Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

fff

Đồ án tốt nghiệp: Tinh toán thiết ké lò hoi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hoi

với công suất 300 MW

LỜI MỠ ĐAU

Năng lượng nói chung và điện năng nói riêng Li động lực phát triên của nhân loại cũng như bất kỳ’ một quốc gia nào. Nước ta đang trong quá trình còng nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hòi việc sàn xuất, đáp ứng đầy đú điên năng Là vô cùng quan trong và cấp thiết.

Trên hệ thống điện, lượng điện năng do nhà máy nhiệt điện sân xuất ra chiếm ti lệ lớn trong tông lượng điện năng toàn quốc. Trong quá trình sân xuất điện năng của nhà máy nhiệt điện, lò hơi lả một thiết bị không thê thiêu bỡi nó có nhiệm vụ biển năng lượng tích trừ cua nhiên liêu thành nhiệt năng cúa hơi.

ơ nước ta hiện nay thường sir dụng loại lò hơi hạ áp và trung áp, vi Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW the việc nghiên cứu đưa các lò hơi cao áp vào sứ dụng là rất họp lý.

Hiệu suất cùa cà nhà máy nhiệt điện phu thuộc vào hiệu suất cúa nhiều thiết bị. trong đó anh hương cùa hiệu suất lò hơi là lớn nhất Đe nâng cao hiệu suất cùa nhã máy nhiệt điện cũng như của lò hơi thi việc nâng cao hiệu quã cháy là vấn đề quan trọng hàng dầu.

Từ tinh hĩnh thực tế đó cúng chuyên ngành học cúa minh em đà thực Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW hiện bân đổ án VỚI đề tài như sau: “Tính toán thiết kế lò hoi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hoi với công suất 300 cùng chuyên đề: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất quả trình cháy. "

CHƯƠNG 1: TÒNG QI AN VẺ LÒ HƠI VÀ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ

1.1. Giói thiệu chung về lò hơi.

ỉ. l. ỉ. Chức nâng.

Trong nhà máy điện lò hơi là thiết Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW bị lớn nhất và vận hãnh phức tap nhât. Nó có nhiệm vụ đốt cháy nhiên liệu đê sinh ra nhiệt, dùng nhiệt đó đè đốt nóng nước thành hơi nước có nhiệt độ và áp suất nhất định, sau đó hơi này đươc cung cấp làm quay tuabin chạy máy phát điện.

1.1.2. Phân loại lò hoi.

Cùng với sư phát tnèn của kinh tế và công nghiệp, lò hơi ngày càng thay đối cà về mặt nguyên lý lâm việc Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW , về còng suất, về cẩu trúc…do vậy hiên nay lò hơi rất đa dạng. Lò

hơi được phân loại theo các phương thức như sau: ỉ, Phán chiơ theo kiểu đốt.

<<<123>>>

a. Kiêu đốt trên ghi lò

Ưu diêm

Nhược diêm

 • – Các giai đoạn của quả trinh cháy theo từng xủng nhất đinh trên ghi nên không khí có thê cung cap theo từng xìing. đàm bão hệ số không khi thừa có trị so họp lý, giâm Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW tòn thất q2. q?.

 • – Có thẻ sửa chừa lá bị gãy, bị cháy mả không cần ngừng lô.

 • – Cấu tạo đơn giãn, chi phi đau tư và điện năng tư dùng thấp.

 • – Còng suất của buồng lửa bị hạn chế (dưới 100 t h)

 • – Vùng ghi tiếp xúc với vói lóp cốc bốc cháy, nên lá ghi không dược bão vệ, dề bị cháy hòng.

 • – Buông lửa chi thích ửng với những loại nhiên liêu có tính chat và Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW cờ hạt nhất định.

 • – Nhiên liệu có cờ hạt bé hơn thiết ke thi tòn thất do lọt tâng lên nhiều.

 • – Quán tinh nhiệt của buồng lửa lớn nén điều chinh phụ tái cúa lò không được dẻ dàng.

b. Kiểu đốt than phun

Ưu điếm

Nhược điểm

 • – Đây là loại lò tương đói hiên đại. hiệu suất nhiệt cao.

 • – Có thê đốt nhiều loại nhiên liệu kè cà loại có chat lượng thấp

 • – Quá trinh tự động Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện

 • – Loại lò này cổng kềnh do cần thêm các hệ thống phu trợ.

 • – Quán tính nhiệt nhỏ nên dẻ bị tắt lò nén phai bố tri thêm các VÒI phun dầu phu trợ.

<<<123>>>

c. Kiêu đôt tâng sôi

Vu diem

 • – (’ó thê đôt nhiêu loại nhicn liệu rán có đặc rinh khác nhau. kích thước tương dối thô (dưíh 10 mm).

 • – Nhiệt the buông lứa Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW cao, cường độ truyền nhiệt lớn nên giam dược kích thước cùng như nguyên vật liệu.

Nhược diem

 • – Tốn nhiều năng hrọng do gió cấp 1 có ãp suất cao.

 • – Quá trình lạo và thái tro xí còn gặp khó khăn.

 • – Thai tro sẽ lãm tâng lượng bụi trong khói đòi hòi phái nàng công suầt thict bị lọc bụi.

 • – Mài mòn bề mặt truyền nhiệt lớn cấn có các giãi pháp giam thiêu.

2, Phán chia theo thông sổ hạy công suất Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW của lò hơi,

 •  Lò hơi công suất hơi nhò. thòng số hơi thấp

 • –  Lò hơi công suất vừa, thòng số hơi trung binh.

 • –  Lờ hơi công suất lớn. thông so cao.

5. Phân chia theo cách bổ tri vòi đốt.

a. Bố trí theo kiêu tiếp xúc (kiêu xoáy).

– Hỗn hợp than gió phun vào lò tạo thành hình xoăn ốc, ti lệ điền đầy cao. trộn dủ lớn đê

cháy hoàn toàn. Đồ án tốt nghiệp: ‘Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW Nhiệt độ quá cao hiếm kin xây ra VỚI ngon lứa trong buồng đốt

 • –  Việc sấp xếp các đầu VÒI phun gió cấp 1, cấp 2. cấp 3 có thê thiết kế theo loại than phù hợp với việc thay đòi loại than.

 • –  Có thê điêu chinh đưọc lưu lượng khí thử cấp trong quá trinh vận hành cho phù hợp với sự biên đôi chất lượng than và phụ tãi.

 • –  Kiểu ngọn lửa xoắn được tạo thành nhờ phun các luồng than thích ứng với các luồng Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW không khí. Chống nhiều do sự phân bố không đồng đểu

 • –  Khí thãi NOx thấp.

b. Bố trí theo kiêu trên tường.

Chu yếu sử dụng cho lò dot than anthraxit. than đá

Tirờngtnrớc

Hình 1.2: Bố trí vòi dốt trên tường lò

 • So VỚI lò hơi bố trí kiêu tiếp xúc thì hơi lưa hình w có các ưu điếm sau:

+ Khi than bột và dòng không khí đi xuổng được moi Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW lửa. Sau khi được mồi lửa than bột tiếp tục đi xuống tự do roi vòng lên. Dòng than bột được tiếp xúc vói không khi có nhiệt độ cao dù lớn đè lãm tâng nhiệt độ gốc của ngọn lửa tạo điều kiện tốt cho việc mồi lưa giúp quá trình cháy ổn định và có hiệu suất cháy cao. Tính chất này phù hợp kill dùng than có nhiệt trị tháp.

+ Không khí cấp 2 được đưa vào từ từ dọc theo đường di của ngọn dê Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW phàn bố không khi đong đều. Không khí can cho sự cháy được bô sung và dòng không khi cân trờ sư quay trơ lại nhảm ngăn cán ngon lừa chạm vào tường buồng đốt cùng như giam được sư mài mòn do tro XI và ãn mòn hoá học và giam sân phẩm NOx.

+ Có thề điều chinh được sự tập trung than nghiền trong không khí cấp 1, nhiệt độ khí nóng vả độ mill than bột theo hàm lượng chất bốc. Điều này thích hợp với Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW các loại than có cở hạt to.

+ Ngọn lừa quay ngược 180" tại đáy buồng đốt đồng thời tách ra các hạt xi lớn đế giam sự cọ sát cua xi lên bề mặt quá nhiệt đối lưu.

+ Câu tạo lò hơi là lò dối xứng so với VÒI đốt. Khói được trộn đủ đê di qua vùng cô mà không bị chạy quần. Nhờ vậy mà trường nhiệt độ vã trường vận tốc của khói tại đầu ra cua buồng đốt được phân bố đều Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW làm giám đô chênh lệch nhiệt độ giừa các bộ quá nhiệt và bộ quá nhiệt trung gian.

 • – Tuy nhiên:

+ Một số ngọn lira hình w ngọn lửa có thè bị xáo trộn dẫn đến kết xi. đóng xi trong khu vực vòm. ngọn lữa đi trực tiếp vào buồng đốt lên tạo ra hâm lượng c cao trong xi bay và lãm chậm quá trình cháy hoàn toàn Trộn không khí với than nghiền chậm hơn.

+ Trong quá trình đốt cháy phân đoạn Làm Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW giam sự sân sinh NOx nhưng nhiệt đô trong buông đốt là khá cao so VỚI nhu cầu dốt than anthraxit dẫn đến sân sinh nhiều NOx.

+ Vì mật cắt cua buồng đốt gấp đòi mặt cắt ngọn lứa nên đê ngăn không cho nhiệt độ sụt giâm và tôn thất nhiên liệu, đai cháy được đặt làm tăng khả năng kết xi.

+ Cấu tạo lò hơi phức tạp. khó thiết kế và xây dựng vòm lò. Các ổng dẫn than nghiền cúa vòi đốt rất Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW khó sắp xếp với thề tích rat lớn đòi hòi nhu cầu lớn về vật liệu, khó che tạo. thời gian chế tạo lâu chi phí cao và vận hành phức tạp.

SVTH: Hà Thị Phương – Lóp: D6 – Nhiệt

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC11258
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
16.000.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart