Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

53.000

Category:

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tói đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tác gia

Nguyen Phuong Tháo

LỜI CAM ƠN

Lời đầu liền em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tin thầy EGS.TS Mai Ngọc Anh. người hướng dần khoa học dà định hướng và tận tình giúp đờ em về mọi mặt dế em có thè hoàn thành luận văn này.

Em xm gứi lời cam ơn sàn sắc dến các thầy, cò giáo dà dạy dồ. chi bao. truyền dạt nhũng kinh nghiệm quý báu cho chúng cm trong quá trình học Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn lập tại trường.

Mặc dù dà rất cố gắng, song chắc chẩn luận vãn khó tránh klioi nhùng thiếu SÓI. Em râl mong nhận được sự thông câm, nhùng V kiên đóng góp cứa các thây, cô giáo và nhùng ai quan tâm tới lĩnh vực trong luận vãn này.

Cuôi cùng, cm xin dành tình câm ihân thiêl nhâl lới gia đinh và bạn bè đông nghiệp dà dộng viên, chia sé vã giúp dờ em trong suốt quá trinh nghiên cứu luận văn Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn .

Tác giá

Nguyễn Phuong Thỉio

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

CHỮ MÉT TẤT/ KÝ HIẸƯ

CỤM TỪ DÃY ĐU

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHNN TW

Ngân hàng Nlìà nước Trưng ương

TCTD

Tô chức tin dụng

QTD

QTDND

Quỳ tin dụng

Quỵ tin dụng nhân dân

IITX

IIợp tác xà

TTGS

1 hanh tra, giám sát

TTGSNH

1 hanh tra Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉph sơn la đối với các miỹ tín diinp

CAM HI.

Capital: vốn cứa ngân hàng

“Assets”: l ài sân

“Management’’: Quán trị

“Hamings”: l.ợi nhuận

“l iquidity”: 1 hanh khoăn

PHÀN MỞ ĐÀU

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài

Quỳ tín dụng nhân dân (QTDND) là một loại hình tô chức tin dụng (TCTD) hợp tác. (‘húng có lịch Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn sử hình thành và phát triển rat sớm. Trong nhùng năm qua các QTĐND đà không ngùng dược củng cố, chấn chinh, được mỡ rộng. Các QTDNĐ đà đáp ứng được nhu cầu vốn cho sàn xuất kinh doanh, dịch vụ và phát triển kinh tế các thành viên, tạo thêm nhiều cóng ăn việc làm. tăng thèm thu nhập, dầy lùi nạn cho vay nặng lài ờ nông thôn, từng bước góp phẩn cài thiện dời sống cua cãc thành viên, dõng góp tích Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cực vào sự phát triển kinh tế – xà hội dịa phương.

Bên cạnh nhùng kết quá dạt dược, hoạt dộng cua các QTDND vần còn một số tồn lại như: Hoạt động của Hội đồng quân trị, Ban giám đốc. Ban kiếm soát còn có nhiều sai sót; thầm định cho vay không chật chè; lập hồ sơ cho vay không đúng quy trinh, thiêu thú tục; vần còn tình trạng cho vay không đúng đói lượng, sai mục đích, công lác Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn quân lý lài chính, lài sân, kho quỳ chưa báo đám…

Từ thực tiễn công tác. dặc biệt trực tiếp thực hiện công tác giám sát dối với các QTDND trên dịa bàn. cùng với sự tích luỳ qua quá trinh học tập cua bán thân, tòi chọn dể ĩãi: “Giám sát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tinh Son La dối vói các Quỹ tín dụng nhân dân trên dịa bàn” lãm luận vãn Thạc sĩ cua minh.

 • 2. l óng quan Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nghiên cứu

(‘ác kềl quá nghiên cứu có liên quan đèn đê tài:

Luận vân thạc sì cúa tác giã Trương Thị Mai l.oan báo vệ năm 2010 V(h đê lài "Tăng cư(’mg cõng lác thanh tra của A7/AW chi nhánh lỉnh Hắc Ninh đoi với các QTDND cơ sờ ".

Luận văn thạc sì của úc giã Vù Như Quỳnh bão vệ nám 2013 với đê lài "Ọuản lý Nhà nước đoi vói hoại động (Ịiiỳ tín dụng Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nhân dân trên địa hàn linh ỉìắc Ninh

Luận văn thạc sĩ cùa tác già Phùng Kiều Oanh bao vệ nãm 2015 VỚI dề tài ‘ Hoạt dộng thanh tra cua Ngán hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội dồi với các quỹ tin dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn được thực hiện hướng lới nhửng mục liêu cơ bân sau:

 • – Xác định cư sờ lý thuyết về giám sát của Ngân hãng nhà nước đối VỚI các Quỳ Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tin dụng nhân dân.

 • – Đánh giá đủng thực trạng giám sát của Ngân hàng nhã nước chi nhánh linh Sơn La đổi VỚI các Quỳ tin dụng nhân dân trên địa bàn. đánh giá kết qua đạt được, những tồn tại hạn chế trong giai đoạn: 2014 – 2016.

 • –  Đề xuất một sổ giãi pháp vã kiến nghị hoán thiện công tác hoạt động giám sát cua Ngân hàng Nhã nước chi nhánh tinh Sơn La đối với các Quỳ tin dụng nhân dân trên dịa bàn đến Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn năm 2020.

 • 4. Dôi tượng vã phạm vi nghiên cứu

  • 4.1. Dôi tượng nghiên cứu

(hám sát cùa Ngàn hàng nhà nước chi nhánh linh Sim La đồi với các QTDND trên địa hàn tinh Sim ỉ ,a.

 • 4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • – Phạm xi nội dung: nghiên cứu giám sát xới nhùng nội dung cơ hán: nội dung giám sát. bộ máy giám sát. hình thức giám sát. công cụ giám sát. quỵ trinh giám sát.

 • – Phạm vi không gian Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn : Luận vãn nghiên cứu về còng tác triển khai, thực hiện giám sát tìr xa cùa NIINN chi nhành tinh Son La dổi với các QTDND trên dịa bân.

 • – Phạm vi thời gian:

+ Dù liệu được thu thập cho giai đoạn lù năm 2014 đên năm 2016

4- Dừ liệu S(T cap được thu thập thông qua điêu tra, được tiên hãnh lit tháng 3. 2017 đen het tháng 4/2017.

+ Giãi pháp hoàn thiện đê xuât cho Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đen nãm 2020.

 • 5. Phuong pháp nghiên cứu

Tác gia sir dụng phương pháp nghiên cứu dinh tính vã dinh lượng dể thực hiện luận văn vả tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nghiên cửu các tài liệu có liên quan nhẩm xây dựng killing lý thuyết về giám sát dối với các QTDND

Bước 2: Thu thập dữ liệu thứ cấp thòng qua các số liệu về các QTDND trên dịa bàn. kết luận cùa các Đại hội dại biếu thành viên cua các Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn QTDND. tham kháo các tài liệu liên quan như các công văn cùa NHNN Việt Nam đôi với QTDND; tham kháo tài liệu qua internet, báo chí, sách, tạp trí, công thông tin điện lữ eúa NHNN Việt Nam.

Bước 3: Thiết kế phiêu điều tra và thu thập số liệu sơ cấp bằng việc kháo sát các nhóm dối tượng liên quan, khảo sát theo mẫu dà chuẩn bị

Mục đích diều tra. kháo sát: Rũt ra dược thông tin thực Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trạng và tham khảo ý kiến về giâi pháp hoàn thiện dối với các QTDND.

Phạm vi. đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát chia làm 2 nhóm;

Nhóm 1: Cán bộ TTGS NHNN chi nhánh tinh Sơn La.

Nhóm 2: Các QTDND trên địa bàn tinh Sơn La

Bước 4: Xứ lý kết quả điều tra. khảo sát nhằm tìm ra những vấn để qua các báo cáo giám sát và thực hiện các yêu cầu khắc phục qua giám Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn sát bằng các phương pháp:

 • –  Phương pháp thống kè: thống kê các bang biêu, số liệu từ dỡ rút ra các kết luận, xu hướng dè đánh giá.

 • –  Phương pháp so sánh, phân lích, tông hợp: Các sô liệu từ báo cáo được so sánh qua các năm, phân lích và tông hợp đê đưa ra nhận xét.

Bước 5: Dê xuầl giãi pháp nhăm hoàn thiện đòi ven các QTDND trên địa bàn quán lý của NHNN chi nhánh linh Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Son l.a.

 • 6. Kct cấu cùa luận văn

Ngoài phần mơ dầu. kết luận, danh mục tài liệu và phụ lục thi nội dung cua luận văn gồm 3 chương:

Chirong 1: Cơ sơ lý luận về giám sát cùa Ngân hàng nhà nước chi nhánh tình dối VỚI Quỵ tin dụng nhân dân

Chương 2: Phân tích thực trạng giám sát cùa Ngân hàng nhà nước chi nhánh linh Son l .a đôi với các Quỳ tín dụng nhân dân Iren địa Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bàn

Chương 3: (riâi pháp hoàn thiện giám sát cúa Ngân hàng nhà nước chi nhánh linh Son l .a đôi với các Quỳ tín dụng nhân dân trên địa bàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn
Giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sơn la đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart