hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỢI & NHÂN VĂN

BỌ MON NGỚ VĂN

MAI HÒNG THOA

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT PHÉ ĐÔ CỦA GIẢ BÌNH AO

Luận văn tốt nghiệp đại học Ngành Ngữ Văn

Cán bộ hướng dẫn: ThS. hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao GV BÙI THỊ THỦY MINH

Cần Thơ, năm 2011

ĐÈ CƯƠNG TONG QUÁT

PIIẢNI: MỞDÀU:

 • 1.  Lý do chọn đề tài

 • 2.  Lịch sữ vẩn dề

 • 3.  Mục đích yên cầu

 • 4.  Phạm vi dề tài

 • 5.  Phương pháp nghiên cứu

PHẢN II: NỘI DUNG

Chưong 1: MỘT SỔ VÁN ĐẼ CHƯNG VÊ TÁC GIA, DỊCH GIA VÀ

TÁC PHÁM/W£

 • 1.  Tác giã Giá Binh Ao

  • 1.1.  Cuộc đời

  • 1.2.  Sự nghiệp sáng tác

 • 2.  Dịch già Vũ Công hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao Hoan

 • 3.  Tác phẩm Phế đỏ

  • 3.1.  Giới thiệu chung về tác phẩm Phế đô

  • 3.2.  Tóm tẳt tác phàm

  • 3.3.  Y nghĩa nhan đề Phế dô

  • 3.4.  VỊ trí của lác phàm Phê dô

Chưong 2: DẶC TlUfNG CUA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIÉƯ

THƯYÉT PIỈÉ ĐÔ CỬA GIÁ BÌNH AO

 • 1. Nguồn goc xuất thân, địa vị xà hội và hoàn cành kinh le cùa người phụ nừ trong tiêu thuyết Phế đỏ của Gia Bình Ao

 • 2. Xinh đẹp – đặc trung nôi bật nhất, mè lực hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao đói với đàn ông của người phụ nữ trong

tiêu thuyết Phế dô cúa Giá Bình Ao

 • 3. Si lình đỏng nghĩa với khái vọng hạnh phúc mành liệt cùa người phụ nừ trong tiêu thuyết Phế đỏ cua Giâ Binh Ao

 • 4. l ính cách cao dẹp “ lòng như bổ tát, thiện như ánh trăng “ của người phụ nừ trong liêu thuyết Phế dô cùa Giã Binh Ao

  • 4.1.  Ngôn ngừ

  • 4.2.   Suy nghi – hãnh dộng

 • 5. Phần loại và V nghĩa cùa hình tượng người phụ nừ trong liều hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao thuyết Phế đô cua Giã Binh Ao

PHÀN III: KÉT LUẬN

PHÀN MỞ ĐÂU

 • 1. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Đất nước Việt Nam chúng ta đang trong thời kì hội nhập, mờ rông giao lưu hợp tác với các quốc gia trên toàn Thế Giói. Vì vậy. tim hiểu về ngôn ngử. phong tục tập quán của các nước bạn là một việc rât cần thiết đối vói mỗi chúng ta. Tìm hiểu về nền văn hóa cúa các nước vừa giúp chúng ta có hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao thể mớ mang hiêu biết, vốn sống vừa có dịp tiếp thu nhưng cái hay, cái độc đáo đê nàng cao tri thức, góp phan lãm phong phú thêm nền văn hỏa của nước nhà. Riêng bân thân tòi là một sinh viên Ngừ Vẫn. tòi thức được rẳng cách tốt nhất đê tiêp cận nền văn hóa cùa một quốc gia lã tim hiểu những tác phẩm văn học xuất sắc của nước đó. Con đường văn học sè giúp chúng ta tìm hiểu được nhanh hơn hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao . cụ thê hơn và toàn diện hơn.

Tìm hiểu về nen văn học của các nước, chúng ta không thê bó qua Trung Quốc, một quốc gia có nên văn học đồ sộ. phong phú và đặc sắc bậc nhất cùa nhân loại. Nơi đây là cái nòi sân sinh ra rất nhiều nhà vãn vĩ đại với biết bao tác phâm sống mài trong lòng người đọc. Theo dòng chày cùa thời gian, từ quá khứ rực rờ nền văn học Trung Quốc liếp tục hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao phát triên vừng chắc ở thời kỳ đương đại và đà đạt được nhùng thành tựu to lớn. Liên tục xuất hiện những nhà văn xuất sắc. vừa có tài năng vừa có tâm huyết với ngòi bút của minh. Gây đươc tiêng vang trên văn đàn đương đại Trung Hoa nói riêng và cà Thế Giới nói chung. Tiêu biếu trong số đó là nhã văn Giã Binh Ao. ông là nhà vẫn xuất sắc hàng đầu. đặc biệt thành công ở hai thể loại tiểu thuyết và hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao tàn văn. Tiểu thuyết Phế đô cùa ông đà tạo được tiếng vang lớn. gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Tác phàm lả một bức tranh xà hội khá chân thực và sinh động, phán ánh đươc một cách rò nét nhùng thay đòi. những biên động vô củng phức tạp đang diễn ra trong xà hội qua hình ảnh người tri thức trê Trung Quốc hòm nay.

Được sư gợi ý đề tài từ cán bộ hướng dần cộng với niềm say mê văn hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao học Trung Quốc và muốn tim hiêu sâu hơn về các tác phàm cua Gia Bình Ao nói chung cùng như tiêu thuyết Phế đỏ nói riêng nên người viết đà mạnh dạn chọn đề tài " Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết Phế đỏ cùa Giá Bình Ao " đê làm đề tài luận văn tốt nghiệp cúa minh.

 • 2. LỊCH SỨ VÁN ĐẺ

Giã Binh Ao lã một nhà văn đương đại, tuồi đời còn trè nhưng tiếng tăm và sự ánh hưởng cùa ông trong lòng bạn hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao đọc Trung Quốc rất mạnh mè. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của ông là nhờ vảo tài năng viết tiêu thuyết mà tiêu biêu đó là tiêu thuyết Phế đô . Đây Là một tác già đương đại, và tác phàm Phế đỏ cùng xuất hiện ớ Việt Nam không lâu nên nhùng công trình nghiên cứu, các sách vở có đề cập sâu đen tác giã Giã Binh Ao nói chung và tiêu thuyết Phế đỏ nói riêng lả không nhiều.

Trong so các hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao tài liệu mả người viết đà thu thập được. Tiến sì Hồ Sì Hiệp trong chuyên luận “ Một số vẩn đề vãn học Trung Quốc thòi là mới nhã xuất bân Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chi Minh -2003 đã giới thiêu về Gia Bình Ao và tác phẩm của ỏng qua bãi viết “ Hiện tượng Giã Bình Ao Hồ Sĩ Hiệp đà trình bày khá chi tiết về cuộc đời. sự nghiệp sáng tác của nhà văn Giã Binh Ao. Tác giá này có nêu lên hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao các quan điếm đánh giá về tiêu thuyết “ Phế đô “ như sau : “ Quan điểm ngợi khen đề cao “ Phế đô “ là một tác phẩm văn học lớn, nội dung phong phủ ngôn ngừ chất phác, dán dà….Quan diêm phê phán, chê bai cho rằng tác phàm này cổ tinh chất dâm thư. miêu tã quá nhiều về tình dục. xác thịt đỏ câu khách có xu hướng chạy theo thị hiếu tầm thường Đồng thời tác giã bài viết đà khẳng định hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao : “ vân đẽ mà giá Bình Ao đẽ cập trong tác phàm “ Phê đô “ khá dừ dội. đầy gốc cạnh, mỏ xè đến nơi đến chốn và phê phán gay gat cuộc sống hiện thực cùa thành phố Tây An thời kỳ cãi cách mớ cứa….cải tồt. cài xấu cữ dan xen lần lộn. Trong cái xấu phô bày hàng ngày thi phần tứ tri thức cùng mắc phái nhùng thử rác rưới đó mà mọi người cần phái mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao đế kịp thời cứu chừa “

Ngoài ra tác già Phạm Tú Châu qua bài viết “ Giã Bình Ao nhà văn đặc sắc của Trung Quốc hiên đại ”, in trong " Tập truyện ngắn Gia Bình Ao ", nhà xuất bàn Còng an nhân dân và công ty vãn hóa Phương Nam phối hợp thực hiên – 2003 đà giới thiệu về tên tuồi cũng nhừng truyện ngắn cùa nhà văn. Phạm Tú Châu đà viết “ hiên biết sát sườn về tình cám và trạng thãi dười đáy hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao nơi này vì thế muốn viết những căm thụ đổ ” ; " Trung Quổc trước đây đề xướng văn hóa tinh anh rồi đột nhiên biền tri thức thành ra như thế. Trên thực tế, tinh anh chi là một số rất it người, khiển cho nhiều tri thức rất phần nộ. đó chinh ìà tâm thài cùa người tri thức Trung Quắc hiện nay. Tất nhiên tôi hiếu số này do vậy mà viết ra. ”

Từ tác phẩm Phế đô , Vù Còng Hoan dịch hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao , nhà xuất bân Đà Năng – 1999. người viết củng nhận được một số thòng tin về Giã Bình Ao và tác phẩm Phế đô cùa người dịch, biết thèm về nồi trăn trờ cùa nhà văn qua lời tâm sư cua chính ông ở lời cuốn cuốn sách. Ngoài ra người viết cùng tham kháo thèm một so tài liệu được đăng trên mạng. Nhưng hầu hết tat cã những tài liệu nãy chi giói thiệu chung chung về tác giã Giã Binh Ao và sơ lược về các hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao tác phâm tiêu biêu của ông mã thòi chứ chưa thật đi sâu vào nghiên cứu tác phàm Phế đô cùng như " Hình tượng người phụ nừ trong tác phẩm “. Do đó, người viết sè trình bày vấn đề về “ Hình tượng người phụ nữ trong lác phấm Phế đô " dựa vào những hiếu biết cùa minh và sự hướng dần cùa giáo viên.

 • 3. MỤC ĐÍCH YÊU CẢU

Khi nghiên cứu để tãi này. người viết mong muốn có thê bày tỏ được nliừng suy nghi hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao cua mình về cách nlìin người, quan niêm về tính cách, đạo đức của con người nhất lã người phụ nừ Trung Quốc đương đại. Đặc biệt là cách sống, cách

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên Đề Thực Tập Mở Rộng Hoạt Động Tín Dụng Trung – Dài Hạn Tại Nhno Ptnt Việt Nam Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt.doc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ngành giáo dục tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công tác kế toán của doanh nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp marketing nhằm thu hút khách việt nam đi du lịch nước ngoài tại công ty lữ hành hanoitourist
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao
hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart