ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

fff

ĐẠI HỌC QUỎC GIA HÀ NOI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÀ HỘI VÀ NHẢN VĂN

KHOA TÂM LÝ HỌC

NIÊN LUẬN

ĐỜI SÓNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

Sinh viên : Lưu Thanh Huyên

Lóp       : K49-Tâni lý học

Há Nội. 01-2007

PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU

Con người sinh ra và lớn lên đều sống trong một môi trường ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN xà hội nhất định. Và gia đinh gia đinh là môi trường xà hội đầu tiên mà con người tham gia vào. Như vậy là gia đinh có anh hương rất lớn đến sự phát triển nhân cách sau này cùa trè. Một đứa tré . nếu được sống trong một gia đinh yên ấm. hạnh phúc, mọi người yêu thương đùm bọc lần nhau thi sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển nhân cách sau này cùa trê. Ngược lại. nếu trè ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN sống trong gia đinh mà ớ đó cha mẹ luôn bất đồng với nhau . luôn cài cọ. mọi người không có sự yêu thương che chơ, quan tâm lẫn nhau thi sè làm cho nhân cách cùa trè phát triển thấp, đặc biệt là khi cha mẹ ly hôn. Bằng chứng là những nghiên cứu xà hội học. nhàn chùng học gần đây ờ nước ta về trê em lang thang, trê em bò nhà đi kiếm sống, tội phạm vị thành niên, thanh thiếu niên ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN nghiện ma tuý mại dâm … đều đưa ra những kết luận khá thống nhất rằng : Phần lớn các em đểu có bố mẹ ly hôn. ly thân hoặc giừa bố mẹ có quá nhiều xung đột. Theo các kết quã nghiên cứu ờ phương tây, bố mẹ ly hòn khi đứa con còn thơ bé( từ 0- 3 tuổi) có thê gây ra ơ đứa tre các rối nhiều tâm thế và các rối nhiều này câng trầm trọng nếu như đứa con ấy không có sự ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN chia se của người nuôi dưỡng nó. Ỡ đứa trè từ 3- 6 tuổi thi có mặt cảm tội lồi và sự tự đánh giá thấp ban thân minh. Tré sè ứng xư kém thích nghi ơ trường hoặc bế tắc trong học tập (từ 6-9 tuổi). Ờ tuổi dậy thi ly hỏn cua cha mẹ sè anh hương đến sự nhập vai của trê. đặc biệt là trẽ gái. Không những thế. ly hòn còn gây ra những tồn thương tàm lý cho những ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN dứa con. làm mất càn băng tâm lý đồng thời kéo theo các phan ứng bú trừ kiêu nhiều tâm. như là rối loạn mất giấc ngu các cơn ác mộng, hay lã các dạng rối nhiều hành vi như ăn cắp. đánh nhau … Như vậy, ly hôn đà gây nhiều hậu quã xấu đến tàm lý. dời sống tinh câm, hành vi cùa trê. Nhưng thật dáng buồn , khi mà hiện nay, các vụ ly hòn ngày càng gia tàng đến mức báo ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN động. Đem cứ như ờ quận Hai Bà Trưng có gần 1/5 số vụ kết hỏn bị tan vờ ( Đại Đoàn kết.

1996 ). Tuy nhiên bèn cạnh những ành hưởng tiêu cực cuã ly hôn tới sự phát triển nhàn cách cua tre. thì cỏ không ít những vụ ly hôn cùa bố mẹ lại là con dường giai thoát cho tre khói những tòn thương về tâm lý, giúp tre giai phông dựơc nhừng cơn stress do bo me gây ra. Vậy đê biết ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN được đời song tâm lý thực cùa tre sau khi cha mẹ ly hồn. lỏi đà quyết định lam đề lài này. ờ Việt Nam đà có nhiều nghiên cứu khác nhau về gia dinh theo các khia cạnh khác nhau, trong dó có hiện tượng ly hòn. tuy nhiên, chi có ít nghiên cứu về đời song lãm lý của nhùng đứa con irong các gia đình ly hôn và ánh hường cùa nỏ lới sự phái triển nhân cách cúa Ire.

Chính vi thế khi nghiên ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN cứu dề tài này, tòi muốn góp phần vào việc di sâu tim hiểu một sổ diều kiện phát triển nhân cách cua trè em. cụ thề lã dời sống tàm lý thực cúa Ire sau khi cha mẹ ly hôn và ảnh hường của nó tới sự phát triển nhân cách cúa trê. Dồng thời để đề xuất các biện phát tích cực nhằm hạn che tối đa các hậu quà tiêu cực của ly hôn, cũng như một số cách thức quân lý,giáo dục và giúp dớ ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN trê em chịu hoàn cành ly hòn cùa bố mẹ.

Do đó mục đích nghiên cứu lã đê cung cấp các kiến thức cho giới chuên môn và cho các đối tượng quan tàm về ánh hưởng của ly hôn tới đời sống tâm lý cùa tre. Và qua đỏ đưa ra nhùng kiến nghị với các nhà chức trách, các nhà làm luật, và cã các bố mẹ về cách thức hoạt dộng, xư lý tinh thế có lợi cho sự phát triển cua tre cò bổ mẹ ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN ly hôn

PHÀN II : PHÀN NỌI DUNG

I: Một sổ khái niệm cơ bân

Ị. í: Sự phát triển tâm lý của trè Sứ sinh

  • 1.1.1 : Định nghĩa

Trè sơ sinh là tre em ơ lứa tuổi từ 0- 2 tuổi

  • 1.1.2 : Sự phát triền sinh lý

Đây là giai đoạn phát triển bùng nổ của bộ nào. Khi ra đời, phần phát triền nhất cùa bộ nào là thân nào và nào giữa. Đày là 2 phần có chức ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN năng kiêm soát trạng thái có ý thức, các phan xạ bân sinh, các chức năng sinh học sống còn. Nào giừa được bao bọc bởi não và võ nào. Nhúng bộ phận này chịu trách nhiệm trực tiếp về nhũng cử động có ý thúc cùa thân thế các câm giác và các hoạt động trí tuệ như học tập. tư duy và nói … Đây là nhừng điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triền tâm lý của tre. Do đó phai tò chức cho ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN tre hoạt động hợp lý đê các tế bào thần kinh được kích thích, được hoạt động. Tránh các hình thức cô lậpu trê vì sự phát triển đầu đời cũa nào trẽ không chi phụ thuộc voà quy luật sinh học mà côn phụ thuộc vào sự trai nghiệm cua tré trong hoạt động của nó.

  • 1.1.3 : Sự phát triển của giao tiếp

Cũng như người lớn, ờ giai đoạn này, trè sơ sinh cùng có giao tiếp với nhưng người xung quanh, với thế giới ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN bên ngoài, mặc dủ công cụ giao tiếp, phương tiện giao tiếp đầu tiên cùa tre rất đơn gian. Người mã đứa tré giao tiếp đầu tiên thường là bố mẹ của nó ( hay là người chăm sóc nó). Chinh bố mẹ mlà người cho nó ăn, giừ gìn. báo vệ nó. Do đó mà đứa trè cần phái giao tiếp với bố mẹ đè tồn tại và phát triên.Nhừng biêu hiện đầu tiên cua sự giao tiép là nhùng động tác như bú , ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN cựa, khóc…Và thông qua những động tác này mà người lớn nhận ra nhũng nhu càu cùa trẽ và đáp ứng những nhu cầu đó.Đứa trê bát chước rất sớm.Ngay từ 10 ngày tuồi đầu tiên . tre đà biết bắt chước được nét mặt. mặc dủ đấy chì là sự bắt chước vô thức.Chinh vi vậy mà người chăm sóc trê mã suốt ngày cáu kinh thi sẽ có tác động xấu đến dứa tre. Do vậy khi chăm sóc tre. người ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN chăm sóc phai luôn vui vé. thường xuyên trò chuyện, dồ dành .nâng niu. vuốt ve đứa trè khiến cho tre có cam giác minh được chăm sóc, bão vệ an toàn, trê câm nhận được không gian ấm áp cũa tinh thương, cùa gia đình.Như vậy, người chăm sóc trê có vị tri quan trọng dối với sự phát triển tâm lý cùa tre. Nếu người chăm sóc mà chăm sóc cho tre cân thận, đúng quy luật thi tâm lý trê ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN phát triển rất thuận lợi và ngược lại.Trên cơ sở giao tiếp với người chàm sóc mã ở trê xuất hiện tinh câm gắn bó với người chàm sóc. Chất lượng cua sự gắn bó này phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà sự nối bật là 3 yếu tố: Đó lã chất lượng châm sóc tré, đặc điềm cùa bầu không khí. tình cám gia đình và đặc điểm cùa hệ thần kinh, khi chất và điều kiện sức khoẽ cũa trê nói chung. Có hai ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN khả năng xây ra giừa đứa trê và người chăm sóc. Đỏ là gấn bó an toàn và gắn bó không an toàn. Trong đó. loại gắn bó không an toàn lại được chia làm ba loại: Đó là gắn bó chống đối. gắn bó lân tránh và gắn bó mất phương hướng, vô tó chức. Đối với đứa trẽ có gấn bó an toàn thi nó sỗ luôn có câm giác rất an toàn, thân tinh trào đón mẹ và cam thấy lo lẳng quá đồi ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN thì thường tiếp xúc chất với mẹ đê làm giám bớt nồi lo lắng. Đây là kết qua cùa sự giao tiếp hợp khoa học giừa người châm sóc ( mẹ ) và con. Còn dối với những trê cô gắn bó chống đối thi nó lại tõ ra ít lo láng và thường quay lưng với yêu cầu cùa mẹ hoặc phớt lờ mẹ ngay cã khi mẹ cố tò ra sự chú ý cho tre. Tre thường dề hoà đồng với người lạ nhưng thinh thoang cùng lân tránh hoặc ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN phớt lờ họ theo kiều lần tránh và phớt lờ mẹ. Đối với trê gắn bó mất phương hướng, và vô tố chức, thường có biểu hiện ở chỗ: Trê thấy bối rối về việc lại gần mẹ hoặc lân tránh mẹ khi gặp mẹ, tre có thể hoạt động vỏ thức và cứng nhắc hoặc có thê lại gần. Đây là kết qua cua sự giáo dục thiếu khoa học. Mà nguyên nhàn chù yếu thường là bầu không khí gia dinh không dược tốt, luôn ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN có sự cảng thẳng, bất dồng vi bố mẹ không hạnh phúc, hoặc bố mẹ không nhạy câm trong việc chăm sóc. Cũng có thê do đwas tre chịu nhiều stress khác nhau với người chăm sóc. Bời đó là nhừng người không nhất quán trong việc chăm sóc con. họ đối sứ với con theo trạng thái, tâm trạng và phần lớn không đáp úng nhu cầu cùa con. Những tre gắn bó lấn tránh thường do mẹ không gần gụi với con hoặc do nhiệt tình ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN quá mức. Có nhùng ông bố bà mẹ khi thì yêu con quá mức, khi thi coi con như ke thù. Những đứa trê gắn bó không an toàn lã tiền để hết sức xấu cho sự phát triển sau khi sau này của trê, Sự găn bó không an toàn này chinh là nguyên nhân dần đến sự thiếu hụt trong giao tiếp cua trê, tre luôn lân tránh và không chịu khám phá nhùng thử xung quanh nó. Nó luôn giam minh lại trong không gian riêng ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN của nó mà không chịu tiếp xúc với người xung quanh. Những đứa trê bị thiếu hụt trong giao tiếp thường có hãnh vi rất nhẽo nàn. nét mặt đờ đản. nhìn người khác với mặt khỏ cứng, không biêu cam. sống co minh lại. Đây là mần sống nguy hại cho bệnh tật. đặc biệt là bệnh tự ki. thậm chí côn dần tới sự tụt hậu về phát triển trí tuệ. khó hoà nhập với xà hội. ngôn ngữ kém phát triển … ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN nếu như sự thiếu hụt giao tiếp kéo dài.

  • 1.1.4 : Sự phát triển ngôn ngữ.

Ờ giai đoạn này, sự phát triền ngôn ngừ được chia ra làm hai giai đoạn, đó là giai đoạn phát âm phi ngôn ngừ ( mà đặc trưng lã tiếng khóc) và giai đoạn phát âm gắn với tập nói. Trong giai đoạn phát âm phi ngôn ngừ. tré sơ sinh ra hiệu tất cà nhùng nhu cầu cua minh bằng tiếng khóc, khi nó đói. đau. ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN khát… thi nó đều khóc. Đỏ là phàn xạ không điều kiện và là phương tiện giao tiếp cũa trè sơ sinh (thường kéo dài từ 1 -3 tuồi). Giai đoạn phát âm gắn với tập nói dể có thế diễn ra thì cần phai có điều kiện kiên quyết lã tre phái được người lớn tồ chức hoạt động, giao lưu. Hàng ngày, đứa trê được nghe âm thanh, tiếng nói cùa con người, tử đó trê bát dầu bập bẹ, bi bô ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN theo những âm thanh ngừ diệu mà chứng nghe được tiếng nói cùa người. Thực nghiệm cho thấy rằng : Tre 7 tháng tuổi có thê phát âm được nhùng từ không khó lắm mặc dù chưa nói được nhưng nó to ra hiểu được ngôn ngừ của nhửng người xung quanh, 9 tháng trê nói được những từ dế thòng báo muốn cũa nó, từ 13 – 14 tháng trở đi nếu như tiếp tục dạy trè thi ngôn ngừ của trê sè phát triển rất nhanh. Nó có ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN thê nhớ được những thứ như một đoạn bài hát, từ 18 – 24 tháng mỏi tuần tré có thè làm chu được trên 200 từ và có thể vận dụng đúng chồ.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề cương đại cương văn hóa việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN QUẬN 4 Tân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC 1 (Nghề Cắt gọt kim loại Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN
ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart