Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

52.000

Category:

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

fff

http://kilobooks.

ZHXLVLENNJENTOT.ROC

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH …………………………….0O0………….

PHẠM TẢN MÉN

GĨẤT PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực

CẠNH TRANH

NGÂN HÀNG


CỦA

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG XL THÉ HỘL NHẬP LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12

DÃN KHOA HỌC:

NGƯÒT H l () N G     Sỉ: phan Mỹ hạnh

tiên;

Tp.HCM, nãm 2008

MỤCLỤC

Mục lục

Danil mục các từ viết tắt

Danh mục các bâng, biểu

Lời mỡ đâu

Chương 1: Khái niệm về nàng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cành hội Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập nhập quốc tế……………………………………………………………—……………………………………………3

 • 1.1 …………………………………………………………………………………………………………….. Khái quát về

năng lực cạnh tranh cua ngân hàng thương mại

 • 1.1.2.2  Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hãng và nhùng dặc diêm cạnh tranh Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

trong lĩnh vực ngân hàng

 • 1.1.3.3  Sự phát triền cùa thị trường tái chinh và các ngành phụ trợ hên quan dến ngành

ngân hàng -………………..

 • 1.1.4 (‘ác lieu thức đánh giáìiăng lực cạnh tranh cùa NH Í M………………………………………. Giải pháp

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập 11

ii

 • 1.2 Ilệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và vấn dể hội nhập quốc tế…………………….. Giải

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập 17

 • 1.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập học cho Việt Nam về nâng cao nâng lực cạnh

tranh cùa NIITNI trong bồi cành hội nhập

 • 1.3.2   Nhùng bài học cho việt Nam vồ lăng cường nấng lực cạnh tranh cứa NHTM

trong bối cạnh hội nhập——————————————————————–

 • 1.3.2.1 ———————————-về plúa Chính Phu—————————————–

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 25 việt nam trong xu thế hội nhập —.rtT.

 • 1.3.2.2  về plúa các Ngân hãng thương mại——————————————————

Kcl luận chuông 1

Chương 2: Thực trạng nàng lục cạnh tranh cùa ngân hàng Nông nghiộp và Phát Iricn

Nông thôn Việt Nam trong thời kỳ’ hội nhập

 • 2.1.2.1  (iiai đọan 1988-1990 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát

triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

iii

 • 2.2.2.4 ………………………………………………………………….. Trong quan hệ thanh toán quốc lê —-

íiv.Hmk tăng mò hình swo I

thương mại Việt Nam trong diều

kiện hội nhập kinh tế quốc

———

————-

L.;.. ‘,,11 ank vói các đòi ihú khác

————-                                   42

45

46

47

tế —————————————————————————————————-39

 • 2.3.2 Dánh giá nàng lực cạnh tranh cùa A

  • 2.3.2.1 Dicm mạnh-‘

 • 2..     3.2.2 Dicm yêu—■

2.3.23 Cơ hội——-

2.3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập 4 Thách thức

 • 2.3.3 Phân lích khá nàng cạnh tranh

  • 2.3.3.1  Nấng lực lài chinh———TT-

  • 2.3.3.2  Khã nàng sinh lời và hộ sô CAR — ■

  • 2.3.3.3  Thị phần hoạt dộng——————-

  • 2.3.3.4  Tinh da dạng cùa sân phàm

 • 2..————————————————————————————————————3.3.5 Nấng

lực công nghệ ———————————————————————————————50

 • 2..  3.3.6 Chat lượng nhân sự————————————————————————-51

http://kilobooks.coni

THO VIEN NIEN TO TRÕC TUYEN

2.33.7 Các ycu tố khác———————————————————————————–51

Kết luận chương 2————————————————————————————-52 Giải pháp

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập

Chương 3: Một sổ giãi pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cùa Ngân hàng Nòng nghiệp và Phát tnên Nông

thôn Việt Nam———————————————————————————————-53

 • 3.1 Đánh giá chung VC môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng đến năm 2010 — 54

 • 3.1.1  Nhận định đặc điềm môi trường có ành hường đến hoạt dộng kinh doanh cua

ngành ngàn hàng sau năm 2010………………………………………………………………………..54

iv

3.1.2Các sán phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phái triển đen năm 2010 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập 56

 • 3.2  Định hưởng phát triển của Agribank đến nám 2010………………………………………………..

—————

59

—————–                       60

——————                         61

Agribank………………………………………………………………………………………………………………..

 • 3.2.3.1  Phát huv the mạnh —

 • 3.2.3.2  Khắc phục điềm yếu

 • 3.2.3.3  Tận dụng cơ hội—–

 • 3.2.3.4  Vượt qua thứ thách –

 • 3.3 Nhóm Giãi pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập cúa Agri bank trong xu thế hội nhập 62

 • 3.3.5  Hoàn thiện và phát iricn đông bộ công nghệ thông tin cho toàn hệ thống

Agri bank

 • 3.3.7  Hoàn thiện Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông

thôn việt nam trong xu thế hội nhập hệ thống kênh phân phổi

Kết luận chương 3————–

Kết luận ———————–

Phụ lục 01 ————————————————————————————————- Giải pháp

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập 75

Phụ lục 02————————————————————————————————-79

Tài liệu tham kháo                                                                  80

V

DANlIMưc (Ác TỬ VIÉT TAT

Tiếng Việt

ACB       : Ngân hàng thương mại cô phần Á Chân

ANZ       : Ngân hàng AN/.

Agri bank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phái triền Nông thôn Việt Nam

BIDV      : Ngân hàng Dâu lư vả Phái triền Vici Nam

BIIXII      : Baơ hiểm xà hội

CSTT       : Chinh sách tiền tệ

EAB       : Ngân hàng Thương mại cỏ phần Đông Á

EIB        : Ngân hàng ihương mại cồ phần xuất nhập khấu

HSBC     : Ngân hàng Hongkong và Thượng Hãi

ICB        : Ngân hãng Công thương Việt Nam (Ngàn hàng Việt Tin)

KBNN     : Kho bạc nhà nước

NIILD      : Ngân hàng liên doanh

NHNN     : Ngần hàng Nhà nước

NHNNg    : Ngân hàng nước ngoài

NIINo Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập &PTNT VN: Ngân hàng Nóng nghiệp và Phát triên Nòng thôn Việt Nam

NIITM     : Ngân hàng Thương mại

NIITM CP : Ngân hãng Thương mại cờ phần

NH I M QD : Ngần hàng Thương mại Quốc Doanh

Sacombank : Ngân hàng ihương mại cô phần sài (ròn Thương rin

TCTC      : TỒ chức tai chinh

TCTD      : TỔ chức tin dụng

Techcombank: Ngân háng thương mại cồ phần kỳ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập thương

VCB       : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

VIB        : Ngàn hàng thương mại cồ phần quốc tế

UTĐT      : ủy thác dầu tư

Nêu bạn cân file word? Xin hãy nháp vào đây;

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart