Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

fff

Hệ thông quản lý môi tnrửng ISO 14001 Vil quy <1(nh cũa pháp luật vê bão vệ mỏi ti’irtnig trong sâu xuất.


kinh doanh, dịch vụ. Thực tiễn tại Cóng ty có phấn xi mang T ày Đó.

TRƯƠNG DẠI HQC CAN THƠ

NHẶN XET Cl A GIANG VIÊN HƯỚNG DẦN

SQQG5


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HẸ THÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH vụ.

THn-r TĨÊNI TAĨ Í’ÔWC TV rà PHẤX VI MÃNG TÂV DÔ

CầnThơ-2012


Cần Thơ, ngày tháng năm 20ỉ 2 Giang viên hướng dần

Võ Hoàng Yến

NHẬN Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô XÉT CỦA HỘI ĐỏNg phấn BIệN

SQQG5

cần Thơ, ngày íhángnănỉ 2012

Hội đồng phan biện

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐÀU

Lý do chon đề tâi

Muc tiêu nghiên cửu

Pham VI niĩlnẽn cini

Phuong pháp nghiên Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dich vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô cứu………………………………………………………………………………………-..-..-….-..-..-.8

VÁ» 4Ằ »; ‘               …      ,

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VẺ HỆ THÔNG QI AN LÝ MÒI TRƯỜNG ISO 14001 VÃ NHŨNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUậT vè bào vệ môi trường

TRONG SẤN XUẲT, KINH DOANH, DỊCH vụ

i ■ 1 Tiêu chuân chất luông mỏi tnròng quốc te ISO

 • 1.1.1 Khái niệm tiêu chuẩn môi trường quốc tế ISO…………………………… Hệ thống

quản lý môi trường ISO 14001 và quy đinh của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dich vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô 9

 • 1.1.2 Lịch sử hình thành, quá trinh triển khai áp dụng ISO 14001 ờ các nước trên thế

giới và Việt Nam

do chúng nhân ISO 14001 cùa các tô chức, doanh nghiệp

1.1.7 Quỵ định cùa pháp luật Việt Nam về bao vệ môi trường trong sản xuất, kinh

dịch vụ

 • 1.2.2  Quv dinh của Luât Tiêu chuấn. Quy Hệ thống quan lý môi trường ISO 14001 và quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô chuẩn k’ỹ thuât quốc gia

1.3 Xử lý các Y1 pham pháp luật, .trong lình vục môi .tmòng-     –

 • 1.3.1………………………………………………………………………………………………….. Phó

n loai hành VIVI pham pháp Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô luât lĩnh vưc môi trường…………………………………………………………………………………………… 23

CHƯƠNG 2: XÂY DựNG HẸ THÕNG QUẢN LÝ MỎI TRƯỜNG THEO TIÊU CHI ẤN ISO 14001 TRONG Tó CHỨC/ DOANH NGHIỆP. THựC TIẺN TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN XI MĂNG TÂY ĐÔ

màng đến mòi trường

 • 2.1.1  Sợ lược vè Công ty CQ phần xi màng Tây Dô (CTCPXM Tây Đô) .. … 30

 • 2.2.Các bước xây dựng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô hệ thống quan lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Thực

tiễn tại CTCPXM Tây Đô

dinh kliía canh môi trường

 • 2.2.3.3 ………………………………………………………………………………………….. Muc tiêu và

chi tiêu mói trường

 • 2.2.3.4 ………………………………………………………………………………………….. Hệ thống

quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuấ t, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô Xây dựng chương trinh quản lý38

2.3.Thực trạng chung việc xây dựng hệ thống quân lý mòi trường theo tiêu chuẩn ISO

14001 trong các tô chức doanh nghiệp qua thực hạng tại CTCPXM Tây Đỏ

2.3.1. Những thuận lọri và khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quan lý môi trường

theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô

CTCPXM Tầy Đô…………………………………………………………………………………………………44

 • 2.3.2. Thực hạng chung việc xây dưng hệ thống quan lý môi trường theo tiêu chuãn quốc tế trong các tò chức, doanh nghiệp tại Việt Nam………………………………………………46

  XTL.V.A l.ux I.Lx.


  ITA

  LỜI NÓI ĐÀI’


  1.’.________ĩ..


  .–X—~


1. Lý do chọn đề tài

Có thê nói môi trường lự nhiên mà chúng ta đang sống đà và đang bị suy thoái trầm họng. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô Tài nguyên đất. tài nguyên nước, tài nguyên rừng nhiều nơi đang bi cạn kiệt dằng về lượng, bị ô nhiễm suy giâm về chất. Môi trường đò thị và các khu còng nghiệp, nhai là các vùng phát hiên kinh tế họng điểm đà bi ô nhiễm do chất thai các loại không được thu gom và xử lý kịp thời như khi thãi, nước thải, rác thãi sinh hoạt và còng nghiệp, bụi cộng vói cơ sớ hạ tằng quá yếu kém Làm cho điểu Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô kiên vệ sinh sức khoe ớ nhiều nơi bị anh hương nghiêm trọng….Tình trạng mòi trường bị ô nhiễm và suy thoái như trên là hậu quả của một thời gian dài trước đây chúng ta chưa quan tâm đầy đu đến nhiêm vụ bao vệ môi trường trong các kế hoạch phát hiên.

Nước ta Là một nước đang phát triên. các vấn đề về mòi trường đã được quan tâm nhiều hơn bời Nhà nước và cộng đồng, tuy nhiên tình hạng ô nhiễm vần trong tinh Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô hạng xấu đi. trong đó. phái kê đến các tác nhân hãng đâu là các nhà máy. xí nghiệp, nơi các ống khói, ống xà thai vần đồ trưc tiếp vào môi trường tự nhiên. Đe có kha năng đáp ứng được các yêu cầu về bão vệ mòi trường, cũng như chứng tỏ thực hiện đầy đủ các cam kết bão vệ mòi trường, bước đầu tiên các nhã máy. xi nghiệp cằn phai thực hiên là xây dưng một hê thong quân lý môi Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô trường phù họp với điều kiện của mình và phấn đấu đạt tói một tiêu chuân đươc biết đến rôm? rài mã muc tiêu đươc lưa chon hànc đầu luôn là tiêu chuẩn ciuốc

GVHD: Vò Hoàng Yên

5

SYTH: Nguyên Till Diềm Tbl

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các nguyên tắc trong hoạt động bầu cử
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ , thực tiễn tại công ty cổ phần xi măng tây đô
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart