Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

98.000

Category:

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

fff

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

fff

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

fff

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

fff

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

fff

thuvienhoclieu.com

CHỦ ĐÊ 5: EM VỚI GIA ĐÌNH

 • I.    MỤC TIÊU

 • 1. Kiến thức

Sau chủ đê này. HS sè:

-HS thế hiện được quan tâm của mình vê bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. -Sừ dụng nhừng tư duy phàn biện đê phàn dõi nhừng quan điếm chưa phù hợp thuyết phục người Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 khác tham gia bốn phận trách nhiệm của con người dõi với gia đình trên cơ sờ đó phát triên tình cảm gân bó và trách nhiệm với gia đình.

 • – Lập kẽ hoạch và thực hiện kê hoạch lao động tại gia đình.

 • –  Phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm với gia đình.

 • 2. Năng lực

 • Năng lực chung:

+ Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt nhừng kiên thức, kì năng đã học đẽ giái quyết vân đê Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 . + Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngừ kết hợp với hình ánh đẽ trình bày thông tin, ý tường và thảo luận nhừng vân đê cúa bài học. Biết chú động và gương mâu hoàn thành phân việc được giao, góp ý điêu chình thúc đấy hoạt động chung ; khiêm tôn học hòi các thành viên trong nhóm.

 • Nâng lực hoạt động trải nghiệm:

+ Nàng lực thích ứng với cuộc song: Hiếu biết vê bán đối với gia Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 đình, biết điêu chinh bán thân đẽ đáp ứng sự thay đổi.

+ Năng lực thiết kẽ và tô chức hoạt động: Kì năng lập kẽ hoạch, kì năng thê hiện kế hoạch và điêu chỉnh hoạt động.

+ Nàng lực định hướng vẽ nghê nghiệp: Hiếu biết vê nghê nghiệp, đưa ra quyết định và lập kê hoạch học tập.

 • 3.  Pliấm chất: nhân ái, chăm chi, trung thực, trách nhiệm.

 • 4. THIỄT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

a. Đói với giáo viên

 • –  Tranh, ành liên quan đẽn chủ đê

 • –  Các bài hát, trò chơi phù hợp với lứa tuồi HS vê gia đình.

 • –  Video vê hoạt động lao động của HS tại gia đình, sưu tâm nhừng câu chuyện vê lao động tại gia đình

 • – Hướng dân HS thực hiện các nhiệm vụ trong sgk, các nhiệm vụ cân rèn luyện tại nhà đê tham gia các hoạt động trên lớp hiệu quả.

b.     Đôi với học sinh

 • – SGK, SBT Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

 • –  Sun tâm một số tình huống và một số câu chuyện vê kì năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ôm.

 • –  Thực hiện nhiệm vụ trong sgk, sbt trước khi đến lớp

 • –  Thực hiện nhùng việc làm thế hiện sự chăm sóc, yêu thương người thân trong gia đình và chụp ảnh ghi lại kết quả.

 • – Nhừng công việc đà làm, kê hoạch lao động đã thực hiện tại gia đình nêu có.

  <<<123>>>

  bản Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 thân khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm. Bước 1: GV chuyến giao nhiệm vụ học tập

  • – GV yêu cầu HS chia sé trong nhóm vê điếm mạnh, điếm hạn chẽ của mỏi cá nhân khi chăm sóc người thân bị mệt ,ôm.

  Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

  • – HS hình thành nhóm, tháo luận và chia sẻ với các thành viên trong nhóm.

  Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và tháo luận

  • – Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 GV mời đại diện các nhóm trà lời. GV mời HS khác nhận xét, bõ sung.

  Bước 4: Đánh giá kẽt quả, thực hiện nhiệm vụ học tập GV đánh giá, nhận xét, kết luận.

  HĐ 2. NV2. Xác định việc nên, không nên làm khi chăm sóc người thân bị mệt, ôm.

  Bước 1: GV chuyến giao nhiệm vụ học tập

  • – GV tô chức chơi trò chơi” Ai nhanh, ai đúng”

  Chia Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 lớp thành 2 đội và phân công nhiệm vụ:

  *Đội 1: Nêu ra những việc lên làm khi chăm sóc người thân bị mệt ốm.

  *Đội 2 : Nêu ra những việc không nên làm khi người thân bị mệt, ôm.

  GV phát cho mỏi đội các thẻ giấy

  khi bị mệt, ốm.

  • 1. Nhận Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 diện điếm mạnh và diêm hạn chẽ cùa bàn thân

  • – Điếm mạnh:

  • •     Biết giãi quyết vân đè

  • •     Kiên trì,biết quan tâm chăm sóc người thân

  • •     Tính kỳ luật cao

  • – Điẽm yêu:

  • •     Chãm sóc chưa chú đáo và chưa biết thẽ hiện thái độ yêu thương.

  = > Trong mói gia đình , không tránh khôi những lúc có người thân bị mệt, ôm. Là người con trong gia đình, mồi chúng ta cân phải thế hiện tình thương yêu trách Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 nhiệm của mình đổi với người thân khi bị mệt, ôm bằng việc làm cụ thế, phù hợp với khà năng của mình. Điêu này đòi hỏi chúng ta phải học hỏi và rèn luyện đẽ có được nhùng kĩ năng chăm sóc nguoief thân khi bị mệt, ốm.

  • 2. Chia sè việc nên, không nênmà em tự hào và điêìn hạn chê mà em muỏn khắc phục

  ♦giãy màu đò: viêt nhừng điêu không lên làm khi người thân bị mệt, ôm Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kêt Nối Tri Thức học Kỳ 2 .

  Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

  – ĨĨS tháo luận và chia sé với nhau, xác định từng việc lên làm và không lên làm khi người thân bị mệt, dau nhức xương khớp hay bị sốt, dâu dầu hay bị thương ờ chân


  Bước 3: Báo cáo kêt quá hoạt động và tháo luận

  – GV gọi HS lên bàng ghi vào giấy màu sau dó lừng dội dán vào các cột trên bàng kè sần. Bước 4: Đánh Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kêt Nối Tri Thức học Kỳ 2 giá kêt quá, thực hiện

  GV tổng hợp kêt quá và nhận xét hoạt động.


  <<<123>>>

  Việc nên làm khi chăm sóc người thân bị mệt,ốm.

  Việc không nên làm khi chăm sóc người thân bị mệt,ốm.

  Cho người thân uổng thuốc theo chi dịnh cùa bác sì.

  Cho uổng nước chanh lúc dỏi.

  Lựa chọn cách chăm sóc phù hợp với từng trường hựp.

  ĩ.àm theo mọi yêu Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kêt Nối Tri Thức học Kỳ 2 cầu cúa người thân lúc mệt,dù

  Cân nhắc ,lựa chọn dê dáp ứng với nhu cầu lình trạng sức khóe, bối cánh cụ thê.

  Tùy tiện chãm sóc người thân theo ý chù quan, cho người thân uống thuốc tùy tiện.

  Chăm sóc phài phù hợp với tùng loại bệnh.

  Aps dụng một cách chăm sóc chung cho tât cả các biẽu hiện bệnh.

  Thường xuyên theo dõi sức khỏe của nguoif bệnh.

  Lơ là theo dõi sức khỏe của người mệt, ôm.


  *LUYẸN TẬP,’T1 lực HÀNH.

  Hoat động 3. sấm vai thê hiện kĩ nũng chăm sóc người thân

  1. Mục tiêiuHS vận dụng dược cách chấm sóc người thân khi bị mệt ốm, phù


hợp.

 • 2.NỌI dung: GV nêu yêu câu, học sinh lắng nghe, tháo luận và trá lòi theo Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kêt Nối Tri Thức học Kỳ 2 yêu cầu 3. Sãni phâiìì học tạp : mời các nhóm đà sắm vai thê hiện cách giãi quyẽt tình huông đà thông nhất trong nhóm.

4.Tồ chửc hoạt động:

-GV lổ chứcKhọìHS ĐộnguậT rheo cp : hoặtheo. nhóiư’sauếdó y 011‘cầu Hisầmhứtíhê jhjen cách giái quyêt các tình hưởng được nêu nong SGK .

– ‘Sau khi sắm vai thê hiện cách sứ lí từng tình huống, gv tó chức cho hs tham gia nhận xét ,đưa ra Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kêt Nối Tri Thức học Kỳ 2 các cách sứ lí tích cực khác,cùng phân tích điêm phù họp cúa rừng cách chăm sóc mà hs thực hiện trong bối cành cụ thể.

GV nhận xét hoạt dộng cùa Hs khi sắm vai các tình huống.

*VẬN DỤNG:

Hoạt động 4: vận dụng kì nắng chain sóc người thân khi bị mệt, ôm.rang 4

thuvienhoclieu.com

 • 1. Mục tiêu:HS vận dụng, củng cố được cách chăm sóc người thân khi bị mệt ổm trong thực tiền cuộc sống ở gia đinh.

 • 2. NỌI dung: GV nêu yêu câu HS thê hiện được kì năng chăm sóc người thân khi bị

mệt, sót, đau đâu, đau bụng ,đau người, chân tay…………..

 • 3. Sãin phâm học tập : mời các nhóm đã sâm vai thê hiện cách giãi quyết tình huống đã thống nhất Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 trong nhóm.

 • 4. TÕ chức hoạt động: Hs áp dụng trong gia đinh khi chắng may có người mệt, ốm. *TÕNG KẾT

-Mời một sô em chia sẻ những điều học hòi được và cảm xúc của bản thân sau hoạt động . GV kết luận chung:

+chãm sóc người thân khi bị mệt, ổm thẽ hiện trách nhiệm của các em đối gđ em.

+ Quan tâm, yêu thương người thân khi bị mệt ốm chưa Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 đủ, các em còn phải cân biẽt chăm sóc đúng cách và thẻ hiện bâng hành động phù hợp.

+Khi các em thế hiện tõt kì năng chăm sóc người thân bị mệt, ôm sè làm cho người thân cảm thây ấm áp,hạnh phúc và khỏe hơn.

NỘI dung 2: KẼ HOẠC LAO ĐỌNG TẠI GIA ĐÌNH

HĐ 5. Kê hoạch lao (lộng tại gia đình.

HĐ6. Xây dựng kế lìoạc lao động tại gia đình của em. Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2

 • a. Mục tiêu: HS chia sè được những công việc lao động tại gia đình đế góp phần tăng thu nhập nếu có và cách xây dựng kế hoạch lao động tại gia đình.

 • b.  Nội dung: GV tố chửc cho hs chia sẻ theo nhóm chung cá lớp vê nhừng nội dung mà gv nêu ra.

 • c.  Sân phãm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiên thức.

 • d. To chức thực hiện:_________________ ________________________________________

Hoạt động của GV và HS       I I Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết I

HĐ 5. Kẽ hoạch lao động tại gia dinh. Bước 1: GV chuyên giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành các nhóm, yêu câu HS thảo luận và đưa ra câu trà lời theo nội dung câu hỏi:

+Em đà tham gia thực hiện nhừng hoạt động lao động nào tại gia đình? trong sô đó hoạt động nào em thực hiện thường xuyên? + Em đà chủ động xắp sêphoạt động lao động Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 tại gia đình như thế nào đẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập + Em có kế hoạch cụ thê vê lao động tại gia đình không? Nêu có kẽ hoạch lao động tại gia đình của em đà được

 • II. Kê hoạch lao động tại gia đình. -Em đà tham gia lao động như: Nấu cơm, quét nhà, rứa bát, làm vườn……………………………..

-Những hoạt động em làm thường xuyên là: lừa bát, quét nhà, nâu cơm Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 .

-Đi học vê sớm thì em làm giúp gia đình -Em xây dựng kê hoạch cụ thế như chủ nhật không đi học có nhiêu thời gian em sè làm công việc nhà nhiêu hơn.

xây dựng như thê nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

 • – HS hình thành nhóm, tháo luận .

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt dộng và thảo luận

 • – GV mời đại diện các nhóm thực hành trước lớp

Bước Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 4: Đánh giá kết quá, tlìực hiện nhiệm vụ học tập

 • – GV cùng HS phân tích cách các bạn trong từng nhóm đã tham gia hoạt động như thế nào trong gia đình mình, sau đó nhận xét và kết luận.

HĐ6. Xây dựng kê hoạch lao động tại gia dinh cúa em.

Bước 1: GV chuyến giao nhiệm vụ học tập

 • – GV yêu cầu HS vê nhà thực hiện lao động lao động tại gia đình theo kế hoạch đà xây dựng( Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 yêu câu HS ghi chép và có thê quay video đẽ chia sẻ) Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

 • – HS thực hiện theo yêu câu cúa giáo viên. Bước 3: Báo cáo kêt quá hoạt động

 • – GV mời các em báo cáo kê hoạch lao

-Tham gia làm công việc nhà không chì là nghía vụ mà còn là trách Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 nhiệm của mình đối với gia đình đó chính là thế hiện sự chia sẻ, giúp đờ và tình yêu thương đôi với gia đình.

 • III.Xây dựng kế hoạch lao dộng tại gia (lình cúa em.

Những ghi chép hoặc video của hs khi thực hiện công việc lao động tại gia đình

động tại gia đình trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quá, tlìực hiện

nhiệm vụ học tập


NỌI DUNG 3 ILẪ

Y KIEN


TRoNg gia đình

 • a. Mục tiêu:

-Nhận biết và chia sẻ được nhửng biếu hiện của Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2 sự lâng nghe tích cực các thành viên trong gia đình.

– Thể hiện được kì năng lắng nghe tích cực của các thành viên trong gia đình.

 • b. Nội (lung: GV giao nhiệm vụ. HS (hực hiện

■ c. Sãn phấrn học tập: Kết quà thực hiện của HS._____________________________________

HOẠT động CủA GV Và HS ‘    Dự KIẾN SÀN PHÃM

HD 1. LẮNG NGHE tích cực|i. LÁNG NGHE tích cực GÓP Giáo Án

thuvienhoclieu.com

Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2
Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7 Kết Nối Tri Thức học Kỳ 2
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart