giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHI ẸP VIỆT NAM ……………………………………………….G8ŨỈS0………..

ĐÀO NGỌC OANH

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG XI ÁT BÁN TẠI NHÀ XI ÁT BÃN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THUỘC BỌ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM

LUẬN VÀN THẠC sĩ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ……………………………………………….G8ÍŨS0………..

ĐÀO NGỌC OANH

GIẢI PHẤP TÁNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG XUÁT BÂN TẠI NHÀ XI ẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THUỘC Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM

LUẬN giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam VÀN THẠC sĩ

Chuyên ngành : Quàn lý kinh tế Mã số     : 60.34.041.10

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

PGS. TS. NGUYỀN HỪU NGOAN

I.


ỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan dày là công trình nghiên cíni cùa riêng tôi. các số liệu, kết quả UCU trong luận văn la Hung thực vã chưa lũng được ai cóng bó trong bãt kỳ còng trinh nào khác.

l õi cam đoan rang các lliõug tin uicli dãn giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam trong luận văn đõu đá được du lõ nguõn gõc.

11(1 yệi, ngày tháng nỉhn 2014

l ác già

Đào Ngọc Oanh

Hạc viện Nổng nghiỷp Việỉ Nam – Luận vỗn Títạc $ỹ Kiwi học Kinh tế

LỜI CẤM ƠN

Sau kin học xong chương trinh Cao học Quăn lý kinh tế nông nghiệp cũa Trường Đại học Nòng nghiệp Hà Nội. được sự giúp đờ của PGS.TS.Nguyẻn Hữu Ngoan. Ban giám đốc. Phòng To chức hãnh giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam chinh. Ban Biên tập. Phòng sân xuất, Phòng tài vụ. Tiling tàm phát hành sách và vãn hóa phẩm của Nhà xuất ban khoa học và kỳ thuật thuộc Bộ Khoa học vã Công nghệ, các giáo viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Nóng nghiệp Hã NỘI. TÔI đà hoãn thành luận văn "Giãi pháp tàng cường quàn lý hoạt động xuất ban tại Nhà xuất ban Khoa học và Kỳ thuật thuộc Bộ Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam". Tôi hy vọng Luận văn giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam này sè là ur liệu him ích giúp cho Ban giám đốc NXB KH&KT nhìn thay được thực trạng cóng tãc quăn lý hoạt động xuất băn của NXB KH&KT trong giai đoạn hiện nay từ đó đưa ra giãi pháp táng cường quan lý hoạt động xuất bàn tại NXB KH&KT trong thời gian tới Các giãi pháp này lã thõng tin qui giúp Ban giám doc NXB KH&KT xem xét, nghiên cửu thực hiện đẻ NXB KH&KT phát triền tot hơn trong giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam tương lai. Tuy nhiên luận văn không tránh khôi thiếu sót. rat mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cò giáo.

TÒI xin chân thành căm ơn sự giúp đờ của PGS.TS.Nguyền Hữu Ngoan. Ban giám đốc. Phông Tồ chức hanh chinh. Ban Biên tập. Phòng sân xuất. Phòng tài vụ. Trung tâm phát hành sách và văn hóa phẩm cùa Nhà xuất bản khoa học vã kỳ thuật thuộc Bộ Khoa học vã Công nghệ, các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam giáo viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và các thành viên trong gia đinh nhà tôi

.Vgậy ỉ háng     nôm 20 ỉ 4

Tác già

Dào Ngọc Oanh

Học viịn Nong ngWp vtéi Natn – Luận vởn ĨÍKIC íỹ Khoa học Kinh té

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỰC BÀNG

DANH MỰC HÌNH, sơ Đỏ. Dơ THỊ

DANH MỤC giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam CÁC TỪ VIET TÁT VÀ KỶ HIỆUviii

  • 2.1   Cơ sở lý luận giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học

và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

2.2.   Cơ sờ thực tiễn

  • 2.2.1.  Kinh nghiệm quăn lý hoạt động xuất băn tiên giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam the giới

48

  • 2.2.2 Bài học kinh nghiệm quăn lý hoạt động xuất băn tại một so nhà xuất

bàn ờ Việt Nam……………………………………………………………………………..53

2.3 Các công trinh nghiên cứu liên quan đến đề tâi đã công bo………………………….57

HỘC viện Hổng nghiệp Nain – Lu<Ịn vủn TÍKIC sỹ Khoa học Kinh té

  • 3.1.1.  Sử mệnh và quá trinh hình thành giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam vã phát triển của nhà xuất bân khoa

học và kỳ thuật

  • 4. KÊT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THÀO LUẬN giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam 70

4.1. Thực trạng quan lý hoạt động xuất bàn tại nhã xuất bân khoa học và kỳ thuật

4.1.1: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà xuất băn Khoa học và kỳ thuật

  • 4.2   Đinh hướng giai pháp tăng cường quan lý hoạt động XB tại NXB KH-

KT đến năm 2020

  • 4.2.1  Đinh hướng phát triền cùa ngành xuất ban-in đến năm 2020 giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam

103

  • 4.2.2  Các giãi pháp để rông cường quan lý hoạt động xuất bân tại NXB

KH&KT thuộc Bộ Khoa học vã Công nghệ Việt Nam

NXB Khoa

học và Kỳ thuật…………………………………………………………………………….110

TÀI LIỆU THAM KHAO……………………………………………………………………..111

HỘC viện Hổng nghiệp  Nain – Lu<Ịn vủn TÍKIC sỹ Khoa học Kinh té

Page v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quảng Cáo Thương Mại Trực Tuyến Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (nghề điện công nghiệp trình độ cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam
giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất bản tại nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật thuộc bộ khoa học và công nghệ việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart