Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

Add your review

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

1008

LV-TIỊÔ DHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO

TRƠỜNG ĩ..’.: HQCZZNH TỂ QUỐC DẬN

NGUY%’ 7        ANH

&ỚỈ MƠI QIỊAN LÝ CHAT LỰỢNG ■ A0X : cíc

DOANH NGHIỆP CCNG XGÍỈỈẸP NỉìÀ ‘Vước

XNHE’IANHHOA

TU/.V Á>1 ĨEẬC SỸ KHOA HỌC KINH TỂ

HẢ NỘI-1997

MỤC LỤC Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

Trang

MỞ DẦU                                       1

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VAN »Ề LÝ LUẬN VỂ QUÀN LÝ CHẢ I LƯựNG 5 TRONG Cơ CHẾ THỊ TRƯỜNG

LI Các khái niệm, nội dung và phương pháp quản lý chất lưựng. 5 1.1.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm và vai trò của việc đàm bảo và 5 nâng cao chít lượng sản phẩm.

quà sàn xuất kinh doanh Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

 • 1.2. Sự cần thiết khách quan phải đối mới quản lý chết lưựng trong 24 các doanh nghiệp

trong quán lý chát lưựng.

 • 1.4.1. The Broken Hill Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công

nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà Proprietany Company Limited (BHP)

CHƯƠNG 2: THỰC TRANG QUÂN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HOÀ

 • 2.1.  Giới thiệu khái quát ngành công nghiệp và các doanh nghiệp 36 công nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

nghiệp lỉnh Khánh Hòa.

 • 2.1.2.  Giói thiệu các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước cần nghiên 40 cứu. Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

  • 2.1.2.1,

Công ty Vật liệu may Khánh Hòa.

 • 2.1.2.2.

Công ty Đường Khánh Hòa.

41

41


 • 2.1.3. Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của 4 doanh nghiệp            43

 • 2.2. Tinh hình quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công 44 nghiệp Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

  • 2.2.1.  Chính sách chất lượng của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà 45 nước tỉnh Khánh Hoà .

  • 2.2.2.  Công tác tiêu chuẩn hóa của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà 47 nước tỉnh Khánh Hoà

  • 2.2.3.  Hệ Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà (hống chất lượng của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà 53 nước tỉnh Khánh Hoà

  • 2.2.4.  Công tác kiểm tra chất lượng của các doanh nghiệp công 60 nghiệp Nhà nước tỉnh Khánh Hoà .

  • 2.2.5.  Vấn đổ thưởng phạt chất lượng của các doanh nghiệp còng 63 nghiệp Nhà nước tỉnh Khánh Hoà .

2.3. Đánh giá chung.                                                    63

 • 2.3.1.  ìình hình đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp còng 63 nghiệp Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

2.3.1.1 .Tình hình sản Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà phẩm hỏng và phế phẩm qua một số năm. 63

 • 2.3.1.2. Tình hình thực hiện tiêu chuẩn.                                     67

 • 2.3.2.  Tác động của phương pháp quản lý chát lượng đến chát lượng 68 sản phẩm và hiệu qủa sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước.

 • 2.3.2.I. Kết qủa của phương pháp quản lý chát lượng lới vấn đổ 68 đảm bảo và nâng cao chát lượng.

 • 2.3.2.2.  So sánh vđi các đối thủ cạnh tranh.                               70

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

 • 2.3.2.3. Kết qủa của phương pháp quản lý chất lượng đến hiệu 72 qủa sản xuất kinh doanh.

 • 2.3.3.  Những tồn tại trong công tác quàn lý chít lượng tại các doanh 74 nghiệp công nghiệp Nhà nước tỉnh Khánh Hoà .

 • 2.3.3.1. Vai trò người lành đạo trong quàn lý chất lượng.                 74

 • 2.3.3.3.  Các biện pháp phòng ngừa không cho phế phẩm xảy ra. 77

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà BIỆN PHÁP Đổi MỚI QUÀN LÝ 82 CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC TÌNH KHÁNH HOÀ

 • 3.1. Phương hướng đổi mơi quân lý chất lưựng trong các doanh 82 nghiệp cong nghiệp Nhà nước tĩnh Khánh Hòa.

 • 3.1.1. Áp đụng ISO – 9000 trong các doanh nghiệp công nghiệp 84 Nhà nước tinh Khánh Hòa.

 • 3.1.2. Áp dụng TQM trong các doanh nghiệp công nghiệp Nhà 86 nước tinh Khánh Hòa.

 • 3.2. Biện pháp đôi mới quàn lý chất lưựng trong các doanh nghiệp 88 cõng nghiệp Nhà Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà nước tỉnh Khánh Hòa.

lượng cùa doanh nghiệp.

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC 3

PHỤ LỤC 4

PHỤ LỤC 5

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO                     110

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN.

112


MỜ ĐẦU

1. Sự cán thiết của đề tài luận án

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan niệm chất lượng sản phẩm chủ yếu chú ý đến các chỉ tiêu kỳ thuật hay nói đúng hơn chỉ chú ý đên phần cứng Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà của sản phẩm mà thôi. Trong bôi cânh đó, động cơ chủ yếu của các đơn vị sản xuâì kinh doanh là nhằm vào việc thỏa mãn nhu cầu VC số lượng, yêu tố chất lượng ít được coi trọng.

Bước vào cơ chế thị trường, đa số các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng trong nền kinh tố thị trường đầy rủi ro và bất trắc thì chát lượng sản phẩm là cứu cánh quan trọng trong chiếm lình thị trường. Sản phẩm có chát lượng Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà , có tính cạnh tranh cao phụ thuộc chật chè vào quá trình quân lý chất lượng. Vì vậy để cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, muôn thỏa màn yêu cầu của khách hàng cùng như mong đạt lợi nhuận cao thì cần thiết phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong bất cứ tổ chức nào, doanh nghiệp nào.

Đối vơi Khánh Hòa là một tỉnh có tiềm năng để phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chê biến Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà nông – lâm -thủy sản; khai thác, chế biến khoáng sàn, vật liệu xây dựng. Trong những năm qua vơi mục tiêu chuyển đổi cơ chế sản xuât phù hỢp vơi nền kinh tê thị trương, một sô doanh nghiệp công nghiệp Nhà ntíơc đà thực hiện cải tiến kỹ thuật hay đầu tư chiều sâu, đổi mơi công nghệ, đầu tư mơi, thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo quan điểm hiện dại nên sản xuât có chiều hương phát triển mạnh. Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà Một số sàn phẩm cùa các doanh nghiệp đạt chất lượng cao như sản phẩm của Công ly vật liệu may Khánh hòa, Công ty đương Khánh Hòa, Công ly chế biến hàng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà
Đổi mới quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart