Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam

fff

MỞ ĐÀU

Mô hình độc quyên tập đoàn khá phô biên trên thê giới, nhát là ớ lĩnh vực cung cap dịch vụ viễn thông, ơ Việt Nam tuy mới xuất hiện được hơn 15 năm nhưng thị trường viên thòng đang phát triên một cách nhanh chóng. Từ 1993 với sự tiên phong của Mobifone, sau hơn 15 năm số lượng nhà mạng đà lèn tới con số 8 kéo theo đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các công ty viên thông. Tuy ở Việt Nam. các mạng di động lớn không hẳn đà có vai trò như những nhà độc quyên tập đoàn vi trên họ còn có Bộ Thông tin và truyên thông quán lý và điêu chinh. Song, với cơ che trao quyên Độc quyên tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam tự chu ngày càng cao cho các doanh nghiệp như hiện nay, hau như trên thị trường mạng di động các mạng này được tự do kinh doanh mà không gặp sự can thiệp hay thiên vị nào. Bộ Thông tin và truyên thông cùng cho phép các mạng lớn chủ động giâm mức cước đen 30%. Cho nên xét vê thực chat, các mạng di động lớn hiện nay đang hình thành mò hình độc quyên tập đoàn. Khi nhìn nhận như vậy, chúng ta có thê hiểu Độc quyên tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam sâu săc nguyên nhân bên trong cùa những dợt giam cước, khuyên mại liên tiêp như hiện nay, và việc các nhà mạng phái cạnh tranh với nhau vê cá giá cá và chất lượng dịch vụ như vậy người tiêu dùng hiên nhiên là người được hường lợi.

Bài tiêu luận này với đe tài: “£)ợc quyên tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở I ‘iệt Nam" sẽ tập trung phân tích và lý giái vê mô hình độc quyên tập đoàn vả Độc quyên tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam cuộc đua giâm cước của các mạng di động qua đó thay được ích lợi cua người tiêu dùng trong cuộc chiên khốc liệt này.

  • I. Cơ sờ lý luận:

1. Thị trường độc quyên tập đoàn:

Độc quyên tập đoàn (gọi tất cùa độc quyên bán tập đoàn) là cấu trúc thị trường trong đó một so hàng chi phối cà thị trường vê hàng hóa hoặc dịch vụ. Điêu đó có nghĩa là các hàng phụ thuộc lẫn nhau và mỏi hàng phải cân nhác các Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam phàn ứng có thê xây ra cua các đoi thu về nhũng quyết định giá, xúc tiến bán hàng và phát triền sân phẩm của minh.

MỘI thị trường dộc quyền lập đoàn cỏ đặc điểm:

  • •  một so lượng nho các cóng ty

  • •  sàn phẩm vừa được tiêu chuẩn hoá ira có sự khác biệt

  • •  thừa nhận tồn tại sự phụ thuộc lần nhau

  • •  khó khăn gia nhập

Do có ít các công ty trong một ngành độc quyên thiêu sổ, sân lượng cua Độc

quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam mồi còng ty chiêm

một thị phan lớn trên thị trường. Do điều này, quyết định giá cá và sản hrợng của mỗi công tỵ có tác động đáng kê lên lợi nhuận cua các công ty khác. Thêm vào đó, khi ra quyết định liên quan tới giá cà hoặc sân lượng, mồi công ty phải tinh tới phân ứng của các công ty đối thú. Do sự phụ thuộc lần nhau này, các công ty độc quyên tập đoàn can dự vào hành vi chiến lược Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam . Hành vi chiến lược xây ra khi kết quà tốt nhát cho một bên được quyết định bời hành dộng cua các bên khác.

  • 2. Lý thuyết trò chơi:

Mò hình đường cầu cong mò tà một trường hợp trong đó một công ty cho là các công ty khác sè làm phù hợp với sự giâm giá của nó nhưng sè không cho phép tăng giá tiếp theo. Chiến lược toi ưu trong một tinh huống như vậy thường là giừ mức giá hiện tại và cạnh tranh trên Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam nhùng mặt phi giá cả thay vi cạnh tranh giá cá. Các nhà kinh tế nói chung dựa vào mò hình lý thuyết trò chơi đè dự tinh kết quà trên th ị trường độc quyền nhóm. Lý thuyết trò chơi (game thoery) có giãi thích hành vi chiến lược bảng việc xem xét sự thưởng phạt đi cùng với nhừng sự lựa chọn thay thế cùa mồi người tham dự "trò chơi". Một tinh huống có thê xảy ra có the được phân tích bang lý thuyết trò chơi Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam là liệu mỏi công ty trong hai cóng ty độc quyền nhóm sẽ duy tri giá caơ hay giá thấp. Trong một hoàn canh như vậy, mức lợi nhuận kết hợp cao nhắt có thê nhận được tại mức giá cao do công ty đưa ra. Tuy nhiên, công ty có thè tảng lợi nhuận bảng việc đưa ra giá thấp nếu công ty kia tiếp tục tinh mức giá cao. Neu cã hai công ty tính mức giá thấp, lợi nhuận kết họp thấp hơn mức lợi nhuận Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam kết hợp nếu cà hai công ty tinh mức giá cao.

Những người tham gia vào trò chơi đoi mặt với một sự lựa chọn tương đoi đơn giãn khi tồn tại một chiến lược độc quyên (dominant strategy). Một chiến lược dộc quyên là một chiến lược mang lại phan tiên thường cao nhắt cho mồi cá nhân với mồi hành động có thê xảy ra của đối thu cùa họ. Trong quyết định giá độc quyền được miêu tã ờ trên, chiến lược độc quyền đưa ra Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam một mức giá tháp hơn. Đê hiêu điều này, giã sử bạn đang đưa ra quyết định này và không biết công ty kia sẽ làm gi. Neu công ty kia tinh giá cao. bạn có thê nhận được lợi nhuận lớn nhat bang việc giám giá của công ty này. Nói cách khác, nếu công ty kia tính giá thấp, chiến lược tot nhắt với bạn lã lại tinh giá thắp (nếu bạn tính giá cao khi công ty kia tinh giá thấp, bạn sè Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam chịu tôn thất lớn). Trong trường hợp này. nếu trò chơi này chỉ được chơi một lan. mồi công ty sẽ dự tinh tinh mức giá thấp cho dù thậm chi lợi nhuận kết hợp của họ sè cao hơn nếu cà hai đều tinh giá cao. Dù vậy, neu sự cấu ket là có thê (và bị ép buộc) cá hai còng ty có thê tính giá cao.

Quyết định giá độc quyền dược miêu tã ớ trên là một ví dụ về một kiêu Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam trò chơi phô biến được gọi là "sự tiên thoái lường nan của tù nhân" (prisoners’s di lemma). Trong trò chơi truyền thong sự tiến thoái lường nan của tù nhân, hai người tù bị bat và bị giam riêng. Khi họ bị thâm van, mồi người sỗ được giam tội nếu anh ta hoặc cô ta cung cắp bảng chứng chống lại người kia. Chiến lược độc quyền trong tinh huống này là nham thú tội bat luận hành vi nào cúa bèn kia, người Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam tù nhận được án nhẹ hon nhờ vào sự thú tội. Mô hình sự tiến thoái lường nan của tù nhân được sử dụng rộng rãi trong các nguyên tắc học thuật nhàm giai thích hành vi cá nhàn trong các tinh huống chiến lược. Không phai mọi tinh huống chiến lược đều dẫn tới một chiến lược độc quyền. Việc dự đoán kết qua của một trò chơi sè khó hơn nhiêu nếu không tồn tại chiến lược độc quyên như vậy.

Mặc dù phân tích việc đưa ra Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam quyết định độc quyên trớ nên phức tạp hơn nhiều khi chúng được chơi lặp lại bỡi cùng người chơi. Trong trường hợp sự tiến thoái lường nan cùa tù nhàn, cho dù thậm chi mồi cá nhân có thê có lợi trong một trường hợp riêng lè bang sự thú tội, cã hai người tũ sè ngồi tù làu hơn nếu không ai thú tội và cung cap bàng chứng chong lại người kia. Neu họ biết họ sè can dự vào các vụ phạm tội trong tương lai. Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam họ sè it có động cơ thú tội hơn. Bâng việc không thú tội, hợ có thè giữ mức đời sổng cao hơn. Trong trường hợp độc quyền tập đoàn, mỗi công ty có động cơ cat giâm mức giá của công ty kia trong mỗi giai đoạn. Mặc dù vậy, mỗi công ty nhận thay nếu họ tinh một mức giá tháp hơn ở thời diêm hiện tại. công ty kia có thê phân ứng lại bang cách tinh giá thắp hơn trong tương lai. Đe Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam doạ trá đùa trong tương lai có thê khuyến khích các công ty duy tri mức giá cao trong mỗi giai đoạn thời gian.

II. Thị trường độc quyền tập đoàn của các công ty viễn thông:

1. Sự cạnh tranh giữa các nhà mạng:

Trong thị trường độc quyền tập đoàn khi xác định giá và sán lượng các hàng phái tinh đen hành vi cùa các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời các quyết định cùa hãng cũng ánh hường đen các quyết định Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam cũa các doi thú. Điên hình là việc cạnh tranh cua các nhà mạng, các nhà mạng đang lâm người tiêu dùng… choáng với nhiều chương trinh khuyến mài, ưu đài. nhăm giữ chân khách hàng vừa thu hút thèm khách hàng mới. Tuy thu tục đảng ký và chat lượng cuộc thoại như nhau nhưng từ năm năm trớ lại đây, lượng khách hàng mới cua các mạng chù yếu là thuê bao trá trước chì vi thuê bao trá trước được nhiều ưu đài hơn Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam . Theo một khảo sát gan đây, các nhã mạng tại Việt Nam có khoang 110 triệu thuê bao, trong đó chì có khoang 11 triệu thuê bao trã sau. Trong số các thuê bao trã trước, chi có khoáng 50% là thuê bao trà trước “thường xuyên’’, còn lại là hoạt động theo hình thức dùng hết tài khoăn khuyển mài, sau đó thay bang SIM mới với những chương trình khuyến mãi mới hấp dần hơn. Điều đó cùng dề lý giãi bơi hau Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam hết các chương trình khuyểnmãi đều đánh vào thuê bao trà trước. Đà từ lâu, việc các mạng di động lớn như Viettel, Vinaphone, MobiFone, S- phone tung ra các chương trinh khuyến mại lớn nhó vào các dịp lễ tết đà trở thành thông lệ và dường như tất yếu. Mồi khi có dịp gi dặc biệt là các mạng đồng loạt chớp lay cơ hội đê chăm sóc và mỡ rộng khách hàng. Không ít thuê bao ngạc nhiên khi thức dậy vào một ngày Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam đẹp trời, ngạc nhiên nhận ra minh được cộng thêm cá trăm ngàn tiền khuyên mại. Lại có khách hàng đau tháng chờ đợi xem tháng vừa qua minh đà nghe bao nhiêu phút và được cộng bao nhiêu tiên vào tài khoản. Tiên phong trong việc tung ra các chiêu khuyến mại và giâm giá cước là Viettel. từ ngày mới gia nhập vào thị trường mạng di động, viettel đà tung ra hàng loạt gói cước gây sốc, củng việc giâm mạnh giá cước, tặng tiên Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam giá trị thê nạp viettel nham đen đoi tượng khách hàng bình dân, học sinh sinh viên. Nhờ đó Viettel dà thu hút được một sổ lượng lớn thuê bao trã trước và dan dan qua mặt hai ông lớn là Mobitbne và Vinaíbne trước tiên là về mặt số lượng thuê bao.

Theo lý thuyết trò chơi, lợi nhuận của một hàng không chi phụ thuộc vào chiên lược giá cua minh mà còn phụ thuộc vào chiến lược giá cùa doi thủ. Như biêu thị trong hình Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam , nếu hàng 1 áp dụng chiến lược giá cao thi lợi nhuận cua hãng 1 sè là 2 tì dong nếu hãng 2 cùng áp dụng chiến lược giá cao. Nhưng nếu hàng 2 thực hiện chiến lược giá cao thi hàng 1 sè áp dụng chiến lược giá thấp và lợi nhuận cua nó sè tảng lên 3 tỷ đồng. Như vậy chiến lược giá cao của hàng 1 là chiến lược tốt chi nếu hàng 2 cũng sử cũng sư dụng chiên lược giá cao.

<<<123>>>

p thắp Độc quyền tập đoàn và sự cạnh

■—*——-‘■——

p cao

p tháp

1                1

3          0

p cao

0          3

2         2

Nhưng nếu hàng 2 thực hiện chiến lược giá cao thì hàng 1 sẽ áp dụng chiến lược giá thấp và lợi nhuận cùa nó sẽ tảng lên 3 tý đong. Như vậy chiên lược giá cao cùa hàng 1 là chiến lược tót chi nếu hàng 2 cũng sử dụng chiên lược giá cao. Điều này cho thay trong thị trường dộc Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam quyên tập đoàn, mồi hãng phai cân nhác các phân ứng của cá đối thủ đê xây dựng chiến lược giá của minh. Vi vậy, việc viettel dưa ra các chương trinh khuyến mại đã làm cho vinaphone và mobiỉbne và các nhà mạng khác bat buộc phái có chiến lược đê cạnh tranh và giành thị phan với viettel. Các nhà mạng đeu tung ra các chương trinh khuyến mài 1 cách dày đặc. Trước đây người tiêu dùng phải chờ den dịp lề tết mới nạp tiền dè Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam đươc tặng tiền khuyến mại. The nhưng, ít ai đè ý rang, gan đây, chăng vì dịp gì, các mạng cùng tung ra các chương trinh khuyến mại. Có mạng như Viettel còn cùng lúc tò chức nhiều chương trinh hap dần như tặng 50% giá trị thè nạp, tặng tiền nghe hàng tháng, giam 75% cước cuộc gọi phát sinh vào giờ thấp diêm. Mobiíbne cùng không kém. ngoài việc tặng 100 SMS nội mạng miền phi, sau đay vài ngày Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam nhã mạng này lại tặng khách hàng 30 phút gọi nội mạng miễn phí trong 5 ngày còn giá cước gọi nội mạng trong giờ rỗi chí còn 399 dong/phủt. Không đê

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Tiểu luận) pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng quyền lực thị trường ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh trí việt hùng cường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình giải tích 4 nguyễn thành long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép lưu xá công ty cổ phần gang thép thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Sold by
@ xcnguyen220
Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam
Độc quyền tập đoàn và sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart