ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

fff

NỌI DUNG BỒI DƯỞNG 2

DỎI MỚI PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC

MÔN TIÉNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực

MỤC LỤC

<<<123>>>

TT

Nội dung

Trang

1

I. Đổi mới chương trinh giáo dục THPT

3

2

1. Vê chương trình giáo dục THPT

3

3

2. về mục tiêu cua giáo dục THPT

3

4

3. về kế hoạch dạy học

4

5

4. Ve đỏi mới phương pháp dạy học

7

6

II. Đói mới phương pháp dạy họ_c

12

7

1. Dạy dọc hiếu

12

8

1.1. Quan diêm chung

12

9

1.2. Cấu ĐÔI mới pHươNG pháp dạy học môn TIẼNG

14

10

1.3. Quy trinh dạy bài dọc hiểu

16

11

1.4. Một so kru ý khi dạy kĩ năng đọc hiểu

19

12

1.5. Ví dụ triền khai dạy kì năng dọc hiểu

19

13

2. Dạy kĩ năng nói

22

14

2.1. Mục đích cùa dạy kĩ năng nói

22

15

2 ĐÔI mới phương pháp dạy học môn TIẼNG anh

22

16

2.3. Ba giai đoạn trong bài dạy nói

23

17

3. Dạy kĩ năng nghe

26

18

3.1. Ba giai doạn trong một bài dạy kì năng tiếp nhận

26

19

3.2. Các thu thuật dạy nghe hiểu

27

20

4. Dạy kĩ nâng viết

30

21

4 ĐÔI mới phương pháp dạy học môn TIẼNG anh

30

22

4.2. Dạy viết có hướng dần

31

23

4.3. Dạy viết tự do

31

24

4.4. Chuẩn bị viết

32

25

4.5. Học sinh viết

33

26

4.6. Sau khi viết

33

27

5. Dạy kiến thức ngôn ngừ

34

28

ĐÔI mới phương pHÁp dạy học môn TIẼNG anh

34

29

5.2. Dạy từ vựng

36

30

5.3. Dạy ngừ pháp

39

Bôi mới giáo dục tiling học phố thông gắn bò chặt chè và thực chắt lã nằm trong khuôn khố cua đỗi mới giáo dục phò thông nói chung, tuân thu các định hướng, nguyên lắc chung của công cuộc đôi mới giáo dục.

  • I. Đôi mới chương trinh giáo dục trung học phô ĐÔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực thông

Bôi mới chương trinh giáo dục tiling học phò thông (TI IP )■) trong quá trinh triển khai dà quán triệt các định hướng, các nguyên tẳc chung nhất dối với các cấp học khác đồng thời chú trọng nhùng đặc điếm riêng cũa cap học này.

  • 1. về chương trình giáo dục trung học phổ thông

Chương trinh cấp tiling học phố thông quy định mục lieu, ke hoạch giáo dục của cấp học với các giãi thích cằn thiết; các định hướng về phương pháp ĐÔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực tồ chức giáo dục. đánh giá kết quã giáo dục, sự phát triển logic cua các nội dung kiến thức ơ từng môn học. lớp học. Chương trinh cấp trung học phổ thông còn đề cập tới nhùng yêu cầu tối thiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ trên các lĩnh vực học tập mà học sinh cần và cô thế đạt được sau khi hoàn thành cấp họe.

  • 2. về mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông

Vãn ban chương trinh giáo dục ĐÔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực cấp tiling học phố thòng dà trinh bày mục tiêu cap học theo Luật Giáo dục quy định: “Giáo dục trung học phô thông nham giúp học sinh cũng co và phát tricn nhùng ket quà của giáo dục trung học cơ sơ. hoàn thiện học vấn phô thòng, có nhùng hiểu biết thòng thường về kì thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn hướng phát triển và phát huy năng lực cá nhân, liếp lục học đại học, cao đang. trung học chuyên nghiệp ĐÔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực , học nghề hoặc di vào cuộc sống lao dộng.” (Diều 27, mục 2, chương ỊỊỊ.uật Giáo dục- 2005)

Căn cứ vào mục ticu chung được luật định, mục tiêu cụ thê cùa cấp THPT dược xây dựng, thể hiện qua yêu cầu học sinh học xong cấp THPT phai đạt được ơ các mặt giáo dục: tư tương, đạo đức lối sống: học vấn kiến thức phô thông, hiểu biết kĩ thuật và hướng nghiệp: kĩ năng ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực học tập và vận dụng kiến thức: về thể chất và xúc câm thầm mì. Cụ thể nội dung cũa mục tiêu cụ thề cùa giáo dục THPT có một sổ điếm mới cần được lưu ý như sau:

+ Sống lãnh mạnh, tự tin. tự tôn dân tộc. có chí lập nghiệp, không cam chịu nghèo hên:

+ Có khá năng sử dụng một ngoại ngừ trong giao tiếp thông thường, có khá năng ứng dụng một số thành tựu cua công nghệ ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực thông tin ơ trình độ phô thông trong giãi quyết cóng việc:

+ Phát triền và nâng cao các kì năng học tập chung, kì năng vận dụng kiến thức vào các tinh huống học tập mới, vào thực tiền sân xuất và cuộc sống của mồi cá nhân, gia đinh, cộng đồng.

  • 3. về kế hoạch dạy học

Kế hoạch giáo dục là văn bàn qui định thành phần các môn học trong nhà trường. trinh tự dạy học các môn trong từng năm, ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực từng lớp, sổ giờ dành cho tửng môn học trong ca năm, trong tửng tuần, cấu trúc và thời gian cua năm học.

________Kế hoạch giáo dục cùa tnrờng trung học phô thòng____________

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ thời đại mới
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Khả Năng Giải Phóng Chất Ức Chế Ăn Mòn Trên Hệ Hybrid Hydrotalcit – Graphen Oxit
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đọc hiểu tác phẩm tự sự hiện đại giai đoạn 1930   1945 trong nhà trường THPT (qua hai đứa trẻ và chí phèo)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
La thu trong chai nicholas sparks
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên tại công ty tnhh café habakuk x dcodes
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần norfolk hatexco
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực
ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TIẾNG ANH THPT THEO HƯỚNG TÍCH cực
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart