Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

Add your review

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

fff

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐÒNG ĐIỆN

ĐÈ TÀI:

THIẾT KỂ HỆ THÕNG ĐIỀU KHIẾN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN sú’ DỤNG DỘNG Cơ XOAY CHIÈU 3 PHA KHÔNG DỒNG BỘ

ĐÀ NẦNG – NĂM 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

TRUYỀN ĐỘNG

ới thiệu, mô tà bài toán

đồ tống thế cùa hệ thống truyền động điện

  • 1.3   ..

ân tích yêu cầu tõc độ động cơ

ọn phương án truyền động

  • 1.5  …………………………………………………………………………………………………………

h chọn công suất động cơ Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ

  • 1.6  …………………………………………

chọn các thành phân của hệ điều khiên truyền động điện

1.6.5………………………………………………………………………………………………..

Chọn diode cho mạch chinh lưu

định các tham sô của hệ thống

  • 1.7.2.  Tham sõ cùa hộp Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển

truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ sõ

1.7.5

SO cùa IGBT mạch nghịch lull

đồ mạch phần cứng

CHƯƠNG 2. MÒ HÌNH HÓA HỆ THÕNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

hình (oán học cùa động cơ

ây dựng mô hình (oán học cùa các khâu (rong hệ (hống

ây dựng mô hình (oán học cùa cà hệ (hống

CHƯƠNG 3. TÕNG HỢP hệ Đồ án ‘truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ THÕNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN………………………………………………………….’

ơ đò cấu trúc của phần điều khiên

ác định luật điêu khiẽn

hân (ích các mạch vòng điều khiẽn

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay

chiều 3 pha không đồng bộ ác tham số của thuật toán điêu khiên

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG HỆ THÕNG

ô phông hệ ihống (rên phần mem Mallab – Simulink

hân lích các kếl quá mô phóng

  • 4.3 ‘ ……………………………             Đ

ánh Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ giá chất lượng hệ truyền động……………………………………….37

TÀI LIỆU THAM KHÁO

38


DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1. Tài cùa hệ (hống truyền động điện

Hình 2. Đô thị tốc độ mong muốn của tải

Hình 3. Sơ đồ (Õng (hẽ cùa hệ thống

Hình 4. Sơ đồ tống thẽ của hệ thống truyền động điện

Hình 5. Đô thị tốc độ mong muốn cùa động cơ Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ

thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ 7

Hình 6. Đô thị momen mong muôn của động cơ

Hình 7. Đô thị công suất mong muốn cùa động cơ

Hình 8. Đô thị momen mong muôn và khả năng đápứng của động cơ

Hình 9. Sơ đồ chi tiẽt mạch động lực

Hình 10. Sơ đồ chi tiết mạch động lực

Hình 11. Mô tã toán học của động cơ

Hình 12. Mô hình Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ toán học của hệ thống

Hình 13. Sơ đõ cấu trúc phần điều khiến

Hình 14. Mạch vòng điêu khiẽn dòng điện isd

Hình 15. Đô thị đáp ứng dòng isd và isd_ref

Hình 16. Mạch vòng điều khiẽn dòng điện isq

Hình 17. Đồ thị đáp úng dòng isq và isq_ref

Hình 18. Mạch vòng điều khiên tù’ thông phird

Hình 19. Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ Đồ thị đáp úng từ thông phird và phird_ref …31

Hình 20. Mạch vòng điều khiên tốc độ w

Hình 21. Đồ thị đáp úng tốc độ w và w_ref

Hình 22. Sơ đồ mạch động lực

Hình 23. Sơ đồ mạch điều khiẽn

Hình 24. Đô thị tốc độ và momen điện từ

Hình 25. Đồ thị momen điện từ và dòng isq

Hình Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng

động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ 26. Đô thị tù’ (hông phird và dòng isd .

37


Chương 1: Giời (hiệu cõng nghệ, xây dựng phương án truyền dộng_______________________

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÒNG NGHỆ, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG

ỉ.l. Giời thiệu, mỏ tá bài toán

Dê tài: “Thiết kẽ hệ thõng diêu khiên truyên dộng diện sử dụng dộng cơ xoay chiêu 3 pha không dồng bộ (IM) ”.

M –uHình 1 Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ . Tài của hệ thõng truyền động điện

Bài toán đặt ra: Thiết kẽ hệ thông điêu khiến truyền động điện sừ dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đông bộ dế kéo tái băng chuyền như hình vẽ, với các số liệu ban đâu như sau:

– Nguồn điện xoay chiều 3 pha 220/380 V.

– Tài của hệ thống: = 0.2 , =4

Quá trình hoạt động của động cơ đê kéo tái băng chuyên cân đàm bảo Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ tỗc độ của tài dáp ứng (heo dũng đồ thị dưới dây:

Hình 2. Đồ thị tốc độ mong muốn cúa tái


Trang 5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ
Đồ án truyền động điện đề tài thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart