Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1

fff

Giáo trùìli Phương pháp dọy học Tiếng Việt ớ tiêu học 1

Học phẩn

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG MẸT Ờ TIẺU HỌC 1

PHẤN THÚ I:

GIỚI THIỆU HỌC PHÂN

Học phần "Phương pháp dạy học Tiếng Việt ờ tiêu học 1” được biên soạn theo "Chương trình killing giáo dục đại học ngành Giáo dục tiêu trình dọ dại học" ban hành theo Quyêt định sổ 39 2006 ỌĐ-BGDĐT ngây 2/10/2006 của Bộ tnrởng Bộ Giáo dục và Đ.ào tạo vã Quyết định Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiêu học 1 sổ 627/ỌĐ-ĐHSPĐT ngày 10/9/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Đồng Tháp.

Chương trinh học phần gom hai phan:

Phan 1 "Những van đe chung về phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiêu học” có các chương:

Chương 1: Bộ mòn Phương pháp dạy học Tiếng Việt ờ tiều hoc.

Chương 2: Cơ sờ khoa học cùa phương pháp dạy học Tiếng Việt ờ tiếu học

Chương 3: Chương trinh và sácli giáo Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiêu học 1 khoa Tiếng Việt ở tiêu học

Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp dạy học Tiếng Việt ờ tiều học

Phần 2 "Phương pháp dạy học các phân mòn" gồm các chương:

Chương 5: Phương pháp dạy Học vân.

Chương 6: Phương pháp dạy Tập viết.

Chương 7: Phương pháp dạy học Luyện từ và càu.

PHÂN THỨ II:

MỤC TIÊU HỌC PHÂN

 • l.        Kiến thức:

Sinh viên phải nấm được các hiền biết Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiêu học 1 về :

 • –  Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học Tiêng Việt ở tiêu học

 • –  Cơ sở khoa học của phirơng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiêu học.

 • –  Đặc điềm học sinh tiêu học trong quá trinh chiếm lình Tiếng Việt ờ trường tiểu học.

 • –  Mục tiêu, nội dung chương trình, nguyên tấc. phương pháp dạy học Tiếng Việt ờ trường tiêu học.

2 Kĩ nâng

Sinh viên có các kì năng :

 • –  Kĩ nâng tim hiểu đặc điểm Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 ngôn ngừ của học sinh tiêu học.

 • –  Ki năng phàn tích mục tiêu, tim hiểu nội dung, chương trình, sách giáo khoa (SGK) dạy Tiếng Việt ở tiểu học.

 • –  Kĩ nâng thiết kế bãi Tiếng Việt, tó chức cãc hoạt động dạy học Tiếng Việt

 • –  Ki năng phàn tích đánh giá thực tế dạy học Tiếng Việt ớ tiểu học.

 • 3. Thái độ

 • –  Bồi dường cho sinh viên tinh căm yêu quý tiếng mẹ đê.

 • –  Có ý thúc rên luyện Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 năng lực tiếng mẹ đè cho học sinh

 • – Yêu men đồng căm VỚI học sinh tiểu học.

PHÂN THỨ III:

KÊ HOẠCH DẠY HỌC

Học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 ờ tiểu học.

 • 1.      Số đon vị học trình: 03

 • 2.     Trình độ sinh viên: Năm thử II hệ ĐHGD Tiểu học

 • 3.      Phân bố thời gian:

 • –  Số tiết li thuyết: 30 (giáng dạy: 18; sv tự nghiên cữu: 12)

 • –  Sổ tiết thực hãnh Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 : 15 (TH: 12: SVTNC soạn bâi: 03)

 • 4.      Diều kiện tiên quyết: Đã học Tiêng Việt 1. 2.

 • 5.     Nhiệm vụ cùa sinh viên:

 • –  Dự lóp

 • –  Tụ nghiên cíni và bão cáo kết quà tự nghiên cứu

 • –  Thực hiên các hoạt động thực hành: soạn giáo án (có giáo án điện tứ ờ các phân môn), xem dạy. tập dạy.

 • 6.  Tiêu chuân đánh giá sinh viên:

 • –  Tiêu luận tụ nghiên cứu. soạn giáo Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 án. thục hành tập dạy: 40°o

 • –  Thi kết thúc học phân (vân đáp): 60°o

 • 7.  Thang điểm: 10

 • 8.  lỉưóug dẫn tự nghiên cứu: Sinh viên tự nghiên cini cãc van đề sau. viết báo cáo kết quả tự nghiên cứu. theo một trong các dè tài sau:

 • –  Sự gắn kết giữa mục tiêu dạy học Tiếng Việt ở tiểu học và việc biên soạn 11Ộ1 dun g SGK Tiếng Việt tiêu học.

 • –  Đ«ậc điểm của chuông Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 trình Tiếng Việt tiểu học.

 • –  Đ«ậc điểm sách giáo khoa Tiếng Việt tiêu học.

 • –  Đặc điểm nội dung hệ thống chù đềcùasách Tiếng Việt 1.

 • –  Đặc điểm nội dung hệ thống chù đềcùasách Tiếng Việt 2.

 • –  Đ«ậc điểm nội            dung hệ thong chủ để của sách Tiếng      Việt 3.

 • –  Đặc diêm nội dung hệ thong chù đềcùasách Tiếng Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 Việt 4.

 • –  Đặc diêm nội dung hệ thong chù đềcùasách Tiếng Việt 5

 • –  Vấn đe tích hợp trong chương trinh Tiếng Việt tiêu học.

 • –  Nội dung và biện pháp dạy học van lóp 1.

 • –  Nội dung và biện pháp dạy tập viết

 • –  Nội dung và biện pháp dạy “Hè thống hoá – mờ lòng vốn tử” ớ lớp 2 (hoặc 3. 4, 5).

 • –  Dạy li thuyết về tứ ngừ ở lóp 4 hoặc 5 Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở

tiểu học 1 .

 • –  Dạy lí thuyết về ngữ pháp ờ lớp 4 hoặc 5.

 • 9.  Nội dung chi tiết học phần (Giáng dạy trẽn lớp, không ké tư nghiên cứu)

PHẤN I: NHỮNG VẤN ĐẼ CHƯNG VẺ PPDH TIÊNG VIỆT Ớ TIẺƯ HỌC:

Chương 1: Bộ môn PPDH Tiếng Việt ờ Tiếu học (2 LT)

 • 1. PPDH Tiếng Việt là gi ?

 • 2.   Đối tượng và nhiệm XV cùa PPDH Tiếng Việt ớ Tiều học.

 • 3.   Đặc điểm cùa PPDH Tiếng Việt ờ Tiểu Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 học (SV tư nghiên cứu)

 • 4.   Thực hãnh: Tim hiểu đặc điềm ngôn ngữ trê em Tiêu học tại Trường Tiếu học Thực hãnh Sư phạm và phân tích kết quá tìm lũèu được).

Chương II: Cơ sờ khoa học cùa PPDII dạy học Tiếng Việt (2 LT)

 • 1.   Triết học mác – Lênin lã cơ sở phương pháp luận của PPDH Tiếng Việt.

 • 2.   Cơ sớ ngôn ngữ. văn học.

 • 3.    Cơ sở Giáo dục học.

 • 4.   Cơ sở Tâm li học Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 vã Tâm li ngừ học.

Chương III: Môn học Tiếng Việt ờ trường Tiêu học (2LT + 2 XMN)

 • 1.   Vai trò của Tiếng Việt ở Tiểu học

 • 2.   Tiếng Việt trong nhà trường Việt Nam từ tnrớc đến nay.

 • 3.   Mục Tiêu mòn Tiếng Việt ờ Tiều học.

 • 4.   Chương trinh Tiêng Việt ở Tiểu học

 • 5.   Sách giáo khoa Tiếng Việt ớ Tiều học

 • 6.   Xêmina ‘.Đe tài " Đặc điểm chương trinh và SGK Tiếng Việt Tiêu học".

Chương IV: Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 Nguyên tắc, PPDH Tiếng V iệt ỡ Tiểu học (3 LT + 1 TH)

 • 1.   Nguyên tẳc dạy học Tiếng Việt.

 • 2.   Các PPDH Tiếng Việt.

  • 2.1.  Khái niệm

  • 2.2.  Van đe phương pháp dạy học trong li luận dạy học

  • 2.3.  Các PPDH Tiếng Việt thường sứ dụng ớ Tiều học

  • 2.4.  Vấn đề đỗi mới pp và các hình thức dạy học Tiếng Việt ờ Tiều học.

 • 3. Thực hành: Xem bâng ghi hình 01 net Tiếng Việt và phân tích việc vận dụng nguyên tắc Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 vã phương pháp đánh giá các tiẽt dạy.

PHÂN II: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT

Chương V: Phương pháp dạy học vần (3 LT + 3 TH)

 • 1.   Mục tiêu, nhiệm vụ của dạy học van

 • 2.   Cơ sỡ khoa học của dạy học vần

 • 3.   Chương trinh và SGK dạy học vân

 • 4.    Tó chức dạy các kiểu bãi học vân.

 • 5.    Thực hành:

 • a)  Soạn giáo án các kiêu bâi dạy học van (bài tự chọn)

 • b)   Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 Soạn 02 trò chơi áp dụng trong dạy học vần (thực hiên ngoài giờ lẽn lớp).

 • c)  Thực hành dạy học các bài dạy đà soạn.

Chương VI: Phương pháp dạy tập viết (2 LT + 2 TH)

 • 1.    Mục tiên, vị trí. nhiệm vụ dạy tập viết.

 • 2.    Cơ sở khoa học cùa dạy tập viết.

 • 3.    Chương trinh, vở tập viết.

 • 4.    Tồ chức dạy giờ tập viết

 • 5.    Nội dung thực hãnh:

 • a)  Soạn các giáo án dạy Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 tập viết lớp 1. 2. 3 (tự chọn bài)

 • b)  Thực hãnh dạy học tập viết các giáo án đà soạn

Chương VII : Phương pháp dạy học Luyện từ và Câu (S LT + 4 TH)

 • 1.     Vị tri. nhiệm vụ cùa dạy học Luyện từ và Càu

 • 2.     Chương trinh và sách giáo khoa Luyện từ vã Câu

 • 3.     Các nguyên tắc dạy học Luyện tử và Câu

 • 4.     Tỏ chức dạy học Luyện từ vã Câu

 • 5.     Thực hành:

 • a) Xem Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 băng ghi hĩnh dạy học Luyện tứ và câu lớp 2. 3. 4. 5.

 • b)  Thực hành soạn giáo án các bài dạy luyện tữ và câu (bài tự chọn).

 • c)  Thực hãnh tập dạy các bài đà soạn.

PHÂN THỨ IV:

NỘI DƯNG HỌC PHĂN

PHÂN 1

NHỮNG VẮN ĐÊ CHƯNG VÈ PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC

TIÊNG VIỆT Ớ TIÉƯ HỌC

Chương 1

BỌ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIÊNG MẸT

Ở TIẺƯ HỌC

 • A. MỤC TIÊU

 • 1  Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 Kiến thức

Sinh viên có được các hiếu biết về :

 • –  Phương pháp dạy học Tiếng Việt

 • –  Đối tượng của phương pháp dạy học Tiêng Việt.

 • – Nhiệm vụ cùa phương pháp dạy Tiếng Việt ở Tiều học

 • 2  Kĩ nâng:

Sinh viên có các kĩ nâng:

 • –  Tìm hiéu đặc điềm ngôn ngừ cùa hoc sinh tiêu học

 • –  Rèn kỉ năng phân tích, đánh giá thực te dạy học Tiếng Việt ở trường tiểu học.

 • B. HƯỚNG DẢN HỌC TẠP

Sinh viên đọc Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1 tài liệu liên quan và trà lời các câu hòi sau:

1. Phương pháp dạy học Tiếng Việt lã gì ?

 • 2. Đối tượng cùa phương pháp dạy Tiếng Việt ớ tiếu học ?

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hóa kỹ thuật phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã hương trà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
100Tinhkhucphamduy chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản trị kinh doanh quốc tế rủi ro chính trị ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1
Giáo trình phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 1
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart