Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

Add your review

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

fff

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

fff

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

fff

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

fff

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

fff

http://kilobooks.i

THỒ VIEN NIEN TÕ TRỒC TIP

MUC LUC

LÒI MONAU

CHỎỎNG1

TONG QUAN VE HOAT NONG THANH TOAN XUAT NHAP KHAU CUA NGAN HANG THỎÒNG MAI

 • 1.1 VAI TRO CUA HOAT Nong thanh toan XUAT NHAP

KHAUNOI VÒINHTM

 • 1.2 CAC PHỒÒNG THỎC THANH TOAN XUAT NHAP KHAU VA

HOAT NONG CUA NGAN HANG NAI LY Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm

 • 1.2.1.2 ……………………………………………………………………………………….

Phởông thốc ghi so-Open account

 • 1.2.1.3 ……………………………………………………………………………………….

Phốóng thốc nhó thu – Payment collection

1.3 HE THONG VAN BAN PHAP LY NIEU CHÍNH PHỎÒNG THỒC THANH

TOAN XUAT NHAP KHAU

KET LUAN CHỒÒNG 1

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm CHỎÒNG2

THỒC TRANG HOAT NONG THANH TOAN XUAT NHAP KHAU TAI

HNo&PTNTCHI NHANH TP.HCM

 • 2.1 TONG QUAN VE NHNo&PTNT CHI NHANH TP.HCM……………..28

  • 2.1.1  Lòch số hình thanh va phat trien cua NHNo&PTNT Viet Nam 28

http: /Zkí loboo ks, c oin

 • 3.1.2 Ngan hang TMCP Ngoai Thởông Viet Nam (Vietcombank)…. 57

 • 3.1.4 Ngan Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm hang HSBC Viet Nam (Hongkong and Shanghai Banking

Corporation)

 • 3.2.1 Cac muc tieu kinh te – xa hoi 5 nam 2006 – 2010 cua Viet Nam

 • 3.2.2 Chien lốỏc phat trien cua NHNo&PTNT Viet Nam hen nam

2010………………………………………………..£

 • 3.2.3  Ncnh hốỏng phat trien hoat hong thanh toan XNK cua

NHNo&PTNT Chi nhanh TP. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm HCM

 • 3.3  NHỒNG GIAI PHAP NHAM PHAT TRIEN HOAT NONG

THANH TOAN XNK CUA NHNo&PTNT CHI NHANH TP.HCM

 • 3.3.1  Nay nhanh tien ho nang cap cong nghe thong tin tai ngan hang

nham hap ồng kop thôi yeu cau cua thối hai

 • 3.3.3  Nay manh va thõc hien hieu qua cong tac hao tao nguon nhan

loe hap ống yeu cau cua thôi hai

 • 3.3.4 Tang cõống cong Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất

nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm tac kiem tra, kiem soat

 • 3.4.1  Kien nghõ hoi vôi cac doanh nghiep hoat hong kinh doanh xuat

nhap khau

3.4.Z.2 Thánh lập các chi nhánh cùa NHNo&PTNT Việt Nam ở nước ngoài ……………………………..’……………………………………………………..’

KET LUAN Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại


nhnoptnt chi nhánh tp hcm CHỎÒNG 3 …………………………………………………..78

KETLUAN…………………………………………………………………………………..79

TAI LIEU THAM KHAO………………………………………………………………..81


CAC TO VIET TAT

XNK:      xuat nhap khau

XK:       xuat khau

NK:       nhap khau

NHTM:    Ngán hang thồông mai

Ngan hang nha noôc                               Q

2   Giải pháp phát triển

hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi


NHNN:

NHNo:


nhánh tp hcm    df" .

Viet tat cua NHNo&PTNT VN

NHNoAPTNT VN: Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon

Viet Nam

SGD I- NHTMCP XNK Viet Nam: Sô giao dcch I – Ngan hang thoông mai co phan xuat nhap khau Viet Nam

SGDII-NHCong Thồông VN:         giao doch II – Ngan hang Cong

ThOông Viet Nam                        CN NHNTpT TP.HCM:

Chi nhanh ngan hang hau tồ phat

trien Thanh pho Ho Chi Minh

NHSG Thoông Tin Cl Sai Gor    Ngan hang Sai Gon Thoông Tin Chi

nhanh Sai Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm Gon

NHTMCP NT CN Ngan hang thồông mai co phan

Ngoai Thồóng Chi nhanh Thanh pho Ho Chí Minh

NHTMCP Ky Thồông CN Chô Lôn: Ngan hang thồông mai co phan Ký

Thồông Chi nhanh Chô Lôn

NHTMCP A Cháu CN Chò Lôn: Ngan hang thoông mai co phan A

Chau Chi nhanh Chô Lôn

L/C:         Thỏ tín dung (Letter of Credit)

WTO:      To choc thũông mai the giôi (World Trading Organization)

ICC:        Phong thốông mai quoc te (International Chamber of

Commerce Commission)

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm SWIFT:   Hethong hien to liehngan hangtoan cau (Society

Worldwide Interbank and Financial Telecommunication)Nếu bạn cân file word? Xin hãy nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại nhnoptnt chi nhánh tp hcm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart