Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng

fff

MỤC LỤC

A: ĐẠT VÁN ĐÉ •

Tre em là hạnh phúc cua mỗi gia đinh, lã tương lai cứa đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tố quốc Việt Nam xà hội chủ nghía. Sinh thời. Chu tịch Hỗ Chi Minh đà dạy: “Vi lợi ích mười năm thi phái trồng cây. Vi lợi ích trăm năm thi phái trồng người”. Bơi vậy, chăm sóc. giáo dục. bào vệ tré em là thực hiện sự nghiệp trồng người, vi lợi ích lâu dài cũa đất nước. Từ nhiều năm qua Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng . trê em nước ta đã và đang hường sự chăm lo chu đáo “dành cho trê em nhũng gi tốt đẹp nhất”. Và đê dam bao cho tre em được chăm sóc và giáo due một cách toàn diện, đế tránh những xâm hại tử lối sống tiêu cực cua một số ỏng hố bà mẹ. luật hôn nhân và gia đinh năm 2000 đà có một số quy định về vấn đề này. Để hiểu hơn về vấn đề lý luận và thực tiền cũa vấn đề em Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng xin chọn dề tài: “ Hạn chề quyền cua cha mẹ đoi vứi con chưa thành niên và thực tiên áp dụng " B: GIAI QUYET VÁN ĐẺ

I. Cơ sờ lí luận của việc hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

1. Khái niệm hạn chế quyển cùa cha mẹ đối với con chưa thành niên

Trong cuộc sống, bên cạnh những người cha, người mẹ luôn dành tình yêu thương, chăm sóc, nuôi dường và giáo dục Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng con chu dáo, thi cũng có những người cha. người mẹ không lãm tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với con. thậm chí còn cô hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của con hoặc có lối sống đồi trụy; xúi giục, ép buộc con lãm những việc trái pháp luật, trái dạo đức xà hội. ánh hương nghiêm trọng tới sự phát triển cua con. Do vậy, đề đâm bao quyền và lợi ích cua con chưa thành niên, pháp luật Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng quy định biện pháp chế tài khi cha, mẹ có hành vi vi phạm quyền của con, hoặc khi cha, mẹ có lối sống đồi trụy, xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái dạo đức xà hội anh hường nghiêm trọng tới sự phát triển cua con. Trong những biện pháp chế tải dó, cỏ việc hạn chế quyển cua cha, mẹ dối với con chưa thành niên.

Pháp luật Việt Nam quy định hạn chế quyền cúa cha Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng mẹ đối với con chưa thành niên. Diều 41 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định hạn ché quyển cua cha mẹ khi: "Khi cha, mẹ đã bị kết án về một trong các tội cồ ý xâm phạm sức khoe, nhân phẩm, danh dự cùa con hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghía vụ trông nom. chớm sóc. nuôi dường, giáo dục con; phá tán tài sán của con: có lồi sống dồi trụy, xúi giục, Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng ép buộc con làm nhừng việc trãi pháp luật, trái đạo đức xã hội thì tùy rừng trường hợp cụ thế Tòa án có thế tự mình hoặc theo yêu cầu cùa cá nhân, cơ quan, tồ chức quy định tại Điều 42 cúa Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chàm sóc. giáo dục con. quán lý tài sân riêng cùa con hoặc dại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ một năm đến năm nám. Tòa án có Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng thế xem xét việc rút ngắn thời hạn này ”

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên có nhũng đặc diêm sau:

Thứ nhất, hạn chc quyền cùa cha, mẹ đoi với con chưa (hành niên là một biện pháp chế tài cùa Luật hôn nhân và gia đinh.

Thứ hai. hạn chế quyển cua cha. mẹ dối với con chưa thành niên là một biện pháp nhẩm bao vệ quyền, lợi ích hợp pháp cua con chưa Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng thánh niên.

Thức ba, hạn chế quyền cúa cha. me đoi với con chưa (hành niên chi làm hạn chc quyền cũa cha. me chứ không làm chàm dứl mối quan hệ giữa cha. mẹ vả con

Định nghía hạn chế quyền cua cha mẹ dối với con chưa thành niên: "Han chế quyền của cha. mẹ dối với con chưa thành niên ỉà một biện pháp ché tài được thế hiện bằng quyết định cùa tòa án khi cha, mẹ có hành Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng vi xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp cùa con chưa thành niên, khi cha, mẹ có lối sồng dồi trụy hoặc xúi giục con, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái dạo đức xà hội. Quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ dồi với con chưa thành niên không làm chấm dirt mồi quan hệ giữa cha. mẹ và con mà chi không cho cha, mẹ thực hiện một sổ quyển dối VỚI con chưa thành niên trong một thời Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng hạn nhất dinh"

2. Co’ sờ lí luận của việc hạn chế quyền của cha mẹ đỗi với con chưa thành niên

Theo Điều 34 Luật HN&GĐ 2000 quy định: cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dường, chăm sóc. bão vệ quyền, lợi ích hợp pháp cua con: tôn trọng ý kiến cua con chăm lo việc học tập và giáo dục đê con phát triền lành mạnh về thê chất, tri tuệ và đạo Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng đức. trờ thành người con hiếu thao cúa gia dinh, công dân có ích cũa xã hội. Đó Chinh là quyền và nghĩa vụ cũa cha mẹ đối với con. tuy nhiên khi cha mẹ vi phạm những quyền này thi bị hạn chế quyền cua cha mẹ, nhưng pháp luật chi quy định hạn chế quyền cua cha mẹ đối với con chưa thành niên tức con chưa dũ 18 tuồi, bời lè con dà thành niên về nguyên tắc thông thường thi họ có dũ khà năng Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng để bão vệ minh, còn con chưa thành niên theo quy định cua pháp luật thi về nguyên tắc họ chưa đủ năng lực hãnh vi dân sự nên chưa có đu khá năng đê bào vệ minh trước hành vi vi phạm của cha mẹ. Vậy cha mẹ vi phạm quyền và nghía vụ đến dâu thi bị hạn chế quyền, theo quy định tại Điều 41 Luật HN& GĐ thi Tòa án có thế dựa trên nhùng căn cử sau đê ra quyết định hạn chế quyền cua cha Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng mẹ. cụ thế là:

Thứ nhất. Căn cứ vào việc cha mẹ đà bị kết án về một trong các tội cố ý xàm phạm sức khoê, nhân phẩm, danh dự cũa con. Cha mẹ có thể bị kết án các tội trong Bộ luật Hình sự hiện hành như tội cố ý gây thương tích hay gây tốn hại cho sức khoe ( Điều 104. Điều 105 và Điều 106); tội hành hạ người khác (Điều 110); tội làm nhục người khác ( Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng Điều 121); tội ngược đài, hành hạ ( Điểu 151)….Hoặc cha mẹ có hành vi cố ý xâm phạm danh dự, nhàn phẩm dối với con chưa thành niên có thế cấu thành tội như: tội hiếp dâm tre em (Điều 111), tội cường dâm tre em (Điều 114), tội giao cấu. dâm ô với tré em ( Điều 115 và 116)….Cha mẹ có thể trực tiếp là người thực hiện những hành vi vi phạm dó hoặc lã người đống phạm Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng thì khi cha. mẹ bị kết án về nhừng tội cố ý xâm phạm sức khóe, danh dự, nhân phẩm đối với con chưa thành niên thì bên cạnh việc kết án về mặt hình sự thi đây cũng là một căn cứ đề tòa án hạn chế quyền cũa họ dối với người con mã họ vi phạm.

Thứ hai, họ có hành vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom. chăm sóc, nuôi dường, giáo dục con. Cha mẹ phai có nghĩa vụ Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng trỏng nom con tức lã “ quán lý, giừ gìn con không để con, không để con bị nhừng người khác xâm hại hoặc không đế con rơi váo tình trọng nguy hiếm đến tinh mạng, sức khỏe ”‘ chăm sóc là việc cha mẹ cần quan tâm sức khóe, tinh thần và giáo dục cho con, tùy theo diều kiện mà khám chữa bệnh cho con. Nuôi dường là phụ thuộc vào điều kiện của minh mà cha mẹ tạo cho con những diều kiện vật Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng chất tốt nhất có thê đê con phát triền tốt về thế chất, tri tuệ. Vậy vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ này lã như thế nào? Hiện nay pháp luật chưa có hướng dần cụ thê vi vậy rất khó cho Tòa án áp dụng cản cử này. Do vậy khi áp dụng cản cử này cần hiếu vi phạm nghiêm trọng là trường hợp cha mẹ đà không hề tròng nom. Chăm sóc và nuôi dường con cái thường xuyên, cha mẹ đà bo mặc con. Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng không bao vệ hoặc không lường trước được những nguy hiểm mã lè ra phái biết đối với con. làm cho con bị rơi vào tinh trạng nguy hiểm đến tinh mạng, sức khỏe, danh dự nhàn phẩm, hay không có một môi trường sống an toàn ánh hương tới sự phát triển binh thường cùa con.

Thứ ba, Cha mẹ cô hãnh vi phá tán tài sân của con. Pháp luật nước ta công nhận con có quyền cô tài sân riêng, theo quy định Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng của Bộ luật Dàn sự thi tài sân cua con dưới 15 tuồi do cha mẹ quan lý, như vậy cha mẹ có nghĩa vụ bao vệ khối tài san của con không được phá tán tài sán cua con. cha mẹ không có quyền định đoạt tài sân cùa con. nhưng hiện nay có xướng mắc với quy định này là như khi tài sản cũa cha mẹ không đù thì phải lấy tài sân cùa con dế đâm bào cho nhùng nhu cầu thiết yếu cua gia đinh và nhu Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng cầu của con vậy khi đó có được coi là phá tán hay không? Hay cha mẹ dùng tài sân cũa con vào dầu tư kinh doanh nhưng chẳng may bị phá sân, bị mất vậy có được coi là phá tán hay không?…Và vô số nhừng trường hợp khác nừa. Vì vậy nên coi trường hợp cha mẹ phá tán tài san của con là việc cha mẹ dùng tài sán cua con đế đánh bạc. ăn chơi, không dùng vào nhu cầu chung cho gia đinh Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng và dùng vào những mục đích không tốt khác.

Thứ tư. cha mẹ có lối sống đồi trụy. Luật Hòn nhân và gia đinh năm 2000 quy định: “…cha, mẹ rạo điều kiện cho con dược sống trong môi trường gia dinh dầm ấm, hòa thuận; ỉàm gương tốt cho con về mọi mặt… ” ( Điều 37). Cha mẹ có nghĩa vụ tạo cho con có một môi trường sống lành mạnh và cha mẹ phái là nhừng tấm gương sáng đê con phát Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng triển đùng chuẩn về thê chất, tri tuệ và đạo đức. Khi cha mẹ có lối sống dồi trụy, tức là cha mẹ có lối sống lệch lạc, cô những hành vi thiếu ‘ản hóa, vi phạm đạo đức, vi phạm ki luật, do vậy sẽ gây anh hương xấu tới sự phát triền binh thường cùa con. nhất là về đạo đức và tinh thần. Nguy hiểm hơn. lối sống không lành mạnh cua cha mẹ còn có thê là nguyên nhân dẫn Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng tới hãnh vi phạm tội của con. Tuy nhiên rất khó dế xem cha mẹ có lối sống nào là lối sống đổi trụy đế hạn chế quyền cùa cha mẹ.. Một trong

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Triển khai openvpn với pfsense
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nghiên cứu cải tiến một số biện pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản của trâu cái tại thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ván bài lật ngửa nguyễn trương thiên lý
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Gia công trên máy phay 1 (Nghề Cắt gọt kim loại Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng
Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và thực tiễn áp dụng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart