Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn

Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn

fff

Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn

fff

Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn

fff

Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn

fff

Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn

fff

NHẶN XÉT CÙA GIÀNG VIÊN HƯỞNG ĐẢN LUẬN VẪN KHOA LUẬT

Bộ MÔN Tư PHÁP


LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP Niên khóa (2008 – 2012 )

HÌNH THỨC HỌP ĐÒNG DÂN sự LÝ LUẬN vA THựC TIỀN

Gỉàns viên hưởng dân

NGUYỀN VĂN KHUÊ


Sinh viên thưc hiên_______

NGUYÊN KIM XOÀN

MSSV: 5086094

Lớp: Luật TM2 K34

Cân Thtf, tháng 4 năm 2012 MỤC Lục

LỜI MỞ ĐÁU

(‘hương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ HÌNH THÚC HỌP DÒNG DẤN sự

 • 1.1 ………………………………………………………………………………………………………..

hill niem hình thưẹ hop dong dan sự……………………………………………………

 • 1.2 ……………………………………………………………………………………………………….

L

ược sứ phát triển pháp luật về hình thức họp đồng dân sự

 • 1.2.2.  Hình thức hợp đóng trong Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn luật cô

Việt     Nam

 • 2.1.3. Hình thức hợp đồng bằng vãn bân

òi điểm có hiệu lưc cùa hop đồng liên quan đến hình thức hop đồng

 • 2.2.2.  Thời diêm có hiệu lực cua các loại họp đồng liên quan đến hình Hình thức hợp đồng

dân sự lý luận và thực tiễn thức

2.2.22. Thời điềm có hiệu lực của hop đồng thực tại

CHƯƠNG 3: THụC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN HÌNH THƯC CỦA HỢP ĐỎNG DÂN Sụ

 • 3.1. Một sổ bất cập trong pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật

hiện hành vè Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn hình thức họp đồng dân sự

 • 3.1.1.  Vấn dề hình thức họp đồng đuợc quỵ định tại các Điều 122, 124, 401 BLDS

2005

 • 3.1.2.  Hình thức họp đồng quỵ đinh tại khoán 1 Điều 401 còn dài dòng, và chua

 • 3.2.2.  Sửa đổi. bổ sung qui định tại khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự 50 2005

 • 3.2.3.  Bỏ đoạn 2 khoản 2 Điều 401 và bô sung qui định hình thức là điều kiện có

…………………  ………………….……………………. 51

 • 3.2 Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn 4. Giãi quyết hậu qua pháp lý cua

  họp đồng vi phạm hình thức…………………………………………………………………………………52

  Kết luận…………………………………………………………………………………………………………..57


LỜI MỜ ĐẦU

Trong quả trình sản xuất, kinh doanh, cũng nhu trong cuộc sống hàng ngày một yếu tố không thê thiếu duợc là phãi có giao hiu dân sự. dó Là sự chuyên giao tài sân. quyền tài sản hoặc thực hiện một dịch vụ nào đó giìra nguôi này VỚI nguời khác, giừa tô chức này với tỏ chức khác, giừa pháp Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn nhân này VỚI pháp nhân khác. Sự giao lưu dân sự đó thường được hình thành thòng qua sự thỏa thuận giữa các bên. trcn cơ sờ đó_pháp luât buộc các bên phai thực hiện quyền và nghĩa vụ đó Sư thỏa thuận đó gọi Là hợp đong. Điều 388 Bộ luật dân sư năm 2005 quy đinh "Hợp đổng dân sự là sự thỏa thuận giừa các bên về việc xác lập. thay dôi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự". Như vậy Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn . cơ sở đau tiên đê hĩnh thành một hợp đồng dân sự là Việc thỏa thuận bang chí tự nguyện cua các bên Tuy nhiên họrp đồng chi được pháp luật công nhận và bao vệ khi chí các bên phù họp VỚI quy định của nhã nước, trong dó có các quy định về hình thức của họp đong. Vói mục đích đi sâu tìm hiểu về các quy đinh cua pháp luật và việc áp dung trong thực tế về hình thức cua họp đồng dân sự. Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn em xin lựa chọn để tài: “ Hình thức cùa hợp đồng dân sự – lỹ ìuận và thực tiên " đê làm để tài nghiên cứu của Luận vàn.

Trong quá trinh nghiên cứu đề tài em đã cố gắng rất nhiều, cùng vói sự chi dần cùa thầy hướng dần Luận vàn. Bên canh đó. em có tham khao một số luận văn của các bạn khóa trước. Song với trình độ hiêu biết vấn dề còn hạn chế nên bài viết khó thê tránh khỏi Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn những thiếu sót. Bời vậy, em rất mong có thê nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía thày cô cũng như các bạn đê bài làm cúa em đươc hoàn thiện hơn Em xin cam ơn rất nhiều’

1. Li do chọn đề tài

Hợp đổng là một trong nhùng phương tiện pháp lý chú yếu đẽ cá nhân, tô chức trao đòi lợi ích nhăm thỏa màn các nhu cầu nhàn sinh. Hợp đong dân sự là sự khái quát một cách toàn diện các Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn hình thức giao lưu dân sư phong phú cùa con người, là một trong những phương thức hữu hiệu dê các chủ thê tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của minh. Họp đồng cũng dóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của nền kinh tế. vi nó là hình thức pháp lý cơ bản của sự trao đồi hàng hóa trong xã hội. Hơn nữa, Việt Nam gia nhập tô chức thương mại the giới (WTO). Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn đang trên đà hôi nhập nền kinh tế toàn cầu. quá trình hội nhập mớ ra nhiều cơ

GVHD: Nguyên Văn Khuê

Sì TH: Nguyên Kim Xoàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Về đâu đào hiều
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc tại công ty tnhh foremart việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hình thức hợp đồng dân sự  lý luận và thực tiễn
Hình thức hợp đồng dân sự lý luận và thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart