Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

Add your review

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

fff


TRĨTỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DẦN

PHẠM VẤN TRưỜN

SIÁÍ PHÁP PHÁT ĨRIỄN ỈWNO M.ẬI VÈO TẦY BẨÍSỊA!W2ỖŨS 4AĨO

LUẬNVÁĂTHẠCSYĨ

HẰ NỘI-2OOO

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUỒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHẠM VÃN TRƯỜNG r TRUữNGÔ*’ "’-K ‘

‘ »UNG TAM Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

A I

‘Tvlt’JTTTHUViAN

GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN THƯƠNG MẠI VÙNG

TÂY BẮC GIAI ĐOẠN 2000 – 2010

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

U-TS

FWHG ĨM TL.TT

44′


R SOKG.i VÀAÁN_-1_bẠN     

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾỌUồC ĐẢN

PHẠM VÃN TRƯỜNG

G1Ấ1 PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VỪNG TÂY BẮC GIAI DOẠN 2000 – 2010

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

Chuyên ngành:            Kinh tế thương Giải pháp phát triển thương

mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 mại Mã số:                      5.02.05

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYẺN XUÂN QUANG rong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận vãn này, Tác già dã nhận được sự giúp dỡ, hướng dẫn tận tình cùa TS Nguyền Xuân Quang, các (hây giáo, cồ giáo

khoa Thương mại, khoa sau dại học – Trường dại học kinh tê quốc quốc dân, sự cộng tác nhiệt tình của Vụ khoa học kỹ thuật, vụ Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 Phát triển thương nghiệp mien núi, viện Nghiên cứu thương mại – Bộ thương mại, Trường cao đắng Kinh tế – kỹ thuật thương mại và toàn thể bạn bè đổng nghiệp

Nhân dịp này tác giả xin bày (ỏ tình câm và lòng biết ơn chân thành nhất dối với sự giúp dỡ vô cùng quý báu dó.

Tác già cùng xin bày ló lòng biết ơn chân thành đến các nhà kinh te, những tác giả cùa các công trình nghiên cứu, sách giáo khoa Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 với những tri thức và quan điểm mà tác già dà sử dụng và kế thừa dể hoàn thành luận văn này.

Với hy vọng góp một phẩn nhỏ vào việc thúc đẩy hoạt dộng thương mại phát triển và thòng qua dó tác dộng vào quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế xà hội của vùng Tây Bắc, rút ngắn khoáng cách so với các vùng khác. Tác giả đã có nhiêu cô gắng nhưng do nguồn tài liệu, sô liêu thông kô và diều Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 tra thực tế còn hạn chế, nên luận vãn còn có những mật khiếm khuyết.Tác giả mong muốn dược sự quan tâm và dóng góp ý kiến của mọi người dê luận vãn thêm hoàn thiện và hữu ích.

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MÔ ĐẦU                    5

Chương ỉ:      NHỪNGVẤN ĐỂ cơ BÂN VỀPHÁTTRIỂN

TI IƯƠNG MẠI TRÊN VÙNG LẢNH THổ CỦA QUỐC GIA 8

 • 1.1. Vai trò cùa thương mại trong hệ thống kinh tế xả hội

của vùng lãnh thố Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 <8

1.1.1 Khái niộm thương mại

 • 1.1.2.                     Vai trò của thương mại trong hộ thống kinh tế

xà hội của vùng lành thô

 • 1.2. Các nội (lung cơ bán cúa vân đề phát triển thương mại

trên vừng lãnh thư

 • 1.2.1.  Xác định mục liêu định hướng phát triển thương mại

trên vùng lãnh thổ

 • 1.2.2.  Xây dựng, tạo lập cơ sờ hạ tầng vật chất kỹ thuật và điều

kiện theo hướng thúc đẩy hoạt Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 động thương mại vùng 20

 • 1.2.3.  Xác lập và hình thành hệ thống chính sách chế độ

khuyến khích và hò trợ phát triển thương mại vùng 21

 • 1.2.4.  Hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lỷ nhà nước

vé thương mại ở dịa phương                          24

 • 1.2.5.  Xúc tiến hình thành và hoàn thiện các hệ thông

và phần tứ trong lình vực thương mại của vùng 25

 • 1.3. Các nhãn tớ ãnh hướng chú yếu đến khả năng phát triển

thương mại trên vùng lãnh thổ                       28

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010

 • 1.3.1.  Điều kiện dịa lý tự nhiên

  28


I 3 2 Dân cư nhân bổ dàn cư và tân auán mua sâm của dân cư 29

 • 1.3.3.  Thu nhập và phân bố thu nhập của người tiêu thụ 30

 • 1.3.4.                                                                    Trình

độ phát triổn kinh tế xã hội cùa vùng

 • 1.3.5.

độ lổ chức quản lý cùa các doanh nghiệp

Chương 2: PHÂN TÍCH TH ực TRẠNG THƯƠNG MẠI CỦA VÙNG

TÂY BẮC VIỆT NAM

 • 2.1. Vùng rây Bác Việt Nam Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 – Đặc điếm và yêu ciiu phát triển

thương mại trên vùng lãnh thổ

 • 2.1.5.  Thực trạng phái triển nền kinh tế xã hội vùng Tây Bắc 50

 • 2.2.  Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 rống

quan về thương mại cua vùng Tây Bác Việt Nam

 • 2.2.1.  ‘long mức và cơ cấu di chuyển hàng hoá bán lè xà hội 58

 • 2.3.  ( hình sách nhà nước về phát triển thương mại vùng Tây Bắc 63

 • 2.3.1. Bán hàng thiết yếu có trợ giá trợ cước vận chuyển và liêu thụ hàng hoá của nhân dân sản xuất 66

 • 2.3.2. Chính sách biên mâu gắn với Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010 hoạt dộng xuất nhập khẩu 69

 • 2.3.3.  Chính sách về thương nhân                             73

 • 2.3.4.  Chính sách phát triển hạ tầng CƯ sở miền núi nói chung

và ‘fây Bác nói riêng                         78

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010
Giải pháp phát triển thương mại vùng tây bắc giai đoạn 2000 2010
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart