Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương

fff

Khóa luận tốt nghiệp Gỉ HD: ThS. Nguyên Xuân Thu

LỜI MỞ ĐÀU

 • 1. Tinh cấp thiết cùa đề tài

Hiện nay, cãi cách đang diễn ra gần như ờ tất các các quốc gia trên thế giói. Nhu cầu về một Chinh phú có trách nhiệm giâi trinh, có khá năng phục vụ hiệu quá cho dân chúng ngày một gia tãng1. Phân cấp quán lý ngân sách nhà nước là một xu thế tat yếu đế các quốc gia nói chung. Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương Việt Nam nói riêng có thê hướng đến một nền hành chinh còng hiệu quã hơn.

Phân cấp quán lý chi đầu tư phát triển từ nguồn von ngân sách nhà nước lã một nội dung quan trọng trong phân cấp quăn lý ngân sách. Trong những năm qua. cùng với công cuộc đòi mới đất nước, sự phát triển của nên kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và xu hướng mở cửa. hội nhập đà tạo ra những tiền đề vã đòi hỏi phải Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương đòi mới. tăng cường phân cấp quan lý chi đầu tư phát triển NSNN giừa Trung ương và địa phương, giừa các cắp đia phương nhảm phát huy manh mè tính năng động, sáng tạo. quyền tư chú, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quân lý và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xà hội. Tuy nhiên, trên thực te phân cấp quân lý chi đầu tư phát triên NSNN ớ các địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương Đó là sự chênh lệch giừa các cấp ngân sách và giừa các đia phương về mức vốn đầu tư được phân bồ. nhùng hạn chế về phân cấp thẩm quyền, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển NSNN cũng như về quy trình quân lý chi đầu tư phát triển NSNN.

Vì vậy. em đà lựa chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện phân cấp quàn lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà ntrớc tinh Hài Dương” đê nghiên cứu trong khóa Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương luận tốt nghiệp nhằm đánh giá thực trạng phân cấp quân lý chi đầu tư phát triển NSNN ờ địa phương hiện nay và kiến nghị một số giãi pháp nâng cao hiệu qua phân cap quan lý chi đầu tư phát triển

 • 2. Mục đích nghiên cứu

 • – Hệ thông hóa các vấn đề lý luận về quân lý chi đầu tư phát triên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triên NSNN) và phân cấp quân lý chi đầu tư phát triển NSNN.

 • – Đánh giá Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương thực trạng phân cap quân lý chi đau tư phát triển ngân sách nhà nước tinh Hãi Dương.

 • – Trên cơ sờ đánh giá về nhùng tồn tại và han chế sè đưa ra các giài pháp nhằm hoãn thiện phân cấp quân lý chi đầu tư phát triên ngân sách nhà nước tinh Hãi Dương.

 • 3.  Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

 • –  Đối tương nghiên cứu: đề tài nghiên cứu thực trạng phân cấp quan lý chi đầu tư phát triên ngân sách nhà nước tinh Hãi Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương Dương.

 • –  Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu thực trạng phân cấp quan lý chi đầu tư phát tnên NSNN tinh Hai Dương trong giai đoạn 2008 – 2012.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sư dung phương pháp nghiên cứu chù yếu: sử dụng các tài liệu thứ cấp. thu thập sổ liệu, phân tích, phóng vấn về các vấn đề hèn quan.

 • 5.  Kết cấu cua đề tài

Ngoài lời mờ đầu, kết luận và danh mục tài liêu Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương tham kháo khóa luân gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sờ lý luận về phàn cấp quan lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngần sách nhà nước

Chương 2: Thực trạng phàn cap quân lý chi đau tư phát triên từ nguồn vốn ngàn sách nhã nước tinh Hai Dương

Chương 3: Một sổ giãi pháp hoàn thiện phân cấp quân lý chi đầu tư phát triên từ nguồn vốn ngân sách nhã nước tỉnh Hai Dương

CHƯƠNG 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương VẺ PHÂN CÁI’ QUẢN LÝ CHI DẢU TƯ

PĨĨẤT TRTEN TƯNGUÕN VÓN NGÂN SÁCĨT NĨĨÀ NƯỚC

 • 1.1. KHÁI QUÁ I VÈ QUẤN LÝ CHI DẤU TU’ PHÁ I TRIỀN TÙ’ NGUỒN VÓN NGẤN SÁC II NILS. NƯỚC

 • 1.1.1. Chi đầu lư phát triển tữ nguồn vồn ngân sách nhà nước

 • 1.1.1.1.  Khái niệm

Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhằm thực hiện các nhiệm vụ cứa Nhà nước trong từng thời kì. NỘI dung chi ngân sách rất đa dạng, Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương xuất phát từ vai trò quàn lý vì mô cùa Nhà nước trong việc phát triển kmh tế – xà hội. Theo nội dung kinh tế của các khoán chi. chi ngân sách nhà nước bao gồm 2 khoản chi cơ bàn Là chi thường xuyên và chi đâu tư phát triền.

Chi thường xuyên cua ngân sách nhà nước là quá trinh phân phối, sư dụng vốn ngân sách nhà nước đê đáp ứng cho các nhu cầu chi gấn liền với thực hiện các nhiệm vụ cua Nhà Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương nước vê lập pháp, hành pháp, tư pháp và một sò dịch vụ công cộng khác mà Nhà nước vần phãi cưng ứng.

Chi dầu tư phát triển cùa ngàn sách nhà nước là quá trinh phân phối vã sư dụng một phần vón liên lệ lừ ngân sách nhà nưởc đê đâu lư xây dựng cơ sỡ hạ lâng kinh tê – xà hội, phát Inên sân xưâl và dự trừ vật lư hàng hóa cùa Nhà nước, nhăm thực hiện mực liêu ôn định kinh tế vĩ Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương mò, thúc dây tăng trướng kinh tế và phát triền xã hội.

Trong cơ chê ihị trưìmg, V(ýi chức nàng qưãn lý kinh lê, Nhà nước sử dựng công cụ ngân sách nhà nước đe phân phôi các nguồn lực tài chinh cho sự phái iriên của lình vực sân xuâl kinh doanh và các ngành kinh lè quốc dân. Chi đâu lư phát triền được thực hiện chù yếu n‘r ngân sách Trung ương và một bộ phận cùa ngân sách dịa phương. Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương Đầu ur phát triển là hình thức dầu nr cỏ liên quan dến sự tâng trướng quy mò vốn trên toàn xà hội. Mục nêu cúa đầu tư phái triền là đầu lư vào khu vực sân xuất, đầu tư vào cơ sớ hạ tầng kinh tế – xà hội. lãm thay đòi cơ cấu kinh tế xã hội của đất nước. Kết quả của các khoản chi đầu tư phát triên là tạo ra cơ sở vật chất kỳ thuật của nền kinh tể. làm tăng cơ sở hạ Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương tang kinh tế – xà hội. tạo ra của cãi vật chất và thúc đây lãng trưởng kinh tế.

 • 1.1.1.2. Nội dung

Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN (chi đầu tư NSNN) bao gồm nhiều khoán chi VỚI nhùng đặc điếm, tính chất khác nhau. Có thế dựa vào nhùng căn cứ khác nhau đế xác định nội dung chi đầu tư phát triên cụ thê của NSNN.

– Cãn cử vào mục đích cúa các khoán chi. nội dung chi đầu tư Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương NSNN gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng công trinh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội không có khả năng thu hồi vốn nhằm phát tnên kết cấu hạ tầng kinh tế – xâ hội của nên kinh tế quốc dân, đâm bao các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triền kinh tế – xẵ hội như: các còng trình giao thòng (đường bộ. đường sắt. đường thủy…); bưu chinh viễn thông, điện lực, cấp thoát Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương nước; các còng trình giáo dục, khoa học còng nghệ, y tế, văn hóa. thê thao…

+ Chi đầu tư và hồ trơ cho các doanh nghiệp, các tồ chức kinh tế. các tô chức tài chinh của Nhâ nước: góp vốn cò phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh ạrc can thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Những khoản chi này nhằm thực hiện vai trò dần dắt. điều chinh Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương và đinh hướng cho sư phát triển cúa nền kinh tế theo đúng mục tiêu cúa Nhà nước.

+ Chi dự trử nhà nước là khoăn chi đê mua hàng hóa vật tư dự trữ nhà nước có tinh chiến lươc của quốc gia hoặc hàng hóa. vật tư dư trữ nhà nước mang tính chuyên ngành. Nó có vai trò quan trong đê ôn định sán xuất kinh doanh và đời sống cua nhân dân kin nền kinh tế gặp phải những biến động như: thiên tai. dịch Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương bệnh, địch họa…

+ Chi đầu tư phát triển thuộc các chương trinh mục tiêu quốc gia. dự án nhà nước như chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giam nghèo…

+ Các khoản chi đẩu tư phát tnên khác.

– Cãn cử vào tinh chất của các hoạt động đầu tư phát triển thi chi đằu tư NSNN bao gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bân của NSNN là các khoản chi tài chinh nhà nước được đầu tư chừ các Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương còng trình thuộc kết cấu hạ tầng (cầu cống, bến câng, sân bay, hệ thống thúy lợi. năng lượng….); các còng trinh kinh tế có tính chất chiến lược, các còng trinh và dư án phát triển vân hóa xà hội trong điểm, phúc lợi công cộng nhảm hình thành thế cân đối cho nền kinh tế. tạo ra tiền để kích thích quá trinh vận động vốn cúa doanh nghiệp và tư nhân nhằm mục đích tăng trường kinh tế và nâng cao đời sống Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương vật chat, tinh thần cho người dàn. Chi đầu tư xây dựng cơ bản có tầm quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chat kỹ thuật cho nền kinh tế và xà hội. góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý theo định hướng của Nhà nước, tạo điều kiện thúc đầy sân xuất phát triền và nâng cao năng suất lao động xã hội.

+ Các khoản chi đẩu tư phát triên không có tính chất đầu tư xây dựng cơ bân như chi Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương cấp vốn ban đầu. cấp bô sung vốn pháp đinh hoặc vốn điều lệ cho các doanh nghiệp nhà nước, hồ tro cho các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cô phan hóa; chi mua hàng hóa. vật tư. thiết bị dự trử nhà nước…

 • 1.1.1.3. Đặc diêm

Theo GS.TS Dương Thị Binh Minh (2005), chi đầu tư NSNN có những dặc điếm cơ b«ãn sau:

Chi đâu tư phát tnên là khoan chi lớn cúa NSNN và không ngừng Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương tăng lên nhưng không có tinh ôn định. Chi đầu tư NSNN lã yêu cầu tất yếu nham đám báo cho sự phát triển kinh tế – xà hội của mồi quốc gia. Chi đầu tư NSNN nhàm tạo ra cơ sở vật chat, kỹ thuật, năng lực săn xuất phục vụ vã dự trử vật tư hàng hóa can thiết của nền kinh tế. Đó chinh là nền tang bao dam cho sư phát triền kinh tế – xà hội cùa mỗi quốc gia. Song lương vốn đau Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương tư không ồn định hàng năm vì nhu cầu và mức độ đầu tư hàng năm phụ thuộc và chịu sự quyết định bởi kế hoạch phát tnên kinh tế – xà hội của Nhà nước, phụ thuộc vảo dự án và mức độ đau tư cho các dự án trong năm, phụ thuộc vào khả năng nguồn vốn của NSNN. Đồng thời, thứ tự và tỷ trong tru tiên chi đầu tư NSNN cho từng nội dung chi. cho từng lình yrc kinh tế – xã hôi thường Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương có sự thay đôi giừa các thời kì. Trong xu hướng phát triển, đặc biệt là thời ki thực hiện công nghiệp hóa. hiên đại hóa đât nước khoan chi cho đau tư phát triển không ngừng gia tảng.

Xét theo mục đích kinh tế – xà hội và thời hạn tác động thi chi đầu tư phát triển cua NSNN mang tính chất chi cho tích lũy Trong từng niên độ ngân sách, khoán chi đau tư phát triển đều găn với việc tạo ra của cải vật Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương chất xà hội. tạo ra cơ sở vật chất kỳ thuật. năng lực sản xuất phục vụ. Thành quá của nó làm cơ sở tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển Ổn định và tăng trường, tăng tích lũy cho NSNN.

Xét theo phạm vi và mức độ chi đâu tư NSNN luôn gắn liên với việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xà hôi cúa Nhà nước trong từng thời ki Chi NSNN cho đầu tư phát triên là nhăm đê Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh te – xà hội của Nhà nước trong lừng thời kì. Ke hoạch phát triên kinh tế – xã hội là cơ sờ nen tâng trong việc xây dựng kế hoạch chi đầu tư phát tnên tử NSNN. Ke hoạch phát triền kinh tế – xà hôi cua Nhà nước trong từng thời kì có ý nghĩa quyết đinh đến mức độ và thử tự tru tiên chi ngân sách nhà nước cho đâu tư phát triển. Chi đầu tư phát triển của NSNN Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương găn liền với ké hoạch phát triên kinh tế – xã hội và hiệu quà chi đầu tư phát triển.

1.1.2. Quàn lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chi đầu tư là khoản chi lớn của ngân sách nhả nước. Việc phân phổi, sử dụng họp lý các khoán chi đau tư có ãnh hướng lớn tới sự phát triên kinh tế – xà hội của đất nước. Vì vậy quan lý chi đầu tư ngân sách Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương Nhà nước là một yêu cầu tất yếu khách quan nham nâng cao hiệu quả sư dụng vốn ngân sách nhà nước và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xà hội.

Quan lý chi đầu tư phát triền ngân sách nhà nước Là sự tác động hên tục. có tố chức, đinh hướng mục tiêu vào quá trinh phân bồ. sứ dung và quyết toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước băng hệ thông đồng bộ các biện pháp kinh tế. kỳ thuật và Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương các biện pháp khác nhăm đạt được các ket quã. hiệu quá đầu tư và các mục tiêu theo chiến lược phát triên kinh tế – xà hội.

1.1.2.1. Mục tiêu quàn lý chi đẩu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN

Mục tiêu quán lý chi đầu tư NSNN có sự khác nhau trong từng thời kỳ cụ thê. tuy nhiên nó vần đám bao hướng tới các mục tiêu quán lý chi tiêu công nói chung:

– Kỷ luật Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương tài khóa tông thề: Đối với một nền kinh tế. nguồn lực tài chính cung ứng đê thỏa màn nhu cầu Là có hạn. nếu đê chi tiêu ngân sách gia tâng sè dần đến nhũng hậu quả: gia tảng gánh nợ của nen kinh tế trong tương lai. gia tăng gánh nặng về thuế, phá vờ thế cân bằng kinh tế… Từ đó. gây ảnh hưởng xấu đen tăng trường kinh te. Vì vậy, cần thiết phài giữ kỷ luật tài khóa tòng thê Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương đê ôn định kinh tế vĩ mô. Đây chinh là mục tiêu mà quan lý chi tiêu công nói chung, quan lý chi đầu tư NSNN cần phai hướng đến thực hiện.

1

Ngân hàng thẻ giới (2005) “Phân cấp ớ Đỏng Á – để chinh quyền đĩa phương phát huy tãc dụng*’. NXB Vân hóa thông tin

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại ctcp nhựa cao cấp hàng không aplaco
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả một số mô hình khuyến lâm tại tỉnh yên bái giai đoạn 2010 2014
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức dạy học tích hợp chủ đề sự nhìn của mắt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự việt nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương
Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart