Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

98.000

Category:

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

fff

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HọC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÔ CHÍ MINH KHOA Điên – ĐIỆN Tử

BỌ MÔN DIỆN TƯ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỲ THUẬT ĐIỆN TU TRUYẺN THÔNG

ĐÊ TÀT:

XÂY DựNG VÀ ĐIỀU KHTẺN

ĐỘNG Cơ BLDC XE ĐẠP ĐIỆN

GVHD: ThS. Đỗ Đức Trí

SVTĨI: Nguyễn ĩĩữìi Dức Thiện

MSSV: 13141335

SVTH: Phạm Hữu Trí

MSSV: 13141384

TP. Hồ Chí Minh – 26/1/2018

Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HọC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÔ CHÍ MINH KHOA Điên – ĐIỆN Tử

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện Bợ ‘môn DIỆn Tư công nghiệp – Y SINH

Đồ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

DÊ TÀI:

XÂY DựNG VÀ ĐIỀU KHIẾN ĐỘNG Cơ BLDC XE ĐẠP ĐIỆN

GVTID: ThS. Dỗ Dức Trí SV TH: Nguyễn Hữu Đức Thiện MSSV: 13141335 SVTĨĨ: Phạm Tĩữu Trí MSSV: 13141384

TP. Hồ Chí Minh – 26/1/2018

TRƯỜNG ĐH. Sư PHẠM KỲ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÌ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỪ                        ĐỌC LẠP – Tự DO – HẠNH PHÚC

BỌ MÔN Diện Từ cóng nghiệp – Y SINH

TP. HCM. ngày 29 tháng 9 nãm 2017

NHIỆM Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện VỤ ĐÔ ÁN tÓt nghiệp

Họ tên sinh viên: Nguyền Hừu Đức Thiện MSSV: 13141335

Phạm Hừu Trí                  MSSV: 13141384

<<<123>>>

Chuyên ngành:

CNKT Điện úr – Truyên thông Mà ngành:

141

Hệ đào tạo:

Dại học chính quy

Mà hệ:

1

Khóa:

2013

Lớp:

13141DT1

 • I.  TEN DE I Al: xây dựng vã điêu khiên động CO’ bldc xe đạp điện.

 • II. NIIIẸM VỤ

 • 1.  Các số Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện liệu ban đâu: Nhóm chọn động cơ BI.IX’ sử dụng câm biên Hall, SŨ dụng vi xử lý đê nhận tín hiệu tử cam

biến vã diều khiên dộng cơ BLDC.

 • 2.  Nội dung thực hiện:

 • •  NỌI DƯNG 1: Nguyên lý dộng cơ BLDC.

 • •  NỘI DUNG 2: (’ác phuimg pháp điều khiến động cơ BI.IX’

 • •  NỌI DƯNG 3: Thiết kế phần cứng hệ thống.

 • •  NỘI DUNG 4: Lập trinh phân mèm và mô phóng. Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

 • •  NỌI DƯNG 5: Hoạt dộng thu và chinh sữa.

 • •  NỌI DƯNG ố: Xây dựng mô hình xe dạp diện.

 • •  NỘI DUNG 7: Dánh giá kết quá thực hiện

 • III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ:           02/10/2017

 • IV.  NGÀY HOÀN TIIÀNIINIIIẸM VỤ: 07/01/2018

 • V.  HỌ VÀ TÊN (’ÁN Bộ HƯỞNG DÁN: Ths. Dỏ Dúc Trí

  (’ÁN Bộ HƯỚNG DÁN


BM. DIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

TRƯỜNG ĐH. Sư Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện PHẠM KỲ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÀ HỘI chủ nghĩa việt nam khoa ĐiẸn-ỘiẸn TỮ ĐỌC LẶP – Tự DO – HẠNH pHứC

Bộ MÔN DIỆN TỪ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

TP HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NHIỆM VỤ ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

Họ tên sinh viênkNGUYÈN HỪU ĐỨC THIÊN Mssv: 13141335

Lớp: 13141DT1___________________

Họ tên sinh viên2:PHẠM HỪƯ TRÍ                    Mssv: 13141384

Lop: 131411) IT

Tên đề tải: Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện Xây dụng và diều khiển dộng CO’ bldc xc dạp diện

 • 1. MÔ ’ TÀ MỤC TIỀU CỦA ĐÉ TÀI:

Mục tiêu diều khiển dược dộng cơ BLDC vả sư dụng năng lượng mặt trời dê sạc bình ẳc-quy.

Điều khiển dộng cơ BLDC thòng qua vi diều khiên.

 • 2. MÔ TẢ (’ ÔNG VIỆC THIJC H1KN CUA TÙNG SINH VIỀN:

Họ và tên sinh viên 1: NGƯÝẺN HỮU ĐỬC TIIIẸN

Các cồng việc thực hiện trong hiện tại:

<<<123>>>

STT

1

NỌI Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện Tim hiểu vê dộng co BLDC. mạch nghịch lưu 3 pha vã DSPIC.

2

1 -ập trình cho vi xử lý.

3

Thiết kế mò hình

4

Họ và tên sinh viên 2: PILẠM IIỪƯ TRÍ Cóc công việc thực hiện trong hiện tại:

Sir I         _________________NỘI 1)1 NG CONG VIỆC_____________.     ________

 • 1   1 im hiêu về động cơ Bl.DC, mạch Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ

 • 2   Tính toán liiili kiện và thiết kế phần cứng.________________________________________________

 • 3   1 hicl ke mô hình 4

  Sinh viên 1

  (Kỷ ghi rò họ lên)


  Sinh viên 2

  (Kỳ ghi rò họ lên)


XÁC NHẠN CÙA GIÁNG VIÊN HƯỚNG DÁN (Ký ghi rò họ lèn)

TRƯỜNG ĐH. Sư PHẠM KỲ THUẬT TP. HC.M CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÌ NGHĨA V1ÊT NAM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỪ                       ĐỌC LẠP – Tự DO – HẠNH PHUC

BỌ MÔN Diện Từ cóng nghiệp – Y SINH

TP. HCM. ngày 29 tháng 9 năiìì 2017

LỊCH TRÌNH THựC HIẸN DÔ ÁN TÓT NGHIẸP

Họ tên sinh Viên 1: NGUYÊN HỪU ĐỨC THIỆN Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện………………………………………………………………………………………………….

Lớp: 13141DT1…………………………………………………….. MSSV: 13141335 …………………

Họ tên sinh Viên 2: PHẠM HỪU TRÍ…………………………………………………………………………..

Lớp: 13141DT1 …………’…………………………………………….. MSSV: 13141384 …………………

Tên dề tài: Xây dựng và diều khiên dộng CO’ bldc xe dạp diện.

<<<123>>>

Tuần/ngày

Nội durìỊỊ

Xác nhận GVIID

02/10/201708/10/2017

Nhận đỏ lài.

09/10/201715/10/2017

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện Lựa chọn linh kiện, vè sơ dồ khồi vã sơ

16 /10/201722/10/2017 23/10/201729/10/2017

l ìm hiêu hộ nghịch lưu câu 3 pha, làm pin nấng lượng mặt Irời. động cơ BI.IM’.

Tìm hiểu về acquy, mạch chuyến diện tir pin năng lượng mặt trời xuống acquv.

30/10 Đồ án tốt nghiệp đề tài xây

l ìm hiều bộ xung kích, bộ cách ly, bộ xử lý trung lầm.

06/11/201712/11/2017

Tìm hiếu tài liệu vi xư lý dùng dê lập trình dế phát xung.

13/11/2017

19/11/2017

l ien hành làm phần cứng và chạy thử khi cáp nguồn.

20/11/2017- 26/ Đồ án tốt nghiệp

Kết nơi vi diều khiên diều chinh xuất ra dạng xung mong muốn.

27/11/2017

03/12/2017

Kết nổi dộng cơ chạy thứ theo câm biến.

04/12/201710/12/2017

Chạy ihử sán phẩm ra môi trường thực te.

11/12/2017

17/12/2017

Sữa chữa và thiết kê lại killing xe.

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện

18/12/201724/12/2017

Hoàn thành phân cứng.

25/12/201731/12/2017

Viết bão cáo.

01/01/201807/01/2018

Hoàn thành bân báo cáo.

GV HƯỚNG DÁN (KÝ và ghi rò họ và tên)

LÒI CAM ĐOAN

Đề tài này là do tói tự thực hiện dựa vào một số tài Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện liệu trước đó và không hoãn toàn sao chép tú tài liệu hay còng trinh đà có trước đó.

Người thực hiện đe lài

NGUYÊN IIŨT’ ĐỨC TIIIẸN – PHẠM IIỮU TRÍ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện
Đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng và điều khiển động cơ bldc xe đạp điện
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart