GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

fff

GIAI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRINH 5S

TẠI SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

2.1 Cơ sở lý luận cúa vân đè

  • 2.3.2 Tổ chức nhân sự điếu GIAI PHÁp ThỰc hiện chương trình 5S tại

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG hành ………….

PHỤLỤC..7… ..

Phụ lục 1. Dự trù tài chinh

Phụ lục 1. Sơ đồ tố chức Ban chi đạo 5S

……………………………………………

Phụ lục 3. Phàn công khu vực thực hiện

STT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG ………………………..  ……………………………………………………….


Khu vực phụ trách

Đơn vị thực hiện

Phụ trách

Khu vực tằng 4

Hoài

Phòng tiểu học. phòng ờ,cầu thang 2

Phòng tiểu học, Da TKK

Phòng THPT, cầu thang 1

Phòng THPT.

Phòng dự án

datKk giải pháp thực hiện chương trình 5S tại sở giáo dục và

ĐÀO TẠO HÀ GIANG 12

Nhà vệ sinh

Phòng’ TH. TrH, Da.’

Hội trường tầng 4, cầu thang 3

Văn phông

Khu vực tâng 3

An…………………..’

Phòng mầm non. cầu thang 2

Phòng mầm non

Phòng Thanh tra, cầu thang 1.2

Phòng Thanh tra

Phòng KHTC, cẩu thang 1

Phòng KHTC. GIẢI pHÁp thực hiện chương trình 5S tại sở giáo dục

VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG ……………………………………………………………………………..

………………………………..12


Phòng GDTX

Phòng GDTX

Nhà vệ sinh

MN.TTr, KHTC.GDTX

Phòng Khuyển học

Khuyến học

Phòng các phô giám đốc

Hà, Sừ, Võ, Liên

Khu vực tầng 2

Phương……7…………

Phòng Tuyền sinh, cầu thang 2

Hùng………………………………

Phòng CVP………………………………………………………………………………………….

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ GIANG Hà, Phương…………………………………………………………..

Phòng PGĐ……

Hả, Dựng

VP Đáng uỷ, cầu thang 1

Hà .77……  7….7

VP công đoàn

Hà, CĐ ngành

Kho lưu trừ

Tháo

Phòng TCCB

TCcB …………’

Nhà vệ sinh , cầu thang 3

Hà ……….7.7……….7…………………………………………………….’………………………..

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ GIANG 12

Hội trường tầng 2

Hà………7……7

Phòng Giám đốc

Hả, Soòng

Khu vực tằng 1

Thường

Phòng đ e Thường

Thường

Phòng đ e Quang

Quang

Phòng bão vệ

Bào vệ

Phòng chuyên viên

Thông

Phòng 1 cửa, sảnh

Ngân GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

tẠo hà giang……………………………………………………………………………

Phòng GDCN …..

GDCN

Kho

KHTC

Đánh máy

Minh ……

Nhà xe

Lái xe

Sân trước sau

Bão vệ, tạp vụ

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

giãi pháp thực hiện 5S tại Sở giáo dục và đào tạo Hà Giang giãi pháp thực hiện 5S tại Sở giáo dục và đào tạo Hà Giang

Trang 3

Trang 4


Tên đề tải


GIÃI PHÁP THỰC HIỆN (HƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁOdục Và Đào tạo hà giang

I. đạt vấn đè

5S là phát kiên của người Nhật trong hoạt động quán lý Vãn phòng, quán lý sân xuất cùa doanh nghiệp. 5S gôm 5 từ theo tiếng Nhật Seiri (Sàng lọc) Seiton (Sẩp xếp) GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO HÀ GIANG Seiso (Sạch sè) Seiketsu (Sân sóc) và Shitsuke (sẵn sàng). Khái niệm 5S được bắt nguồn tử Nhật bân vào đầu nhùng năm 80 và đà được áp dụng rộng rài tại các công ty, trong đó có Việt nam. Mục đích cùa áp dụng 5S không chi đơn thuần dừng lại ở việc nâng cao điêu kiện và môi trường làm việc trong một tô chức mã còn làm thay đỏi cách suy nghi, thói quen làm việc, tăng cường khả nâng sáng tạo GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Chương tRình 5S tại sở giáo dục và ĐàO tạo hà giang trong công việc vả phát huy vai trò cùa hoạt động nhóm.

Lợi ích cúa việc áp dụng chương trình 5S là rất hiệu quà đối với hoạt động cùa các văn phóng hành chính Nhà nước và cho cá hoạt động sân xuất cùa các doanh nghiệp. Theo đánh giá cùa các chuyên gia Trung tâm năng suất Ma-lai-xi-a. việc tô chức thực hiện quy trình 5S rất đơn giãn, chi phi thấp mã lại đem lại hiệu quá công việc rất lớn GIẢI pháP Thực hiện chương TrìnH 5S tại sở giáo Dục và đào tạo hà GIANG trong các cơ quan hãnh chính nhã nước và việc sân xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp.Việc thực hiện 5S sè giâm các thao tác. giâm thời gian khi tìm kiếm đổ vật. Chồ làm việc được sữ dụng tốt hơn. Lối đi rò ràng, bão đâm những khoáng trông. Hoạt động duy trì phòng ngừa và kiêm tra dẻ dàng hơn. Tai nan. rui ro giâm đáng kê. San phâm sai lồi ít hơn. Nơi lam vi.êc sạch sè. ngân GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG tRìNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG nắp. tăng cường sự hứng thú đối với người lao đông

Rò ràng việc triền khai thực hiện 5S rất đơn giãn và tiện lợi. 5S góp phân cãi tiên tinh sáng tạo cứa con người. Cãi tiến sự truyền thông giừa mọi người. Cài tiên các quan hệ. hoạt động nhóm, tâng cường tinh bạn mang lại sinh khí cho mọi người nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Thực hiện 5S đói với công sờ giúp văn phòng sạch sè. hiệu quà công GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌnH 5S tẠi sở giáo dục và đAo TạO hà giang việc tâng cao hơn. tạo căm hứng sáng tạo, còn với doanh nghiệp thực hiện 5S năng suất cãi thiện, doanh nghiệp phát triền, đời sóng đi lên. công nhân hạnh phúc. Hây làm theo chương trình 5S cách đế tạo ra sự phát triển như người Nhật Bán từng làm’

Trong những năm qua. Sờ giáo dục và đào tạo Hà Giang luôn luôn thực hiện nghiêm lúc các hoạt động trong chương trinh thực hiện cãi cách hành chính. Trong những năm qua. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG đơn vị luôn thực hiện tot các hoạt động : cái cách về thế chế. tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ: cai cách tài chính công; hiện đại hoá nên hành chinh nhà nước. Sớ giáo dục và đào lạo Hà Giang đà tích cực thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động quàn lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn cua đơn vị. Nôi bật là Hệ thông quan lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG tRÌnH 5S tại sở giáo dục và đào tạo hà GIANG ISO 9001:2000 đà dược xây dựng và áp dụng tại đơn vị. ứng dụng các công nghệ thông tin vào các hoạt dộng quàn lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên mòn. Lãnh đạo đon vị luôn luôn quan tàm đến điêu kiện công tác. dời sông cùa cán bộ nhân viên.

Tuy nhiên, vấn đề quân lý công sở còn nhiều vướng mắc. Từ việc phân công phân

nhiệm cho từng thành viên, trang bị tãi sân thiếu đồng bộ. nhằm nâng cao GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌnH 5S tại sở giáo dục và đào tạo hà giang hiệu quà, năng suất, chất lượng công việc, tạo sự thuận lợi. thoái mái. luôn đem lại hứng khởi cho người lao động, hay nói cách khác lã đê tạo nền tâng cơ bân đê thực hiện các hệ thống đàm bão chất lượng thi việc thực hiện chương trinh 5S tại Sở giáo dục và đào tạo là điều hết sức cằn thiết______________ _____________________________________

II. NHỮNG BIEN PHÁP GIAI QUYET VAN ĐE

  • 2.1 Cơ sỡ lý luận cùa vân đề

5S là nên tàng cơ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG trình 5S tại sở giáo DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG bán đê thực hiện các hệ thông đám báo chất lượng. Xuất phát từ quan diêm. nêu làm việc trong một mòi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đàng, tiện lọi thì tinh thân sỗ thoái mái hơn, năng suàt lao động sẽ cao hơn và tạo điêu kiện cho việc áp dụng một hệ thòng quân lý chât lượng đem lại niêm tin cho khách hàng.

Với thực trạng mòi trường làm việc là :

  • – Thông thường noi làm việc cua bạn (văn phòng GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG trình 5S tại sở giáo dục và đào tạo hà giang , nhà xướng) có nhiêu giấy tờ, tài liệu, hô sơ bê bộn và lộn xộn (thiêu sự sấp xèp- SEITON)

  • – Tại văn phòng, tù tài liệu câng ngày chúng ta câng thây dây và chật chội.

Chiêc cặp chúng ta một vài tháng không lục lại sè thấy nó đầy lên ; Đô dũng cũ. hong không được loại bo chiêm dụng không gian cùa văn phòng ( thiêu sự sàng lọc – SEIRĨ).

  • – Mòi trường làm việc thiếu GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG trình 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG vệ sinh, nhiều bụi, rác văn phòng tại nhùng chỏ ít sư dụng đến (thiếu sự sạch sè – SEISO).

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC TUỆ TÂM II
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
88.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BIỆN PHÁP THI CÔNG METHOD STATEMENT , biện pháp thi công dự án Xây dựng dân dụng có phần ngầm và phần thân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart