Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

54.000

Category:

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam

fff

Vữ Cl                   Bộ GỈÁO DỤC VÀ ĐÀO xo

p h     TRƯỜNG ĐẠi HỌC KINH TÊ Ol o ■ N HÀ NỘl

NGUYEN KHÁNH Quôc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG xúc Tố’ « * WONG MAI TAI VẤN PHÒNG KHU vực MIÊN BÁO

TÒNG CÔNG Tì HÀNG KHÔNG VIÊI NAM

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TÊ

HÀ NÔI – 2003

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐAI HOC KINH tể QƯÕC dan ha noi

…. LJ…….

NGUYỄN KHÁNH Quốc

GIẨI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG xúc TIÊN

THƯƠNG MẠI TẠI VÀN PHÒNG KHU vực MIEN BÀC

TổNG CÒNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kỉnh te Thương mại

LUẬN VÁN THẠC SỸ KINH TÊ

NGUỜI HUỚNG DẨN KHOA HỌC:

PGS. TS Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam . Nguyên Duy Bột

MỤC LỤC

Trang

PHAN MÓ DẨU

Chttơllll ỉ: MOT SÓ LÝ LUÂN co BAN VẼ HOAĨ ĐỐNG xúc TIẾN THƯƠNG MAI TRONG HOAT ĐÒNG

KINH DOANH CÚA DOANH NGHIỆP

I. I. Xúc tiên thương mai và vai trò cua nó trong hoại đồng kinh doanh

I. I. I. Khai niệm xúc tiên thương mai

 • 1.1.2. Vai trò cùa xúc liên thương mai trong hoạt đòng kinh doanh cua doanh nghiệp Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam .3

 • 1.2.  Những nói dung cơ ban cua xuc tiên thương mai trong hoạt dong kinh doanh cúa

doanh nghiệp

 • 1.2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………

Lựa chon phương tiên quang cáo

1.2 1.2. Đàc trưng cư ban cua quang cáo:

 • 1.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….

Mục liêu khuyên mai Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam :

1.2 3. Ban hang trực tiêp

 • 1.2.3.1 ……………………………………………………………………………………………………………

Cát hình thức bán hàng trực tiờp

 • 1.2.3.2 ……………………………………………………………………………………………………………

Dãc trưng cùa bân hàng trực tiẻp

 • 1.3.  Quy Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam (lình (riẽn khai các nôi dung cua xúc tiên thương mại irơng hoai đóng kinh

doanh cua doanh nghiệp

 • 1.3.1.  Nghiên cứu muc tiêu và các nhãn to anh hưởng đén cõng lác xúc liến thương

mai cua doanh nghiệp

 • 1.3.3.1.  Các phương pháp xác đinh ngân sách xúc Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc

tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam tiên

ỉ .3.6. Lưa Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam chon và thiết kẽ thõng điệp

 • 1.4. Đạc điếm kinh doanh vân tai Hãng không và yởu cáu đạt ra cho hoạt đong xúc tiến (hương mai cua Doanh nghiệp kinh doanh vận lai Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam hang không

 • 1.4.2.  Yêu cấu cua cóng tác xúc tiên thương mai trong kinh doanh vân tai hàng

không

Chương//: THỰC TRANG HOAT ĐỘNG xúc TIÊN THƯƠNG MAI TAI VÁN PHÓNG KHU vực MlÉN BẢC ĨHUỔC

TỔNG CỔNG TY HANG KHỔNG VIỆT NAM

 • 2.2. Kct qua hoai dọng kinh doanh cua Vân phông khu vưc mién Bac – TCT HKVN

thời gian gân dãy

 • 2.3. Phan nch thục trang hoai dong xúc nén thương mai tai Van phong khu vưc Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam miên

 • 2.3.1.3.   Phân lích  cõng tác lua chọn khách hàng người nhận lin trọng điếm…. 50

2.3.1 5. Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam Phân líchcõng lác triến khai ihưc hiện chương trình xúc tiến 69

 • 2.3.1.6. Phăn lích cõng tác kiếm tra và đanh giá kẽt qua của cõng tác xúctiên… 70

 • 2.4.  Những thuán loi và khó khan trong hoạt dõng xúc tiên tai Van phòng khu vưc

Mién Bac-Tong cõng t} Hàng không Viẽt nam

 • 2.5.   Những vàn đẻ đàt ra cán hoàn thiộn……………………………………………………………….:…. 77

CllllơlỉịỊ Hỉ: CAC GIAI PHÁP HOÀN ĨHIÉN HOAĨ ĐỎNG xúc ĨIẼN THƯƠNG Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam MAI TAI VẢN PHÒNG

KHU VƯC MIÊN BAC – TÓNG CÓNG TY HANG KHỎNG VIỆT NAM

 • 3.2.  Giai phap hoãn thiện hoạt dong xúc Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam tiẽn thương mai tai Ván phòng khu vực Miền

Bủc thuộc Tóng cổng ty Hàng không Viét narn

 • 3.2.3.  Da dang hoá. dổi mới nôi dung các loai hình xúc tiến

 • 3.2.4.  Táng cường he thong thõng tin phan hói và thõng tin vê cac dõi thù canh tranh.90

 • 3.2.5.  Áp dung kỳ thuật vẻ quan trị vào viẽc Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam triển khai chương trình xúc tiên

90

 • 3.2.6.  Phoi hop chai chó các hoai đóng xúc liến dẻ có thê đat được hiẻu qua cao nhát.91

 • 3.2.7.  Cai lien cong tac đánh giá chương trình xúc liẻn……………………………………………….92

 • 3.3.   Diêu kiên Ihưc hiện các giai pháp…………………………………………………………………………93

; Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam 1 I

DANH MI C BẢNG VÀ BlÉl Đổ TRONG Ll ẬN VÃN

1. DANH MỤC BẢNG

Trang

Bâng 1.1     So sánh ưu nhược diem các phưong tiên quang cáo chú yen

Bang 1.2    So sanh ưu nhược điểm các cóng cụ xúc tiến

Bang 2.1 San lưưng bán chứng lừ vận chuyến hành khách qua các nủm 42 cua Vãn phông khu vực mien Bae-

Bang 2.2 Doanh sò bán cua Vãn phòng khu vực mien Bãc qua các nâtĩì

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam Bang 2.3                                     Tóc đo

lang trương doanh số bán quốc lẻ cua Vân phòng khu

vực miên Bắc qua cac nám

Bang 2.4 1TÚ phán quóc tế cua Van phòng Khu vực mien Bắc trong các 44 nãm

Bang 2.5    So sanh ngân sách xúc tiên cua Van phòng khu vực miên Bae

và tong doanh sò bán nàm trước qua các nàm

Bang 2.6 Cư câu khách thị n ường nội dịa. Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam 50

Bang 2.7    Cư câu khách theo mục (lích cua Ván phong khu vực mien

Bac trong nâm 2002

Bang 2.8    Chi phi dành cho cong tác quàng cáo cua Vàn phòng khu vực

miền Bac nam 2002

Bang 2.9 Tinh hình sư dụng quỹ vé khuyên mại cua Vãn phòng khu 59 vực miến Bãc trong những nủm qua

Bang 2.10 Ty trọng doanh sô’ bán cua phòng vé trong tổng doanh sô Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam bán 66 cua Vàn phòng khu vực Mien Bắc qua các nãm

Bang 2.11 Ngan sách dành cho hoai động quan hệ công chung tai Van 68 phòng khu vực miền Bác

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart