Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

50.000

Category:

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

fff

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

fff

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

fff

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

fff

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRirỜNG ĐẠI HỌC KINH 1Ể QƯÓC DÂN

NGUYÊN HỒNG QUÀNG

GIAI PHÁP HOÀN THIỆN OƯÀN LY NHA NIIƠC VE ĐẨU THAU CAC uy ÁN ĐẦU TÍT XAY DỰNG CUA 8Ộ VAN HOA – THONG TIU

LUẬN VẨN THẠC sĩ KỈNH TÊ

HÀ NỘI-2003

MỤC LỤC

Trang

PHÁN MÓ ĐẨU

CHƯƠNG ỉ: NHỮNG VÁN DẾ CHUNG vé DÂU THÁU VÀ QUẢN LÝ NHÁ NƯỚC vé 5 DẢU THẢU

ĩ. 1. Đàu thầu và quàn tý nhổ nước vé đàu thầu trong nén kinh tế Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin thị

trường

1.1.2.1 lình thức đấu thấu

1.2 Ý nghĩa và nội dung cơ bán của quàn tỷ nhà nưóc vế dâu thồu

 • 1.2.2.  Nội dung quàn lý nhà nước vé dáu tháu23 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin

Bộ Vãn hoá-Thỏng tin

 • 1.2.5.  Sơ lược vé quá trình hình (hành và hoàn thiện qui chỏ dáu tháu trong 33 lĩnh vực dâu tư xảy dưng ờ nước ta

 • 1.3.1.  Sự (ác dộng cùa các qui luật kinh Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các

dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin té khách quan

 • 1.3.2.  Tác dộng cùa các mục tiêu tang trưởng kinh (é, các chương trình, kẻ’ 37 hoạch phái triển kinh lố – xả hội

chính cho dư án

 • 1.3.6. Các nhãn ló thuộc nhẠn thức chù quan của các chủ đáu tư, các doanh 40 nghiệp, nhà Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin (hấu

CHƯƠNG 2: THỰC THANG QUAN LY NHA NƯỚC VÉ DAU THÁU CÁC Dư ÁN DẮU     41

Tư XẢY DUNG CÙA BỠ VÁN HÓA – THÒNG TIN

 • 2.  ỉ. Bộ Vàn hóa Thõng tin vói việc quán tý cổng tác đẩu tư xởỵ dựng cơ                  41

bàn và quàn lý nhà nước vè đàu thấu

 • 2.1.2.  Công tác quàn lý đẩu lư xây dựng cơ bàn cùa Bộ Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về

đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin Vãn hóa Thòng tin

 • 2.1.3.  ‘lình hình chung vế đấu thàu các dự án đáu tư xAy dựng cùa Bộ Văn

hóa Thông tin thời gian qua

2.2. Phởn tích thực trạng quàn tý Nhà nước vê đáu tháu các dự án dổu tư 58 xớy dựng của Bộ Vòn hóa ĩhỏng tin qua các nội dung quàn tý

 • 2.2.3.   Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn

hoá thông tin Phê duyệt hồ sơ mời tháu và tiêu chuẩn đánh giá hổ SƯ dư tháu

 • 2.2.7.  Phân tích việc thực hiện quán lý Nhà nước vé dâu thâu qua một gói

tháu cụ thẻ dược dâu thâu thời gian qua cùa Bộ Vân hóa Thổng tin

thấu các dụ án dấu tư xây dựng của Bộ Vàn hóa – Thông tin

 • 2.3.2.  Một sô tồn tại cần khác phục trong cõng lác quàn lý Nhà nước vố dấu

tháu các dự án dủu tư xây dựng cơ bàn của Bộ Vân hóa ‘lliông tin

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỞNG VÁ GIAI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LY NHA NƯỚC VẼ DẤU

THÁU CÁC Dự ÁN DAU TƯ XẢY DựNG Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin CÙA lỉộ VÀN HÓA-

THÔNG TIN

xây dựng của Bộ Vãn hóa – Thòng tin trong thòi gian tới

tin trong thời gian lới

Van hóa Thõng tin

 • 3.1.3.  Một sô’ Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của

bộ văn hoá thông tin yẻu cảu vé lủng cưởng quàn lý Nhà nước dõi vói các dư án

dẩu tư xảy dựng cơ bàn

thầu các dự án dấu tư xãy dựng cùa Bộ Vởn hóa – Thỏng tin

 • 3.2.2.  Quan dicm và phương hướng hoàn thiện quán lý nhà nước vổ dấu tháu

các dự án đầu tư xây dựng cùa Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin Bộ Vãn hóa – Thông tin

thấu cóc dự án đẩu tư xây dựng cùa Bộ Vãn hóa Thõng tin

 • 3.3.1.  Hoàn thiên lổ chức bộ máy quàn lý nhà nước vế đấu tháu cùa Bộ Văn 99 hoá – ThôngAtin

 • 3.3.2.  Xây dựng và ban hành các quy định cu thế vể qui trình, tiêu chuẩn và 100 phương pháp đánh giá xét tháu áp dung thống nhất dõi với các Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin dự án đàu tư

xày dựng cùa Bộ Vân hóa Thổng tin

 • 3.3.3.  Đào tạo, bói dường nhăm nâng cao trình độ, kiến thức và nàng lực của 1 17 đội ngù cán bộ chuyên môn trong lình vực đầu tư xây dựng và quàn lý dãu

thâu

KỂTLUÀN

TAI LIỆU THAM KHẢO

PHẤN MỞ ĐẨU

1. TÍNH CẦP THIẾT CÚA ĐỄ TÀI

‘llìực Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin hiện cõng cuộc “đổi mới”, chuyến dổi nền kinh lé lừ cư chế ké hoạch hoá lập trung sang kinh lê hàng hoá nhiều thành phán hoại dộng theo cơ chẻ thị trường iheo định hướng xà hội chủ nghĩa có sự quàn lý cùa Nhà nước, di dõi với việc nghiên cứu VC mạt lý luận, vận dụng các quy luật kinh tế, Đáng và Nhà nước la luôn quan tám den việc sứ dụng hệ thõng các cõng cụ quân lý cùa kinh lẽ thị trường, cả Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin ờ lẩm vĩ mò và vi mò nhằm mục đích vừa dal dược các mục lieu phát tricn kinh lé dòng thời sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quà các nguổn lực. Trong hệ thòng các công cụ đó, đâu tháu là một trong những cõng cụ đắc lực dược sử dung ngày càng phổ biên trong các hoạt dộng mua bán trẽn thị trường và đạc biệt là trong lình vực dâu tư xảy dựng. ĐÁU tháu dược coi là phương thưc quán lý có hiệu quà trong Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin việc sử dụng các nguón vón, nhát là nguổn vón thuộc Ngân sách Nhà nước.

Trong những năm qua, Nhà nước la dã khỏng ngừng nghiên cứu và ngày càng hoàn thiện hơn các quy dinh mang lính pháp lý cho hoạt động đấu tháu. Đàu tháu dà dán trờ thành phương thức mang tính bâl buộc trong việc mua sắm các tài sán lớn và trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng từ nguồn vòn Ngán sách. Tuy nhiên, dây là một hoạt dọng còn Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin mới mẻ đỏi với chúng la nên trong lừng ngành, trong lừng lĩnh vực, lừng diêu kiện cụ the, thực tê luón dạt ra yêu cẩu cẩn phái liếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thõng các quy định pháp lý dế định hướng, hướng dần và điều chinh hoạt dồng đâu thầu, đổng thời tổ chức quân lý hoạt dỏng dáu thầu ngày lỏì hơn, dạt hiệu quả cao hơn.

Đấu tháu thời gian gẩn dày trờ thành một trong các ván đe quan tám không Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin chi đôi với các cơ quan quán lý nhà nước, các doanh nghiệp mà còn là mối quan lãm của ngay cà những người dân. Nhiéu năm qua, Nhà nước ta dã

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart