá trinh nhảm biến đòi các hydrocacbon mạch thảng (n-parafĩn) thành mạch nhánh (i-parafin). Gom có 2 phan:

Chế biến phân đoạn Cí-Cộ tạo thành các cấu tứ có trị số octan cao (isomerat) chu yếu là i-parafin đê pha trộn xăng thượng phàm.

Đồng Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa phân hóa n-C4 thành 1-C4 là nguyên liệu cho quá trinh alkyl hóa hoặc đê sân xuất ra i-buten là nguyên liệu tông họp MTBE làm phụ gia nâng cao trị so octan của xăng. Ngoài ra đày là quá trình chính đê nhận i-Cs là nguồn nguyên liệu cho quá trình sân xuất cao su isopren.

Các quá trình để nhận xăng có tri số octal! cao trong công nghiệp chú yếu là Reforming xúc tác và Cracking xúc tác. Tuy Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa nhiên do nhu cầu về xăng chất lượng cao ngày cảng tăng nên người ta thu thêm phàn đoạn Cs-Có đê pha xăng, đồng thời đâm bão trị sổ về áp suất hơi của xăng thương phàm. Mà phàn đoạn Cs-Cô từ chưng cất trực liếp chù yếu lả các n-paraíìn nên sè lâm giảm mạnh trị so octan của xăng thương phàm do đó phái thực hiện quá trinh isome hóa trước khi đưa đi pha trộn. Sau đây lã bang trích dần trị số Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa octan cùa các câu tư trong phân đoạn này.

Bàng ỉ. ỉ Trị số octan và điếm sôi cua hydrocacbon Cỉ-Có [ì]

<<<123>>>

cấu từ

Điểm sôi

RON

MON

n- pentan (n-Cs)

36

61.7

61.9

2-metyl butan (i-Cs)

28

92

90.6

n-hexan (n-Có)

66.75

24. Đồ án

26

2-metyl pentan (i-Có)

60.3

73.4

73.4

3-metyl pentan (i-Có)

63.25

74.5

74.3

2,2-dimetvl butan (neo-Có)

49.97

94.5

93.5

2.3-dimetvl butan

58

103

94

  • 1.2. Nguyên liệu cua quá Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa trình Isome lioá

Nguyên liệu quá trình là phân đoạn C4. C5. Cá thu được từ quá trinh chưng cat trực tiếp dầu thô hoặc thu được từ các quá trinh khác như Reforming xúc tác. Thông thường giới hạn nguyên liệu ớ nhiệt độ sôi là 70-80°C đê tránh sự có mặt cũa Benzen. Cỵclohexan và hydrocacbon c<. Bơi sự có mặt cúa thành phần này trong nguyên liệu cùa phân xương đong phân hóa sè dẫn đến giám hiệu suất cúa quá trình Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa . Đặc trưng của nguyên liệu sè quyết định đến còng nghệ và chất lượng cua sàn phàm. Thành phân các nguyên liêu tiêu biêu được thê hiện ớ bàng sau [1]:

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa
Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart