Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QỦÓC DÂN

BÀI TẬP LỚN Tư TƯỞNG Hò chí minh

De tài: Anh, (chị) hãy tìm hiến về tương “Thân Dân " cùa Hồ Chi Minh so VỚI các bậc tiền boi. vẩn đề này được đãng và nhà nước ta giãi quyết như thể Đưa ra tổng kết các quan điểm và khắng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động nào? Liên hệ ban thân.

Giáo viên hướng dần: Thạc sĩ Lê Thị Hoa Họ và tên sinh viên.- Chu Kiều Oanh Ngày tháng năm sinh: 02/11/1991 MSSV: CQ512384 STT: 68

Lớp: Tư tưởng Hồ Chí Minh (103) 33 Khoá: 51

Hà Nội, ngày 21 thảng 10 năm 2010

Đề Cương:

I/. đặt vấn đề

II/. Giải quyết vấn đề

  • 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về “ Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động Thân Dân”.

  • – Lay dân làm gốc:

  • –  Tư tướng “thân dân”:

  • 2. Quan điểm của các bậc tiền bối:

Quan diêm về “Thân Dân” thời Lý- Tran

  • 3. Diêm khác biệt giữa các quan diêm

So sánh giừa tư tường “Thân Dân” của Hồ Chi Minh và các nước phương đòng, phương tây.

  • 4. Áp dụng tư tuởng “Thân Dân” trong đảng và nhà nước ta hiện nay.

  • – Moi quan hệ giữa Đang và Dân

  • 5.  Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động Liên hệ bản thân

  • 6.  Giài pháp

III/. Kết luận

Đưa ra tông ket các quan diêm và khăng dịnh tư tướng “Thân Dân" của Hồ Chi Minh là kim chi nam của mọi hoạt động.

Bài Làm:

I/ Đặt vấn đề: Tư tưững “ Thân Dân" cùa Hồ Chí Minh.

ỉ. “Thân dân ” là gì ?

2. Thế nào là tư tưởng “ Thân Dân ” ?

II/ Giíii quyết vấn đề: Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động

1. Quan diêm cùa Hồ Chi Mình.

• Lấy dân làm gốc:

Sinh thời. Chu tịch Hồ Chi Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc; Gốc có vừng, cây mới ben. Xây lau thảng lợi trên nền nhân dân. Người rat tâm đấc với câu nói dân gian: “Dề mười lan không dân cũng chịu. Khó vạn lan dân liệu cũng xong”.

Tư tướng Hồ Chí Minh về vấn đề con người luôn luôn đưọc đật Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động lên hàng đầu, vì vậy nguyên tac lấy dân làm gốc là một trong những nguyên tăc CO’ bàn và xuyên suốt trong tư tường Hồ Chí Minh. Cà cuộc đòi hoạt động của Người đều hướng vào mục tiêu cao cà là giai phóng giai cấp, giãi phóng dân tộc và giãi phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột bat công, khói dọa đày và đau khổ, khói nghèo nàn và lạc hậu.

Tiếp thu quan diêm cùa chú nghía Mác – Lênin: “ Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động Cách mạng là sự nghiệp của quan chúng” và kế thừa hệ tư tưởng phương Đông: “Nước lay dân làm gốc”, Chù tịch Hồ Chí Minh dà sớm nhìn ra sức mạnh cúa con người trong sự co kết với cộng đồng dàn tộc. giai cap với sự nghiệp đau tranh giãi phóng dân tộc, giài phóng giai cắp. giãi phóng con người. Theo Chu tịch Hồ Chí Minh: “Trong bail trời không gì quý bang nhân dàn. Trong the giới không gi mạnh Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động bằng lực lượng đoàn kết cua nhàn dân”. Sự đoàn kết cua nhàn dân là lực lượng vô dịch, dân khi mạnh thi quàn linh nào, súng ong nào cùng không chong lại nòi. “Sự đong tâm cua dong bào đúc thành một bức tượng dong xung quanh Tố quốc. Dù địch hung tàn xào quyệt đến mức nào đụng đầu nham bức tường đó, chúng cũng phái that bại”.

Những ngày đau xây dựng chinh quyền cách mạng từ sau ngày cách mạng Tháng Tám Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động năm 1945 thành công. Chù tịch Hồ Chí Minh dà nói rõ vai trò to lớn của nhân dân. đồng thời vạch ra 12 điêu rân rắt cụ thè đê giáo dục bộ đội, cán bộ “khi tiếp xúc và chung song với nhân dân”. Đang ta tiếp thu tư tướng “Nước lay dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó khang định: cần thắt chặt hơn nửa quan hệ máu thịt giừa Đang với nhân dân, chính Đàng cùng từ nhàn Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động dân. là một bộ phận tiên tiên cúa nhân dân. tạo điều kiện đẻ nhân dân thực sự là người chú. trực tiếp tham gia còng việc quán lý đất nước, quàn lý xà hội trong giai đoạn mới của cách mạng.

“Dàn làm gốc”, “Dân làm chu”, trong tư tưởng và hành động phái nhắt quán, gan bó hừu cơ. Bước vào cóng cuộc đôi mới đất nước “người chù” chưa thê làm chù ngay trên tat cá các mặt Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động hoạt động cua xà hội, can phái có người đại diện cho mình đê làm chủ. Còn bân thân “người chù” phải được học làm chu, trên mọi mặt cùa đời song xà hội. Đây là một quá trình lâu dài. Cho nên, đê phát huy vai trò “Dân làm gốc”, “Dân làm chủ” trong điều kiện của đất nước ta, can thật sự bảo đám các quyên cua “Người chú”, chứ không phái chì trên các văn bân pháp Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động lý, hoặc trên lời nói. Người đại diện cơ quan, đại diện cho sự làm chú cúa nhân dân phai dược tuyên chọn nghiêm ngặt, “có thức phục vụ dân”, “làm đay tớ cho dân”, phái đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. tự minh “Cần kiệm, liêm chính, chi công vô tư”…

Chù tịch Hồ Chí Minh đà phê phán nghiêm khác những hành vi xem thường nhàn dàn của một so cán bộ, đang viên Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động . Trong tác phẩm “Can tây sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh" (Hồ Chi Minh toàn tập – tập 6 – trang 192193), Chù tịch Hồ Chi Minh viết: “Ai cùng biết bệnh quan liêu mệnh lệnh là nguy hiếm, nhưng trong công tác thực tế như trong việc tạm vay thóc chiêm vừa rồi. nhiêu cán bộ ta còn mac bệnh ấy. miệng thi nói dân chủ, nhưng làm việc thi họ theo lối “quan" chủ. Miệng thi nói Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động “phụng sự quan chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chinh sách của Đãng và Nhà nước.

Bệnh quan liêu mệnh lệnh từ đâu mà ra?

Nguyên nhân bệnh ây là:

Xa nhân dân, do đó không hièu tàm lý, nguyện vọng cua nhân dân. Khinh nhân dân, cho là “dân ngu khu đen”, báo sao làm vậy, không hiểu được lý luận chinh trị. lý luận Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động cao xa cua mình.

Sợ nhân dân, khi có sai lầm, khuyết diêm thi sợ nhân dân phê bình, sợ mat thê diện, sợ phai sửa chừa.

Không tin cậy nhân dân. Họ quên ràng không có lực lượng nhân dàn. vì việc nhỏ may, dễ may. làm củng không xong; có lực lượng nhân dân. thi việc khó may, to may cùng làm dược.

hông hiểu biết nhân dân. Họ quên rang nhân dân can trỏng Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động thay lợi ích thiết thực (lợi ích gan và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc). Đối với nhân dân không thê lý luận suông, chinh trị suông.

Không yêu thương nhân dân. Do đó họ chi biết đòi hỏi nhân dàn. không thiết thực giúp đờ nhân dàn. Thi dụ: Họ yêu cầu nhân dân đóng góp. nhưng không biết giúp đờ nhân dân tàng gia sân xuất, cãi Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động thiện sinh hoạt, đê bồi dưởng sức cùa, súc người cua nhân dân.

Có nơi, bệnh quan liêu mệnh lệnh tram trọng đến nồi cán bộ lừa phình, dọa nạt dàn!

Sinh thời Bác Hồ thường nhác nhỡ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều do dân. Công cuộc đôi mới, xây dựng là trách nhiệm cua dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiên quốc là công việc của dân. Chinh quyền từ xã đến Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động chính phù Trung ương do dân cử ra. Đoàn thê từ Trung ương den xà do dân tô chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ờ nơi dàn…”. Chù tịch Hồ Chí Minh đà chi ra bài học: Cách mạng là sự nghiệp cúa dàn. do dân. vì dân. Do vậy, trong công cuộc xây dựng và bão vệ Tô quốc phải: “Động viên toàn dàn. tò chức và giáo dục toàn dân. dựa vào lực lượng vĩ Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động đại cúa toàn dàn…” (Di chúc). Bài học mà Người chí ra đến nay vẫn còn nóng hôi và mài mài định hướng cho chúng ta: Phải lay dân làm gốc. Phải gan gùi nhân dân, dựa vào lực lượng cua nhàn dân, xa rời nhân dân thì tài tinh may cùng không làm gì được.

Dân là gốc cứa nước, dân là người dà không tiếc máu xương đê xây dựng và bão vệ đat nước. Nước không có dân thi không thành Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động nước. Nước do dân xây dựng nên. do dàn đem xương máu ra bao vệ. do vậy dân là chu cùa nước. Nhân dân đà cung cap cho Đáng nhừng người con ưu tú nhất. Lực lượng cùa Đáng có lớn mạnh dược hay không là do dân. Nhàn dân là người xây dựng, đồng thời cũng là người bão vệ Đãng, bão vệ cán bộ của Đãng. Dân như nước, cán bộ như cá. Cá không thè sinh ton và phát triển dược Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động nếu như không có nước. Nhân dân là lực lượng biến chù trương. đường lối của Đãng thành hiện thực. Do vậy, nếu không có dàn, sự ton tại của Đang cũng chăng có ý nghĩa gi. Đối với Chinh phũ và các tô chức quan chúng cũng vậy.

• Tư tường “thân (Ị(ìn ”

Xuất phát từ tư tướng lay dân làm gốc, Hồ Chí minh cho răng:

Thân dân thì phái hiêu dân. nghe được dân Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động nói, nói được cho dân nghe, làm được cho dàn tin. là nhận biết được những nhu cầu cua họ, biết được họ đang suy nghĩ gì, trân trờ cái gi? Họ mong muốn nhùng gì? Và họ đang mong dợi gi ớ người khác, nhắt là ớ người lành dạo. quán lý; phái biết phát hiện và đáp ứng kịp thời nhừng nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân; là nhìn thay cá cái thực tại và vạch ra được viễn Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động cành (tương lai) đủng đẳn cho dân phát triển; là biết chia sẽ, đồng câm và gần gùi với cuộc sống cùa dân. mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích cùa dàn. phan ánh đúng tâm tư. tinh câm. nguyện vọng của dân.

Người yêu cầu cán bộ từ Chù tịch nước trơ xuống đều phai là dày tớ trung thành của nhàn dân. Theo Người: ‘’Dân làm chù thi Chú tịch, Bộ Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động trưởng, Thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gi? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng”2.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Astm d 6300 17a

Astm d 6300 17a

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình phát triển vùng phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động
Đưa ra tổng kết các quan điểm và khẳng định tư tưởng Thân Dân của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mọi hoạt động
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart