giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG THỤY ANH

GIẢI PHÁP TẠO ĐỌNG LỤC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY Cõ PHÀN QUE HÀN ĐIẸN VIỆT ĐỨC

CHUYÊN NGÀNH   : QUẤN TRỊ KINH DOANH

MÀ SỎ                : 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYÊN NGUYÊN cự

HÀ NỘI-2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nhưng nội dung và kết quá nghiên cứu được sir dung trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bổ. hay sử dụng trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin sir dụng trong luận văn đều được giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức chi rỏ nguồn gốc.

Hà Nội. ngày tháng 11 nãm2014 Tác già

Hoàng Thụy A nil

LỜI CẤM ƠN

Trong suối quá trình học lập hệ sau dại học lại Khoa Ke loán và Quân Irị kinh doanh, trướng Đại học Nông nghiệp Hà Nội và thực tập tại Cõng tỵ Cô phan Que hàn diện Việl Đức. lôi dã dược trang bị những kiên ihức và kinh nghiệm thực lê dè hoàn thành luận vãn tót nghiệp này. Tôi xin chân thành cam on tập giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức the. cá nhân đã giúp đờ tôi hoàn thành luận vãn cùa mình.

Trước hết, lôi xin chân thành bày lõ lời câm ơn sâu sac den thầy giáo PGS.TS Nguyen Nguyen Cự . người đà trực ticp hướng dẩn tôi trong suốt thời gian thực tập và Viet luận văn.

Tôi xin chân thành câm ơn Khoa Kè loán & Quân tri kinh doanh và bộ môn Marketing dã tạo điều kiện giúp lôi irong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức văn này.

Tôi xin chân thành cám ơn Công ly cố phần Que hàn diện Việt Đức. các phòng ban chức nãng. đặc biệt là ban Lãnh đạo công ty đã giúp đờ tôi trong quá trinh thu thập số liệu và những thông tin liên quan đến đề tài.

Cuối cùng tôi xin chân thành căm ơn người thân, bạn bè đà giúp đỡ tôi về vật chat, tinh than, tạo động lực đề tôi hoàn thành khóa luận này.

Hà Nội, giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức ngày 30 tháng 08 năm 2014 Học viên

Hoàng Thụy Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỠI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC    BẢNG

DANH MỤC    HÌNH

DANH MỤC   Sơ ĐÕ

DANH MỤC   CÁC TỪ VIỂT TÁT TRONG ĐỀ TÀI

PHẢN 1: ĐẠT VẤN ĐẺ

 • 1.2.1.   Mục tiêu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần

que hàn điện việt đức chung

PHÂN 2 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÉN VÉ NÂNG CAO ĐỘNG

LỰC THÚC ĐẤY NGƯỜI LAO ĐỌNG

 • 2.1.1.   Một số khái niệm cơ bán cùa việc tạo động lực cho giải pháp tạo động lực làm việc

cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức người lao động

 • 2.2    Cơ sớ thực tiễn trong việc tạo động lực làm việc của ngtrời lao

động

 • 2.2.2.  Thực tiễn của vấn đề tạo đòng lực làm việc cùa người giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức lao động

tại một sổ công ty ờ Việt Nam

PHẢN 3 ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 3.1.2.   Quá trinh hĩnh thành và phát triển của Công ty cỗ phần Que hàn

điện Việt Đức

 • 3.1.4   Cơ cấu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que

hàn điện việt đức lao động tại công ty

 • 3.1.5   Mục tiêu của công ty cồ phẫn que hàn điện Việt Đức giai đoạn

2011-2015

PHÂN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THÀO LUẬN

 • 4.1    Thực trạng sứ dụng các công cụ tạo động lực giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức làm việc cho người

lao động tại công ty cồ phần que hàn diện Việt Đức

 • 4.1.1   Quan điểm và những quy định chung cùa lãnh đạo công ty đổi với

hoạt động tạo động lực cho nhân viên

 • 4.1.2.   Quan điểm cũa người lao động ớ công ty cổ phần que hàn điện

Việt Đức về các công cụ lạo động lực làm việc

 • 4.1.3.   Thực trạng sứ dụng các công cụ tạo động lực làm việc cho người

lao đòng tại công ty giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức cồ phần que hàn diện Việt Đức

 • 4.1.4  Đánh giá chung việc sử dụng các công cụ lạo động lực cho người

lao đòng tại công ty cồ phần que hàn diện Việt Đức

 • 4.2    Giãi pháp nâng cao động lực của người lao dộng ờ công ty cồ phần Que hàn điện

Việt Đức

 • 4.2.2.   Một sổ giãi pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động

công tỵ Cồ phần Que giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức hàn điện Việt Đức

PHÂN V: KÉT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page vi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty cổ phần công nghệ việt tiến
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát mô hình bệnh tật người cao tuổi tại khoa khám bệnh bệnh viện chợ rẫy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức
giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần que hàn điện việt đức
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart