hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

………..GSQÍO…………..

LÊ THỊ DUNG

HIÊN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI VỪNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG VÀ ĐÈ XUẤT MỌT SÓ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ờ HUYỆN ƯNG HÒA, HÀ NỘI

LUẶN VÀN THẠC sỉ

HÀ NỘI-2014

JJ

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO    BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIẸP VIỆT NAM ……………………..GSQíO………..

LÊ THỊ DUNG

HIỆN TRẠNG CHÁT LƯỢNG NƯỚC TẠI VÙNG

NUÔI TRÔNG hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội Thủy san Tập trUng và đe xuất

MỘT SÓ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Ờ HUYỆN ƯNG HÒA. HÀ NỌI

CHUYÊN NGÀNH: NUÔI TRỎNG THUỲ SẤN MẰ SÓ: 60.62.03.01

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. PHAN THỊ VÂN

HÀ NỘI-2014

ffi


Lõi cam đoan

Tôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. do lôi tiên hành và thực hiện. Các hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội so liệu, kểl qu.i nêu trong luận văn là trung thục và chưa được ai công bố trong bat kỳ cõng trình nghiên cứu não khác. Các thõng tin trích dẩn trong luận vãn dều dã dược chi rõ nguồn gốc.

ỉ là Nội. ngày 20 iháng 1 ỉ nám 20ỉ 4

‘lac giả luận ãn

Lê Thị Dung

Lòi cam oil

Với tắm lòng chân thành nhắt, tôi xin gửi lời câm ơn sâu sắc lởi Cô hướng dẩn TS. hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội Phan Thị Vân. người đă định hướng tôi. lận lình chi dằn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Tôi cùng gửi lòi câm ơn đến cán bộ và thầy cô Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy săn I. Viện sau đại học Học viện Nóng nghiệp Việt Nam đà tham gia giăng dạy và giúp đờ tôi trong suốt những năm tháng học tập vã nghiên cứu. Tôi cùng xin câm ơn lới KSC. Nguyễn Himg Dùng vã các anh chị em phòng Phân tích hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội ứng dụng Viên Hóa Học đà giúp đờ tôi trong suốt thời gian lôi thực lập tại Viện

Nhân đây tôi xin bây tò lời cám ơn tới những hộ dân nuôi cá đã giúp đờ tôi trong quá trình thu mẫu vã năm bắt hiện ưạng vùng nuôi.

Sự động viện, giúp đờ của bạn bè và đồng nghiệp đã khích lệ tôi rắt nhiều, tôi xin chân thành căm ơn sự giúp đờ quý báu đó.

Cuối cùng con xin ghi nhớ ơn dường dục. hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội sinh thành cùa bố mẹ và sự úng hộ cùa người thân trong gia đình đế con có ngày hôm nay.

Tác giâ luận vãn

Lê Thị Dung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỰC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỰC CHỪ VIÉT TẤT

MỜ ĐẢƯ

Chương I. TÒNG hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội QUAN TÀI LIỆU

I. ỉ.      Tinh hình phát triển nuôi trồng thủy sàn ở Việt Nam

1.2     Tiềm nàng và hiện trạng nuôi trảng Ihuỷ sản của Thành phố Hà Nội

 • 1.4.     Hiện trạng nguồn nước cắp cho các vùng nuôi trồng thúy sân trên

dịa bân Hà Nội

 • 1.5.     Đặc điểm môi trường nước trong nuôi trồng thúy sân hiện trạng chất lượng nước tại vùng

nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội

 • 1.5.11.  Chì(Pb hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một

số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội )

 • 1.5.     Các nghiên cửu về quan trắc môi trưởng và đánh giá chắt lượng

nước trong nuôi trồng thúy sân tại Việt Nam…………………………………………….ỉ

cứu

Chương 3. KÉT QUẢ NGHIÊN’ cửu VÀ THẢO LUẬN

 • 3.1.     Tinh hình quân lý môi trường trong nuôi trồng thủy săn tại khu vực

nghiên cữu

 • 3.2.     Hiện trạng chất lượng nước tại nguồn nước cắp cho vùng nuôi

  3.3.     Hiện trạng chat lượng nước ao nuôicông nghiệp và ao nuôi kết hợp hiện trạng chất lượng

  nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở


trồng thủy săn tập trung của khu vực nghiên cửu huyện ứng hòa, hà nội 36

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoc Nông nghiệp

Page líí

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bê tông và xây dựng vinaconex xuân mai thời kỳ 2006 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÀI TIỂU LUẬN VITAMIN TAN TRONG DẦU
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tiếng anh improving the effectiveness of enterprise financial cosultancy activities in vietinbank securities company
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
The secret doctrine chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội
hiện trạng chất lượng nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng nước ở huyện ứng hòa, hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart