Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

fff

HỌC VIÊN NÓNG NGHIỆP VIÉT NAM KHOA MỎI TRƯỜNG


KHÓA LUẶN TỐT NGHIỆP

ĐẺ TÀI:

HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC Q UẢN LÝ MỎI TRƯỜNG TẠI

côngty Có phàn Công nghẹ cao traphaco chi

NHÁNH XÃ TÂN QUANG,

*—►

HUYẸN VÀN LÀM, TÌNH HƯNG YÊN

<<<123>>>

Người thực hiện

Lóp

Khóa

: BUI NGỌC ANH

: MTA

:56

Chuyên ngành        : Môi Trường

Giáo viên hướng dẫn : TS NGÔ Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên THÊ ÀN

Hà Nội-2015

LỜI CẢM ƠN


Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỏ lực cúa bản thân, tôi đã nhận được nhiêu sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân trong vả ngoài trường.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa MÔI trường và các thầy cô Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam đă tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.

Đặc Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đển thầy TS. Ngô Thế Ân là người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bô công nhân viên của Công ty Cồ phẩn Công nghệ cao Traphaco, Hưng Yên đâ nhiệt tình giúp đở và tạo điều kiện cho tôi trong quá trinh thực tâp tai công ty.

Cuối củng tôi xin chân thành gửi lời cảm on tới gia đình và bạn Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bè. những người đã khích lệ tôi trong suổt quá trình thực tâp tốt nghiệp

Tôi xin cam đoan nhũng kết quả trong báo cáo này là sự thật.

TÔI xin chân thành cảm ơn I

Hà Nội. ngày 15 tháng 05 năm 2015

Ký tên

BÙI Ngọc Ánh

MỤC LỤC

<<<123>>>

STT

Kí hiệu

Diễn qiài

1

BOD     ‘

Nhu câu ôxi sinh hóa

2

BTNMT

Bộ tài nguyên và môi trường

3

Hiện trạng và

Bán thành phẩm

4

BVMT

Bảo vệ môi trường

5

BYT

Bộ Y tê

6

CB CNV

Cán bộ công nhân Viên

7

COD

Nhu cầu OXI hóa hoc

8

CPCNC

Cổ phẩn Cộng nghệ cao

9

CTR

Chất thải rắn

10

CTNH

Chất thải nguy hai

11

HTQLMT

Hệ thống quản lý môi trường

12

HTXLNT

Hiện trạng và công tác quản lý

13

KCN

Khu công nghiêp

14

QCVN

Quy chuẩn Vit Nam

15

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

16

TSS

Chất rắn lơ lửng

17

VOCs

Chất hữu co bay hơi

18

vsv

Vi sinh vật

19

GMP

Tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt

20

21


GLP

GSP


22


WHO


Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tốt Hiện trạng và công tác quản lý ôi trườm tai Côm tv cổ nhãn côm Tổ chức y tế thế giới


Bang 2.1: Các chi tiên đặc trưng của nước thai hóa dược phàm………………………..14

Bâng 2.2:   Phân loại từng nhóm ngành sân xuất có khả nâng gây ô nhiễm. 16

Bang 4.1:   Thống kê chùng loại, khối lượng CTR sàn xuất cùa công ty…………34

Bâng 4.2: Lượng CTR không nguy hại phát Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sinh trong giai đoạn 20112014……………………………………………………………………………………34

Bâng 4.3: Thống kê lượng CTNH của nhà máy giai đoạn năm 2011-2014

Bang 4.4: Lượng nước thai sán xuất ước tinh chotừng công đoạn phát sinh

Bang 4.5: Lượng nước thai sán xuất phát sinh trong giai đoạn 2011-2014

Bang 4.6 : Ket qua kiêm tra nước thai đau vào cùa còng ty giai đoạn năm 2011 -2014

Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 39

Bang 4.7: Nong độ bụi. khí thài sinh ra từ đốt than vận hành nồi hơi

Bâng 4.8: Nong độ khi thãi của máy phát điện của nhà máy

Bang 4.9: Ket qua phân tích nước thai đau ra cuahệ thong xừ lý nước thãi

Bang 4.10: Ket qua kiêm tra kill thài lò hơi đau ra cua nhà máy giai đoạn 2012-2014

…………………………………………………………………………………………53

Bang 4. Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 11: Tô chức nhàn sự cua bộ phận quan lý môi trường công ty .. 55

Bâng 4.12: Kê khai phi nước thài năm 2014 của cóng ty………………………………..58

4

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở qua thực tiễn tại thành phố điện biên phủ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO chi nhánh xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart