Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

48.000

Category:

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

fff

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

fff

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

fff

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

fff

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

*****

MA TH É NGÀN

ĐO LƯỜNG Sự HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC ĐÓI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

– ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ Nộí, NẢM 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tên tòi: Ma Thế Ngàn

Học viên lớp cao học 19L chuyên ngành Ke hoạch – Đại học Kinh tế quốc Jân, Hà Nội.

Tôi xin cam đoan dày là nghiên cửu cho tôi Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên thực hiện. Các số liệu, kết luận trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa được công bố ờ các nghiên cứu khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu cúa mình.

Học viên

LỜI CẢM ƠN

Với tất cà sự chân thành, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến TS. Vũ Cương, người thây đáng kính đà tận tám hướng dần tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành câm ơn Quý thầy cô Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên trong khoa Ke hoạch và Phát triển nói riêng, các Quý thầy cô của Đại học Kinh tế quốc dán nói chung đă tận tình hưởng dần tôi trong cả khóa cao học vừa qua.

Tôi cùng muốn gửi lời câm ơn đến Ban Giám hiệu Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp – Dại học Thái Nguyên, Ban Chù nhiệm khoa Kinh te công nghiệp đă tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học.

Sau cùng, tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp trong bộ mòn Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên Quản trị doanh nghiệp, nhừng người bạn và gia đình đã nhiệt Tác già: Ma Thế Ngàn

tình giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cửu.


Tác già: Ma Thế Ngàn


MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC CÁC BÀNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÓM TẢT LUẬN VÃN

MỚ ĐÀU

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN NGHIÊN cứu

  • 1.2.1. Các nghiên Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào

tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên cứu tiếp cận theo lý thuyết quán lý giáo dục

1.3…………………………………………………………………………………………………….

Khoảng trống về nghiên cửu và thực tiền trong các nghiên cửu gần dày

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THƯYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN cứu

  • 2.1.2. Sán phẩm cùa đào tạo đại học12 Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên

  • 2.4.   ỉ. Thang do SERVPERF Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt

động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên…..

………….  …….

CIILÍƠNG 3: BỐI CẢNH VÀ QUÁ TRÌNH TRIÉN KHAI NGHIÊN cứu

  • 3.1. Tông quan về công tác đào tạo lại Trường đại học Kỳ thuật công nghiệp –

Đại học Thái Nguyên

  • 3.2.1. Chuẩn bị Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên cho nghiên cứu43

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KÉT QUÀ NGHIÊN cứu

  • 4.2.5. Nhân tố Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo

chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên Công tác tô chức quán lý đào tạo cáp trường

  • 4.3.3. Kiêm định các già thiết cùa mô hình nghiên cứu và phảntích Đo lường sự hài

lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên kết quá

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên
Đo lường sự hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart