Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

fff

ĐẠI HỌC QƯÔC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

HOÀNG THI TRANG

HẸ THÓNG BẢU cử Ở MỌT SÓ QƯÓC GIA TRÊN THÉ GIỚI VÀ Ó VIỆT NAM HIẸN NAY

LI AN VÀN THẠC sỉ LUẬT HỌC

Hà Nội-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

HOÀNG THI TRANG

HẸ THÓNG BẢƯ cử Ở MỌT SÓ QUÓC GIA TRÊN THÉ GIỚI VÀ Ờ VIỆT Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành : Lý luận và lịch sừ nhà nước và pháp luật Mả số: 60 38 01 Oi

LUẬN VĂN THẠC sĩ LUẬT HỌC

Người hướng (lẫn khoa họe: PGS. TS. Vũ Công Giao

Hà Nội-2015

• — LÒI CAM DOAN

TÔI xin cam (loan Luận vãn này là còng trinh nghiên cứu cua riêng tôi. (‘ác kết quá trong Luận văn chưa được công bò trong bàl kỳ công trình nào khác Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay , (‘ác sò liệu và trích dan trong Luận vãn đàm bào tính chinh xác, tin cậy và trung thực.

rồi đà hoàn thành lât cá các mòn học và đà thanh toán tàl cà các nghĩa vụ tài chinh theo quỵ dinh cua Khoa Luật – Đại học Quốc gia Ilà Nội.

Vậy tòi viết Lời cam đoan này dề nghị Khoa luật xem xẽt dê tòi có thè bao vệ Luận vãn.

Tỏi xin chân thành cám ơn!

NGƯỜI (’AM ĐOAN

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay Hoàng Thu Trang MỤC LỤC

Trang

Trang phu bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bâng

Danh mục các biểu đồ. hình vè

MỜ ĐÀI

CHƯƠNG I : Lý luận chung về bầu cư vã hệ thống bầu cừ

1.1 Hệ thống VỊ trí. vai trò của bầu cử

bầu cử ở một

1.2.         Hệ thống bầu cữ

12 3        Vị trí. Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở

Việt Nam hiện na vai trò cùa hê_thốnơ băn cư

CHƯƠNG II: Hệ thống bầu cừ trên thế giói

2 11        Phân loại các hệ thống bầu cử điên hình

trên thế <riớj và ở Việt Nam hiện na

2 112      Hệ thống bầu cử đại diện ti lệ

  • 2.1.1.4.      Một số hệ thống bầu cư khác

  • 2.2.         Hệ thống bầu cử ờ một số quốc gia Hệ thống bầu cử ở một số quốc

gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

  • 2.3.          Xu  hướng phát triển cùa hệ thung bầu cữ trên thế giói 72

CHƯƠNG III: Thực trạng và việc hoàn thiện hệ thống bầu cừ ờ Việt Nam 80

  • 3.1.1.         Khái quát các giai đoạn phát triển cúa hệ thống bầu Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay cử Việt

Nam từ năm 1945 đến nay

<<<123>>>

3.1.2.

Nhùng điềm mới về hệ thống bằu cư trong Hiến pháp năm 2013

và Luật bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biêu HĐND năm 2015

84

3.2.

Thực trạng hệ thống bầu cử Việt Nam hiện nay 88

3.2.1.

Những thành tựu co bân cùa hệ thống bầu cử ở Việt Nam

hiện nay

88

3.2.2.

Một số bất cập. hạn chế của hệ thống bầu cử ờ Việt Nam

hiện nay

91

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

3.3.

Quan điểm, giài pháp hoàn thiện hệ thống bầu cừ ở nước ta

hiện nay

99

3.3.1

Đôi mới phương thức lành đạo cùa Đang

99

3.3.2.

Đôi mới công tác hiệp thương

100

3.3.3.

Đồi mới về tồ chức phụ trách bầu cử

102

3.3.4.

Đồi mới về đơn vị bầu cử

103

3.3.5.

Đôi mới về công tác tuyên truyền và vận động bầu cử

105

KÉTLƯẬN

106

Tài liệu tham khào

110

Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

AV        : Phương pháp bầu cừ lá phiêu có thẻ thay thế (Alternative Vote)

BC       : Phương pháp bầu cử Borda (The Borda Count)

BV        : Phương pháp bầu cử lá phiếu khối (Block Vote)

FPTP      : Phương pháp bầu cử về đích trước (First Past The Post)

HĐND : Hội dong nhân dân

IDEA     : Viên Quốc tế về Dân chu và Hồ trợ bầu cư Hệ thống bầu cử ở một số

quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay (The International Institute List PR : Phương pháp bầu cư đại diện ti lệ theo danh sách (List Proportional Representation)

LV        : Phương pháp bầu cừ lá phiếu han chế (Limited Vote)

MMP     : Phương pháp bầu cử đại diện ti lệ hồn hợp (Mixed Member Proportional)

MTTQ    : Mặt trận tô quốc

NXB      : Nhà xuất bân

PBV      : Phương pháp bầu cử Lá phiếu Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên

thế giới và ở Việt Nam hiện nay khơi theo đãng phái chinh trị

(Party Block Vote)

PR        : Phương pháp bầu cừ song song (Parallel Systems)

SNTV     : Phương pháp bầu cư lá phiếu duy nhát không chuyển nhượng (Sing Non-

Transferable Vote)

STV      : Phương pháp bầu cữ lá phiếu duy nhất có thế chuyển nhượng (Single

Transferable Vote)

TRS      : Phương pháp bầu cử hai vòng (Tvo-Round System) Hệ thống bầu cử ở

UBTVQH một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay UNESCO : ủy ban thường vụ Quốc hội

: Tồ chức Giáo dục. Khoa học và Văn hóa cua Liên Hợp Quốc (United

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động một số vẫn đề lý luận và thực tiễn tại viễn thông hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh yên bái
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đẩy mạnh hoạt động bán ô tô của công ty cp vật tư và dịch vụ kỹ thuật hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay
Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart