Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.

98.000

Category:

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt.

fff

VIỆN HÀN LÂM


KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HOI

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH

ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ QUẢN TRỊ CHIẾN Lược ANH -VIỆT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC
VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN Đối chiếu thuât ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.

‘          KHOA_HỌC_XÃ_HỘI

• I            ẫ          1 ẵ

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH

ĐỖI CHIỂU THUẬT NGỪ QUÁN TRỊ CHIẾN Lược ANH -VIỆT

Ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đôi chiêu

Mã sô: 9.22.20.24

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hiên

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đê tài luận án tiẽn sĩ “Đỏi chiêu thuật ngừ quân trị chiến lược Anh-Việt” là công trình Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. nghiên cứu của riêng tôi. Các sõ liệu, kết quà thu được trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bõ trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.

Tác già luận án

Nguyên Thị Thúy Hạnh

LỜI CÁM ƠN

Luận án dưực nghiên cứu sinh (NCS) ihực hiện lại Khoa Vãn hóa – Ngôn ngũ’ học, ĩĩọc viện Khoa học Xầ hội, Viện T Tàn lâm Khoa học Xà hội Việt Nam dưới sự hướng dân cúa 1 Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. s. Phạm Hiến.

NCS xin bày rỏ lòng biẽt 011 sâu sắc tới TS. Phạm TTiên, người đẫ tận tình hướng dân, chia sú kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu. 1 hầy luôn dộng viên, khích lệ NC.S trong nghiên cứu đê NCS có thẽ hoàn thành luận án đúng thời gian quy dịnh.

NCS xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đõc ĩĩọc viện Khoa học Xà hội, quý thầy cô Học viện Khoa học Xà hội, Khoa Vãn Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. hóa -Ngôn ngừ học dà tạo diêu kiện học tập, và giáng dạy, truyền đạt cho NCS nhiều kiến thức vẽ ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu.

NCS xin chân thành cảm ơn các Nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã đóng góp nhiêu ý kiên quý báu giúp NCS kịp thời bố sung, hoàn thiện nội dung luận án.

Cuôi cùng lời cảm ơn đặc biệt nhất, NCS xin dành cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp dã lạo Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. diều kiện, giúp dờ NCS cà về vật chất lán linh (hần irong SUỐI quá trình học tập và viết luận án..

Tác giả luận án

Nguyền Thị Thúy ĩĩạnh

MỤC LỤC

MỜ ĐĂU

CHƯƠNG 1: TÕNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VÀ cơ SỞ LÝ

LUẬN

CHƯƠNG 2. ĐÔI CHIẼU THUẬT Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. NGỪ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ANH-VIỆT

VỀ ĐẶC ĐIẼM CÃƯTẠO VÀ ĐẶC ĐIẾM ĐỊNH DANH

 • 2.2.2.  Đối chiếu đặc điếm thành tố cấu tạo cụm từ trong thuật ngữ QTCL tiếng

Anh và tiếng Việt

 • 2.2.3.  Nhận xét về những điẽm tương đồng và khác Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. biệt cùa đặc điếm cấu tạo

thuật ngừ QTCL trong tiẽng Anh và tiêng Việt

 • 2.3.    Đối chiếu thuật ngừ quàn trị chiến lược Anh – Việt vẽ đặc điẽm định danh…85

 • 2.3.1.  Đôi chiêu đặc điếm định danh thuật ngừ quán trị chiẽn lược Anh-Việt xét

theo kiẽu ngừ nghĩa cùa thuật ngừ

 • 2.3.2.  Đôi chiêu đặc điếm định danh thuật ngừ quán trị chiẽn lược Anh-Việt xét

theo cách thức biếu thị cùa thuật ngừ

 • 2.3.3.  Phân loại Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. thuật ngữ QTCL liếng Anh và liếng Việt theo phạm trù nội dung

 • 2.3.5. Nhận xét về 11 hừng điếm tương đông và khác biệt vê đặc điẽm định danh thuật

ngif Q1CL liêng Anh và liếng Việt

CHƯƠNG 3. ĐỐI CHIẾU ẤN DỤ Ý NIỆM TRONG THUẬT NGỪ QUÁN TRỊ CĨĨĨẼN

Ĩ.ƯỢC ANĨĨ-VĨỆT

 • 3.2.   Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. Khái quát vẽ ân dụ ý niệm tr ong các thuật ngừ quàn trị chiến lược tiếng Anh

và liêng Việt

 • 3.3.  Dõi chiếu ẵn dụ ý niệm trong các thuật ngừ quán trị chiến lược tiếng Anh và

tiếng Việt

 • 3.3.1.  Ãn dụ có miền nguồn QUÂN sự trong thuật ngừQTCL tiếng Anh và

tiếng Việt

 • 3.3.2.  Ãn dụ có miền nguồn XÂY DỰNG trong thuật ngừ QTCL tiếng Anh và

tiếng Việt

 • 3.3.3.  Ăn dụ có miền nguồn CON NGƯỜI trong Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. thuật ngữ QTCL tiếng Anh và

tiếng Việt

 • 3.3.4.  Ăn dụ có miền nguồn HÀNH TRÌNH irong thuật ngữ QTCL liếng Anh và

tiêng Việt

 • 3.3.5.  Ăn dụ có mien nguồn THẾ THAO Irong ihuậl ngữ QTCL liếng Anh và

tiêng Việt

 • 3.3.6.  Ãn dụ có miên nguồn CÂY trong thuật ngừ QTCĨ. tiêng Anh và tiêng Việt

 • 3.3.7.  Ấn dụ có miên nguồn ĐỘNG VẬT irong thuật ngữ Q1CL liếng Anh và

tiếng Việt

 • 3.3.8.  Ân dụ có Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt. miền nguồn KHÔNG GĨAN nong thuật ngừ QTC.Ĩ. tiếng Anh và

tiêng Việt

 • 3.3.9.  Ãn dụ trong thuật ngũ’ QTCL tiếng Anh và tiếng Việt được kích hoạt tù’

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.
Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh – Việt.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart