Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

50.000

Category:

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

fff

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

fff

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

fff

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

fff

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean

fff

TRƯỞNG ĐẠI HỌ c KINH Tấ QUỐC DÂN V ý f i t Ặ

Yẳsỉ TẮK HCẦXG

HẢNỘI-20GG

Vì diều kiện thời gian có hạn, lượng thông tin thu thập còn ít nên bản luận uân không tránh khỏi những hạn chế. Tác giả rất mong nhận được sự góp ỷ của các thầỵ cô giáo Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean trong khoa và ngoải trường, của các bạn đọc giá quan tâm.

MỤC LỤC

Trang

Lời mờ đầu                                                     1

Chương I: Cơ sở lý luận của đổi mới chính sácli thương mại quốc 3 tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế

 • 1.1.  Tính tất yếu của đổi mới chính sách thương mại quốc tế của 3 Việt Nam trong quá trình hội nhập

 • 1.1.1. Học thuyết của Adam Smith và các trường phái cổ diển “mới’ * 3 vé Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean tự do hoá thương mại.

 • 1.1.2. Những yếu tố bên ngoài đòi hói phải đối mới chính sách thương 6 ‘ mại quốc tế của Việt Nam

r. 1.3. Các nhân tố bôn trong yêu cíìu đổi mái chính sách thương mại 10 quốc tế của Viẹt Nam

1.1.4. Những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập ASEAN.     12

 • 1.2.   Chính sách thương mại quốc tế và nội (lung đổi mới chính sách 13 thương Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực

ASEAN

 • 1.2.2. Nội dung dổi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam 21

một số nước trên thế giói.

 • 1.3.3. Chính Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá

trình hội nhập asean          sách thương mạiquốc tế của Thái Lan và

Malaysia 37

Chương II:  Thực trạng chính sách thương mại quốc tếdìa Việt

Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

 • 2.1.  Quá trình hội nhập ASEAN và quan hệ thương mại Việt Nam 41 ASEAN.

 • 2.2. Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong 58 quá trình hội nhập ASEAN

 • 2.2.1. Khái quát chính sách thương mại quốc tế của Viột Nam trước 66 khi hội nhập ASEAN từ năm 1995 về trước.

9 9 9 Thire trano rhính <wỉrh thươnp mai (1116c tế của Viêt Nam lừ khi 63

hội nhập ASEAN

 • 2.2.3. Tổ chức và diều hành của chính phủ trong quá Hình hội nhập 84 ASEAN

 • 2.3.   Các kết luận rút ra thông qua phán tích chính Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean sách thương mại 85 quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

 • 2.3.1. Về mặt ưu điểm của chính sách                                85

 • 2.3.2. Những nhược điểm của chính sách và vấn đề thực tiễn đang 86 dặt ra

 • 2.3.3. Những thách thức trong tựơng lai                               89

Chương 111: Phương hướng và biện pháp thực hiện đổi mới chính 91 sách thương mại quốc tế cùa Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN.

 • 3.1.  Bối cảnh kình tế thương mại khu vực và quan điếm đổi mói 91 Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam

  • 3.1.1. Dự báo tình hình kinh tế thương mại thế giới và khu vực          91

  • 3.1.2.

Quan điểm dổi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt             91

Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

 • 3.2.   Phương hướng đổi mới chính sách thương mại quốc tẻ của Việt 94 Nam trong quit trình hội nhập ASEAN.

  • 3.2.1.

Thúc dẩy quá trình hội nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN

 • 3.2.2. Phương hướng dổi mới chính sách quản Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean lý xuất nhập khẩu hàng hoá 95

với khu vực ASEAN

thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean xuất khẩu 109

 • 3.3. Biện pháp thực hiện đổi mói chính sách thương mại quốc tế 111 của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

  • 3.3.1. Tăng cường xây dựng và thực thi chính sách thương mại quốc tc 111 của nhà nước

  • 3.3.2. Tăng cường qủan lý và diều tiết vĩ mô của nhà nước trong quá 115 trình thực hiện chính sách thương mại quốc tế

  • 3.3.3. Động viên và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hội 118 nhập hội nhập ASEAN

Ann run trình đò rán bô để Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean dán ứne vêu cầu 119 Phần mở đầu

 • 1. Sự cần thiết nghiên cứu:

Trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh chóng nếu khống mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với nền kinh tế có quy mò nhỏ và lạc hậu như nước ta nếu không mở cửa hội nhập thì sẽ bị “tụt hậu”.

Tháng 7 năm 1995 Việt Nam trớ thành thành viên chính thức của ASEAN Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean và ngày 1/1/1996 bắt đầu thực hiện AFTA. Với thời gian hội nhập còn ngắn lại đang gập khổng ít những khó khăn trở ngại, đặc biệt trong bối cánh nước ta dang trong quá trình chuyển sang nen kinh tế thị trường thực hiện cồng nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng XHCN. Vì vậy trong tư tưởng chỉ dạo dường lối kinh tế của Đảng và nhà nước ta là phái hội nhập khu vực và quốc tế. Với vấn dề hội nhập ASEAN Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean là con dường lất yếu và đúng đắn. Chính sách thương mại quốc tế có ánh hướng râì lớn lới quá trình hội nhập ASEAN cứa Việt Nam. Chính vì vậy việc dầu tiên cùa hội nhập trước hết là phải hội nhập về thương mại, dể thực hiên yêu cầu của AFTA/CEPT phái dổi mới chính sách thương mại quốc tế để thúc dẩy quá trình hội nhập . Do dó tòi chọn đế lài “Dơi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean trinh hội nhập ASEAN.

 • 2. Mục đích nghiên cứu:

Xây dựng cư sớ lý luận về đổi mới chính sách thương mại quốc tế của nhà nước.

Nghiên cứu thực trạng quá Hình hội nhập ASEAN và chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN. Đánh giá thực trạng và phân tích rõ các nguyên nhân bất cập của chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.

Nêu ra phương hướng dổi mới và biện pháp thực hiện dổi Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean mới chính sách thương mại quốc lố cúa Việt Nam dể phù hợp với yêu cẩu hội nhập ASEAN.

Góp phần vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách thương mại

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean
Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong quá trình hội nhập asean
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart