ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

fff

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH MẠNG CỦA ĐÃNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đề tài:

ĐƯỜNG LÓI ĐÓI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁnG tám

Nhóm thực hiện: nhóm 12.

Họ và tên:* *                                  MSSV:

 • 1. Nguyền Thị Mừng……………………………………………10258741 (NT)

 • 2. Ho Ảnh Hồng………………………………………………….10230421

 • 3.  Ngô Thị Thu Trang …………………………………………10261791

 • 4.  Ho Đình………………………………………………………….10258731

 • 5.  Huỳnh Hoàng ‘Nhii…………………………………………..10250171

 • 6. Nguyền Linh Vương………………………………………..10272411

 • 7. Nguyễn Thị Ngọc Giàu…………………………………….10277861

 • 8.  Le Thị Thủy..77………………………………………………10206581

 • 9. Lê Ngọc Hiển…………………………………………………10275301

 • 10.  Phan Thị Hậu ……………………………………………10278081

 • 11.  Trần Thị Thu Hường ………………………………10253781

 • 12. Nguyễn ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Thị Hạnh………..10259271

Thành phố, tháng 3, năm 2011

LỜI NÓI ĐÀU

Đường lối đối ngoại đà được Đàng đề ra sau cách mạng tháng Tám-1945 thành công.

Mục tiêu là đưa nước nhà đến sự độc lập hoãn toàn vĩnh viền.

Nguyên tắc: dựa trên nguyên tấc cùa Hiến chương Đại Tây Dương lâm nền tàn.

Phương chàm: quán triệt quan điếm độc lập. tự chủ, tự lực, tự cường.

Với đường ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM lối đối ngoại đúng đắn trên ta đà bao vệ nền đọc lập, kháng chiến chống Pháp, chống Mỳ thắng lợi. Tồ quốc hoàn toàn độc lập. thống nhất và tiến lên xây dựng CNXH.

Đế hiếu rò hơn nền ngoại giao nước nhà sau cách mạng tháng Tám-1945 mời thầy và các bạn đến với bài tiếu luận của chúng em với dề tài: "Đường lôi đỏi ngoại cùa Đảng sau cách mạng tháng Tảtn-1945”.

Là nhửng sinh viên năm ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM nhất với kiến thức và kinh nghiệm còn rất hạn chế. nên nội dung bài tiếu luận nãy không tránh khói những thiếu sót. Chúng em rất mong sự nhận xét ý kiến cua thầy. Điều này sè giúp chúng em bò sung kiến thức, kinh nghiệm. Nhăm không ngừng hoàn thiện bân thân.

Chúng em xin chân thành câm ơn thầy ỉ ‘ũ Bá Hài đà giúp dờ chủng em trong xuốt quá trinh tim hiểu môn học Đường Lối Cách Mạng Việt Nam và thực hiện ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM đề tài này.

Ĩ.ĐƯỜNG LÓI ĐÓI NGOẠI CỦA ĐẢNG Tĩĩòĩ KÌ 1945 – 1954

Nam 1945, cách mạng tháng Tám ihàng công nước Vici Nam Dân Chữ Cộng Hòa dược thành lập. Thòng qua ban Tuyên ngôn dộc lập dược công bố ngày 2 9 1945, (’hình phu lâm thời khảng dịnh dường lồi dổi ngoại dộc lập, ựr chu cua dân tộc Vici Nam trong quan hệ quốc lể.

Trong diêu kiện mới – diều kiện tiực tiếp lành dạo chinh quyền ĐƯỜNG LÔI ĐÔI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM . Đang dà vạch ra dường lối dối nội và dối ngoại phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đi đen tháng lợi. Trong đó, đối ngoại được dặt ừ vị tri quan trọng, với một hệ thống quan diêm chiến lược, sách lược về quan hệ của Việt Nam với the giới.

Ngày 3 10 1945, Chinh phũ lâm thời nước Việt Nam Dân Chu Cộng Hòa “thông cáo về chinh sách ngoại giao của nước Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam’’, ĐƯỜNG LÔI ĐÔI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM trong đó nêu rò:

Chính sách sách đối ngoại cùa Việt Nam được xây dựng trên các cơ sờ: thực liên Việt Nam; linh hình quốc lếilhái độ cứa các liệt quốc. Diều đó có nghía là dàn lộc Việt Nam lự minh đại ra đường lối. chính sách đoi ngoại độc lập. trên cờ sỡ yêu cầu, nhiệm ỊI cùa cách mạng Việt Nam, nhưng dồng thời phai phủ họp với chuẩn mực quốc tế, thích ứ ng vời xu thế thời dại. ĐƯỜNG LÔI ĐÔI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Mục liều đoi ngoại cứa Việt Nam là góp phan “đưa nước nhà đen sự độc lập hoàn loàn và vinh viễn”. Dó là sự khặng định một cách nhai quán, nhiệm vụ doi ngoại bão dâm cau lợi ích quốc gia dân tộc, bao dam các quyển dân tộc cờ bán như: dộc lập dãn tộc. chú quyền quốc gia. toàn ven lành tho. thống nhai đất nước.

về nguyên tắc đối ngoại, nền ngoại giao Việt Nam lấy nguyên tắc cua ĐƯỜNG LÔI ĐÔI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Hiến chương Đại Tây Dương lãm nền tang. Chỉ thị cua ban chấp hành TVVĐ về kháng chiến kiến quốc ngày 25 11 1945 neu rò “kiên tri chú trương ngoại giao với các nước theo nguyên tấc binh dẳng và tương trợ”. Phái đặc biệt chú ý đến điều này: Một là thuật ngoại giao là lãm cho nước mình ít ké thủ và nhiều bạn đống minh hơn hết; Hai là muốn ngoại giao được thẳng lợi là phai biếu dương thực lực”.

Giữ vững mục ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM tiêu nguyên tấc đống thời sẵn sàng thực hiện chinh sách đối ngoại rộng mở là nét độc dáo trong đường lối đối ngoại cùa nước Việt Nam mới.

về phương châm đối ngoại, nền ngoại giao cua nước Việt Nam mới quán triệt quan điếm độc lập tự chu. tự lực. tự cường. Trong quan hệ quốc tế. phai nắm vừng phương châm kiên tri về nguyên tắc, giữ vừng chiến lược, nhưng mềm dẽo, linh hoạt về sách lược: “mục đích ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM bất di bất dịch cùa ta vần là hòa binh, thống nhắt, độc lập. dân chu. Nguyên tắc cua ta thi phai vừng chắc, nhưng sách lược cua ta thi phai linh hoạt”.

Đây là thời ki hết sức khó khản, phức tap, có lúc vận mệnh dàn tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, đất nước có hai loại khó khàn chinh do thù trong giạc ngoài gây ra và khàn về kinh tế tãi chính. Trong đó, nhiệm vụ ngoại ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM giao cua Đang đặt ra là:

Triệt dế lợi dụng mưu thuần trong hàng ngũ kẽ thù, tập trung sức mạnh vào kẽ thủ chinh.

Có sách lược đấu tranh với ke thù yếu đê tranh thu thơi gian chuẫn bị mọi mặt cho kháng chiến làu dài.

Từng bước tranh thù sự giáp dờ cùa bạn bè, tim kiếm dồng minh, nhảm thoát khói sự bao vây, cô lập cua ke thù tiến tới tranh thu sự công nhận của thế giới đối với ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Nhà nước Việt Nam.

Trong thời kì này, thực hiện chu trương “hòa đê tiến” Chu tịch Hổ Chí Minh và Đang ta đà tiến hành nhiều cuốc đấu tranh ngoại giao với thực dân Pháp, ki Hiệp Định Sơ Bộ (6/3/1946), kí Tạm ước (14 9 1946), nhàm tranh thù thời gian và lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến làu dài chống thực dân Pháp.

Nội dung

 • • Chính phu Pháp công nhận VNDCCH lã một ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM quốc gia tự do. nẩm trong thế Liên hiệp Pháp có Chính phù riêng, Nghị Viện riêng…

 • •  Chính phu Việt Nam đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bẩc làm nhiệm vụ giãi giáp quân Nhật và rút dần trong 5 năm.

 • •  Hai bèn ngừng mọi xung đột ơ miền Nam đi đến cuộc đàm phán chính thức…

Với sư phát triển và lớn mạnh cùa lực lượng xm trang và lực lượng chính trị. kết hợp với đấu tranh ngoại giao, đầu nam ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1950 nước ta đà thiết lập được quan hệ ngoại giao với Tiling Quốc. Liên Xô, và các nước XHCN khác ơ Đông Âu. tạo ra bước ngoặc hết sức quan trọng trong quan hệ quốc tế.

Sau 9 năm kháng chiến vô cùng gian lao và anh dũng buộc thực dân Pháp phái đàm phán với nước ta tại Gionevo. Sau thất bại ớ Điên Biên Phú. Pháp đà kí với ta hiệp định Gionevo vào ngày 21/7/1954, chấm dứt chiến tranh ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ở Đông dương. Việc kí hiệp định Gionevo, “ngoại giao ta dà thắng lợi to” như lời khẳng định cùa Chủ tịch Hồ Chi Minh.

Nội dung hiệp định Gionevo:

 • •  Các nước tham gia hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bân là độc lập, chu quyền, thống nhất và toàn vẹn lành thố cũa ba nước Đòng Dương.

 • •  Các bên tham chiến thực hiện ngừng bẩn. tập kết. chuyến quân, chuyền giao khu vực và ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM lập lại hòa binh trên toàn Đòng Dương.

+ Ở Việt Nam, quân đội nhàn dân Việt Nam và quân đội viền chinh Pháp tập kết ơ hai miền Bắc- Nam. lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời.

+ Ỡ Lào, lực lượng kháng chiến tập kết ở hai tình sầm Nưa và Phongxali.

+ơ Campuchia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chồ. không có vùng tập kết.

 • • Hiệp định cấm đưa quân đội, ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM nhân viên quân sự. vũ khi vào ba nước Đông Dương. Không đặt cản cứ quân sự ờ ba nước này. các nước Đỏng Dương không được tham gia bất ki khối liên minh quân sự nào….

 • •  Việt Nam tiên tới tòng tuyên cử tự do trên toàn quòc (7/1956) dưới sự kiếm soát của Ưý ban quốc tế.

 • •  Trách nhiệm thi hành Hiệp định Gionevo thuộc về nhùng người ki Hiệp định và nhùng người kế tục họ.

ILĐƯỜNG LÓI ĐÓI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁnG tám ngoại Cửa ĐẢNG 1954 – 1975

Bối cảnh trong nước và nhiệm vụ chính trị cùa cách mạng Việt Nam

Cuộc kháng chiến bền bi. anh dũng cua nhân dân Việt Nam mà đinh cao thang lợi là chiến dịch Điện Biên Phu đà buộc Pháp phai ki hiệp định Gionevo(7-1954) dã công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lành thố cùa nước Việt Nam.

Đây là một thắng lợi lớn của nhân dàn Lào, Campuchia. nhân dân Pháp và ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM nhân dàn yêu chuộng hòa binh thế giới, thẳng lợi đó đà mờ đường cho nhân dân Việt Nam bước vào thời ki phát triền mới, với nhũng điều kiện thảng lợi mới. nhưng cùng đầy khó khàn, phức tạp. đất nước tạm thời bị chia cất thành hai miền với hai chế độ chinh trị khác nhau: miền Bắc. căn bàn hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dàn chú nhân dân. bước vào thời ki quá độ lên chu nghĩa xà hội. trờ thành ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM cơ sớ vừng chắc cho cuộc dấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.Ờ miên Nam chính quyền Aisenhao dã kiên quyết biến miền Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại công ty cổ phần intimex việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cuộc sống này đều là cơ hội của bạn phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart