Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)

fff

LƠI MO ĐẢU

Kinh tế chính tri Mác-Lênin có vai trò quan trong trong đời sống xà hội. Trong công cuộc đối mới hiện nay yêu cầu học tập nghiên cứu kinh tế chinh trị Mác-Lênin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhẩm khăc phục sự lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận cuộc sống, góp phân hình thành tư duy kinh tế mới. Nước ta đang trên đà phát triển kinh tế và xã hội. trong kho tàng nhân thức cùa nhân loại có rất nhiều lý luận kinh tế VỚI nhũng quan diêm khác nhau, chính vì vậy kinh tế chinh tri càng đóng vai trò quan trọng hon trong việc định hướng dường lối lý luận đúng đắn VỚI quá trinh còng nghiệp hóa Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) . hiện đại hóa đất nước.

Một trong những nội dung quan trọng của quá trinh còng nghiệp hóa. hiện dại hóa đat nước Là xây dưng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý. Cơ cấu kinh tế hợp lý Là điều kiện đế nền kinh tế tăng trưởng. phát triển Vi vậy. quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hói phái xây dựng cơ cấu hiện đại. họp lý .Trong cơ cấu của nền kinh tế, cơ cấu các ngành Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) kinh tế là quan trọng nhất, quyết định các hình thức cơ cấu kinh tế khác.

Việt Nam đang ờ một giai đoạn quan trong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có thê nói đây Là giai đoạn đạt đươc sự phát triẽn đinh điêm X ỚI sự tăng trưởng và tiến bộ không ngừng. Chúng ta là những sinh viên của thế ki XXI. là chù nhân tương lai của đát nước. Vì vậy. việc sử dụng lý luận kinh Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) tế chinh trị lâm nền tâng đê phân tích và đánh giá những vẩn đê còn đang tồn tại của quá trinh xây dựng cơ cấu kinh tế và đưa ra những giải pháp chú yếu cho nhùng vấn đề còn tồn đong Là hết sức cần thiết. Đó là li do em lưa chon phân tích đề tài: “ Giai pháp cho xây dựng cơ cẩu kinh tể hiện đại và hợp lý ờ I iệt Nam hiện nay (giới hạn trong cơ cầu ngành)

NỘI DƯNG

I Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) . Khái niệm cơ cấu kinh tể và cơ cấu kinh tế hiện đại, họp lý

  • 1.        Cơ cấu kinh tế

Cơ cấu của nên kinh tế quốc dân là cấu tạo hay cấu trúc của nền kinh tế bao gồm các ngành kinh tế. các vùng kinh tế, các thành phân kinh tể… và môi quan hệ hữu cơ giữa chúng.

Cơ cấu kinh tế không ngừng vận đông, biến đồi (hay còn gọi lã chuyền dịch) do sự vận dộng, biên đôi Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) của lực lượng sản xuất và quan hệ săn xuất. Nen kinh tế phi’ll triển tất yếu sê kéo theo sự thay dôi trong phân còng lao động xã hội. khi dó cơ cấu kinh tế cũng từng bước bi phá vờ và được thay đồi dần bảng cơ cấu kinh tế mới. Đó chinh là sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế. Chuyên dịch cơ cấu kinh tế là quá trình thay đôi các quan hệ tỳ lệ về lượng và mối quan hệ tương tác giừa các bộ phận Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) cấu thành nên nen kinh tế. Xu hướng chuyên dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. tiến bộ là tỹ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng, dặc biệt là tý trọng khu vực dich vụ ngày câng tăng, tỷ trọng khu vực nông. Lâm. ngư nghiệp và khai khoáng ngày càng giam trong tông giá trị sàn phầm xà hội.

Một trong những nội dung quan trọng của quá trinh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước lã xây dựng cơ cấu kinh Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) tế hiện đại và họp lý. Cơ cấu kinh tế hợp lý là điều kiên đê nền kinh tế tăng trướng, phát triển Vi vậy, quá trinh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đòi hỏi phai xây dựng cơ cấu hiện đại. hợp lý. Trong cơ cấu cùa nền kinh tế. cơ cấu các ngành kinh tế là quan trọng nhất, quyết định các hình thức cơ cấu kinh tế khác.

  • 2.        Cơ cấu kinh tế hiện đại, hợp lý

Quá trinh hình thành Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) và phát triển các ngành kinh tế. nhất Là nhùng ngành có hàm lượng khoa học cao. sư xuất hiên các vùng sàn xuất chuyên canh tập trung. , không chi là biêu hiện của sự phát triển lực lượng sân xuất, phát triên cơ sờ vật chất – kỳ’ thuật trong liên trinh cõng nghiệp hóa. hiện đại hóa mà còn làm cho cơ câu kinh tề thay đôi liên bộ.

Cơ cấu kinh tế hợp lý trong một nền kinh tề thị trường hiện dại dõi Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) hỏi công – nông nghiệp – dịch vụ phát tnên mạnh mè. hợp lý, dồng bộ vã khai thác dược tiềm năng, thế mạnh cua các ngành, các vùng kinh tế. Mạng lưới dịch vụ VỚI tư cách Là một ngành kinh le phát then men có thề phục vụ lót cho sụ phát tri en mạnh mè các ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Xây dựng cơ cấu kinh tế là yêu cầu khách quan cua mồi nươc trong thời kì công nghiệp hỏa. vấn dề Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) quan trọng là tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý. Ở nước ta. một cơ câu kinh tê được coi là hc.yp lý khi nó đáp ứng được các yêu câu sau đây:

  • – Nông nghiệp phái giám dần về tý trọng; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ phâi tăng dần về tỳ trọng.

  • –  Trình độ kỳ thuật của nền kinh tế không ngừng tiến bộ. phù hợp với xu hướng của sự tiến bộ khoa học và còng nghệ đà vã Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) đang diễn ra như vũ bào trên thế giói.

  • –  Cho phép khai thác toi đa moi tiềm nâng cúa đất nước, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế

  • –  Thực hiện sự phân công và hợp tác quốc tế theo xu thế toàn cầu hóa kinh tế, do vậy cơ cấu kinh tê được tạp dựng phái là “cơ cấu mơ’.

Chuyến dịch cơ cấu kinh tế ơ nước ta trong thời ki quá độ lèn chu nghĩa xà hội dược thực Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) hiện theo phương châm: kết họp công nghệ nhiều trinli độ. tranh thu còng nghệ mùi nhọn – liên liên vừa lận dụng được nguôn lao động dôi dào, vừa cho phcp rút ngân khoáng cách lạc hậu. vừa phù hợp ven nguôn vôn có hạn ớ trong nước; lây quy mô vừa và nhò là chú ycu, có tính đen quy mô lớn nhưng phái là quy mô hợp lý và có diều kiện; giừ dược tốc dộ tăng trướng hợp lý. tạo ra sự cân Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) dối giừa các ngành, các lĩnh vực và các vùng trong nền kinh tể… Chuyến dịch cơ cấu cùa nước ta trong nhùng nám trước mất cần phái thực hiện theo định hướng chung sau đây: chuyên dich ca cầu kinh tề, cơ càu đâu lư dựa trên cơ sỡ phát huy các the mạnh và các lợi thê so sánh cùa dất nước, tăng sức cạnh tranh. gắn với nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước, nhu cầu dời sống của nhân dân và quốc Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) phòng, an ninh. Tạo thèm sức mua của thị trường trong nước và mở rộng thị trường ngoài nước, đây mạnh xuất khẩu.

II. Giải pháp xây dựng cơ cấu ngành hiện đại họp lý ở nước ta hiện nay *

1. Thực trạng cơ cấu ngành ờ nước ta hiện nay

a) Những thành tựu trong chuyến dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta

Ỏ nước ta. kế tử Đại hội đại biếu toàn quôc lằn thứ VI cua Đang Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) đến nay. dưới ánh sáng của đường lối đòi mới. việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế đà dạt dược những thành tựu quan trọng. Thòng qua cách mạng khoa học vã còng nghệ vả phân công lại lao động VỚI nhùng tính quy luật vốn có cúa nó. thích ứng VỚI điểu kiện nước ta. Đang ta đà xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý mà “bộ xương" của nó Là cơ cấu kinh tế còng nghiệp – nòng nghiệp -dịch vụ gẳn với Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) phân công lao động và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành thê hiện tương đổi rõ nét ờ sự thay đôi cơ cấu tông san phàm trong nước (GDP). Nêu như tnrớc thời kỳ đòi mới một trong nhùng khiếm khuyết lớn cua tư duy cù. cúa cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp là co găng hình thành nên cơ cấu ngành kinh tế dựa trên ý chí chú quan, bat chap quy Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) luật, do dó đà kéo theo tình trạng đầu tư làng phí. không đem lại hiệu quã kinh tế. thì bước vào công cuộc đôi mới quá trinh chuyền dịch cơ cấu ngành kinh tế cùa nước ta đà đem lại nhùng kết quà rất tích cực Nhờ vậy. chi sau 3 năm của thời kỳ phôi thai về kinh tế thị trường (từ 1987 – 1989) nền kinh tế nước ta đà đat được tốc độ tâng trướng khá trong những năm 1990 – 1997. Mọi dự Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cấu ngành) kiến của kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 đểu dược thực hiện vượt mức khá cao. Trong thời kỳ khùng khoáng tài chinh tiền tệ ớ các nước châu Á. tuy tốc độ tãng trường cúa nước ta có sự giam sút. nhưng về cơ bân chúng ta vần tránh đươc "corn bào" cùa cuộc khung khoang, đê sau đó tiếp tục tăng quy mỏ GDP của đất nước, tăng xuất khâu, phát triển còng nghiệp, trở thành một nước có tốc độ tăng trưởng Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) cao trong khu vực vả trên thế giới.

Bàng 1: Cơ cấu GDP theo ngành kinh tề qua các nảmị đơn vị: %)

<<<123>>>

l

Năm

1990

1995

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

p

Nông – lâm – thủy sân

38.8

27.2

25.8

24,5

23.2

23.1

22.5

21.8

20.9

20 Giải pháp cho

Còng nghiệp và xây dựng

22.7

28.8

32.1

36.8

38.1

38.5

39.5

40.2

41.0

41.2

Dịch vụ li ởi Vph 1

38.6 ipNuh

44.1 ohýệT

42.2 nrn

38.8 d(cq’

38.7 ớấnn

38.5 kĩhnlh ■

38.0

~(hégh

38.0 Tiện T

38.1 ấu i ni

38.1 , , Iành4

Nguồn: Tông họp sổ liệu cùa Tồng cục Thống kẻ

Xét trong từng ngành kinh tế. chuyên dịch cơ cấu ngành nông nghiệp có nhiều bước tiến bộ. đi đúng hướng, đà khai thác được lợi thế cày. con và vùng lành thô. góp phần thúc đây sản xuất, xuất khâu phát triển. Trong khi giá trị tuyệt đối của sân xuất nông nghiệp tiếp tục tăng, thi tỹ trọng nòng nghiệp trong GDP ngày càng giâm. Trong ngành nông nghiệp, tỳ’ Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) trọng giá tri sán xuất trong lình vực chăn nuôi tăng từ 19.3% (năm 2000) lên đến 21.6% (năm 2004). 23,4% (năm 2005); còn tỳ trong trong trồng trọt Lại giâm từ 78.2% (năm 2000) xuổng còn 75.4% (năm 2003). nhưng lãng nhẹ tới 76.3% (năm 2004) và 74.5% (năm 2005). Điểu đó thế hiện, nòng nghiệp của nước Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) ta đã tửng bước phát triên theo một cơ cấu tiên tiến. Trong trồng trọt diện tích trong lúa giám dần đế tăng diên tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn (như cây công nghiệp ngan ngày: bông. mía. đậu tương…; cây công nghiệp lâu năm: chè. cao su. hạt tiêu, cây ăn quà…), song vần bão đâm được an ninh lương (hực quốc gia vã tăng xuất khâu gạo một cách đáng kê. phân ánh sự Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) chuyên dịch cơ cấu cây (rong (rong nòng nghiệp ngày càng đáp ứng đúng nhu cầu cua thị trường và có hiệu qua hơn. Đặc biệt thực hiên chu trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế cúa Đáng và Nhà nước, nhùng năm gằn đây đà cỏ sự chuyên mạnh một phần diện tích trong lúa cỏ năng suất, hiệu quả thấp sang nuôi trong thúy sản (tập trung nhiều ở vùng đong bằng sòng Cửu Long và duyên hãi Nam Trung Bộ), nhờ vậy đà góp phần Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) tích cực chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân

Cơ cấu công nghiệp có sự chuyến dịch khá. nhất Lì giai đoạn từ năm 1998 đến nay. Tý trọng ngành công nghiệp – xây dụng tăng từ 32.08% GDP (năm 1997) lên tới 36.73% (năm 2000) và 41.2% (năm 2006). Trong ngành công nghiệp sự tâng nhanh cùa tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến (từ 78 Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) .7% năm 2000 lên tới 81.23% năm 2004 tính theo giá thực tế) và sự giảm tý trọng của công nghiệp khai thác mó (từ 15,7% xuống còn 12.8%). tăng tỳ trọng của còng nghiệp sân xuất và phàn phối điện, ga. nước (từ 5.6% lên 5.9%) trong thời kỳ tương ứng đà phân ánh sự chuyển dịch cơ cầu đúng hướng Neu xét theo tiêu thức công nghệ, càng thấy rò Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) hơn xu hướng chuyền dịch cơ cấu trong ngành công nghiệp nhùng năm qua Là tích cực. theo hướng còng nghiệp hóa. hiện đại hóa và phù hợp vói diêu kiện thực tế của nước ta. Bời. các ngành còng nghiệp có còng nghệ cao ngày càng được mỡ rộng và phát triển nhanh, tạo ra nhùng san phẩm tiêu dùng có giá tri cao. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một nâng lên ờ trong nước và tham gia xuất khẩu, như ô-tô, Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) sân phẩm điện tứ. tàu thủy… Các ngành có trinh độ công nghệ trung binh và thấp phát triển ớ tốc độ trung binh và thấp dê sân xuất sân phẩm phù họp với nhu cầu tiêu dùng chưa quá khắt khe của thị trường trong nước, cũng như nhăm duy trì cung cấp những sãn phâm thòng thường thiết yếu cho nhân dân Trong công nghiệp, trước ĐÔI mới. công nghiệp năng được chú trọng phát triển nhưng do thiếu nguồn lưc nên kém hiệu quà. Trong thời Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) ki đầu Đôi mới. các ngành còng nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phâm được chủ trọng phát triển đê phục vụ ba chương trình kinh tế lớn : lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khau. Hiên nay. trong cơ cầu ngành công nghiệp chiếm tru thế Lã các ngành sứ dụng lợi thế tương đối về lao đông (dệt. may. da giày, chế biến thực phẩm) và tài nguyên (dầu khí. điên, xi măng…). Nhưng các Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành) ngành đòi hòi hàm lương kỳ thuật cao (kỳ thuật điện và điện tử) sè được phát trièn mạnh hơn trong thập ký tới.

Trong lĩnh vực dịch vụ, đà cỏ bước phát triển nháy vọt cả về chất và lượng, nhất Là từ thập niên 90 cua thế ký XX trớ lại đây Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cua lĩnh vực này lại không đều qua các thời kỳ khác nhau, thể hiện nối bật qua việc tăng nhanh của ngành dịch vụ trong thời Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn tron KhoThuVien. com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát hoạt động marketing hỗn hợp của bộ sản phẩm vệ sinh kháng khuẩn của công ty cổ phần traphaco năm 2019 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)
Giải pháp cho xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý ở Việt Nam hiện nay ( giới hạn trong cơ cấu ngành)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart