Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước

fff

PHẤN MỞ ĐẲU

1. Tính cấp thiết cùa đề tài

Nhân to con người luôn giữ vai trò quyết định trong mọi công việc. Nhận thức rò điều đó, Chương trình tông thê cãi cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, bên cạnh các nội dung cãi cách về thê che, tô chức bộ máy, tài chính công, đà đe ra những mục tiêu thúc đày, phát huy vai trò nhân tố con người trong quá trinh thực hiện các nội dung cai cách hành chinh, tạo động lực đè thực hiện thang lợi chương trinh cãi cách hành chinh nhà nước.

Tien lương là một chinh sách lớn Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước , tác động trực tiep den dời song cúa người hướng lương và có tam quan trọng đặc biệt trong việc tạo động lực phát triển kinh te – xã hội, góp phan làm trong sạch vả nâng cao hiệu lực, hiệu qua hoạt động của bộ máy nhà nước. Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc lan thứ XI của Đang đà xác định: “Đôi mới quan hệ phân phoi, chính sách tiên lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước người lao động: khác phục tinh trạng bất hợp lý và tác động tiêu cực cùa quan hệ phân phối, chinh sách tiên lương, thu nhập hiện nay” [9].

Cãi cách chinh sách tiền lương luôn là vấn đề phức tạp. nhạy câm. ánh hường sâu rộng den kinh te – xã hội cua đất nước, dôi hoi phai dược cân nhắc kỳ- nhiêu mặt. cá về nội dung cãi cách và lộ trinh triền khai với nhùng bước đi phù hợp, Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước ôn định kinh tế vĩ mò, thúc đây tăng trường kinh te. phát triển đất nước, bão đâm an sinh xã hội.

Tra lương dũng cho công chức tức là báo đám cho họ đú song bằng lương, toàn tâm toàn ý nâng cao trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao với chat lượng cao, dê họ yên tâm làm việc và thăng tiến băng năng lực thực sự của họ. không phải lo về đời sổng gia đinh, không phải tìm kiếm thêm Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước các khoan thu nhập không chinh đáng ngoài lương, nay sinh tệ nạn tham nhùng. Đổng thời, chinh sách tiên lương đối với công chức hợp lý còn góp phan thu hilt được người tài vào bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ công chức liêm khiết, tận tuy xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Việc tra lương cho công chức hành chinh phái tính đen giá trị hàng hoá – sức lao động của người công chức hành chính và mối tương quan Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước với tiên lương, tiền công lao dộng cua khu vực ngoài nhà nước (khu vực kinh te tư nhân và khu x ực có x on đau tư ngước ngoài) và ỡ các nước trên the giới khi thị trường lao động quốc tế đã bát dầu hình thành. Lương cùa công chức phai được trà tương xứng x ới vị trí công việc được giao, đè họ tập tiling x ào hoạt động công XỊ1, không ngừng nâng cao chat lượng và hiệu qua còng tác. Như Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước vậy, x an đe tiền lương của công chức không chì là việc thu nhập của riêng còng chức mà chinh là van đe uy tín cua bộ máy nhà nước, là phục vụ yêu cầu xây dựng nen cóng vụ chuyên nghiệp, hiện đại, tương thích xới công XỊI các nước trong khu x ực và trên the giới.

Tiền lương công chức hiện nay ở nước ta chưa phàn ánh đúng giá trị sức lao động cùa họ – một loại lao động đặc biệt – lao Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước động quyền lực. Điều đó góp phan làm cho các giá trị xà hội cùa người công chức bị giâm sút. dễ bị tôn thương và là mãnh đất nãy sinh tinh trạng quan liêu, tham nhũng ành hưởng đen hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Từ năm 1985 đen nay, Việt Nam đà thực hiện 2 lan cãi cách tiền lương và hệ thống chinh sách tiền lương đã từng bước chuyền biến theo hướng tích cực. Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 5 Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước năm 2012. Chính phù đà 8 lan điêu chinh tàng lương tối thiêu chung áp dụng đoi với cán bộ, còng chức, viên chức từ mức 210.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng, binh quân tàng 20% năm. Tuy nhiên, đây chi là giãi pháp tạm thời, dội ngũ cán bộ, còng chức vần chưa thê song được băng lương do Nhà nước chi trá do tiền lương thực tế mới chi bão đâm khoáng 40% nhu Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước cầu cùa cán bộ, công chức. Rõ ràng, mục tiêu dưa tiền lương trớ thành nguồn thu nhập chinh đâm bão cho cán bộ, công chức nuôi được gia đình và có tích luỳ dà không đạt dược.

Vi vậy, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, ban hành Chương trinh tông thê cãi cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã xác định: “Trọng tâm cái cách hành chinh trong giai Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước đoạn 10 năm tới là: cãi cách thê che; xây dựng, nâng cao chắt lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viền chức, chú trọng cài cách chính sách tiền lương nhảm tạo động lực thực sự đê cán bộ, công chức, viên chức thực thi cóng vụ có chat lượng và hiệu quá cao; nâng cao chat lượng dịch vụ hành chinh và chat lượng dịch vụ công” [3]. Trong bối cành đó, việc nghiên cứu xác định rò các yeu Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước tổ anh hương đen chính sách tiền lương công chức và đánh giá đúng thực trạng chinh sách tiên lương hiện hành đê từ đó đe xuất các giãi pháp hoàn thiện chinh sách tiên lương đoi với công chức hành chính ớ nước ta hiện nay là rất can thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sac

Do dó, tòi chọn vấn dề “Hoàn thiện chính sách tiền lương đối với công chức hành chính nhà nước" làm đề tài luận vãn thạc sĩ hành chính Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước với mong muon dóng góp phan nhó bé cua minh vào công cuộc cài cách nen hành chinh nhà nước.

2. rình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

  • 2.1. Các công trinh về xây dựng đội ngũ cán bộ. công chức; câi cách hành chinh nhà nước; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng đà đe cập đen vấn đề cai cách chính sách tiền lương.

Sách "Luận cứ khoa học cho việc nàng cao chat lượng đội ngũ cán bộ trong thời Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước kỳ đẩy mạnh công nghiệp hòa, hiện dại hóa đât nước " do PGS.TS. Nguyền Phú Trọng, PGS.TS. Tran Xuân Sam đồng chú biên (2001); "Cơsớ lý luận và thực tiền xây dựng dội ngìi cán bộ, công chức " do TS. Thang Văn Phúc, TS. Nguyễn Minh Phương đồng chủ biên (2005); "Ve che độ công vụ Việt Nam" cua PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều chú biên (2007); "Hệ Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước thống công VII và xu hướng cái cách cùa một so nước trên the giới ■■ của TS. Thang Văn Phúc, TS. Nguyền Minh Phương, Nguyền Thu Huyền (2004); "Kinh nghiệm còng tác nhân sự cùa một so nước" của PGS.TS. Lê Minh Thông , TS. Nguyền Danh Châu (2009) dà khái quát kinh nghiệm tra lương công chức cùa một số nước trên the giới: "Nhận diện tham nhũng và các giãi pháp phòng, chồng tham nhùng Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay" do PGS.TSKH. Phan Xuân Sơn. ThS. Phạm Thế Lực đồng chú biên (2008)….

  • 2.2. Các công trình, đề tài trực tiếp nghiên cừu về liền lương và cai cách chinh sách tiên lương

  • Đe tài cấp nhà nước "Nhừng van dề cơ bân đôi mới chinh sách tiền lương ờ Việt Nam " do PGS.TS. Tran Đinh Hoan chủ nhiệm (1993) đà tỏng ket tương đoi toàn diện nhừng vấn de lý luận cơ Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước bàn về tiên lương trong thời kỳ xây dưng nen kinh te ke hoạch hoá tập trung và bước đau tiếp cận các khái niệm, đặc trưng, bàn chat, vai trò… cùa tiền lương trong nen kinh tế hàng hóa nhiêu thành phan, trong đó đặc biệt chú trọng đen vấn đe lương tối thiêu. Trên cơ sớ đó, đe tài đà xây dựng hệ thong thang, bang lương cho khu vực hãnh chinh sự nghiệp, thang, bảng lương cho doanh nghiệp nhà nước [ Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước 19].

  • – Đe tài cap nhà nước KX.03.11 "Luận cữ khoa học cua việc dôi mới chinh sách và cơ che quán lý lao dộng, tiền công, thu nhập trong nền kinh te hàng hoớ ờ nước ta” do GS.TS. Tống Văn Đường chú nhiệm (1994) đà nghiên cứu nhũng van đề lý luận cơ bàn về tiên lương, về phân phối thu nhập, cơ che quan lý lao động tiền lương và thu nhập trong nen kinh tế Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước hàng hoá ỡ nước ta [17],

  • – Đe tài cap Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc xây dựng đề án tiền lương mới ” do TS. Lê Duy Đong (Bộ Lao dộng – Thương binh và Xà hội) chu nhiệm (2001) đà phân tích, đánh giá khá toàn diện các khia cạnh của chinh sách, che độ tiền lương trước thời diêm năm 2000; trên cơ sớ dó hình thành cơ sở lý luận, phương pháp luận khoa học ve tiên Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước lương ở Việt Nam. từ đó đưa ra các khuyến nghị về quan diêm, nguyên tấc. phương hướng và giãi pháp cãi cách chinh sách tiền lương [15].

– Đe tài cap Nhà nước "Xác định tiền lương toi thiêu trên cơ sớ diều tra nhu cầu mức song dân cư làm căn cừ cái cách tiền lương ờ Việt Nam trong

giai đoạn 2001 – 2010" do GS.TS. Nguyễn Văn Thường – Đại học Kinh tế quốc dân chu nhiệm (2001) Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước đà khái quát một so van đề lý luận cơ ban và thực tiền về cai cách tiền lương và tiền lương toi thiêu; phân tích thực trạng tiền lương tối thiêu hiện nay trên cơ sỡ điêu tra thu nhập và nhu cầu mức sổng dân cư ớ các vùng và địa phương trong nước. Trên cơ sở đó, đe tài đe xuất quan diêm cãi cách tiên lương toi thiêu và phương án xác định tiền lương tối thiêu cua cán bộ, công chức giai đoạn 2001- 2010 Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước [31].

– Đe tài độc lập cap nhà nước “Cơ sớ lý luận và thực tiên cho việc xây dựng hệ thong, thang, bang lương và phụ cap mơi" do PGS. TS. Nguyễn Trọng Điêu – Bộ Nội vụ chu nhiệm (2005) đà bước đau làm rõ nhùng van đe liên quan đen cơ sớ lý luận cùng như thực tiền hệ thong thang lương, bang lương, phụ cap ỡ Việt Nam và đe xuất một sổ khuyến nghị về việc xây Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước dựng hệ thong thang lương, bang lương mới [10].

– Bên cạnh các đe tài lớn nói trên, thời gian qua còn có một so đe tài cap Bộ, các đe án nghiên cứu về những vấn đề cụ thê cua chính sách tiên lương như: tiên lương tối thiêu; thang lương, bâng lương, cơ che tạo nguồn cãi cách chinh sách tiên lương. Trong đó. đáng chú ý là Đe tài nghiên cứu cấp Bộ của Bộ Nội vụ “Cơ sớ Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước khoa học cho cái cách chinh sách tiền ỉương nhà nước giai đoạn 2001 – 2010" PGS.TS Nguyễn Trọng Điều chu nhiệm (2005); Đề tài “Cơ sờ khoa học cho cai cách chinh sách tiền lương Nhà nước giai đoạn 2001-2010" và Đe tài “Hoàn thiện cơ chế hình thành tiền lương toi thiên và dâm bão nguồn thực hiện cái cách tiền lương n ong khu vực hành chinh sự nghiệp giai đoạn 2008-2010" do ỏng Nguyễn Trọng Nghĩa chu nhiệm Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước năm 2007. Những nghiên cứu này đà khái quát, phàn tích được khá nhiêu thành tố trong hệ thống chính sách tiên lương cùng như thực trạng quán lý và sử dụng nguồn lực tâi chính cho việc tra lương trong khu vực hành chinh và sự nghiệp và qua đó đà đưa ra một so giãi pháp liên quan.

Thời gian gan đây, đê phục vụ cho việc xây dựng các chinh sách phát triển kinh te – xà hội trong giai đoạn 10 năm tới (2011 – Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước 2020). Diễn đàn khoa học "Cái cách ỉiền Ị ương, công chức giai đoạn 20 ỉ 1-2020" do Viện Nhũng vấn đe phát triển và Tô chức Phát triển Liên Hiệp quốc phoi hợp tỏ chức năm 2010 với sự tham gia cùa nhiều nhà khoa học. chuyên gia cài cách hành chính và tiên lương trong cũng như ngoài nước. Các nghiên cứu này bước đau đà đánh giá tiến trinh cài cách tiên lương giai đoạn 2001 -2010. đe xuất, khuyến nghị cách Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước tiếp cận mới và một số phương pháp, bước đi về cãi cách tiên lương công chức trong 10 năm tới.

Hội thao khoa học “Đa dạng hóa nguồn lực cai cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020” do Viện Chiến lược và Chính sách tài chinh to chức tháng 2/2012 với sự tham gia của dông đào các nhà khoa học, các nhà quan lý về lĩnh vực tiền lương. Trong đó có những tham luận Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước đáng chú ý như: “Một số giãi pháp tạo nguồn kinh phí cãi cách tiên lương khu vực hành chinh và sự nghiệp giai đoạn 2011 -2020” cua TS. Tran Thị Thu Hà. đà có nhừng kiến nghị, đề xuất tạo nguồn kinh phi đê cài cách tiền lương đoi với khu vực hành chinh và sự nghiệp, trong đó dê tạo nguồn kinh phi câi cách tiên lương trong khu vực hành chinh can thực hiện các giãi pháp: giam biên chế quan lý nhà Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước nước, tiền tệ hóa lương cán bộ, còng chức [18]. “Cãi cách căn bân tiên lương và cơ chế tạo nguồn cái cách tiên lương cán bộ, còng chức, viên chức giai đoạn 20112020” cùa TS. Nguyền Hữu Dũng đà có cái nhìn tông quát về quá trình cãi cách tiền lương ớ nước ta bat đau từ việc nhận diện van de tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp với nhùng mặt được và nhừng mâu thuẫn, tồn tại và Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước bất cập tien đen đe xuất những mục tiêu và dinh hướng cai cách tiền lương cán bộ, còng chức, viên chức và đặt trọng tâm ở nhừng kiến nghị đỏi mới cơ ban cơ che tạo nguồn cãi cách tiên lương cán bộ, còng chức, viên chức: quan lý chặt và giam đến mức tối đa đối tượng hướng lương từ ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm chú trương dầu tư vào tiền lương lã đau tư cho phát trièn; tách dan tông quỳ lương từ Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước ngân sách nhà nước và Quỳ Bao hiểm xà hội: thiết ke lộ trinh hợp lý cãi cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với khả nâng tạo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tìm hiểu quy trình chế biến gạo trắng và các thiết bị sản xuất chính tại công ty tnhh tmdv quang trung – sa đéc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát đặc điểm hạch nhóm vi trong ung thư thanh quản tại bệnh viện chợ rẫy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vĩnh hoàn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước
Hoàn thiện chính sách tiền lương đối vớicông chức hành chính nhà nước
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart