Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

fff

_A_CHU ĐỂ. LỚN: MUA.HỆĐẸN R_QL ,   ■

MỤC TIÊU THỰC’ hiện chi đế thoi TIET mùa hè Thời gian thực hiện: Tuân 2 ( Từ 6/4- 10/4/2015)

 • 1. Kiến thức

 • – Trẻ đợc quan sát. thào luận nhận biết màu sắc.mùi vị của nớc

 • – Tré biết tên bài tập “Tập với cớ”, “ Đứng co một chân”, biết tên trò chơi vận động “ Bát bơm”

 • – Trẻ biết tên bài thơ ” Chim cuốc”

 • –  Tré hiểu nội dung bài thơ, nhớ lời thơ

 • – Trẻ biết độc màu đò thông qua việc chọn đổ chơi màu đò để xâu Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè võng tạng bạn

 • –  Tré biết gọi tên đổ chơi đo

 • – Tré nhỡ tên bài hát " Mùa hê đến” hát thuộc lời bãi hát và biết vận động cùng cô

 • 2. Kỳ nâng.

 • –  Rèn cho trè khã năng diễn đạt lu loát, mạch lạc. rò ràng, phát âm chính xác

 • – Trẻ hiện đúng động tác co một chân và giữ doc thăng bâng

 • – Tré thực hiện chính xác các động tác của BTPTC

 • – Rèn phản xạ nhanh theo hiệu lệnh

 • – Tré biết trã Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè ĨỜI các câu hoi cùa cô to. rõ ràng

 • – Luyện cho trè đọc diễn cảm

 • –  Phát triến ngón ngữ chọ trẻ

 • – Tré xâu dợc vòng”đo để tạng cho bạn

 • – Tré gọi đợc tên đổ chơi đồ

 • –  Trẻ hầt đung lời. đúng nhạc bài hát

 • – Tre biết vận đỏng theo lời cùa bài hát một cách nhịp nhàng

 • – Lang nghê cô hát và biết hờng ứng cùng cỏ

 • 3.  Thai 00

 • – Tré biết ũông, nớc nhiều sẽ tốt cho sức khoe, nhất là Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè mùa hè cần uống nhiều nớc, không nghịch nớc, tiết kiệm lìớc

-Trê húng thú và tích cực tham gia vào vân động

 • – Trẻ hieu đợc mùa hè rat nóng. nâng nhiều không đợc chơi náng, di ra dờng phải đội mũ

 • – Trẻ thế hiện tình cảm yêu mẹ. biết thong mẹ vất vá

 • – Tré đọc Cling cô bài thơ “yêii mẹ”

 • – Hứng thú tham gia các hoạt động

 • –  Trê thích thú mon học. thích đợc biểu, diễn

 • 4. Chuàn Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè bị đo dùng cho co và co trẻ

 • – Cô cháu gộn gàng

 • –  Mỏi trê 2 lá cơ

 • – Sàn nhà bâng phảng

 • –  Cô, và trè gọn gàng

 • –  Mối trẻ 2 lá cơ

 • – 2 con bớm

 • – Tranh minh họa bài thơ

 • –  Chiếu cho trẽ ngói

 • – Mỏi trẻ một rố dựng. hột hạt màu đò , dãy để xâu vòng

 • –  Đó dùng ciìa cô gioilg cùa irẻ

 • – Xác xô

 • – Tranh minh họa cánh trời ma

y    , _   . KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

trqngtuần

I/ ĐỘN TRE- the ộụệ SANG

 • 1. Đón trẻ- Trò chuyện buổi sáng

 • * Đón tré:                   ,

 • –  Có đón trè với thái dọ niềm nở, VUI tơi. nhác tré chão cô, chõ mọi ngời xung quanh._______

 • –  Có cất đổ dùng cho trẻ

 • * Trò chuyên bUổi sáng:

 • –  Cõ trò chuyện với trè vê các trang phục thờng mạc trong mùa hè. nhác trẻ khi mùa hè đến thì trời ‘nang rất to và nhớ phai dội mũ khi di Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè ra ngoai.

 • –  Co đặt các câu hòi:

+ Các con có biết bây giờ là mùa gì không?

+ Mùa hè đến các con thấy thời tiet nil the nào. có nóng không?

+ Mùa hè đến các con thòiig mặc quần áo gì?

 • –  Khi trẽ trã lời đúng cô khen trè kíp thời, trê cha trá lời đợc cô gợi ý đế tré trá lời

 • *  Giáo dục:           r                       ‘

 • Tré biết giữ gìn cơ thế sạch sẽ. thờng xuyên tắm Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè gỏi

 • 2. Thẻ dục sáng:

Tạn vói cơ

 • a)  khởi dộng:

 • – " Có cùng tre cầm cờ đi xung quanh phông tập. vừa đi vừa hát bài ” Cờ hòa bình” di nhẹ nhàng quanh phòng tập. cho tre đi tự do

 • b)  TrỌng động:

Cho tré tập cac động tác thế dục với cờ

 • * DT I?

 • – TTCB: Đứng tự nhiên. 2 tay cám cờ thà xuôi

 • 1- Giơ cờ lên vẫy

 • 2- VểĨTCB

( TẠp 4 lần)

 • * DT2 Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè :

 • – TTCB: Nh đt 1

I – Cúi ngời gõ cán cờ xuống sàn

2-Về TtcỆ"

( Tập 3- 4 lán)

 • * DT3:

 • – TTCB: N.I1 ĐT1

 • 1- Ngổi xổm gò cán cờ xuống sàn

 • 2- VI TTCB

( TẠp 3 Ịần)

 • –  Khi tré tập cộ quan sát. sửa sai cho tré

 • – Động viên đẻ trẻ hững thú

C) Hổi tĩnh:

Trẻ cùng có đi nhẹ nhàng quanh phòng nhóm I – Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè 2 phút

11/ HọẠT ĐỌNG goc

*Nội dung:

 • Góc phân vai: Bán các loại trang phục mùa hè

Góc hoạt động với đồ vật: xau hoa

 • Góc nghệ thuật: Xem tranh truyện về mùa hè

 • 1. Mục đích:          ‘                                       ‘

 • –  Góc phân vai: Tré biết bày bán các loại trang nhục mùa hè, Biết gọi tên các loại trang phục mùa hè…Trè biết giữ gin đó chơi, biết cất ơổ chơi.

 • ~ Góc hoạt động voi đổ Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè vật: Tré biết cám dây xâu đẽ xâu hoa tạo thành vòng.

 • –  Góc nghệ thuật: – Tré biết cách xem tranh truyện về mùa hè. Trè biết giữ gìn sách. truyện, không xé truyện.

 • 2. Chuẩn bí:

 • * Góc phân vai:

 • – Quần áo HI ùa hè

 • * Góc hoạt dộng với dồ vật:

 • – Hoa nhựa và day sâu.

 • * Góc nghệ thuật:

 • –  Sách, tranii truyện về inùa hè.

 • 3. Tò chức hoạt dộng:      Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

  <<<123>>>

  NDlll)

  Ilưóng dẫn của cô

  111) cùa trẻ

  • a) Ón định tồ chức

  • b) giói thiệu và trò chuyện vê các góc hoạt động.

  Xin chào mừng tất ca các con đến vời chương trình “ tài năng nhi ” ngày hôm nay. ỉ)ên tham dự chương trình ngày hôm nay gồm có 3 dội choi:

  • – Dội so 1. Dội số 2, Dội số 3. Xin nhiệt liệt hoan nghênh.

  Đến với hội thi hòm nay các Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè dội sè phải trai qua 3 phần thi:

  • – Phần thi thứ nhất: Hiều biết.

  • – Phần thi thứ hai: Cùng đua tài.

  • – Phần thi thứ ba: Hùng biện.

  • * Và bây giờ xin mời các đội hãy bước vào phần thi thứ nhất vói tên gọi: Hiểu biết. ơphần thi này các đội sẽ thê hiện sự hiên biết cùa mình về các hoạt động cua tre ớ trong các góc có nội dung chủ dê nhánh “nớc và trang phục mùa Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè hè ” cùa chù dê “Mùa hè đến rồi.z

  Han tô chức sè đưa ra các hình anh hoặc các câu hoi về nội dung hoạt động trong các góc, dôi nào trà ỉòi dúng sè nhận dược một phần quà cùa ban tô chức.

  • * Các câu hôi như sau;

  • – Đây là hình anh gi?

  • – Các con thấy nóc có màu gì không?

  • – Nóc có vị và có mùi gì không các con ?

  • – Nóc dùng dế làm gì?

  • – Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè Muốn cô nóc dế dùng các con phai lãm gì?

  • * l ương tự ơ các góc cò sê dưa ra nhừng câu hỏi phù hợp.

  • – Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hoa.

  • – Gúc nghệ thuật: Xem tranh truyện vềẩtng

  Các đội lan lượt ra sân khấu vầy tay chào

  Trẻ chù ý lắng nghe

  Trá lời các câu hoi cô giáo dưa ra.

  <<<123>>>

  • c) Quá trình choi

  • d) Nhận xét kết quả hoạt động trong các góc.

  Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè phục míĩãlie

  • * Phẩn thi thứ 2: Cùng đua tài

  ơ phần thi này cức đội sè cùng tham gia trong các góc chơi mà đội mình đà chọn, kết quà chơi sẽ được thê hiện trong các góc chơi.

  • – Cho tre lain đoàn tàu về các góc chơi.

  • – Cô hớng dẫn và chơi cùng trế

  • – Hớng dan trẻ biết cách gọi tên các loại trang

  phục khi mua hàng? biết chào khầch mua hàng của mình. ~                             ,

  • – Có xâu mẫu cho trẻ quan sát Giáo án mầm non

  Chủ đề mua hè                ?

  • – Khuyến khích trẽ gọi tên sàn phẩm cùa cô

  • – Cô cho tré xâu                        ‘

  • – Khi trè xếp cô quan sát và giúp đỡ trè yếu + Hòi tré dâng xâu gì?

  + Xâu hoa đe làm gì?

  • – Có dạy trẽ cách lật giờ tranh, cách xem tranh

  • – Dạy trẻ biết gõ xắc xò theo nhịp

  • – Cô nhắc tré chơi đoàn kết. an toàn, biết giừ gìn đồ dùng đổ chơi.

  • * Phẩn thi thứ 3: Hùng biện.

  • ơphần thi này Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè cúc đội sè cữ ra một thành viên tham gia giới thiệu kết quà hoạt động cùa đội mình.

  Cho trè tập trung lần lượt về các góc. cô hướng cho tré tự giới thiệu về kết quà cua đội mình.

  • – Có nhân xét tìmg góc chơi chú yêu là động viên trẽ sau đó khuyến khích trê cất đó chơi cùng có.

  *Ket thúc chương trình: Đem sổ phần quà các đội nhận được và trao giai.

  Cho trê thu don dồ chơi Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè .

  Trẻ về góc chơi

  Trê tham gia các hoạt động

  Tré phối hợp tốt với các bạn trong đội

  Cô hướng cho trè giới thiệu

KỂ HOẠCH HOẠT ĐỘNG i ROM; NGÀY

Thứ 2 ngày 30tháng3nãni 2015

I ĐÓN TRẺ- THỂ DỤC SÁNG

1 Đón trẻ

2. The (lục sájig: Tập với cờ,        ,

II, HOẠTĐỘNGCHOI TẬP co CHỦ ĐỊNH

pHÁT TRIÈN nhận thức

NBTN: Nước

l.Mụẹ tieu

 • a) Kiến thức Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè :

 • –  Trẻ đợc quan sát. tlìão luận nhận biết đặc điếm về thời tiết mùa hè.

 • b) Kỉnầng:

 • –  Rèn cho trè khã năng diễn đạt lu loát, mạch lạc. rò ràng, phát âm chính xác

 • c)  Thái ‘đọ:

 • – Trẻ biết vào mùa hè khi đi ra dõng phái mạc quần áo dài và đói mũ nón khi ra đờng

 • – Tré biết uống nớc nhiều sẽ tốt cho Sức khoe, nhất là mùa hê cần uống nhiều nớc, không nghịch nớc. tiết Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè kiệm nớc.

2?Chuan bị:

 • – Tranh về thời tiệt mùa hè

 • –  Chỏ cho trẻ ngói

 • 3. Cách tiến hầnh:                                     ____

I Hoạt đọng của có Ị Hoạt dọng của trê]

 • a) ổn định tó chức, gáy hứng thú

 • – Có đọc cho trẻ nghe bai thơ “Cầu vồng”

+ Hoi trẻ cô vừa doc bài thơ gì?

+ Bãi thơ nói vể cái gì?           ‘

+ Vào mùa hê thời tiết thặng nh thế Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè nào?

 • –  Có cũng trê trò truyện vể chủ đề!

 • b) Nội (lung bài hộc

 • * Nớc đe uông:

 •  Có mời một vài trẻ lẽn uống nớc. Yêu cáu ‘tré nhìn, ngửi nớc trong cốc trớc khi uống, sau đó cho trẻ uống nơc

 • –  Có cùng trẻ trò chuyện về màu sắc. mùi vị cua nớc đun sói để nguội ( Nốc lọc) mà tré vừa nông.

+ Cô cho lớp nối.tổ nói.cá nhân trẻ nói~

Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè + Nớc có mâu gì không?

+ Con có ngùi thấy mui gì trong nớc không?

+ Nớc con vừa uống có vị gì khổng?

=> Có giãi thích: Đung rồi. nớc thì không cõ mâu. không có mùi cùng không có vị gì cà. Nhng nớc lại rất có lợi cho sức khóe, cơ thể cùa chúng ta rất cán nởc. Vì thê’ các con cán phải uống nớc đều đạn đê giúp cho cơ thể khoe manh kể cà khi các Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè con khống thay khát nhé!

 • * Nớc đẽ rùa mát, rửa tay, đế tắm ị gột:

 • –  Có cho trê cho táy vào châu nớc va iioi trẻ:

+ Nớc trong chậu có’ màu gi?

+ Cho tay vào liớc con thity thê nào?

 • –  Có yêu cầu tré lãm động tãc rứa tay vào chậu nớc và hoi trẻ:

+ Rửa tay xong cọn thấy thê nào?

+ Chúng’ta còn cán nớc để làm gì?

=> Cô kêt Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè luận: Nớc còn để rửa tay. lira mặt. tám. gói đáu. giặt quán áo…Nớc rất quan trọng đoi với đời sống cũa con ngời. Vì vây chúng ta phải bao vệ nguồn nọc và dùng nơẹ tiết kiệm, khi’lấy I1ỚC Xong các con phái biết vạn chạt VÔI IỊƠC để nớc khói cháy ra ngoài nhé, khi vạn vôi nớc để rứa tay thì các con vạn nhò, nớc rứa tay xông có thế dùng để tới rau. dội nhà vệ sinh… Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè

 • c) Két thúc

 • – Có nhận xét giờ hoc

 • –  Sau đó cho tre đi ra ngoài

  • – Ire nghe

  • – Tré trà lời

  • – Trẻ làm theo cò

  • – Trẽ quan sát và trà lời

  • – Trẻ nghe

  • – Trẽ trã lời

  • – Trẻ lang nghe

  Trê đi ra ngoài


111/ HOẠ I’ĐÔNG NGOẰliRƠl:

■ Quan sát thiẽii nhiồn

– TCVĐ: Bóng tròn to

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Blockchain và ứng dụng trong tài chính
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập chuyên môn thực tập phần khí cụ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá và nâng cao quy trình tuyển dụng cho đối tác gro 247 tại công ty tnhh acacy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
63.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè
Giáo án mầm non Chủ đề mùa hè
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart