Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

55.000

Category:

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QUÓC DÂN

ĐINH THỊ MAI HƯƠNG

ĐỎI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BÒI DƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO. BỜI Dưỡng cán bọ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẺN

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHO A HỌC: TS. NGUYÊN THỊ HOA

Hà Nội, năm 2019

LỜ1 C AM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kẻt hang danh dự cà nhân rang nghiên cừu này do lôi thực Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong hục thuật.

Hà Nội. ngày thòng năm 2019

lác giã luận ván

Dinh Thị Mai nưoTìg

LỞĨ C ẢM ƠN

Lời đầu tiên, học viên xin gừi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám hiệu; cùng toàn thề các thầy, cô giáo Khoa Kế hoạch Phát triền và Viện đào tạo sau đại học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hâ Nội đà tận tinh giáng dạy, truyền đạt Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội cho học viên những kiến thức chuyên món quỷ báu trong suốt quá trinh học tập. giúp cho học viên có cơ sở đế hoãn thành khóa học tại trường.

Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng câm ơn sâu sắc và chân thành đến cô giáo TS.Nguyền Thị Hoa đà dành nhiều thời gian, tâm huyết, tận tinh hướng dẫn giúp đờ học viên hoàn thành luận văn này.

Xin gưi lời cám ơn tới các cán bộ, viên chức thuộc Trường Đào Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội tạo, bồi dường cán bộ. cóng chức Lao động – Xà hội đà nhiệt tình giúp đờ. cung cấp tài liệu và trao dơi ý kiến đề giúp tôi hoàn thành tốt luận văn.

Trong quá trình nghiên cứu dế hoàn thành luận văn, do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khói những thiếu sót nhất định, tôi rất mong muon nhận được sự đóng góp ý kiến cua các thầy, cô giáo để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội nãy với chất lượng cao hơn.

Xin chân thảnh câm ơn!

Hà Nội, ngày thảng năm 2019.

TÁC GIÃ LUẬN VĂN

Dinh Thị Mai Hirơng

MỤC LỤC

TÓM TẤT KÉT QUẢ NGHIÊN cứu I.UẠN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHI ONG 1: CO so LÝ THUYÉT VẺ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BÒ1 DƯỜNG CÔNG c nức, VTÊN CĨTỨC Ờ CÁC cơ SỜ DÀO TẠO BÓT DƯỜNG TRựC Tin-ỌCBỌ

 • 1.1.  Mối quan hệ Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội giữa học tập của nguôi trưởng thành và dào tạo. bồi dường công

chức, viên chức ờ CƯ SƯ đào tạo. bồi dường trực thuộc Bự

 • 1.1.1.  Đào lạo bồi dường công chức, viên chức ờ các CƯ SƯ dào lạo bồi dường cán

bộ nục thuộc bộ

 • 1.1.2.  Học tập của người Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội trướng thành

 • 1.1.3.1.  Đào lạo bồi dưỡng đâm bao lấp đưực khoang trống năng lực cua công

chức, viên chức

 • 1.1.3.2.  Đào lạo bồi dường dam bão được thực hiện theo phưong pháp dào lạo

cho người trường thành

 • 1.1.3.3.  Đào lạo bồi dường dam bao được đánh Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội giá lheo kcl qua

 • 1.2.  Hoại dộng dào lạo bồi dường công chức, viên chức lại CƯ sờ dào lạo bồi dưừng

trực thuộc Bộ

 • 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo bồi dường ở cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ . 29

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỌNG ĐÀO TẠO, BÔI DƯỞNG ( ÔNG CHƯC, VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO BÒI DƯỠNG CẢN Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội BỌ, CÒNG CHỨC LAO DỌNG – XÃ HỘI TƯ NÁM 2015 ĐẾN NAY…..34

 • 2.1. Tống quan chung về Trường Đào tạo. bổi dường cán bộ. công chức Lao động –

Xà hội

 • 2.1.2…………………………………………………………………………………………………….

Chức năng và nhiệm vụ

 • 2.2. Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dường công chức, viên chức tại Trường Đào tạo, bồi dường cán bộ. công chức lao Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội động – xà hội giai đoạn 2015 đến nay…………….37

 • 2.2.1.  Tinh hĩnh thực hiện hoạt động đào tạo bồi dường còng chức, viên chức ….38

 • 2.2.2.  Kết quá Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức lao động xã hội hoạt động đào tạo bồi dường của Trường

 • 2.2.3.  Đánh giá hoạt động đào tạo bồi dường cùa Trường theo các yêu cầu của đào

tạo bồi dường

 • 2.2.3.1.  về yêu cầu đâm bão lấp khoảng trống năng lực cũa công chức, viên chức . 48

 • 2.2.3.2.  về yêu cầu thực hiện theo phương pháp đào tạo người trưởng thành. 57

 • 2.2.3.3.  về yêu cầu đánh giá theo kết quà

 • 2.2.3.4.  về yêu cầu đa dạng hóa hĩnh thức đào tạo. bồi dường60 Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

 • 2.3. Thực trạng nhàn tố ánh hường đến hoạt động đào lạo bồi dường cúa Trường đào tạo. bồi

dường cán bộ. công chức lao động – xà hội

SỜ vật chất

 • 2.3.1.3

thống học liệu

 • 2.4.   Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

lao động xã hội Đánh giá chung về hoại động đào lạo. bồi dường lại 1 rường Đào lạo. bồi dường cán bộ, công chức Lao động – Xà hội

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VẢ GLÙ PHÁP ĐỎI MÓI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, Bỏl DƯỜNG TẠI TRƯỜNG DÀO TẠO, BỎI DƯỜNG CÁN BỌ, CÔNG CHỨC LAO DỌNG – XÃ IIỌI

 • 3.1.  Quan Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức lao động xã hội điềm cùa nhà nước về đào tạo. bồi dường còng chức, viên chức

 • 3.2.  Định hướng đối mới hoạt động đào tạo, bồi dường tại Trường Đào tạo, bồi

dường cán bộ. công chức Lao động – Xà hội

 • 3.3.  Giãi pháp dối mới hoạt dộng đão tạo. bồi dường tại Trường Dào tạo. bổi dường

cán bộ. công chức Lao động – Xà hội80 Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội
Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart