Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

52.000

Category:

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam

fff

http://kilobooks.

THÕ VIEN NIEN TÕ TRÕC TU’


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Cổ (Xì

GIẢI PHÁP

THỨC ĐẢY SÁP LẠI NGÂN ĐỊNH THÀNH TẬP CHÍNH


HOẠT ĐỌNG

NHẬP VÀ MUA TRÀN ÁI PHƯI

HANG THEO

HƯỚNG HÌNH

ĐOÀN TÀI

NGÂN hàng tại việt nam

M

: Tài Chính Doanh Nghiệp ã số Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp Chuyên ngà nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân

LUẬN     HẠC Sĩ KINH TÉ

hàng tại việt nam : 60.31.12 ^NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC

TS. LÊ THỊ LANH

TP. HÒ CHÍ MINH – 2008

http:/, kilobooks.

THÕ VIEN NIENTO TRÕC

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan luận văn này do chinh tói nghiên cứu và thực hiện.

Các số liệu và thông tin sư dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc, trung thực và được phép công bổ.

Thành phô Hô Chi Minh- năm 2008

Trần Ái Phương

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

t

_______1

……………………………………………….. 01

Mục lục

Danh mục chừ viết tắt

Danh mục các Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam bâng

Danh mục các hình

Lời mỡ đau

Chưong 1: Lý luận về hoạt động sáp nhập, mua lại ngân hàng và tập đoàn tài chính ngân hàng

 • 1.1.2.1 …………………………………………………………………………………….

Dựa trên mửc độ liên kết

 • 1.1.2.2 …………………………………………………………………………………….

Dựa vào phạm vi lành thô

 • 1.1.3  Lợi Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam ích cùa việc sáp nhập và mua

lại

 • 1.1.3.4  Thực hiện chiến lược đa dạng hóa và dịch chuyên trong chuỗi

giá trị

 • 1.1.3.5  Tham vọng bành trướng tô chức và tập tiling quyền lực thị

trường

1.1.4 Các phương thức thực hiện sáp nhập, mua lại

 • 1.1.4.3  Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo

định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam Thương lượng tự nguyện với ban quản tộ và diều hành

 • 1.2 Tập đoàn TCNII………………….

 • 1.2.2 Đặc điểm của tập đoàn TCNH* Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam rAA.

18

Tóm tát chương 1

Chương 2: Thực trạng hoạt dộng sáp nhập và mua lại ngân hàng theo dịnh hướng hình thành tập doàn tài chính ngỉìn hàng tại Việt Nam

 • 2.1 Môi trưởng Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam kinh te- chinh trị ánh hường den hoạt dộng M&A tại Việt

Nam

 • 2.3  Thực trạng hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng lại Việt Nam trong

thòi gian qua….w..A.jtf*r

ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam , mua lại ngân hàng hướng đến hình thành

tập đoàn TCNH tại Việt Nam

mua lại ngân hàng hướng đến hình thành tập đoàn TCNH tại VN trong thời

gian qua………………………………………………………………………………………………..

 • 2.5.1 Kết quà đạt được …………………………………………………………………………

,  !■ X. X TI ~        . Ầ .

 • 2.5.2 Những tồn tại…… ……………………….. .*………………………………….

 • 2.5 Đánh giá kết quà đạt được và những tồn tại cùa hoạt động sáp nhập và

 • 2.5.2.1  Killing pháp lý về hoạt động M&A cũng như về tập đoàn

TCNH chưa đầy đủ

 • 2.5.2.3  Hoạt động M&A và việc hình thành tập đoàn TCNH còn khá

mới mê tại Việt Nam……………………../

2.5.2.4 Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam Van đề hậu sáp nhập ………


56

Tóm tất chương 2 …  59 (‘hương 3: Giái pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua

ỉại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam….60

 • 3.1 Định hướng sáp nhập và mua lại ngân hàng hướng đen hình thành tập

đoàn TCNH Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định

hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam tại Việt Nam ….A

 • 3.2.2  Can xây dựng được kênh kiêm soát thông tin. tính minh bạch trong

hoạt động kinh doanh

 • 3.2.4.1  Trường hợp ngàn Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt na m hàng là bèn sáp nhập hoặc mua lại: quỵ trinh

gồm 5 bước……………………………………………………………………………………..63

 • 3.2.4.2  Trường hợp ngân hàng là bên ban hoặc bi mua

lại                                                                 …….

 • 3.3 Nhóm giãi pháp định hướng xây dựng tập đoàn TCNH tại Việt Nam thông qua sáp nhập, mua lại……………………………………………..

 • 3.3.1  Quan lý nhà nước về tập đoàn T

 • 3.3.2  Lựa chọn đúng công

tỵ mục

kien ve hoạt ộng sáp nhập, mua lại doanh

lìỉgâírỉ hang………………………………………PL-01

sáp nhập va mua lại hình thành một sô tập đoàn

……………………………………….PL-17

tiêu       ………………………………………………….

 • 3.3.3  Nâng cao hiệu quà hoạt động của ngàn hàng………………………………………

Tóm tat chương 3…………………..

Ket luận………………………………

Tài liệu Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam tham kháo

Phụ lục

Phụ lục 1: Điêu tra, khảo sát ý nghiệp vả tập đoàn tài chính Phụ lục 2: Nhừng thương vụ TCNH lớn trên thế giới………

Nêu bạn cân file word? Xin hãy nháp ỵào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam
Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart