Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

50.000

Category:

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

fff

fe’.Sl        $M/. sm

&A *?&r. A.- ‘■’ 5-       _   1ỆIA

•i., •% Jiit Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) – ri ‘ti         !W :i:-0 ay

1! oi A»wMÊỉííáỉắỉmoH«iỊ«íh

ĩ ■k

01   OHVOH

t                    *

■ — V0K>Q«J>C5 —

NVO oọno 31 HNIX 3ÓH IVG SNOnai

zrxwr

tn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN

– 8D»dOgQG«———-

TT. THÔNG TIN THƯ VIẸN

PHÒNG LUẬN ÁN • Ttí tíẸ£

HOÀNG MINH TỦ

GIẢỊ PHÁP Hỗ TRỢ DOANH NGHIỆP VÙA VÀ NHỎ ĨRONG Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THUUNG VIỆT NAM (NGHIÊN cứu ĐIỂN HÌNH TRUÔNG HỌP NGÂN HÀNG CÔNG THUUNG HOÀN KIÊM)

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRlỂN

LUẬN VẢN THẠC SỸ


HTẾ


Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. PHẠM VÀN VÂN

HÀ NỘI, NĂM 2010

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục các chừ viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ

Tóm tắt luận văn Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn


vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)

LỜI MỎ ĐÀU

Chương 1

Sự CAN THIẾT CỦA VIỆC HỎ TRỢ DỐI VỚI DNN&V TRONG VIỆC TIẾP

CẠN NGUÓN VÓN VAY TỪ NHTM."

 • 1.1.4.1 ……………………………….‘……………………………………………….. Từ

phía các Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) Ngân hàng thương mại…………………………………………………..10

……………………………………………………….’…

 • 1.2. Sự cần thiết hồ ượ đối với DNN&V trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.. 15

 • 1.2.2.2. Phía Ngân hàng thương mại

  1.2.3 Sự cần thiết hỗ trợ đối với DNN&V Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) trong việc tiếp cận nguồn vốn

  vay

  1.3. Ket luận

  Chương 2

  THỰC TRẠNG HỎ TRỢ TIẾP CẬN NGƯÔN VỐN VAY CỦA CÁC DNN&V

  TẠI NHCT HOÀN KIẾM

  2.1. Tổng quan về Ngân hàng công thương Việt Nam và Ngân hàng công thương


Hoàn Kiếm

 • 2.2 Thực trạng tiếp cận nguồn vốn vay của DNN&V tại NHCT Hoàn Kiếm.. 32

 • 2.2.2. Dư nợ DNN Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) &V với các loại hình doanh nghiệp khác . 34

 • 2.3. Thực trạng hỗ trợ DNN&V trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại NHCT

 • 2.3.3. Chính sách lãi suất cho vay và phí tín dụng Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) đối với

DNN&V

2 4 2 Hạn chế:………………….

 • 2.4.3.2. về phía DNN& Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc

tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) V:

Chương 3

GIẢI PHÁP HỎ TRỢ DNN&V TRONG VIỆC TIẾP CẬN NGƯỎN VỐN VAY

TẠI NGẤN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng của Nhà nước và Ngân hàng Công thương Việt Nam trong

việc hỗ trợ DNN&V tiếp cận nguồn vốn vay

3.1.2……………….……………………………………………………………………

Định hướng cùa Ngân hàng Công thương Việt Nam:  KẼT LUẬN Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) 82

3.2. Giải pháp hồ trợ DNN&V trong việc Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) tiếp cận nguồn vốn vay tại Ngân

hàng Công thương Việt Nam

 • 3.2.1.  Xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng, cụ thể, thay đồi tầm nhìn,

đổi mới phương thức kinh doanh hướng tới đối tượng DNN&V

 • 3.2.2.  Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, cụ thể phủ hợp dối với

DNN&V………..7…………………………………………………

 • 3.2.3. Tăng cường sự thâm nhập của ngân hàng vào các doanh nghiệp thông qua việc Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn

vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp

 • 3.2.4. Tăng cường huy động nguồn vốn đàm bảo tăng trưởng ổn định tạo

điều kiện mở rộng vốn đầu tư cho DNN&V

 • 3.2.5.  Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngân hàng có năng lực, trình

dộ, dạo đức:

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1 Đối với DNN&V:

3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỳ với đề tài: “Giài pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Nghiên cứu điển hình trường hợp Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm)” là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) công trình luận văn nào trước đây.

Tác già luận văn

Hoàng Minh Tú

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dần PGS.TS. Phạm Văn Vận đà tận tình giúp đở tôi hoàn thành bài luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung, các Thầy Cô giáo Khoa Kinh tể phát triển, Viện Đào tạo sau dại học trường Kinh tế Quốc dân Hà Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm) Nội nói riêng và các anh chị tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm cùng toàn thể gia đình, bạn bè tạo mọi điều kiện giúp dờ tôi hoàn thành Luận văn này.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng công thương việt nam (nghiên cứu điển hình trường hợp ngân hàng công thương hoàn kiếm)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart