(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

98.000

Category:

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

fff


BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGl YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA: HẸ THÕNG THÒNG TIN VÃ VIÊN THÁM

ĐÕ ÁN MÔN HỌC


CÔNG NGHỆ PHÁN MÊM


QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (Thanh Toán, Dàng Ký Lịch Làm Part-time)

Giáng vién hưóng đản : Nguyền Thị Thào Nguyên

Sinh vién thực hiện Lẻ Ngọc Thạch             0350080050

Nguyền Thanh Tùng 0350080059


Lõp : ĐHCNTT-1

Khoá : 03

BỌ TÀI (Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time) NGUYÊN VÀ MÔI Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGl YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP.HCM

KHOA: HẸ THÕNG THÒNG TIN VÃ VIÊN THÁM

ĐÕ ÁN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ PHÁN MÊM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

(Thanh Toán, Dàng Ký Lịch Làm Part-time)

Giáng viên hướng dần : Nguyen Tb| Thào Nguyên

<<<123>>>

Sinh vién thực hiện Lẻ Ngọc Thạch

0350080050

Nguyền Thanh Tùng 0350080059

Lõp : ĐHCNTT-1

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch

làm part time) Khoá : 03

MỠ ĐÀI

Đề góp phần nâng cao hiệu quá cùa việc quán lý nhã hàng. Ý nghía cùa phần mần náy giúp de dâng quán lý thông tin nhân viên, thông tin món ăn. lặp hoá đon vá việc đăng ký licit lam.

VÓI chú đế " Website quán lý nhá hãng (lập hoá đem. đăng kỷ hch làm) nhóm cluing em chi thực hiện dưới dạng nghiên cứu và xây dựng các clnrc nang dựa l ào việc tim hiểu ( (Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time) hực té vá nhưng kiến thức đtrọc học tiền lớp. Nhung với nhưng nghiên cứu dưới đày sê là nén táng đe phát triền sáu lộng hơn cho những đó án mòn học sau nay.

Do ìã lẩn dầu tiên cluing em tự xây dựng vã thiết kể phần mềm. Kèm với những sự h(tn ché ớ khá năng cùng như kiên thức thực tỉ. Xm cỗ thởng căm những sai xót cùa chúng em.

BẢNG PHẢN’ C ÔNG

<<<123>>>

ST

T

Cóng Việc (Đồ án) đồ án môn học công nghệ                    .   ,

„iA    > /____’  K’.    1-;__/AG ’ u      /V    Phụ n acb      Ghi chú

phân mêm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng     •

1

Tim hiền veil cảu

Tùng

2

Phân tich. xác đinh yêu câu

3

Phán loai, xảy dụng các chúc nâng

Thach

4

Thiết ké giao diện tống quát

5

Xảy dụng giao diền

Tùng

6

Xây dung cớ sở dừ lieu

Thach

7

Xứ lý đăng nháp đang xuát

Time

(Đồ án) đồ án môn hoc cônơ

8

Xử lý dừ liệu món an:

  • Xuất giá theo món

  • – Tinh toán thánh tiền = số hrong * đon giá

Thạch

9

.Vũ lý dừ liễiẤ Nhân Viên

Thêm sứa xoá Nhãn Viên QLNV

Tùng

10

A’Ỷ Ịý dừ ìiỉtỉ LichLờm

Thạch

  • • Đ<ìng ký lịch làm_Nhân viên

  • • Theo dõi lịch lam háng niản.Quãn Lý

  • • Thèm’ sửa/ xoá lịch làm Quán lý (Đồ án) đồ

11

Test case

Đăng kỳ hell Lún

Tung

Quán lý Nhãn Viên

Đang Nhập Đăng xuát

Thanh toan

Quán lý món ăn

Quán lý lịch lam

Thạch

Đang kýlịch làm

12

Chinh ỉíca

Đăng kỳ hell lãm_Xuắt theo tuân( 1- 53)

(Đồ án) đồ án môn học công

Giáo diên

Timg

13

Tập bao cao

Time-

Thch

14

Tập thuyết (l inh

LƠI C ẢM ƠN

Cám ơn cỏ Nguyền Thị Tháo Nguyên đã tản tùiii hướng dẫn nhóm em.lãm cho nhóm em mở lộng thêm các kiến thức mới. các kỳ nàng cân thiết đề làm việc trong một tập the một tó chức hiện quâ.Do kiến thức (Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time) vè môn học chtra chuyẻn sân. trong quả trinh lảm côn nhiều thiểu sót mong tliẩy thõng căm. nhản xét và sữa chừa để chúng em lút kinh nghiệm cho những đề tài sau.

Giri lời câm on chân thành đền cô Nguyền ThỊ Thảo Nguyên đả cung cắp kiên thức vẻ món học đề chúng em hoàn thành đề tái

chân thành cỡìti ơn cỏ’

Siiíh xién thưc ỉĩĩén:

Ngọc Thạch

0350080050

0350080059


Nguyễn Thanh Tùng

NHẬN XÉT

MỤC LỤC (Đồ án) đồ

CHƯƠNG I: GIÓI THIẸƯ ĐÈ Tá n mon học                       1

công nghệ                            

phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)
(Đồ án) đồ án môn học công nghệ phần mềm quản lý nhà hàng (thanh toán, đăng ký lịch làm part time)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart